می توان تعیین کرد که آیا آن معیارهائی که مد نظر بود مورد اندازه گیری واقع شوند به خوبی ارزیابی شده اند.(بقائی، 1381، صص 114-113).
3- روایی ظاهری – منظور منطقی بودن، جالب بودن و تناسب ظاهری ابزار پژوهش است و زمانی اهمیت می یابد که ظاهر سوال ها انگیزش ، رغبت و تمایل آزمودنی را به همکاری و پاسخ دادن ایجاد نماید. روایی ظاهری مبتنی بر مرور سریع سوال ها توسط داوران ناکار آزموده مانند خواهر، دوست یا همکلاسی شما است. سنجش روایی ظاهری ممکن است فقط شامل نشان دادن پیمایش تان به چند فرد غیر مجرب باشد. تا این افراد ببینند آیا سوال ها به نظر آنها خوب است یا نه. این نوع روایی کمتر از همه انواع روایی علمی است و غالباً با روائی محتوائی اشتباه می شود گر چه این دو به یکدیگر شبیه هستند

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درموردافراد مبتلا، آزمون و خطا

دیدگاهتان را بنویسید