با عنوان : جایابی و مقداریابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک با الگوریتم pso

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پاياننامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق- قدرت
عنوان:
جايابي ومقدار يابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع آلوده به هارمونيك با الگوریتم pso

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

براي جبران سازي تون راكتيو در شبكه توزيع خازن گذاري انجام مي گردد.براي جايگذاري خازن در شبكه توزيع روشهاي مختلفي هست كه يك نمونه از اين روشها الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات باينري مي باشد در اين نوشتار الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرت باينري براي جايابي و مقداريابي بهينه خازن هاي ثابت در شبكه توزيع شعاعي آلوده به هارمونيك مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. تابع هدف كه براي بهينه سازي انتخاب شده می باشد شامل هزينه خازن هاي ثابت هزينه تلفات و در نهايت هزينه مربوط به ظرفيت پست بعد از نصب خازنگذاري(ظرفيت آزادشده پست) مي باشد محدوديتهاي از قبيل اندازه خازن و محدوديت ولتاژومحدوديت اعوجاج هارمونيك كل براي بهينه سازي تابع هزينه بهره گیری شده می باشد.مساله جايابي خازن دردو حالت مورد شبيه سازي قرار گرفته می باشد:

حالت الف) تابع هدف شامل هزينه خازن هاي ثابت وهزينه تلفات بعداز خازن گذاري مي باشد.

حالت ب) تابع هدف شامل هزينه خازن هاي ثابت وهزينه تلفات بعداز خازن گذاري و هزينه ظرفيت پست بعد از خازن گذاري ميباشد.

هر كدام از اين دو حالت نيز به نوبه خود در سه آزمايش مورد بررسي قرار مي گيرند:

آزمايش 1) ولتاژ پست فقط حاوي فركانس اصلي وفاقد هارمونيك می باشد.

آزمايش 2) ولتاژ پست حاوي فركانسهاي هارمونيكي بوده ولي براي اعوجاج هارمونيك كل محدوديتي در نظر گرفته نشده می باشد.

آزمايش 3) ولتاژ پست حاوي فركانسهايها رمونيكي بوده و براي اعوجاج هارمونيك كل محدوديت %8 در نظر گرفته ميشود.

اين مراحل مختلف بر روي سه شبكه 34 باسه IEEE و 9 باسه IEEE و 4 باسه مورد تست قرار گرفته می باشد و نتايج آن با الگوريتم ژنتيك مقايسه گرديده می باشد نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه هارمونيك تاثير بسزايي روي مقدار ومحل خازن دارد.

مقدمه:
اين مجموعه نوشتار مشتمل بر هفت فصل مي باشد كه در هر يك از اين فصول ضمن بررسي موضوع نوشتار به ابعاد مختلف آن تصریح شده كه در ذيل عنوان ميشود:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول به بررسي لزوم جبران سازي توان راكتيو در سيستم قدرت مي پردازد. اين فصل ضمن مرور اجزاي سيستم اصلي قدرت به انواع خازنها نيز به گونه تفصيل تصریح مينمايد.

فصل دوم مروري بر كارهاي محققين گذشته مي باشد كه در اين فصل چند نمونه از مقالات گذشته به صورت اجمالي از لحاظ معايب و مزاياي آن ها بررسي شده می باشد.

فصل سوم به بحث پيرامون بهينه سازي و انواع روشهاي قديمي و جديد در اين خصوص پرداخته و ضمن بررسي الگوريتم ژنتيك  فازي – PSO – جستجوي ممنوع و … مانند روشهاي غيردقيق به مقايسه اين روشها مبادرت مي ورزد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل چهارم مشتمل بر فرمول هاي رياضي مسله جايابي و مقدار يابي خازن هاي ثابت مي باشد، در اين فصل با بهره گیری از پخش بار الكتريكي جاروب عقب رونده و جلو رونده ولتاژ ها را در فركانس اصلي محاسبه مي گردد و با بهره گیری از پخش بار هارمونيكي ، ولتاژ هاي هارمونيكي به دست مي آيد و در نهايت تلفات و ظرفيت آزاد شده پست از روي اين ولتاژها قابل محاسبه می باشد.

فصل پنجم تشريح كامل الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات می باشد كه ضمن بيان انواع الگوریتم های PSO به شبيه سازي چند نمونه از توابع رياضي توسط اين الگوريتم ميپردازد و در نهايت راجع به الگوريتم PSO باينري بحث مي نمايد.

فصل ششم به شبيه سازي مسئله مقدار يابي و جايابي خازن با الگوريتم PSO با در نظر گرفتن سه شبکه 34، 9 و 4 باسه می پردازد كه در نهايت نتايج آن با الگوريتم GA مقايسه گرديده می باشد.

فصل هفتم به جمعبندي شش فصل فوق پرداخته و به ارائه پيشنهادات مؤثري در جايابي و مقداريابي بهينه خازن اقدام مينمايد.

فصل اول

جبران سازي توان راكتيو

1- لزوم جبرا ن سازي توان راكتيو

1-1- مقدمه

جبرانسازي توان راكتيو در طراحي سيستم هاي قدرت تأثیر اساسي را بازي ميكند . در اين ايده (جبرانسازي توان راكتيو) اولين مساله كه مطرح ميشود پيدا كردن محل بهينه براي ادوات جبران ساز ميباشد كه بهينه سازي بربايه بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش تلفات وكاهش تلفات انرژي در سيستم ميباشد و در نهايت باعث افزايش قابليت انتقال خط ميشود و باعث مسايل ديگري خواهد گردید كه در ادامه فصل به صورت تفضيلي راجع به هر كدام از نتايج حاصل از جبران سازي تصریح خواهيم كرد.

2-1- ديد اجمالي بر سيستم قدرت مدرن:

شبكه قدرت امروزه به صورت يك شبكه پيچيده تودرتو مانند شكل مي باشد و از چهار قسمت تشكيل شده می باشد:
1- نيروگاه
2- انتقال وفوق توزيع
3- توزيع
4- بارها

تعداد صفحه : 119

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com