دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-2-مطالعات داخلی:

1-یوسفیان-علی-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تعیین عوامل موثر بر رضایت مندی مسافران از خدمات حمل و نقل متروی شهر تهران در سال تحصیلی 85-84 [10]

اهدافی که در این تحقیق توسط آقای علی یوسفیان در نظر گرفته شده اند عبارتند از:

الف- شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی مسافران

ب- اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مندی مسافران

ایشان در این تحقیق سعی داشته اند به دو پرسش اصلی پاسخ دهند:

1-عوامل موثر بر رضایت مندی مسافران متروی تهران کدامند؟

2-اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مندی مسافران متروی تهران به جه صورتی است؟

در این تحقیق دوازده متغیر به عنوان شاخص اصلی برای سنجش میزان رضایت مندی مسافران از خدمات حمل ونقل ریلی مورد بررسی قرار گرفته اند، این دوازده متغیر بدین قرار می باشند:

1-اورژانس 2-پاسخگویی 3-ایمنی 4-تسهیلات 5-رفتار و برخورد 6-فروش بلیط 7-محیط دلپذیر 8-سیر و حرکت 9-عوامل بهداشتی 10-امور فنی 11-اطلاع رسانی 12-حمل و نقل

در این تحقیق با استفاده از طیف لیکرت میزان رضایت مندی مسافران ارزیابی شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است.

همچنین روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون تحلیل عاملی ازنوع اکتشافی می باشد.

نتایج و یافته های این تحقیق نشان می دهد که با توجه به میانگین نظری پرسشنامه که 2.5 می باشد، توجه به متغیرهای عوامل بهداشتی با میانگین 2.42 ، حمل ونقل با میانگین 2.49 ،و تسهیلات با میانگین 2.42 از اولویت بیشتری برخوردارند.

2-اقبالی کوهساره- حسین- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی تهران در سال 1388- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن[11]

اهدافی که در این تحقیق توسط ایشان در نظر گرفته شده اند عبارتند از:

اهداف اصلی:

1-آیا بین سن و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟

2-آیا بین جنس و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟

 • آیا بین میزان تحصیلات و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین شغل و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین درآمد و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین وضعیت مسکن و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین وضعیت تاهل و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین تملک وسیله نقلیه و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تعیین وضعیت جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان

اهداف فرعی:

 • آیا بین رفتار و نحوه پاسخگویی پرسنل و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین نحوه اطلاع رسانی و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین عوامل بهداشتی و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین نحوه فروش بلیط و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین نحوه حمل و نقل و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین محیط دلپذیر و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین امنیت موجود و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین نحوه سیر و حرکت و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین مسائل فنی و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین تسهیلات و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-4-1-هدف اصلی

ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

1-4-2- اهداف فرعی

 • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بار و مسافر در راه آهن ایران
 • شناسایی عوامل موثر بر تعیین نرخ تعرفه باری و مسافری در راه آهن ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران  با فرمت ورد