با عنوان : ارزيابي تأثير پارامترهاي هندسي هيدروليكي سازه هاي آبي كانال آبرسان در شرايط غيرماندگار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي
عنوان :
ارزيابي تأثير پارامترهاي هندسي هيدروليكي سازههاي آبي كانال آبرسان در شرايط غيرماندگار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

يكي از مهمترين عوامل در شبكه هاي آبياري كه تأثير تعيين كننده اي بر عملكرد هيدروليكي كانال و سازه هاي وابسته دارد، وجود جريان هاي غيرماندگار می باشد . وجود جريان هاي غيرماندگار باعث تغييرات دبي و عمق در زمان و مكان در سرتاسر شبكه و سازه هاي آبي موجود خواهد گردید كه تبعات گسترده هيدروليكي در شبكه ايجاد مي كند. همچنين مانند عوامل تأثيرگذار بر بهبود عملكرد كانال هاي آبياري اجراي دقيق برنامه هاي تحويل و توزيع آب در كانال ها از طريق طراحي سازه هاي متعدد در طول شبكه مي باشد . وظيفه تعين ميزان تنظيمات سازه ها در شبكه كانال هاي آبياري و عملكرد سازه بعهده سيستم كنترل می باشد. جهت مطالعه و بررسي رفتار هيدروليكي شبكه در مق ابل با سيستم هاي كنترل و سازه ها ومطالعه و ارزيابي عملكرد جريانهاي غيرماندگار، يكي از موثرترين روش ها، شبيه سازي رياضي آنهاست . با در نظر داشتن طبيعت جريان غيرماندگار، و تعامل با اين سيستم ها و بهره گیری از مدل هاي هيدروديناميكي اجتناب ناپذير  می باشد . براي تحقق اين امر تهيه ارتباط (دبي -اشل ) سيستم هاي كنترل و سازه هاي مربوطه به صورت تلفيقي با يك مدل هيدروديناميكي ضروري می باشد . اگر چه مدل هاي مذكور با امكان ارزيابي عملكرد كانالها اطلاعات مناسبي را براي مديريت جريان غير ماندگار فراهم مي نمايند اما دستيابي به مناسبترين شيوه هاي مديريتي نيازمند بهره گيري از روش هاي مؤثر و كارآمد بهينه سازي می باشد .لذا در اين تحقيق براي شبيه سازي كانال آبرسان و سازه هاي آن از مدل MIKE11 بهره گیری گردید.براي آزمون و ارزيابي مدل، كانال خداآفرين از شبكه خداآفرين انتخاب شده می باشد و با در نظر داشتن داده هاي محاسبا تي پروفيل سطح آب مدل كاليبره گردید و صحت آن مورد تأييد قرارگرفت. سپس با در نظر داشتن قابليت مدل هيدروليكي MIKE11، آغاز با حساسيت سنجي پارامترهاي موثر در مدل درك صحيحي از رفتار جريان در شبكه بدست آمده و با شناسايي اجزاي با حساسيت هيدروليكي بيشتر پارامترهايي نظير ضريب زبر ي مانينگ كه معرف ميزان افت انرژي و زبري كانال مي باشد، بازه هاي مختلف شبكه كانال آبرسان بهصورت مستقل يا وابسته با بهره گیری از روش ها ي نوين بهينه ساز ي والگور يتم بهینه سازی Shuffled عيين گردید. نتايج بدستآمده راهكارهاي مديريتي بهرهبرداري از جريانهاي غيرماندگار در كانال هاي آبياري و سازه هاي آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در اين پايان نامه ارائه شده می باشد.

مقدمه:

يكي از مهمترين عوامل در شبكه هاي آبياري كه تأثير تعيين كننده اي بر عملكرد هيدروليكي كانال و سازه هاي وابسته دارد، وجود جريان هاي غيرماندگار می باشد. وجود جريان هاي غيرماندگار باعث تغييرات دبي و عمق در زمان و مكان در سرتاسر شبكه و سازه هاي آبي موجود خواهد گردید كه تبعات گسترده هيدروليكي در شبكه ايجاد ميكند جريانهاي غير ماندگار ايجاد شده در شبكه هاي آبياري علاوه بر
تبعات فراوان هيدروليكي داراي تأثيرات مستقيم در فرايند بهره برداري در سطح شبكه نيز ميباشند. چگونگي تأثير جريان غيرماندگار بر عملكرد هيدروليكي و بهره برداري كانال ها تابعي از ويژگي هاي جريان غيرماندگار و شرايط فيزيكي كانال مي باشد. با در نظر داشتن تنوع و گستردگي انواع جريان هاي غيرماندگار از جنبه منشاء ايجاد و خصوصيات هيدروليكي جريان كه در انواع كانال هاي مختلف اثرات متفاوتي خواهند داشت، بررسي اثرات جريان غيرماندگار بر عملكرد كانال ها و مديريت مناسب آنها مستلزم شناسايي و طبقه بندي انواع جريان ها و انواع كانال ها ميباشد. مناسب ترين ابزار براي مطالعه جريان هاي غيرماندگار و ارزيابي عملكرد آنها مد لهاي هيدروديناميك می باشد كه توانايي شبيه سازي جريان در انواع كانال هاي آبياري را در شرايط تغييرات محدود و شديد جريان را داشته باشد. اگر چه مدلهاي مذكور با امكان ارزيابي عملكرد كانالها اطلاعات مناسبي را براي مديريت جريان غيرماندگار فراهم مينمايند اما دستيابي به مناسبترين شيوه هاي مديريتي نيازمند بهرهگيري از روشهاي مؤثر و كارآمد بهينهسازي می باشد.

در اين فصل ضمن تعريف مسأله مورد نظر تحقيق، ضرورت انجام تحقيق و اهداف آن تشريح گردید، و مراحل انجام كار بصورت مرحله به مرحله ذكر گرديده می باشد.

تعداد صفحه : 153

قیمت : شش هزار تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com