شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با عنوان :  ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

دانشكده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پايان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

رشته :مديريت بازرگاني گرايش بازاریابی

عنوان:

ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس
شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

استاد راهنما:

دكتر محمد طالقانی

 استاد مشاور:

دكتر سید محمود شبگو منصف

 نگارش:

سیده نیلوفر مولوی کوشالشاه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده

ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس شاخص هاي
مدل تعالي سازماني EFQM

سيده نیلوفر مولوي کوشالشاه    

اين پژوهش به دنبال مطالعه ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و روش گردآوري داده ها توصيفي و از شاخه مطالعات ميداني به شمار مي آيد. جامعه آماري اين تحقيق نیز شامل کلیّه پرسنل بانک تجارت سراسر استان گیلان در حدود 614 نفر مي باشد كه بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه 237 نفر تعيين گردید. در این پژوهش کوشش شده می باشد تا وضعیّت شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس حوزه های نه گانه مندرج در دو گروه نتایج و توانمندسازها مورد مطالعه قرار گیرد. در نهايت نیز محقّق پس از انجام تجزيه و تحليل نهايي و با بهره گیری از آزمون‌ مرتبط با فرضيه‌ها و با بهره گیری از آزمون تی تک نمونه ای مشخص نمود که جامعه مد نظر این پژوهش یعنی شعب بانک تجارت استان گیلان514 امتیاز از1000 کسب نموده می باشد.

کلیّه فرضیات پذیرفته شده و نهایتاً جهت بهبود مستمر پیشنهادهایی برای هریک از معیارها ارایه شده می باشد.

 • واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت اروپا، توانمندسازها- نتایج- رهبري- خط مشي و استراتژي- کارکنان- مشارکت ها و منابع- فرآيندها- نتايج مشتري- نتايج کارکنان- نتايج جامعه- نتايج کليدي عملکرد.

 1-1 مقدّمه

امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور درفرايند جهاني شدن وپيوستن به منظومه تجارت جهاني كه پيوستني كه چندان نيز ازروي اختيار نيست با چالشهاي بيشماري مواجه هستند. حضور دربازارهاي جهاني وحتّي باقي ماندن دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند می باشد و با توجّه به گسترش وپيچيدگي اهداف، فرايندها وساختار سازماني درصحنه رقابت، سازمانهايي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتريان وذينفعان پاسخگو باشند، همچنين به سود آوري وثروت آفريني بعنوان شاخصهاي كليدي وبرترسازماني توجّه كنند .مدلهاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب وكار بعنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار سیستم ها درسازمانهاي مختلف به كار گرفته مي شوند. با بكارگيري اين مدلها سازمانها مي توانند از يك سو ميزان موفّقيّت خود را دراجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني مورد ارزيابي قراردهند وازسوي ديگر عملكرد خود را با ساير سازمانها به ويژه بهترين آنها مقايسه كنند.مدلهاي سرآمدي کسب وکار پاسخي می باشد به اين سؤال كه سازمان برتر چگونه سازماني می باشد؟ چه اهدافي ومفاهيمي را دنبال مي كند وچه معيارهايي بر رقباي آنهاحاكم هستند؟در واقع اكثر كشورهاي دنيا با تكيه بر مدلها، جوايزي را درسطح ملّي ومنطقه اي ايجاد كرده اند كه محرّك سازمانها وكسب وكار در تعالي،رشد وثروت آفريني می باشد. مدل تعالي با محور قراردادن كيفيّت توليد (كالا يا خدمات)ومشاركت همه اعضای سازمان مي تواند رضايت مشتري را جلب ومنافع ذينفعان را فراهم نموده ودر عين حال يادگيري فردي وسازماني را با تكيه بر خلاقيّت ونوآوري تشويق وترويج كند.مدل هاي تعالي سازماني به عنوان چارچوبي براي ارزيابي عملكرد و سنجش ميزان موفّقيّت سازمان ها در استقرار سيستم هاي نوين مديريتي و مديريت كيفيّت جامع، كاربردهاي روزافزوني پيدا كرده اند. اين مدل ها به عنوان يك زبان مشترك براي مقايسه عملكرد و ميزان موفّقيّت سازمان ها بكار مي طریقه.

نگراني صنايع وسازمانهاي اقتصادي كشور از پيوستن به تجارت جهاني وطرح سؤالاتي كه آيا سازمانهاي صنعتي كشور ما توان رقابت دراين فضا را دارند؟ در چه معيارهايي ضعيف هستيم؟سازمان های ما چگونه بايستي باشند كه در رقابت پيروز ميدان باشيم؟ و تفاوت سازمان ما با يك سازمان سر آمد و متعالي در مقياس جهاني چيست؟ موجب گردید مؤسّسات اقتصادي كشورمان به دنبال الگوهايي از سازمانهاي موفّق در امر كسب و كار باشند ، سازمانهايي كه نيازهاي اصلي جامعه را به بهترين نحو برآورده مي كنند و در اين راه سرآمد ديگر سازمانها هستند و مي دانند در فضاي رقابتي براي رشد ، ماندگاري و برتري ، چگونه بايد اقدام كنند.

با توجّه به مطالب فوق الذّکر و اهمیّت ارزيابي عملکرد،محقّق درصدد ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM[1]می باشد.

1-2 بيان مسئله

مدل سرآمدي گسترده ترين ابزار خود ارزيابي در جهان می باشد و مبناي طرّاحي جوايز ملي در كشور هاي مختلف ازجمله ايران می باشد. تحقيقات زيادي نشان داده اند كه بهره گیری از مدل هاي ارزيابي مديريتي مانند مدل سرآمدي بر عملكردسازمان ها تاثير مثبت دارد.(ملکی،ایزدی،1389)

از آنجاییکه سازمان ها بایستی به گونه مستمر عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند و استراتژی های آتی خود را بر اساس این ارزیابی ها تدوین نمایند از بین مدل های فراوانی که برای ارزیابی عملکرد طرّاحی شده می باشد در این پژوهش از شاخص های مدل تعالی سازمانی برای سنجش و ارزیابی عملکرد بانک تجارت استان گیلان بهره گیری شده می باشد.

مزاياي مدل تعالي سازمان:

 • برخورداري اين مدل از ديدگاه سيستماتيك و فراگير
 • مديريت مبتني بر فرآيندهاي سازماني
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • توجّه ويژه به نتايج كسب شده توسط سازمان
 • ارزيابي مبتني بر واقعيّات
 • مشاركت گسترده كاركنان
 • شناسايي نقاط قوّت و زمينه‌هاي قابل بهبود
 • ارائه تصوير واقعي از فعّاليّتهاي سازمان
 • تبادل تجربيّات درون و برون سازماني با بكارگيري ابزار بهينه كاوي
 • بهره گیری از رويكرد خود ارزيابي به مقصود تعالي سازمان

(ملکی،ایزدی،1389)

همچنین مدلی که مبنای ارزیابی و اهدای جایزه های بهره وری و تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن ایران قرار گرفته می باشد منطبق بر مدلEFQM می باشد. جایزه ملّی تعالی سازمانی در بخش‌های ذیل اجرا می گردد:

بخش ساخت و تولید

بخش خدمات

بخش سلامت

بخش آموزش

بخش عمومی

که بانک ها در بخش خدمات جای می گیرند.(بیک زاده،بهبودی،1388)

بازار رقابتي امروز داراي تغييرات سريع و زيادي در عرضه محصولات و خدمات متنوّع و با كيفيّت شده می باشد كه ريشه اصلي اين تغييرات در نيازها و خواسته هاي مشتريان می باشد . لذا سازمان ها و شركت هاي توليدي و خدماتي به مقصود پاسخ گويي مطلوب به نيازهاي فراوان ومتنوّع مشتريان و نيز موفّقيّت در بازار، مستمرًا کوشش مي نمايند تا با بهره گيري از فنون مناسب و روزآمد همچون مديريت کيفيّت فراگير،جايزه کيفيّت مالکوم بالدريج[2]،الگوي بنياد اروپايي مديريت کيفيّت و غيره به اهداف خود نائل شوند.الگوي تعالي سازماني به مقصود شناسايي ميزان دستيابي سازمان ها به کيفيّت و عملکرد برتر و ميزان رشد آگاهي آنها نسبت به اهمّيّت کيفيّت و تعالي عملکرد تحت يک قالب رقابتي به وجودآمده می باشد . الگوي فوق در اكثر كشورهاي اروپايي به عنوان چارچوب برتري سازماني و مبناي اكثر جوايز ملّي يا محلّي كيفيّت مطرح می باشد. دليل اصلي اثربخشي الگوي تعالي اروپا بهره گیری گسترده ا ز آن به عنوان سيستم مديريتي و رشد حاصله در زمينه خود ارزيابي سازمان ها ذکر گردیده می باشد . اين الگو يك چارچوب غيرتجويزي می باشد واعتقاد بر اين می باشد كه رويكردهاي زيادي را براي دستيابي به برتري پايدار و بهبود مداوم داراست(ملکی،ایزدی،1389)

       در دستگاههای اجرائی، عملکرد موضوع اصلی میباشد و مدیریت مؤثر بستگی به اندازهگیری، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود عملکرد سازمانی دارد. از این رو طی چند دهه گذشته کوشش های بسیاری برای تعریف شاخص هاوارائه الگوهایی در این خصوص صورت گرفته می باشد به عقیده صاحبنظران، نظام ارزیابی بستر مناسبی را برای ارتقاء کیفیت خدمات و شفّافیّت عملکرد ایجاد می ‌کند که با استقرار آن امکان درس گرفتن از اشتباهات فراهم میشود و ذخیره تجارب و حجم آموخته های سازمانی فزونی و درصد بروز اشتباهات کاهش می یابد. از این رو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال1381، آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور را تصویب و مورّخ 28/10/1381 به کلیّه دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ نمود.به منظورتشويق داده هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و غيردولتي ودر راستاي ارتقاي سطح بهره وري به دولت اجازه داده شده می باشد كه جايزه ملّي بهره وري را با بهره گیری از الگوي تعالي سازماني طرّاحي وتوسّط سازمان ملّي بهره وري ايران به واحدهاي بهره ور در سطوح مختلف اهدا كند.

ذكر اين نكته ضروري می باشد كه در ايران الگوي تعالي سازماني با نام جايزه ملّي بهر ه وري وتعالي سازماني شناخته شده و جا يزه مذکور توسّط موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني اهدا مي گردد .معيارهاي الگوي تعالي سازماني كه مبناي ارزيابي يك سازمان قرار مي گيرند، به دو دسته توانمند سازها ونتا يج تقسيم مي شوند . (ملکی،ایزدی،1389)

مدلEFQMدر سال 1991 بعنوان مدل تعالي كسب و كار معرّفي گرديد كه در آن چارچوبي براي قضاوت و خود ارزيابي سازماني و نهايتاً دريافت پاداش كيفيّت اروپايي ارائه گردید، اين اقدام در سال 1992 عملي گرديد. اين مدل نشان دهنده مزيّت هاي پايداري می باشد كه يك سازمان متعالي بايد به آنها دست يابد. اين مدل به سرعت مورد توجّه شركت هاي اروپايي قرار گرفت و مشخّص گردید كه سازمانهاي بخش عمومي و صنايع كوچك هم علاقه دارند از آن بهره گیری كنند.از ميان سه مدل دمينگ[3] و مالكوم بالدريج [4]و EFQMكه از معروف ترين مدلهاي تعالي سازماني هستند مدلEFQMعموميّت و استقبال بيشتري در سطح جهان يافته می باشد.

EFQM يك چارچوب و الگوي خود ارزيابي می باشد كه موجب حركت و هدايت فعّاليّتهاي بهبود مستمر مي‌گردد.

توجّه داشته باشيد EFQM :

يك استاندارد مديريت كيفيّت نيست

يك ابزار مميزي نيست

مدل تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی براي خودارزیابی سازمانی گسترش یافته و سازمان هایی که روي بهبود مستمر تمرکز دارند از این فرآیند به عنوان ابزاري توانمند براي نیل به این مقصود بهره جسته اند.
اعضاي كميته مركزي EFQMاز مديران عامل شركت هاي اروپايي هستند كه براي چهار سال انتخاب

مي شوند. كميته اجرائي نيز مركّب از 20 عضو از همان سازمانها بوده كه نه تنها بعنوان نماينده تام الاختيار در زمينه كيفيّت جامع انجام وظيفه مي نمايند ،بلكه گزارشات لازم را به كميته مركزي ارائه مي نمايند. اعضاي كميته اجرائيEFQMدر واقع تأثیر هدايت گر و پشتيباني كننده استراتژيهای طرحهاي عمليّاتي كسب و كار، نظارت بر پيشرفت طرحها و نهايتاً تدوين جهت كلّي مناسب براي تحقّق اهدا ف اين سازمانها را به عهده دارند. در حال حاضر 19 كشور اروپايي باEFQMمشاركت مي نمايند.(سومی [5]،2008)

مدل تعالي ؛ ساختار مديريتي می باشد که با تکيه براصول و مفاهيم اساسي و توجّه داشتن به معيارهاي اصلي مديريت کيفيّت فراگير و سيستم خودارزيابي موجبات پيشرفت و بهسازي را فراهم ميکند.مدل تعالي؛ ابزاري جهت سنجش ميزان استقرار سيستمها در سازمان و خودارزيابي و راهنمايي می باشد که مسير فعّاليّت مديران را براي بهبود عملکرد شناسايي و تعيين ميکند . بنابراين پيام کليدي مدل تعالي متّکي بر پاسخ دادن به دو سؤال می باشد که چگونه اين مدل بعنوان يک ساختار مديريتي مناسب و منطقي شناسايي ميشود و چه کساني مي توانند در اين زنجيره ارتباط و تعاملات تأثیر اساسي را ايفا کند. سطح اول اين مدل اهداف کلّي و در سطح بعدي اهداف کلّي به درجات و مقياس هاي کمّي و قابل اندازه گيري تجزيه و تبديل ميشوند. (سومی،2008)

از طرفي ديگر مدل تعالي سازماني در شرايطي در ايران مطرح مي گردد كه در جهان بيش از 70 مدل سرآمدي ملي و 90 جايزه كيفيّت هست كه عموماً بهره گرفته از مدل هاي EFQM و بالدريج بوده و بسوي يكديگر همگرا شده اند . گويا زبان رقابت در همه جاي دنيا يكي می باشد که مؤسّسات اقتصادي را از آموختن الفباي مديريت فراگير سازمان گريزي نيست.لزوم رقابت پذيرشدن بخش صنعت و معدن با رويكرد جهاني و توسعه مشاركت ها و ادغام هاي صنعتي با جهان براي امكان دستيابي به بازار جهاني و ايجاد اعتبار جهاني براي اين بخش باعث گردید كه در وزارت صنايع و معادن طرّاحي مدلي جهاني مورد توجّه و اقدام قرار گيرد مدلهايي كه چندين سال بود جوامع صنعتي جهاني آنها را پذيرفته و دنبال كرده بودند. بالا رفتن سطح رقابت در بانک ها و مؤسّسات مالي و اعتباري در دنيا و حسّاس بودن مشتريان اين بنگاهها ، ضرورت تدوين برنامه هاي مورد تصریح در اين بخش را دو چندان کرده می باشد (نجمي و همکاران، 1388،ص18).

تعداد صفحه :177

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان