با عنوان : پنهان شکنی تصاویر با بهره گیری از شبکه های عصبی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان :

پنهان شکنی تصاویر با بهره گیری از شبکه هاي عصبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده:

پنهان نگاري هنر ارتباط پنهانی به وسیله قرار دادن پیام در یک رسانه پوششی با کمترین تغییر قابل درك و پیش روی، پنهانکاوي هنر کشف حضور اطلاعات می باشد. به گونه کلی شیوه هاي پنهان کاوي به دو دسته تقسیم میشوند: پنهان کاوي کور که مستقل از روش نهان نگاري می باشد و پنهان کاوي اختصاصی که که فقط به روش نهان نگاري مشخصی اعمال میشود. سه قسمت اصلی در سیستم پنهان کاوي عبارتند از: استخراج ویژگی، انتخاب ویژگیهاي کارا و طبقه بندي. در این راستا، استخراج ویژگیهاي حساس به پنهاننگاري مهم ترین بخش میباشد.

ویژگیها معمولا از حوزهي مکان و یا حوزه هاي تبدیل (مانند DCT، DWT و…) استخراج می شوند. مبحث استخراج ویژگی ها از تبدیل Contourlet نیز به تازگی در شیوه هاي پنهان کاوي بهره گیری شده و تعداد مقالات محدودي در این زمینه چاپ گردیده می باشد. در این پژوهش، سیستم پنهان کاوي (Steganalysis) کور در تصاویر رنگی با فرمت JPEG مطالعه میشود. در حال حاضر بیشترین فرمت تصویري که براي ارتباطات بخصوص در اینترنت بهره گیری میشود فرمت JPEG می باشد و اغلب روشهاي پنهان نگاري تصاویر نیز براي این دسته تصاویر طراحی شده اند.

روش پیشنهادي بر اساس کنارهم قرار دادن ویژگیهاي آماري و ماتریس هم رخداد بدست آمده از تبدیل هاي کسینوسی، موجک و Contourlet میباشد. همچنین از تکنیکهاي واکاوی تغییرات (ANOVA) و بهینه سازي باینري جستجوي ذرات (BPSO) به مقصود انتخاب دسته ویژگی بهینه بهره گیری شده می باشد. در ادامه، براي طبقه بندي از روشهاي یادگیري ماشین براي پنهان کاوي میتوان بهره گیری نمود. در این پژوهش روش هاي مبتنی بر شبکه هاي عصبی و ماشینهاي بردار پشتیبان بکار گرفته شده و نتایج عملکرد آنها با یکدیگر مقایسه شده می باشد.

سیستم پیشنهادي بر روي چهار روش پنهانکاوي معمول براي تصاویر JPEG (روش های Jsteg ،Outguess، Model-based و JPHS) با نرخ پنهان سازي 5%، 10% و 25% از بیشینه ظرفیت این روش ها آزمایش شده می باشد. نتایج حاصل نشان دهنده  کاراتر بودن ویژگی هاي حاصل از تبدیل Contourlet نسبت به تبدیل هاي دیگر و همچنین عملکرد موفق روش پیشنهادي از نظر انتخاب بهترین ویژگی ها و کاهش پیچیدگی محاسباتی در بخش طبقه بندي کننده به دلیل کاهش تعداد ویژگی ها می باشد.

مقدمه:

امروزه مبحث امنیت انتقال اطلاعات، ازمسائل مهم در تبادل اطلاعات محرمانه می باشد. دراین راستا، روش هاي رمزنگاري و پنهان نگاري و همچنین شیوه هاي نفوذ مختلف به گونه گسترده توجه پژوهشگران را جلب نموده می باشد. اگرچه بهره گیری از روش هاي رمزنگاري توانسته تا حدي جوابگوي نیازها در زمینه ي امنیت اطلاعات باشد اما وضوح این ارتباط زمینه ساز معضلات دیگري می باشد. هدف پنهان نگاري، مخفی کردن پیام به گونه اي می باشد که حتی وجود پیام نیز محسوس نبوده و تشخیص وجود آن خود مستلزم بکارگیري روشهاي علمی میباشد. به بیانی دیگر شکست روش پنهان نگاري در مشخص شدن وجود پیام در رسانه ي پوششی میباشد که این موضوع، هدف اصلی پنهان کاوي می باشد. پنهان کاوي هنر کشف حضور اطلاعات پنهان می باشد.

اگرچه از تمام فرمتهاي دیجیتالی میتوان جهت پنهان نگاري بهره گیری نمود، اما فرمتهایی براي این کار مناسب به نظر می رسند که درجه افزونگی آنها بالاتر باشد. مقصود از درجه افزونگی تعداد بیت هایی می باشد که دقتی بیش از حد لازم و غیر ضروري را براي نمایش ارائه میکنند. با در نظر داشتن این نکته، تصاویر JPEG بیشتر از سایر فرمتها براي این امر مورد بهره گیری قرار میگیرند. در حال حاضر بیشترین فرمت تصویري که براي ارتباطات بخصوص در اینترنت بهره گیری میشود فرمت JPEG می باشد و بیشتر روش هاي پنهان نگاري تصاویر نیز براي این دسته تصاویر طراحی شده اند.

به طورکلی شیوه هاي پنهان کاوي به دو دسته تقسیم میشوند: پنهان کاوي کور که مستقل از روش پنهان نگاري می باشد و پنهان کاوي اختصاصی که که فقط به روش پنهان نگاري مشخصی اعمال میشود. الگوریتم هاي پنهان نگاري به دو دسته ي کلی الگوریتم هاي فضاي مکانی یا فضاي تبدیل تقسیم می شوند. روشهاي پنهان سازي درفضای تبدیل پایداری بیشتری دارند. درمقابل، روشهاي پنهانکاوي نیز از استخراج ویژگی از حوزه هاي مکان و تبدیل بهره گیری میکنند. در بسیاري از مقالات از تبدیل هاي کسینوسی و تبدیل موجک بهره گیری شده می باشد. به تازگی نیز مراجع محدودي از تبدیل Contourlet بهره گیری کرده اند. تبدیل موجک بدلیل داشتن تنها سه جهت عمودي، افقی و مورب در تشخیص لبه هاي نرم و ناهمواري ها محدودیت دارد که تبدیل Contourlet بدلیل چند جهته بودن (بیشتر از سه جهت) در سطح هاي مختلف تا حدودي این مشکل را حل کرده می باشد. در این پایان نامه ویژگی هاي استخراج شده از حوزه هاي مختلف مقایسه شده اند.

در این پژوهش به پنهان کاوي کور تصاویر JPEG میپردازیم. پس از مطالعه ویژگی هاي سیستم هاي پنهان نگاری در فصل اول، در فصل دوم روشهاي متداول پنهان کاوي تصویر به اختصار مطالعه می شوند. در فصل سوم حوزه هاي مختلف تبدیل معرفی میشوند. در فصل چهارم تکنیک هاي یادگیري ماشین اظهار شده اند و روش پیشنهادي نیز در فصل پنجم معرفی شده می باشد.

تعداد صفحه : 78

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com