مربوط به سه روش فوقالذکر نشان داد که گروهبندی براساس صفات مرتبط با کیفیت قابل اطمینانتر از صفات کمی میباشد که میتواند به دلیل تاثیرپذیری کمتر آن صفات از محیط باشد. کلونهایی که در هر سه روش از تشابه بالایی برخوردار بودند و در گروه مشترک قرار گرفتند عبارت بودند از کلونهای شماره 304، 403، 615، 205، 59، 98، 60، 51، 56، 302، 106، 40 و 102 که نشان داد این کلونها از لحاظ اکثر صفات مشابه میباشند. کلون شماره 200 در هر سه روش فوق در گروه جداگانهای قرار گرفت که نشان داد این کلون از لحاظ اکثر صفات با سایر ارقام و کلونها متفاوت بود. لازم به ذکر است نتایج تجزیه خوشهای بهدست آمده با نتایج مقایسه میانگین مطابقت داشته و همدیگر را تایید کردند که خود تاییدی بر درستی گروهبندی به عمل آمده میباشد.

نمودار 4 – 1 – دندروگرام تجزیه خوشهای بر اساس صفات کمی

نمودار 4 – 2 – دندروگرام تجزیه خوشهای بر اساس صفات مرتبط با کیفیت

نمودار 4 – 3 – دندروگرام تجزیه خوشهای بر اساس کلیه صفات
4 – 8 – تجزیه به عاملها
در بعضی از موارد همبستگی بین دو متغیر x و y حالت علت و معلولی دارد. اما گاهی اوقات بهعلت وجود یک عامل سوم، همبستگی بین x و y وجود دارد یعنی یک عامل تاثیرگذار مشترک باعث ایجاد همبستگی میشود که به آنها عاملهای مشترک گویند. از طریق شناسایی یکسری عوامل غیرقابل مشاهده و اندازهگیری آنها میتوانیم همبستگی بین متغیرها را تفسیر کنیم و درنهایت میتوانیم متغیرها را گروهبندی کنیم و بعد بررسی کنیم که چه عواملی باعث شدهاند که این متغیرها در یک گروه قرار گیرند که به این عوامل، عامل و تجزیه و تحلیل آنها را تجزیه به عاملها گویند. در تجزیه به عاملها تعداد زیادی از متغیرها بر حسب تعداد کمی از ابعاد بیان میشود. درواقع هدف تجزیه به عاملها، سادهسازی مجموعه پیچیدهای از دادهها میباشد به طوریکه تعداد متغیرها به تعداد کمتری از متغیرها که همان عاملهای مشترک هستند کاهش مییابد.
بههمین منظور در این تحقیق تجزیه به عاملها بر اساس تجزیه به مولفههای اصلی و چرخش واریماکس انجام شد. چرخش واریماکس به وسیله ماتریس چرخشدهنده انجام شد. به طوریکه ماتریس مولفههای اصلی(جدول 4-11) در ماتریس چرخشدهنده (جدول 4-12) ضرب گردید و ماتریس مولفههای چرخشیافته (جدول 4-13) را بهوجود آورد. با استفاده از این ماتریس چرخشیافته نتایج بررسی گردید. میزان اشتراک که بخشی از واریانس مربوط به آن صفت را که بهوسیله عوامل مشترک در مدل توضیح داده میشود را بیان میکند، در جدول 4-14 مشخص شده است. اختصاص صفات به عوامل مستقل و مختلف با توجه به مقدار ضرایب عاملی، بعد از انجام چرخش بر روی عوامل موقت صورت گرفت.
ضرایب عاملی بزرگتر از 6/0 صرفنظر از علامت آنها بهعنوان ضرایب معنیداری برای هر عامل مستقل در نظر گرفته شد. علامت ضرایب عاملی در داخل هر عامل مبین ارتباط موجود در میان این صفات میباشد. برای نامگذاری عاملها ابتدا با توجه به مقدار ضرایب آن عامل، صفتهای مختلف انتخاب و در نهایت با توجه به ماهیت صفات انتخابی نام مناسب برای آن عامل انتخاب شد.
نتایج حاصل از تجزیه به عاملها در جدول 4-15 نشان داد که چهار عامل مقادیر ویژه بزرگتر از یک داشتند که در تشکیل ماتریس ضرایب عاملی شرکت نمودهاند و 14 صفت اندازهگیری شده در این چهار عامل قرار گرفتهاند که در مجموع 4/73 درصد از واریانس بین صفات را توجیه کردند.
– عامل اول: 42/31 درصد از تغییرات را بهخود اختصاص داده است و بزرگترین ضریب عاملی آن در ماتریس مولفههای چرخش یافته (جدول 4-13) مربوط به صفات متوسط تعداد غده در بوته، وزن غده، عملکرد کل غده و عملکرد قابلفروش غده بود. این عامل مربوط به عملکرد و اجزاء عملکرد میباشد.
– عامل دوم: 66/19 درصد از تغییرات را بهخود اختصاص داده است و بزرگترین ضریب عاملی آن صرفنظر از علامتش در ماتریس مولفههای چرخش یافته (جدول 4-13)، مربوط به صفات میزان ماده خشک، درصد نشاسته و وزن مخصوص میباشد. این عامل نیز مربوط به خصوصیات کیفی غده میباشد.
– عامل سوم: 90/14 درصد از تغییرات را بهخود اختصاص داده است و بزرگترین ضریب عاملی آن در ماتریس مولفههای چرخش یافته (جدول 4-13)، مربوط به صفات تعداد روز تا غدهدهی، ارتفاع بوته و قطر ساقه میباشد.
– عامل چهارم: 41/7 درصد از تغییرات را بهخود اختصاص داده است و بزرگترین ضریب عاملی آن در ماتریس مولفههای چرخش یافته (جدول 4-13)، مربوط به صفت رنگ گوشت میباشد.
جدول 4-11 – ماتریس مولفههای اصلی صفات اندازهگیری شده
صفات
عاملها

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق درموردحقوق بشر، حقوق مالکانه، حق تصرف

1
2
3
4
متوسط تعداد غده در بوته
676/0
255/0
133/0-
005/0-
وزن غده
785/0
369/0
052/0-
126/0-
عملکرد غده
769/0
453/0
288/0-
097/0-
عملکرد قابلفروش
733/0
512/0
306/0-
136/0-
تعداد روز تا غده دهی
-367/0
383/0
487/0
423/0
ارتفاع بوته
502/0
585/0
413/0
143/0
تعداد ساقه
127/0
009/0
67/0-
218/0
قطر ساقه
277/0
39/0
77/0
252/0
نسبت درصد قند احیا
-409/0
256/0
352/0-
37/0
رنگ گوشت
261/0
109/0
344/0-
601/0
فرم غده
101/0
19/0
342/0
352/0-
وزن مخصوص
690/0
67/0-
173/0
146/0
درصد ماده خشک
720/0
648/0-
138/0
132/0
درصد نشاسته
686/0
676/0-
166/0
141/0

جدول 4-12- ماتریس چرخش دهنده عاملها
عاملها
1
2
3
4
1
776/0
627/0
065/0
00028/0-
2
551/0
725/0-
411/0
0063/0-
3
253/0-
235/0
746/0
568/0-
4
17/0-
157/0
518/

823/0
جدول 4-13- ماتریس مولفههای چرخش یافته
صفات
عاملها

1
2
3
4
متوسط تعداد غده در بوته
701/0
206/0
046/0
069/0
وزن غده
848/0
192/0
098/0
076/0-
عملکرد غده
937/0
07/0
029/0-
081/0
عملکرد قابلفروش
952/0
006/0-
041/0-
058/0
تعداد روز تا غدهدهی
269/0-
327/0-
717/0
069/0
ارتفاع بوته
583/0
0104/0
656/0
121/0-
تعداد ساقه
237/0
05/0-
375/0-
56/0
قطر ساقه
192/0
111/0
884/0
232/0-
نسبت درصد قند احیا
15/0-
467/0-
007/0
503/0
رنگ گوشت
248/0
097/0
117/0
69/0
فرم غده
156/0
048/0-
158/0
485/0-
وزن مخصوص
097/0
982/0
024/0-
025/0
درصد ماده خشک
144/0
975/0
047/0-
034/0
درصد نشاسته
094/0
982/0
035/0-
026/0


دیدگاهتان را بنویسید