معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۶-بین قیمت و آگاهی و تداعی‌ها از برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین قیمت و آگاهی و تداعی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین قیمت و آگاهی و تداعی رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۱۰: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ششم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
قیمت-آگاهی و تداعی
۶۷۲/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۷-بین توزیع و وفاداری به برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین توزیع و وفاداری به برند رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین توزیع و وفاداری به برند رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۱۱: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه هفتم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
توزیع – وفاداری
۷۴۷/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۸-بین توزیع و کیفیت ادراک شده از برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین توزیع و کیفیت ادراک شده رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین توزیع و کیفیت ادراک شده رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۱۲: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه هشتم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
توزیع-کیفیت ادراک شده
۷۶۳/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۹-بین توزیع و آگاهی و تداعی‌ها از برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین توزیع و آگاهی و تداعی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین توزیع و آگاهی و تداعی رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۱۳: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه نهم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
محصول-آگاهی و تداعی
۶۵۶/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۱۰-بین فعالیت‌های پیشبردی و وفاداری به برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین فعالیت‌های پیشبردی و وفاداری به برند رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین فعالیت‌های پیشبردی و وفاداری به برند رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۱۴: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دهم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
فعالیت‌های‌پیشبردی-وفاداری
۵۵۵/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۱۱-بین فعالیت‌های پیشبردی و کیفیت ادراک شده از برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین فعالیت‌های پیشبردی و کیفیت ادراک شده رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین فعالیت‌های پیشبردی و کیفیت ادراک شده رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۱۵: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه یازدهم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
فعالیت‌های پیشبردی -کیفیت ادراک شده
۶۰۰/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۱۲-بین فعالیت‌های پیشبردی و آگاهی و تداعی‌ها از برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین فعالیت‌های پیشبردی و آگاهی و تداعی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین فعالیت‌های پیشبردی و آگاهی و تداعی رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۱۶: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دوازده‌هم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
فعالیت‌های پیشبردی -آگاهی و تداعی
۵۸۶/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۱۳-بین وفاداری به برند و ارزش ویژه برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین وفاداری به برند و ارزش ویژه برند رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین وفاداری به برند و ارزش ویژه برند رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۱۷: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه سیزدهم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
وفاداری-ارزش‌ویژه‌برند
۷۷۸/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۱۴-بین کیفیت ادراک شده و ارزش ویژه برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین کیفیت ادراک شده و ارزش ویژه برند رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین کیفیت ادراک شده و ارزش ویژه برند رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۱۸: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه چهاردهم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
کیفیت‌ادراک‌شده-ارزش‌ویژه
۷۴۷/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۱۵-بین آگاهی و تداعی‌های برند و ارزش ویژه برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین آگاهی و تداعی‌های برند و ارزش ویژه برند رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
فرض H1 : بین آگاهی و تداعی‌های برند و ارزش ویژه برند رابطه معنی‌داری وجود دارد.
جدول شماره ۴-۱۹: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه پانزدهم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
آگاهی و تداعی‌های برند-ارزش‌ویژه‌برند
۵۸۶/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۵- آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری
همانطور که نتایج فوق نشان می‌دهند بین تمام متغیرهای پژوهش همبستگی معنی‌دار وجود دارد و این نتیجه به معنی آن است که می‌توان از روش معادلات ساختاری برای سنجش فرضیه‌ها و تعیین میزان اثر هر متغیر استفاده نمود. نتایج تحلیل معادلات ساختاری در ادامه ارائه می‌گردد.
باتوجه به نتایج حاصل از معادلات ساختاری و اعداد معناداری می‌توان فرضیه‌های پژوهش را مورد بررسی قرار داد و تایید یا رد هرکدام از فرضیه‌ها را مشخص کرد. روش کار بدین شکل است که در هر مسیر اگر ضریب مسیر در سطح معنی‌داری ۰۰۱/۰ معتبر باشد و آماره t در محدوده بحرانی ( بین ۵۹/.۲ و ۵۹/۲-) نباشد، فرضیه تائید شده و میزان تاثیر را ضریب مسیر مشخص می‌نماید. در صورتی‌که عدد معنی‌داری مسیر بزرگ‌تر از ۰۰۱/۰ باشد ویا t در محدوده بحرانی باشد ، فرضیه رد خواهد شد.
۴-۵-۱- فرضیه اول : محصول نرم افزاری بر وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد با موضوعهستی شناسی، تکنولوژی، استاندارد، زیرساخت ها
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید