با عنوان : پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد «M.A»

رشته : جغرافيا  

  گرایش : برنامه‌ريزي گردشگری

عنوان:

پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری

مطالعه موردی: ساحل چاف تا چمخاله

استـاد راهنمـا:

دكتر بهمن رمضانی

استـاد مشـاور:

دکتر تیمور آمار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه      

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول : کلیات

1-1 اظهار مسأله. 4

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش و کاربرد نتایج آن. 5

1-3 پرسش اصلي تحقيق (سؤال تحقيق ). 6

1-4 اهداف پژوهش.. 6

1- 5 فرضیات پژوهش.. 6

1- 6 روش تحقيق.. 6

1- 7 ابزار گردآوری.. 7

1- 8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات… 7

1- 9 جامعه آماری پژوهش…. 7

1- 10 پیشینه پژوهش.. 7

1- 11 محدودیت های پژوهش.. 11

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2- 1 تعاریف و مفاهیم.. 12

2-1-1 گردشگری و گردشگری.. 13

2- 2 تاریخچه گردشگری…………

2- 3 اشکال گردشگری.. 15

2- 4 برنامه ریزی گردشگری.. 17

2- 5 گردشگری و محیط… 18

2- 6 توسعه پایدار Sustainable development. 19

2- 7 گردشگری پایدار. 21

2- 8 آثار و پیامدهای گردشگری.. 22

2- 9 گردشگری ساحلی.. 23

2- 10 گردشگری در ایران. 24

فصل سوم: داده ها و روشهای پژوهش

3-1 موقعیت جغرافیایی استان گیلان. 27

3-2 موقعیت شهرستان لنگرود. 28

3-3 موقعیت جغرافیایی منطقه چاف و چمخاله. 29

3-3-1 زمین شناسی منطقه. 30

3-3-2 ویژگی اقلیمی منطقه. 30

3-3-3 منابع آب و خاک… 30

3-3-4 پوشش گیاهی و حیات جانوری.. 31

3-4 توسعه و محیط زیست… 31

3-5 ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA). 32

3-6 اهداف ارزیابی اثرات زیست محیطی.. 35

3-7 نیازها و ضرورت ها 36

3-8 منافع ارزیابی.. 36

3-9 محدودیت های ارزیابی.. 37

3-10 انواع اثرات زیست محیطی.. 37

3-11 شاخص های اثرات… 39

3-12 معیارهای اثرات… 39

3-13 چگونگی اثرات پروژه بر محیط زیست… 40

3-14 ارزیابی اثرات زیست محیطی و گردشگری.. 43

3- 15 روش ها و تکنیک های ارزیابی آثار زیست محیطی.. 46

3- 16 مراحل انجام ارزیابی.. 47

3- 17 نتیجه گیری از روش EIA.. 48

3-18 متدولوژی های تجزیه و تحلیل در ارزیابی اثرات زیست محیطی.. 48

3- 19 انواع ماتریس…. 49

3-20 شناسایی و پیامدهای زیست محیطی مناطق ساحلی.. 50

3-21 روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) 50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-21-1 معیارهای ارزیابی.. 53

3-21-2 اجزاء تشکیل دهنده محیط… 53

3-21-3 دامنه ها 55

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 وضعیت گردشگری منطقه ساحلی چاف تا چمخاله. 57

4-2 تفسیر یافته ها در جداول ماتریس پارامترهای محیطی.. 64

فصل پنجم: جمع بندی، ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری.. 69

5-2 ارزیابی فرضیه ها 71

5-3 راهکارها و پیشنهادها 71

منابع 75

چکیده

اهمیت موضوع گردشگری به عنوان پدیده ای جدید و منبعی برای توسعه از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی قابل مطالعه می باشد و آن یکی از اصلی ترین منابع درآمد کشورها در حال حاضر می باشد. متأسفانه گسترش جریان های گردشگری با برنامه ریزی نامناسب به همراه ضعف زیرساخت ها و مدیریت گردشگری، اثرات زیست محیطی منفی زیادی در پی داشته می باشد. یکی از روش‎های ارزیابی اثرات زیست محیطی، روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) می باشد که این پژوهش براساس این روش با داده های استاندارد از معیارهای مهم ارزیابی انجام گرفته می باشد. هدف از این پژوهش، شناخت و ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از اماکن اقامتی و پذیرایی توریستی در منطقه ساحلی چاف تا چمخاله با بهره گیری از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) در فاز بهره برداری بر چهار محیط فیزیکی- شیمیائی، اکولوژیکیبیولوژیکی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- فنی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بر روی تمامی اجزاء محیط به غیر از محیط اقتصادی- فنی، اثرات منفی هست و اثرات مثبت، بعد از محیط اقتصادی- فنی در محیط اجتماعی- فرهنگی می باشد که تنها اثر منفی ناچیزی در سطح بهداشت و ترافیک دیده می گردد.

کلمات کلیدی: گردشگری، ماتریس ارزیابی اثرات سریع(RIAM)، منطقه ساحلی چاف تا چمخاله

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه

   از آنجایی که فعالیت های گردشگری اثرات چشمگیری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران بر جای می‎گذارد، توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف گردیده می باشد. درصد عمده ای از این فعالیت ها متکی بر طبیعت گردی می باشد که بخش عمده ای از آن در نواحی ساحلی متمرکز شده می باشد، که در صورت رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و همچنین انجام ارزیابی های مستمر در طول زمان بهره برداری، توسعه گردشگری می تواند به عنوان عاملی در جهت حفاظت از محیط و افزایش کیفیت آن به شمار آید. (فروغی ابری و دیگران،1388،ص1)

   به گونه کلی اثرات زیست محیطی به تغییر فیزیکی، شیمیایی، بیوفیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محیط زیست بر اثر یک یا چند فعالیت اطلاق می گردد و شناسایی اثرات زیست محیطی، بخش عمده و اصلی را در طریقه مطالعات زیست محیطی تشکیل می دهد. شناسایی آثار و پیامدها ممکن می باشد مثبت یا منفی بوده، پس این موارد بایستی مورد شناسایی قرار گرفته و اهمیت هر نوع اثر با پیامد مشخص شده و منافع و مضرات آن به گونه مستند و منطقی تشریح گردد. (www.tourismscience.ir)

   در این بین، لزوم به کارگیری مدل EIA (Environmental Impact Assessment) ارزیابی اثرات زیست محیطی، در زمان معرفی یک پروژه برای مشخص کردن نوع اثرات و اندازه اثرات و راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی و ناسازگار با محیط زیست ارائه می دهد. خاطر نشان می گردد که EIA تصمیم به اجرا شدن یا نشدن یک پروژه نمی گیرد، بلکه پیامدهای زیست محیطی را پیش بینی کرده، در پیش روی تصمیم گیران قرار می دهد.

   در این پژوهش کوشش شده می باشد تا با مطالعه موردی منطقه ساحلی چاف تا چمخاله، تبیینی از تأثیر گردشگری و توسعه آن به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی به دست آید و عوامل و فاکتورهای متأثر از توسعه گردشگری مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا با به کارگیری مدل EIA و نتایج به دست آمده از یک ماتریس ساده، امکان ثبت همیشگی وقایع را در یک فرایند تصمیم گیری فراهم می آورد. در این پژوهش با بهره گیری از ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) در فاز بهره برداری امکانات توریستی بر چهار محیط فیزیکی – شیمیایی، اکولوژیکی – بیولوژیکی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی- فنی می باشد.

1-1 اظهار مسأله

   گردشگری در یک کلیت، در بر گیرنده جریانی از سرمایه، بشر، فرهنگ و کنش متقابل میان آنهاست که در فضاهای جغرافیایی آثار مختلفی بر جای می نهد. رویکرد دیگری که در مورد تعریف گردشگری هست، این می باشد که به عنوان یک سیستم تلقی می گردد. در این رویکرد، گردشگری نه به عنوان صنعت بلکه به عنوان سیستمی پیچیده لحاظ می گردد که از عوامل و مؤلفه های مختلفی تأثیر پذیرفته و بر عوامل و مؤلفه هایی مؤثر بوده و افراد و گروه های متعددی در آن تأثیر اعمال می کنند. در این نگاه، گردشگری یک پدیده ای کاملاً تأثیر گذار و در عین حال تأثیر پذیر نسبت به فرهنگ، اقتصاد، سیاست، تکنولوژی و محیط زیست می باشد. (دهقانی نژاد،sep2011،ص4)

   پس، با در نظر داشتن اینکه هر فعالیتی مستلزم بر گرفتن موادی از طبیعت و دفع موادی دیگر درآن می باشد، کلیه فعالیت ها در راستای هر هدفی بایستی در چارچوب ظرفیت های محدود محیط زیست مورد مطالعه قرار گیرد تا به بقا و پایداری محیط زیست لطمه ای وارد نگردد.

(همائی فر و دیگران،sep2011،ص1و2)

   امروزه اکثر محققان و متخصصان اذعان دارند که گردشگری را بایستی به شیوه ای کنترل شده، یکپارچه و پایدار و بر اساس برنامه ریزی عقلایی توسعه داد و مدیریت نمود. (شاکری،1386،ص3) بر این اساس، اگرچه گردشگری دارای آثار منفی بر محیط زیست می باشد و گردشگران مصرف کننده منابع می باشند، اما این صنعت استعداد جایگیری در فرایند توسعه پایدار را دارد.

در این بین، مناطق ساحلی به خصوص سواحل ماسه ای به گونه ذاتی برای بشر ها جاذب و از پتانسیل لازم جهت اجتماع گردشگران برخوردار می باشد. اما نکته ای که نباید فراموش گردد این می باشد که “اکولوژی محیط زیست ساحلی” خیلی حساس و آسیب پذیر بوده و فشار ناشی از فعالیت های توریستی می تواند تعادل اکولوژیکی محیط را برهم بزند. (رحمانی،1388)

   در حال حاضر بهره گیری از مناطق ساحلی به یک معضل و مسأله تبدیل گردیده و عموم اشخاص اعم از دولتی وخصوصی به عناوین و شیوه های مختلف در صدد بهره برداری حداکثر از ساحل هستند، که بدون در نظر داشتن منافع و لزوم بهره برداری بهینه و جمعی انجام می شود.

یکی از روش های مطالعه و ارزیابی تبعات مثبت و منفی و همچنین مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری قبل از اجرا، ارزیابی آثار زیست محیطی(EIA) می باشد. ارزیابی آثار زیست محیطی می تواند میزان مصرف منابع و پسرفت محیط زیست و اختلالات اجتماعی (که اغلب با توسعه اتفاق می افتد) را کاهش دهد.(شاکری،1386،ص3)EIA به عنوان یک ابزار کارا برای رسیدن به آینده پایدار زیست محیطی در گردشگری ساحلی، همچنین ICZM (مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی) که یک فرایند انعطاف پذیر و منطبق با مدیریت منابع برای توسعه پایدار زیست محیطی در نواحی ساحلی می باشد و هدف کلی آن حداکثر کردن منافع حاصل از مناطق ساحلی و حداقل کردن تضادها و برخورد ها و اثرات مخرّب فعالیت های انسانی بر یکدیگر می باشد تا ضمن پررونق شدن صنایع گردشگری ساحلی در کشور، بستر آن نیز دچار معضلات زیست محیطی نگردد. (یزدانی،1388)

   منطقه چاف تا چمخاله (از شهر چاف و چمخاله) از مناطق ساحلی و توریستی استان گیلان محسوب شده که از توابع شهرستان لنگرود به شمار می رود. استقرار بخش عظیمی از اراضی در کنار ساحل دریا که به آن جلوه خاصی داده می باشد، از دیرباز مورد توجه بوده و بعد از ساحل شهرستان بندرانزلی دومین قطب توریستی از ساحل فعال درخطه گیلان به شمار می رود.

این منطقه به جهت توانایی های بالای خود دارای فرصت های قابل توجهی برای توسعه پایدار می باشد. بهره گیری از فرصت های بی نظیر منطقه از آن جهت که بدون برنامه ریزی جامع و بدون در نظر داشتن توسعه پایدار بوده، خود به عاملی در جهت توسعه ناپایدار و تخریب و همچنین آلودگی محیط زیست بدل شده می باشد. (ملکی،1388،ص280)

   پس، مطالعه و مطالعه هر گونه عاملی که سبب کاهش توان (پتانسیل) محیط زیست و گردشگری منطقه مورد مطالعه باشد، ضروری به نظر می رسد.

 1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش و کاربرد نتایج آن

   انجام تحقیقات برای ارزیابی محیط طبیعی امری ضروری می باشد، زیرا که با ارزیابی مناطق گوناگون، برنامه ریزان و طرح پردازان خواهند توانست با اطمینان خاطر با شناخت نواحی حساس، به خصوص نواحی حساس ساحلی به توسعه پایدار گردشگری دست یابند. این مهم هم باعث جذب گردشگر می گردد و هم محیط را برای بهره گیری مناسب نسل های آینده حفظ خواهد نمود.

 1-3 پرسش اصلي تحقيق (سؤال تحقيق )

   – پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری، در ناحیه چاف – چمخاله چیست ؟

   – تأثیر پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری با روشEIA در ناحیه چاف – چمخاله به چه میزان می باشد؟

 1-4 اهداف پژوهش

مهم ترین اهدافی که در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته به توضیح زیر می باشد:

   ـ شناسایی انواع پیامدهای زیست محیطی

ـ ارائه راهکار برای تعدیل پیامدهای سوء و توسعه پیامدهای مثبت

 1- 5 فرضیات پژوهش

   ـ به نظر می رسد که توسعه گردشگری در ناحیه مطالعاتی آثار زیست محیطی به همراه دارد.

   ـ بین کیفیت محیط زیست و افزایش تعداد گردشگران در ناحیه مطالعاتی ارتباط هست.

 1- 6 روش تحقيق

   در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مدلEIA انجام شده که به مطالعه وضع موجود پرداخته و ویژگی های منطقه را مورد مطالعه قرار داده و با در نظر داشتن اطلاعات موجود پیامدهای زیست محیطی منطقه مورد مطالعه، مطالعه می گردد. همچنین از نظر هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می‎گردد.

1- 7 ابزار گردآوری

دراين تحقيق با در نظر داشتن لزوم جمع آوری اطلاعات محیطی از روش اسنادی (کتابخانه ای) و عكس بهره گیری مي گردد.

– مطالعات اسنادی که شامل مطالعه کتب، مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع و مفاهیم مورد نظر نوشته شده می باشد.

 1- 8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات

   پس از جمع آوري اطلاعات و داده ها با تنظيم جداول و با بهره گیری از نرم افزار Excel و مدل EIA مورد تجزيه و تحليل كمّي و كيفي قرار خواهد گرفت تا متناسب با موضوع تحقيق، خروجي هاي مورد نظر ازآن استخراج گردد.

 1- 9 جامعه آماری پژوهش

    جامعه آماری در پژوهش حاضر، ساکنان بومی منطقه چاف تا چمخاله می باشد، که در آن در پی یافتن پاسخ فرضیات پژوهش و دستیابی به اهداف مورد نظر، اقدام به تدوین پرسشنامه در راستای موضوع مورد بحث گردید. لذا به گونه نمونه از 100 نفر که شامل افراد بومی، کارشناسان و مدیران بودند، به مقصود نظر سنجی و تکمیل پرسشنامه بهره گیری گردید.

تعداد صفحه :92