با عنوان : مطالعه کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی
عنوان:
مطالعه کاربردهاي نانوتکنولوژي در صنایع بالادستی نفت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

نانوتکنولوژي به مواد و سیستمهایی مربوط میشود که ساختار و اجزاي آن به دلیل ابعاد نانومتري، خواص، پدیده هاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، رفتار جدیدي را نشان میدهند. مواد داراي اندازه ذره نانومقیاس در حوزهاي بین اثرات کوانتومی اتمیها و مولکولها و خواص توده قرار میگیرند. با توانایی ساخت و کنترل ساختار نانو ذرات میتوان خواص حاصل را تغییر داده و خواصم طلوب را در مواد طراحی نمود. در این مجال با توضیح فرآیندهاي صنایع بالادستی نفت، رسم شماتیک فرآیندها، پتانسیل هاي آتی نانوتکنولوژي مطالعه شده می باشد.

طبق گزارشات بین المللی دهه آینده دهه چالش انرژي خواهد بود و کشور ما نیز یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت، می باشد. در این مجال کوشش شده می باشد که تأثیرات نانوتکنولوژي بر صنایع بالادستی نفت به همراه توضیح کامل فرآیند آورده گردد شاید کشور ما با اعمال این تکنولوژي بر این بخشاز صنعت بتواند راهگشاي این چالش بزرگ در دهه آینده باشد.

مقدمه

نانوتکنولوژي، توانمندي تولید مواد، ابزارها و سیستمهاي جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و بهره گیری از خواصی می باشد که در آن سطوح حاضر میشود. از همین تعریف ساده برمی آید که نانوتکنولوژي یک رشته جدید نیست، بلکه رویکردي جدید در تمام رشته هاست. فناوري نانو هنوز در مراحل اولیه رشد خویش میباشد. گرچه هم اکنون بعضی از محصولات این فناوري در بازار موجود می باشد، اما این دانش بایستی قبل از تجاري شدن هم از جنبه هاي تکنولوژیکی و هم از جنبه هاي علمی پیشرفت نماید.

نانوتکنولوژي را بایستی به عنوان مقولهاي بلندمدت نگاه نمود که حداقل نیمه اول قرن بیست و یکم را به گونه مداوم تحت تأثیر قرار خواهد داد. کشورهاي مختلف، در آموزش و پروش نانو به عنوان فعالیت بلندمدت سرمایهگذاري نمودهاند و براي دستیابی به دستاورهاي نزدیک مدت نیز پژوهشهاي متعددي در حوزههایی زیرا نانو مواد، نانوالکترونیکو مانند آن در دست انجام می باشد. از ویژگیهاي نانوتکنولوژي میتوان به موارد زیر تصریح نمود:

نانوتکنولوژي، یکتکنولوژي عام می باشد که در بسیاري از تکنولوژيهاي دیگر کاربرد داشته و بعضی از آنها را متحول می ‌کند.

اثرات نانوتکنولوژي بر امنیت و دفاع

اثرات نانوتکنولوژي بر حفظ محیط زیست

نانوتکنولوژي تمام دستاوردهاي گذشته بشر را که در مواد تحقق یافته می باشد، متحول میسازد؛ در واقع تحول نانوتکنولوژي ظرف چند دهه به اندازه تحولات چند قرن خواهد بود.

نانوتکنولوژي رقیب سایر تکنولوژيها نیست بلکه مکمل و پایه آنهاست.

کاربردهاي نانوتکنولوژي همه جا همراه با هزینه کمتر، دوام و عمر بیشتر، مصرف انرژي پایین تر، هزینه نگهداري کمتر و خواص بهتر می باشد.

رویکرد جدید و اولویت بسیاري از تکنولوژيهاي جدید نیز در مقیاس نانو بوده و حتی پاسخگوي چالشهاي مطرح آن نمیباشد، به عنوان مثال دو چالش عمده پیل سوختی، یعنی ذخیره ایمن هیدروژن و عدم بهره گیری از مواد گران با نانوتکنولوژي حل خواهد گردید.

مجموعه عملیاتی که از اکتشاف تا قبل از پالایشگاه در زمینه ي تولید و استخراج نفت انجام می گیرد، صنایع بالادستی گفته میشود. این عملیات شامل اکتشاف، حفاري، بهره برداري و مدیریت مخازن میشود. در اکتشاف آغاز یک انفجار انجام می گردد، سپس بازتابشهاي صوتی توسط ژئوفون ها ثبت می گردد. از تحلیل این بازتابشها و بر پایه تفاوت سرعت حرکت صوت در لایه هاي مختلف، ساختار لایه ها و نوع سیال درون آنها مشخص میشود. بدین ترتیب ساختارهایی که می توانند احتمالا حاوي نفت و گاز باشند مشخص می شوند. با حفاري زمین تا عمق مورد نظر که در ایران معمولا بین 1500 تا 3500 متر می باشد، فرضیه هاي اکتشافی نهایی میگردد. در صورتیکه مخزن موردنظر حاوي نفت و گاز باشد، چاه حفر شده براي تولید نفت آماده میشود که شامل نصب یکسري ابزارها درون چاه تا سطح زمین و خط لوله از سطح زمین تا قبل از پالایشگاه می باشد. سپس تا حدامکان درون یک مخزن چاههاي دیگري که چاههاي توسعه اي گفته میشود، حفر میشوند.

نهایتا تعداد چاهها، نرخ بهره برداري از هر کدام، استراتژي تولید در آینده و تکنیکهاي لازم بایستی براي حداکثر کردن برداشت از مخزن باحداقل هزینه ها مدیریت گردد که در مقوله ي مدیریت مخازن میگنجند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه : 59

قیمت : شش هزار تومان

 

***

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com