دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

  

3-10-ساختار الگو

 

بهره­وری بیانگر represents a ratio of output per unit of input in business activitنسبتی از محصول سرانه به نهاده در فعالیت­های تجاری است.Productivity can be divided into two kinds of productivity. بهره­وری را می­توان به دو نوع بهره­وری تقسیم کرد.One یکی بهره­وری سرمایه یا نیروی کار، is labor or capital productivity, which is measured as a ratio ofکه به عنوان نسبتی از محصول سرانه به نیروی کار یا کالاهای سرمایه­ای به کار گرفته شده اندازه­گیری می­شود.output per unit of labor or capital goods employed.The other is دیگری بهره­وری کل عوامل (TFP)total factor productivity (TFP), which measures a change in، که تغییر در محصولtotal output relative to a change in the usage of all inputs. کل را نسبت به تغییر در نهاده­های مورد استفاده اندازه­گیری می­کند.Labor بهره­وری سرمایه و نیروی کار and capital productivity are easy to measure, but cannot explainبه آسانی قابل اندازه­گیری است، اما بر اساس آن نمی­توان توضیح دادwhether the growth of productivity comes from technical که، این رشد بهره­وری از تغییرات فنی استchange or simply the growth of other inputs. یا بطور ساده­تر از رشد نهاده­های دیگر.On the other hand, از سوی دیگر، با TFP can capture a change of output that cannot be explained byTFP می­توان تغییر محصولی را که نهاده­ها نمی­توانند بیان کنند را توضیح داد، the quantity of input, that is, the growth of productivity causedیعنی بیان این نکته، که رشد بهره­وری ناشی ازby technical changes. تغییرات فنی بوده است.In this empirical analysis, TFP is used. در این تحلیل تجربی از TFP استفاده کرده­ایم.

Exact analysis of factors that affect total factor productivityتحلیل دقیق عواملی که روی بهره­وری کل عوامل اثر گذاشته،is difficult, because it is hard to include all factors in the دشوار است. البته از آن جهت دشوار است که، همه عوامل در تحلیل مدل آمده­اند و در حل آن با مشکل هم­خطی میان عوامل روبرو می­شویم. problems among factorHowever, the object of this researchبا این حال، هدف از این تحقیق به جای یافتن عوامل دقیق، تحلیل و بررسی ارتباط بین بهره­وری و جریان تجاری است. the analysis of correlations between productivity and networktrade rather than the finding of exact factors, so we assume tبنابراین، بر اساس مقاله دوک­هی لی و می­سوک­یانگ تابع ساده زیر را برای تجزیه و تحلیل تجربی فرض می­کنیمfollowing simple function for empirical analysis that includes که، شاملmajor explanatory variables: متغیرهای اصلی توضیحی است: (دوک­هی لی و می­سوک­یانگ، 2009: 76)

 

In this equation, PT represents a productivity index, such as

 

 

در این معادله،  نشان دهندۀ شاخص بهره­وری کل عوامل می­باشدtotal factor productivity.، که آن را تابعی از R R and TP are R&D investment and theو ، یعنی سرمایه­گذاری در بخش تحقیق و توسعه[1] وtrade pattern, respectively. جریان تجاری[2] در نظر گرفته­ایم. به طور کلی  R&D investment has generally beenسرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، عامل عمده­ای در بیان تغییرات فنی استused as a major factor in expressing technical changes,، که4so it isincluded in this research. در این تحقیقات گنجانده شده است.The trade pattern variable that is used متغیر جریان تجاری که مورد استفاده قرار گرفته،is the number of car manufacturers (N) that supplier firms trade تعداد بنگاههای تولید­کننده خودرو (N) است که، در این with in panel regression analysis.تحقیق استفاده شده­اند.Considering this function as a با توجه به این تابع به عنوان یکbasic model, we show the correlations between trade patterns مدل پایه، ما روابط میان جریانات تجاریand TFP through the automobile industry. و TFP را در صنعت خودرو نشان می­دهیم.Firstly, to examine the relationship between TFP and the

در مرحله اول، جهت بررسی رابطۀ میان TFP وtrade pattern, we need to estimate the TFP. جریان تجاری، باید TFP را برآورد کنیم.The concept of TFP در TFP is introduced by regarding technological advance as anپیشرفت تکنولوژی عامل مهم بهره­وری استimportant factor of productivity, because it seems that labor، چرا که به نظر می­رسد که نهاده­های کارand capital inputs alone cannot explain steady economic و سرمایه به تنهایی نمی­توانند رشد اقتصادی با ثبات را توضیح دهند.growth.Much of the literature on estimation of TFP uses جهت برآورد TFP از تابع تولید تجمعی سولو[3] استفاده می­کنیمSolow’s aggregate production function..In this research, we also در این تحقیق، همچنین از مدل سولوuse Solow’s model as a basis for estimation ( Solow, 1957 به عنوان مبنای برآورد استفاده شده است).

According to Solow’s method, the growth rate of output can beبا توجه به الگوی رشد سولو، نرخ رشد محصول می­تواندbroken down into three components: the contributions of the به سه مؤلفه تقسیم شود: سهمfactors of production (labor and capital), and of the residual عوامل تولید (کار و سرمایه) و باقیمانده deemed to be TFP.که TFP تلقی می­شود.The following Eq. (30) is Solow’s aggregate معادله (1) تابع تولید تجمعی سولوproduction function. می­باشد. Y represents output, and L and K representY بیانگر محصول، L[4] و[5]K بترتیب بیانگر labor and capital inputs, respectively.نهاده­های کار و سرمایه می­باشند.The variable T is included متغیر T در این مدل برای بیان تغییرات فنی در طول زمان استin this model to express technical change over time..

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه -پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 

  •                                                     

 

To explain technical change simply, Solow assumed neutralبرای سادگی، فرض می­کنیم که پیشرفت تکنولوژی خنثی باشد. technical change.5In that case, the production function takesدر این صورت، تابع تولید شکل خاصی از معادله the special form of Eq. (31) .(2) به خود می­گیرد.

(31)

 

Here the multiplicative factor A(Á) measures the cumulatedدر اینجا ضرب عامل (.)Aeffect of technical change shifts over time. اثر تجمعی تغییرات فنی را که در طول زمان شیفت یافته را نشان می­دهد. 6Applying the Cobb-با استفاده از تابع تولید کاب-Douglas production function and log-changed form to Eq. (31)داگلاس[6] و شکل تغییر لگاریتمی در معادله (2), داریم:

(32)(3)

 

are output, labor, and capital of the period t, ،  و  بترتیب محصول، نیروی کار و سرمایه در زمان t هستندrespectively.. معادله Eq. (33) represents TFP, and it can be derived from(4) بیانگر TFP است و می­توان آن را از معادله Eq. (32) .(3) بدست آورد.

 

(33)(4)

 

In Eq. در معادله (34)(4), if we know a and b, which represent the share o، اگر مقادیر α و β که بترتیب بیانگر سهم محصول output produced by labor and capital respectively, we caتولید شده توسط نیروی کار و سرمایه هستند را بدانیم، می­توان estimate TFP by using existing data of YTFP را با استفاده از اطلاعات موجود در ،  و  t, Lt, and Kt.a andتخمین زد. α و β b can be obtained from the results of regression of Eq. (32) .را می­توان از نتایج رگرسیون معادله (4) بدست آورد.

به منظور مشاهده رابطه میان TFP و ساختار تجاری، در ادامهTable 2Comparison of the manufacturer and the parts supplDedicated traNetwork tradOutpuManufacturer2ð140ÀnNext, we assume TFP by Eq. (34) in order to observe th TFP را توسط معادله (5) فرض می‌کنیم.

 

(34)(5)

 

In Eq. (35) , eدر معادله (5)،  ltrepresents technical advances over time.بیانگر پیشرفت­های فنی در طول زمان است. با استفاده از Apply-ing the assumption of PT = F(R, TP), we can derive Eq.(35)فرض
، می توانیم از معادله (5) مشتق بگیریم,،which is the embodied form of the assumption. که همان فرض اولیه است. در مورد ارتباط میان N و TP اینکه، چون N شاخص بکار گرفته شده بجای ساختار تجاری می­باشد و از طرفی دیگر بهره‌وری تابعی از TP می­باشد ( )، بنابراین به جای TP مقدار N را که بیانگر سهم فروش بنگاه i- ام نسبت به سهم فروش کل بنگاههای دیگر مورد نمونه است، قرار می­دهیم. پس در ابتدا TFP را برآورد می­کنیم و سپس ارتباط میان TFP و ساختار تجاری را مشاهده می­کنیم. معادله Eq. (35) is the log-changed form to be used for panel(6) شکل تغییر لگاریتمی جهت استفاده رگرسیون با داده­های پانلregression. است.

 

(35)(6)                                                       ln TFPt = lnA + β1 ln Rt + β2 ln TPt

 

lnTFPt بهره­وری کل عوامل

lnA پیشرفت تکنولوژی که خنثی فرض شده است

lnRtسرمایه­گذاری در بخش تحقیق و توسعه در بنگاه i-ام

lnTPt  ساختار تجاری بنگاه

 

با توجه به مطالب ذکر شده در مبانی نظری و مدل نهایی، روند متغیر را نیز در تخمین مدل می­آوردیم.

 

[1] – Research & Development

[2] – Trade Pattern (TP)

[3] – Solow

[4] – Labour force

[5] – Capital

[6] – Cobb-Duglass

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-سؤالات تحقیق

در این تحقیق سؤالات زیر مورد آزمون قرار می­گیرد:

  1. تأثیر جریانات تجاری بر میزان بهره­وری صنعت خودرو کشور چگونه است؟
  2. تأثیر سرمایه‌گذاری بنگاهها در زمینه تحقیق و توسعه بر میزان بهره­وری بخش صنعت خودرو کشور چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو  با فرمت ورد