همیستگی اسپیرمن و همچنین تحلیل مسیر برای بررسی میزان تاثیر متغیر‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ارزش ویژه برند استفاده گردیده. نتایج تحقیق مذکور نشان‌گر این امر است که قیمت ، خانواده ، تبلیغات و توزیع به صورت غیر مستقیم و با تاثیر گذاری بر ابعاد ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار هستند. آگاهی نسبت به برند ،تداعی‌های برند و کیفیت ادراک شده به‌صورت مستقیم بر وفاداری به برند تاثیر می‌گذارند و همگی به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند تاثیر گذار هستند. درنهایت خانواده به عنوان تاثیرگذارترین عامل که موجب افزایش ارزش ویژه برند می‌گردد ، تشخیص داده شده است.
عنبرشاهی ( ۱۳۹۱ ) در پایانامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” بررسی تاثیر عناصر آمیخته ترویجی بر ارزش ویژه برند در صنعت شکلات سازی تبریز” در پی یافتن میزان تاثیر عناصر آمیخته ترویجی بر ارزش ویژه برند شرکت شکلات سازی آیدین بوده است. در این پژوهش نیز از مدل ارزش ویژه برند آکر استفاده شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده گردیده‌است. نتایج بدست آمده حاکی از میزان تبلیغات ، پیشبرد فروش و روابط عمومی در جامعه مذکور کم و وفاداری به برند متوسط و میزان آگاهی از برند ، تداعی‌های برند ،‌کیفیت ادراک شده و ارزش ویژه برند زیاد می‌باشد . همچنین نتایج معادلات ساختاری بیانگر تاثیر قوی ابعاد ارزش ویژه برند به جز آگاهی از برند بوده بر روی ارزش ویژه برند بوده و نیز ابعاد مختلف آمیخته ترویجی به جز تبلیغات تاثیر مستقیم و معناداری بر روی ارزش ویژه برند دارند.
شاهرخ دهدشتی ( ۱۳۹۱ ) در مطالعه‌ای تحت عنوان “عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت‌های بیمه از نگاه مشتریان ” به بررسی میزان تاثیر ابعاد مختلف ارزش ویژه برند مدل آکر بر روی ارزش ویژه برند شرکت‌های بیمه ‌در شهرستان تهران پرداخته‌ است. جامعه آماری تحقیق کلیه خریداران بیمه بدنه در شهرستان تهران بوده‌اند که نمونه به‌ روش نمونه‌ گیری خوشه‌ای از نمایندگی‌های مستقر در مناطق پنج گانه تهران انتخاب شده‌اند. جهت آزمون فرضبه‌ها از روش‌های کمولوگروف ، اسمیروف ، فریدمن استفاده شده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنی‌دار ابعاد وفاداری ، کیفیت ادراک شده و تداعی‌های برند بر روی ارزش ویژه برند شرکت‌های بیمه و عدم تائید تاثیر مثبت آگاهی از برند می‌باشد.
دعایی ( ۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان ” تحلیل تاثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری محصولات مواد غذایی ” به بررسی مدل آکر در صنعت مواد غذایی و برند شرکت مواد غذایی رضویی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش مذکور مشتریان شرکت مواد غذایی رضویی در شهرستان مشهد در نظر گرفته شده است و جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیرتصادفی استفاده گردیده است. جهت آزمون فرضیه‌ها و اندازه گیری میزان تاثیر متغیر‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر استفاده شده است. در این تحقیق قیمت ، ادراک ذهنی از فروشگاه ، تبلیغات و ترجیحات مشتری به عنوان ادراک مشتری از آمیخته بازاریابی در نظر گرفته شده است . همچنین دفعات خرید و میزان خرید نیز به عنوان ویژگی‌های خرید منظور شده‌اند. نتایج حاکی از تائید نقش واسط ویژگی‌های خرید بر رابطه بین ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی و ابعاد مختلف ارزش ویژه برند است. همچنین تنها رابطه مستقیم و معنادار ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر آگاهی از برند تائید شده است.
۲-۱۴-۲ پژوهش‌های خارجی
جی هرن کیم۱۱۵ ( ۲۰۱۱) در پژوهشی تحت عنوان ” مدلی برای بررسی میزان تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند در بخش نرم افزار ” به بررسی میزان تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی که وی آنها را کانال‌های توزیع ، قیمت ، فعالیت‌های پیشبردی و خدمات پس از فروش قلمداد کرد بر ابعاد مختلف ارزش ویژه برند مطابق با مدل آکر در صنعت نرم‌افزار کره جنوبی پرداخت. وی از روش‌های تحلیل عاملی و معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده نموده است. دراین پژوهش فرض شده است که متغیر تصویر ذهنی از شرکت نقش واسط در رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی و ابعاد مختلف ارزش ویژه برند دارد. همچنین فروش شخصی به عنوان مهمترین عامل آمیخته پیشبردی شرکت‌های نرم‌افزاری قلمداد شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که روابط بین کلیه عناصر آمیخته بازاریابی با تمامی ابعاد ارزش ویژه برند مدل آکر در صنعت نرم‌افزار کره جنوبی تائید می‌شود و نیز رابطه میانجی‌گری متغیر تصویر ذهنی شرکت نیز مورد تائید قرار می‌گیرد.
یو۱۱۶ و دیگران ( ۲۰۰۰ ) در یکی از معروف‌ترین پژوهش‌های انجام شده در زمینه ارزش ویژه برند تحت عنوان ” ارزیابی رابطه بین عناصر برگزیده آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند ” به بررسی رابطه بین اجزاء آمیخته بازاریابی و ابعاد مدا آکر پرداختند . آنها بعد آگاهی از بر و تداعی‌های برند را با هم ترکیب کرده و به صورت یک بعد درنظر گرفتند. زیرا با بررسی مطالعات قبلی به این نتیجه رسیده بودند که تداعی‌های مثبت با سطح آگاهی بالا به وجود می‌آئید و به عبارت دیگر رابطه مثبتی بین آگاهی و تداعی‌ها وجود دارد که می‌تواند باعث شود آنها را یک پدیده در نظر گرفت. همچنین نمونه آماری آنها مرکب از مشتریان سه طبقه کالای پوشاک ، فیلم دوربین و تلویزیون بوده است. نتایج پژوهش آنها حاکی از قیمت گذاری پائین و همچنین تغییران مکرر قیمت و استفاده از فعالیت‌های پیشبردی با محوریت قیمت می‌تواند باعث کاهش ارزش ویژه برند گردد و نیز تبلیغات با کیفیت و زیاد می‌تواند باعث تقویت ارزش ویژه برند گردد . همچنین نتیجه گرفتند که توزیع فشرده می‌تواند باعث تقویت ارزش ویژه برند گردد. این مطالعه سرمشق بسیاری از مطالعات صورت گرفته پیرامون ارزش ویژه برند در سطح جهان تا به امروز بوده است.
آرتور بالداوف۱۱۷ و دیگران (۲۰۰۹) در پژوهشی تجربی تحت عنوان ” بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی و کشور تولید کننده بر ارزش ویژه برند ” از جایگاهی متفاوت به بررسی ارزش ویژه برند می‌پردازند. آنها برند را موجد ارزش برای تمامی اجزاء زنجیره تولید و توزیع اعم از تولیدکنند‌گان ، عمده فروشان ، خرده فروشان و مصرف‌کنندگان دانسته و به بررسی ارزش ویژه برند از دیدگاه خرده فروشی می‌پردازند. به عبارت دیگر آنها بر روی ادراک خرده فروشان از برندی که می‌فروشند تمرکز کرده‌اند. آنها ارزش برند مبتنی بر خرده فروشی را این‌گونه تعریف کرده‌اند : مجموعه‌ای از دارایی‌های مرتبط به برند که باعث افزایش با کاهش ارزشی می‌شود که خرده‌فروش از کالا درک می‌کند. ارزش ویژه برند مبتنی بر خرده فروش را می‌توان هم از دیدگاه ادراک و هم از دیدگاه رفتار خرده‌فروش مورد بررسی قرارداد که در این پژوهش با استلال این‌که ادراک باعث شکل گیری رفتار می‌گردد از منظر ادراکی به این مقوله نگاه کرده‌اند. انتخاب خرده فروش از بین اجزاء زنجیره توزیع به خاطر اهمیت نقش آن و تاثیری که بر انتخاب و محاسبات مشتریان می‌گذارد بوده است. در این پژوهش عواملی که به عنوان آمیخته بازاریابی رابطه‌ آنها با ارزش ویژه برند مبتنی بر خرده فروشی بررسی شد قیمت ، فعالیت‌های پیشبردی و تصویر ذهنی از تولیدکننده فرض شده‌اند. نتایج تحقیقات آنها در بازار خرده فروشی کشور اتریش حاکی از تاثیر مثبت عناصر آمیخته بازاریابی و همچنین نام کشور تولید کننده بر روی ارزش ویژه برند می‌باشد.
یی مین چین۱۱۸ (۲۰۱۱) در پژوهشی تحت عنوان ” کشور سازنده کالا و ارزش ویژه نام و نشان تجاری صنعتی” به بررسی میزان تاثیر نام کشور سازنده یک محصول بر روی ارزش ویژه برند در بازاریابی صنعتی بنگاه به بنگاه و در کشور تایلند پرداختند . آنها فرض نموده‌اند که توجه به رابطه بین کشور سازنده محصول و ارزش ویژه برند در بازاریابی صنعتی کمتر از بازاریابی مصرفی مورد توجه قرار گرفته است . به همین دلیل آنها این رابطه را در بازار یرآق آلات تایلند و با توجه به سیطره برند‌های کره‌ای و ژاپنی مورد آزمون قرار دادند. نتایج آنها که با استفاده از روش معادلات ساختاری بدست آمده است. حاکی از عدم تاثیر مستقیم و معنادار نام کشور سازند کالا و ارزش ویژه برند در بازارهای صنعتی کشور تایلند دارد.
۲-۱۵ نتیجه‌گیری
دراین فصل ضمن ارائه مدل پژوهش به بررسی متغیرهای اصلی آن پرداخته شد. به همین منظور به بررسی تعاریف ارائه شده و پژوهش‌های صورت پذیرفته پیرامون ارزش ویژه برند و مدل‌های مختلف ارزیابی آن ، مدل ارزش ویژه برند آکر و ابعاد مختلف و همچنین تعریف و تشریح آمیخته بازاریابی و اجزاء آن پرداخته شد. در خاتمه نیز به بررسی چند نمونه از پژوهش‌های مرتبط داخلی و خارجی ارائه گردید.
فصل سوم روش پژوهش
۳-۱- مقدمه
در فصل دوم به بیان مباحث پیرامون ارزش ویژه برند ، روش‌های ارزیابی آن و همچنین آمیخته بازاریابی پرداخته شد. موارد بیان شده زمینه ساز فرضیات و سوالاتی است که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها هستیم. پاسخ به این سوالات باید در قالب یک روش مشخص علمی صورت پذیرد که در این فصل از پژوهش به معرفی شیوه و روش پژوهش پرداخته می‌شود. در ادامه به معرفی مدل ، عملیاتی نمودن این مدل در پژوهش و تعریف متغیرهای پژوهش پرداخته می‌شود و سپس به معرفی جامعه آماری، شیوه نمونه‌گیری و اندازه نمونه پرداخته می‌شود. سپس با معرفی پرسشنامه به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی آن را بررسی کرده ابزارهای آماری و آزمون‌های تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش را توضیح خواهیم‌ داد.
۳-۲- نوع و روش پژوهش
در این پژوهش سعی می‌باشد با استفاده از مدل ارزش ویژه برند آکر تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند در بازار نرم‌افزارهای مالی اداری مورد بررسی قرار گیرد. به دلیل آنکه این پژوهش به دنبال ارائه راهکار به فعالین این بازار می‌باشد از نوع هدف کاربردی می‌باشد. تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد ( خاکی ، ۱۳۸۲) ابتدا با استفاده از روش‌های مطالعات کتابخانه‌ای ، مبانی نظری و سابقه پژوهش استخراج گردید و سپس سعی شد به کمک ابزار پرسشنامه ، داده‌های مورد نیاز جهت تبیین و توصیف متغیرهای پژوهش جمع‌آوری گردد. به همین خاطر این پژوهش را می‌توان بر اساس ماهیت و روش یک تحقیق توصیفی، پیمایشی منظور نمود.
۳-۳- الگوی پیشنهادی پژوهش
همانطور که در فصول قبلی اشاره شد در این پژوهش جهت بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند مطابق با مدل آکر پرداخته‌ شود. در مدل ارزش ویژه آکر ، ابعاد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید