با عنوان : مطالعه ارتباط مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت ،گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش :حسابداری

عنوان :

مطالعه ارتباط مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
موضوع رساله حاضر«مطالعه ارتباط بين مدیریت سود و حاکميت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. دراین پژوهش به مطالعه ارتباط بين مدیریت سود و حاکميت شرکتی با حضور و بدون حضورمتغيرهای کنترل پرداخته شده می باشد. قلمرو مکانی تحقيق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نيز فاصله بين سال های 1382 تا 1388 را دربرمی گيرد. هدف تحقيق بررسي تأثيرورابطه ی دستكاري وهموارسازي سود درشركت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل شركت ها وبررسي تأثيرورابطه ی مؤلفه هاي حاكميت شركتي با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شركت ها وبررسي تأثيرهمزمان دومتغيرفوق و ويژگي هاي حسابرس و مشخصات مالي شركت هاي مورد رسيدگي ومشكلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس مي باشد. تحقيق شامل دو متغير مستقل (مدیریت سود و حاکميت شرکتی)٬متغيروابسته (نوع اظهارنظرحسابرس) و متغيرهای کنترل می باشد. در فرضيه اصلی اول مطالعه ارتباط بين مدیریت سود با نوع اظهارنظر حسابرس٬ در فرضيه دوم مطالعه ارتباط بين حاکميت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس و در فرضيه سوم با ورود متغيرهای کنترل در مدل تحقيق روابط مطرح شده در دو فرضيه فوق تفاوت معناداری پيدا خواهند نمود. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و ميدانی جمع آوری گردیده می باشد. با در نظر داشتن اینکه تحقيق بر مبنای هدف٬ کاربردی و برحسب روش توصيفی می باشد فرضيات از طریق رگرسيون لجستيک مورد آزمون قرار گرفتند. نتيجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضيه های اول و دوم رد شدند و تنها در فرضيه سوم با ورود متغير کنترل به مدل٬ تنها متغير اهرم مالی با نوع اظهارنظر حسابرس ارتباط معناداری دارد.

با گسترش روز افزون بازارهای مالی جهان از قرن بیستم ، مسائلی همچون مدیریت و هموار سازی سود و حاکمیت شرکتی در دنیای حسابداری ، مدیریت ، اقتصاد و دیگر علوم با حساسیت ویژه ای مد نظر قرار گرفته و هر یک از صاحب نظران و محققین از زاویه علوم خود به مطالعه و تفسیر نتایج حاصل از یافته یافته هایشان پرداخته اند . با در نظر داشتن اینکه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی ، هریک به گونه جداگانه می توانند صورت های مالی ، به گونه مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از این صورت های مالی هستند ، ترجیح می دهند از اطلاعات صورت های مالی بهره گیری نمایند که توسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به مطلوبیت آنها اظهار نظر کرده اند لذا سوالی که در اینجا ممکن می باشد در اذهان بهره گیری کنندگان از صورت های مالی شرکت ها به وجود آید این می باشد که ایا نوع اظهار نظر حسابرسان متاثر از مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با و بدون حضور حضور متغیر های کنترل در مدل تحقق مورد مطالعه قرار می گیرند .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعداد صفحه :144

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***