دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی اثر فسفر و تراکم بذر بر عملکرد عـدس دیم در شرایط سردسیری کشور

چکیده

عدس یکــی از محصولات خانواده لگــومیــنوز (بقــولات) است که تولید آن در کشور مــا بیشتر به روش دیم(93 درصد دیم و 7 درصد آبی)  صورت می گیرد . به منظور افزایش بررسی اثرات میزان فسفر و میزان بذر در کشت عدس دیم ،  این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار در2 سال زراعی 81-80 و 82-81 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل 3 سطح تراکم بذر 100 ، 200 و 300 دانه در متر مربع و سه سطح کود فسفره 0 ، 30 و 60 کیلوگرم P2O5 خالص در هکتاربودند. پس از رسیدن، محصول برداشت گردیده و مورد تجزیه و بررسی آماری و مقایسه میانگین ها قرار گرفت.نتایج تجزیه مرکب (دوساله) نشان می دهدکه در اثر مقادیر مختلف کود فسفره در افزایش عملکرد عدس معنی دارنبوده ولی میزان های مختلف بذر تاثیر معنی داری در عملکرد عدس دیم داشته است ودراثرات متقابل تراکم بوته و کود فسفره بالاترین عملکرد از تیمار  بدون مصرف کود فسفره به همراه 200 دانه در مترمربع به میزان 523 کیلوگرم درهکتار بدست آمد.از نتایج کلی طرح نتیجه گرفته می شود که اثرات کاشت  میزانهای مختلف بذرو کود فسفره در مناطق مختلف در عدس دیم متفاوت است. برای جلو گیری از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی با حفظ کشاورزی پایدار  انجام  آزمون خاک و رعایت توصیه های کودی با توجه به میزان عملکردگیاه مطمئن ترین راه برای رسیدن به عملکرد مطلوب است .
واژه های کلیدی : عدس ، فسفر،  میزان بذر ، عملکرد و شرایط دیم
 
مقدمه
میزان کشت عدس دیم در استان آذربایجان شرقی29508 ( که بیشترین سطح زیر کشت عدس دیم کشور را تشکیل می دهد)  و میزان تولید آن بطور متوسط 484 کیلوگرم درهکتار می باشد (1).در بعضی از مناطق دیم عدس در تناوب با گندم دیم  قـــرار می گیرد. (3و7). استفــاده از این محصولات بیشتر به خاطر تامین پروتئین صورت می گیرد. البتــه قدرت تثبیت ازت فراوان در ریشه گیاهان خانواده لگومینوز نیز باعث ایجـاد انگیزه نسبت بــه کاشت آن در مناطق خشک و نیمه خشک گردیده بطوری که در هر هکتار حدود 160 کیلوگرم ازت در شــرایط مناسب توسط میکروارگانیسمهای ریشه گیــاه تثبیت شده و بــه زمین اضافه مــی گردد که اینکار باعث کاهش مصرف کودهای ازته و در نتیجه کاهش هزینه هــای زراعت می گردد (5 ).
چون میزان پروتئین عدس زیاد و به آسانی قابل استفاده می باشد ، نقش مهمی در تغذیه انسان و حتی دام نیز دارد. با توجه به ارزش اقتصادی و زراعی آن و با توجه نقش آن در تناوب با غلات دیم یکی از اقتصادی ترین محصولات درتناوب زراعی بوده بطوریکه در آزمایشهای تناوب زراعی کاشت آن در مناطق دیم توصیه می گردد(2).. از ارقام مناسب برای دیم می توان ارقام بذر ریز عدس زیبا (محلی آذربایجان) و انواع بذر درشت مثل عدس دیم رقم گچساران و عدس محلی قزوین که بازار پسندی و قابلیت پخت خوبی دارند را نام برد (1و7).
برای جلو گیری از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی با حفظ کشاورزی پایدار  انجام  آزمون خاک و رعایت توصیه های کودی با توجه به میزان عملکردگیاه مطمئن ترین راه برای رسیدن به عملکرد مطلوب است .
 
مواد و روشها :
این آزمایش در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه به اجرا درآمد. محل اجرای طرح از نظر موقعیت در عرض شمالی 37 درجه و 15 دقیقه و طول شرقی 46 درجه و 23 دقیقه و ارتفاع 1730 متر از سطح دریا قرار گرفته است.
به منظور بررسی و تعیین بهترین میزان کود فسفره  توام با مقادیر مختلف بذر در واحد سطح  واثرات آن بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی عدس  رقم قزوین در شرایط دیم، این طرح بر پایه بلوکهای کامل تصادفی و بصورت فاکتوریل و در چهار تکرار و در سال زراعی81-1380و 82-1381 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه  با سه سطح کود فسفره و سه سطح تراکم بذر شامل  :
تراکم بوته:                                            میزان کود فسفره
100 بوته درهر مترمربع- B1               A1 – 0 کیلوگرم فسفر خالص درهر هکتـار
200 بوته در هر مترمربعB 2 –                A2  – 30 کیلوگرم فسفر خالص درهر هکتار
300 بوته در هر مترمربع B 3 –                 A3- 60 کیلوگرم فسفر خالص در هر هکتار
به اجرا درآمده است. رقم عدس کاشته شده  از ارقام محلی  قزوین است که دارای بذور نسبتاً درشت می باشد. ابعادکرتهای آزمایش به طول 8 مترو به عرض دورفت بذرکارآزمایشی وینتر اشتایگر (5/2 متر) در نظر گرفته شد. فاصله بین کرتها نیم متر و بین تکرار 2 متر تعیین گردید. فواصل ردیف توصیه شده 25-20 سانتی متر بوده است.  پس از برداشت ،  نتایج عملکرد محصول مورد تجزیه تحلیل آماری و مقایسه میانگین ها قرارگرفت نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار کامپیوتری MSTATC مورد تجزیه و تحلیل آماری و میانگین تیمارها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن مورد مقایسه  قرارگرفتند .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق :پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : بررسی اثر فسفر و تراکم بذر بر عملکرد عـدس دیم در شرایط سردسیری کشور