تعمیم‌ها به عهده دارند.
در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده شده‌ است. در بخش اول این فصل اطلاعات توصیفی مربوط به نمونه‌ی آماری ارائه شده است. در بخش دوم ( آمار استنباطی ) ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی ابزار جمع آوری اطلاعات از حیث روایی سازه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است سپس با استفاده از تحلیل همبستگی و همچنین بر اساس مدل‌های معادله ساختاری به بررسی فرضیه‌ها و مدل پژوهش پرداخته شده است.
۴-۲- توصیف نمونه
افراد نمونه از میان حسابداران و کارشناسان مالی شهرستان اصفهان ،که استفاده کنند‌گان و کاربران اصلی نرم‌افزارهای مالی اداری می‌باشند انتخاب شده‌اند. از آنجایی که پرسش مربوط به سابقه شغلی به صورت باز بوده است ، لذا ابتدا به دسته بندی اعضاء نمونه بر اساس این متغیر پرداخته شد. کمترین سابقه شغلی ۱ سال و بیشترین ۳۰ سال بوده است ، در نهایت ۳ گروه ۱ تا ۱۰ سال ، ۱۱ تا ۲۰ سال ، ۲۱ تا ۳۰ سال با فاصله یکسان درنظر گرفته شدند. جدول توزیع فراوانی این متغیر در جدول شماره ۴-۱ و نمودار میله‌ای متغیردر شکل ۴-۱ نمایش داده شده است.
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی متغیر سابقه شغلی
گروه
فروانی
درصد فراوانی
درصد تجمیعی
۱۰-۱
۶۶
۷/۳۳
۷/۳۳
۲۰-۱۱
۸۰
۸/۴۰
۵/۷۴
۳۰-۱۱
۵۰
۵/۲۵
۱۰۰
شکل شماره ۴-۱-نمودار توزیع فراوانی متغیر سابقه شغلی
همچنین توزیع نمونه از لحاظ متغیر جنسیت نیز مورد بررسی قرار گرفت جدول توزیع فراوانی این متغیر در جدول شماره ۴-۲ و نمودار میله‌ای متغیردر شکل ۴-۲ نمایش داده شده است.
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی متغیر جنسیت
گروه
فروانی
درصد فراوانی
درصد تجمیعی
مرد
۱۴۲
۴/۷۲
۴/۷۲
زن
۵۴
۶/۲۷
۱۰۰
شکل شماره ۴-۲-نمودار توزیع فراوانی متغیر جنسیت
همچنین توزیع نمونه از لحاظ متغیر میزان تحصیلات نیز مورد بررسی قرار گرفت به همین منظور دسته بندی به صورت دیپلم و زیر دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری منظور شده‌است. جدول توزیع فراوانی این متغیر در جدول شماره ۴-۳ و نمودار میله‌ای متغیردر شکل ۴-۳ نمایش داده شده است.
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات
گروه
فروانی
درصد فراوانی
درصد تجمیعی
دیپلم و زیر دیپلم
۱۷
۶/۸
۶/۸
کارشناسی
۱۴۳
۷۳
۶/۸۱
کارشناسی ارشد
۳۲
۳/۱۶
۹۸
دکتری
۴
۲
۱۰۰
شکل شماره ۴-۳-نمودار توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات
۴-۳- تحلیل عاملی تائیدی ابزار انداز‌گیری
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش، لازم از صحت و روایی ابزار اندازگیری که بر مبنای ادبیات پژوهش توسط محقق طراحی شده‌ است، اطمینان شود. همانطور که در فصل سوم توضیح داده شد جهت سنجش روایی سازه‌ای این ابزار از روش تحلیل عاملی تائیدی در نرم‌افزار آموس استفاده شده است. مطابق با روش معادلات ساختاری معرفی شده توسط آندرسون و جربینگ گام اول در روش مدل‌یابی معادلات ساختاری شامل اندازه‌گیری مدل با روش تحلیل عاملی تائیدی است. در این روش تائید می‌شود که آیا داده‌ها با یک ساختار عاملی معین هماهنگ است یا خیر. در واقع این موضوع بررسی می‌شود که نشانگر‌ها یا متغیرهای مشهودی که برای معرفی سازه یا متغیر مکنون تعریف شده‌اند ، واقعاً معرف آن هستند یا خیر.
براساس پیشنهاد هیر (۲۰۱۰)، باید بارهای عاملی برای متغیرهای مشاهده شده بزرگ‌تر از ۵/۰ باشند. همانطور که در جدول شماره ۴-۴ مشاهده می‌شود در سطح معنی‌داری ۰۰۱/۰ تمامی سوالات دارای بار عاملی بزرگ‌تر از ۵/۰ بوده و برای ادامه تحلیل مناسب می‌باشند. همچنین دیاگرام تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه نیز در شکل ۴-۴ قابل مشاده است. لازم به توضیح است که نرم‌افزار ایموس برای تحلیل عاملی تائیدی برای هر زیرسازه بار عاملی یکی از سوالات مربوط به آن را به صورت پیش‌فرض ۱ درنظر می‌گیرد و بقیه را بر مبنای آن عدد محاسبه می‌نماید تا مشکل نداشتن واحد اندازه‌گیری بار عاملی حل شود. سپس این اعداد استاندارد سازی می‌شوند. اعدادی که در جدول و شکل مشاهده می‌شود اعداد استانداردسازی شده می‌باشند.
جدول ۴-۴- نتایج تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه پژوهش
پرسش
کد
بارهای عاملی
سطح معنی‌داری (P)
۱
آنچه x ارائه می‌دهد بسیار کاربردی و مورد نیاز است
V1
۵۹۰/۰
***
۲
استفاده از x بسیار راحت است.
V2
۷۳۵/۰
***
۳
ظاهر و رنگ بندی x دلپذیر است و من را خسته نمی‌کند.
V3
۸۵۰/۰
***
۴
x از خدمات آموزشی و ملزومات آموزش بالای برخورداراست.
V4
۴۳۰/۰
***
۵
خدمات پس از فروش x به راحتی مشکلات را حل می‌کند.
V5
۷۴۹/۰
***
۶
قیمت x ارزان است.
V6
۸۶۱/۰
***
۷
قیمت x مناسب با خدماتی است که ارائه می‌دهد.
V7
۸۲۶/۰
***
۸
دفعات مراجعه فروشنده یا ویزیتور x زیاد بود
V8
۸۹۴/۰
***
۹
تبلیغات زیادی از x را من دیده‌ام یا شنیده‌ام
V9
۷۳۸/۰
***
۱۰
وب سایت x اطلاعات مفید و کاملی در اختیار من گذاشت.
V10
۸۰۱/۰
***
۱۱
روش‌های مختلفی برای خرید x وجود دارد ( کانال‌های مختلف)
V11
۸۷۶/۰
***
۱۲
فرایند خرید X راحت است.
V12
۶۴۲/۰
***
۱۳
تحویل و نصب x سریع و درست است.
V13
۸۸۵/۰
***
۱۴
نسبت به x آگاهی کامل دارم
V14
۹۳۳/۰
***
۱۵
خصوصیات x سریعاً به ذهن من خطور می‌کند
V15
۷۳۲/۰
***
۱۶
من سریعاً نام و یا لوگوی این نرم‌افزار را به یاد می‌آورم
V16
۸۶۳/۰
***
۱۷
کیفیت x بالاست .
V17
۸۱۹/۰
***
۱۸
کیفیت x پایدار است.
V18
۷۲۸/۰
***
۱۹
کیفیت بهتری نسب به سایر نرم افزارها دارد.
V19
۸۱۱/۰
***
۲۰
من از استفاده از x خشنودم
V20
۸۲۷/۰
***
۲۱
x ایده‌آْل و دوست داشتنی است
V21
۸۳۰/۰
***
۲۲
من به x اعتماد دارم
V22
۷۷۱/۰
***
۲۳
اگرنرم‌افزارهای دیگرتوانائی‌های مشابه داشته باشندمن بازهمxرا می‌خرم
V23
۶۷۸/۰
***
۲۴
اگر نرم‌افزار دیگری خصوصیات بهتری نسبت به x نداشته باشد ، عاقلانه است که x را بخریم.
V24
۷۹۸/۰
***
۲۵
اگرچه نرم‌افزاردیگری به‌خوبیX وجوددارد من‌ترجیح میدهم X را بخرم.
V25
۸۷۰/۰
***
توضیح : منظور از *** ، سه صفر یا ضریب معنا‌داری صفر تا سه رقم اعشار می‌باشد.
در جدول فوق بار عاملی به معنای آن است که سوالات یا متغیرهای مشهود در نظر گرفته شده برای یک متغیر مکنون چقدر دارای وزن می‌باشند.
شکل ۴-۴-دیاگرام مسیر تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه پژوهش در نرم‌افزار ایموس
۴-۴- آزمون همبستگی پیرسون
ابتدا لازم است تا فرض همبستگی معنادار میان دو متغیر ثابت شود و سپس در صورت داشتن همبستگی معنادار، از تحلیل مسیر ( مدل معادلات ساختاری ) برای شناسایی میزان اثر یک متغیر بر متغیرهای دیگر استفاده نمود. در ادامه وجود همبستگی، میزان تاثیر متغیرهای مدل برهم در مدل تحلیل مسیر بررسی می‌شود. برای آزمون تاثیرات موجود در مدل پژوهش نیز از روش مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار ایموس استفاده شده است. در نهایت نیز کلیت مدل با استفاده از این نرم‌افزار و با استفاده از شاخص‌های معرفی شده در فصل سوم بررسی گردید.
دراین بخش فرضیه‌های پژوهش از دیدگاه رابطه (نه میزان تاثیر) با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و آزمون همبستگی پیرسون بررسی شده‌اند که نتایج آن در ادامه ارائه می‌شود.
۴-۴-۱-بین محصول و وفاداری به برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین محصول و وفاداری به برند رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین محصول و وفاداری به برند رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۵: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اول
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
محصول – وفاداری
۷۲۸/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۲-بین محصول و کیفیت ادراک شده از برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین محصول و کیفیت ادراک شده رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین محصول و کیفیت ادراک شده رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۶: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
محصول-کیفیت ادراک شده
۷۳۵/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۳- بین محصول و آگاهی و تداعی‌ها از برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین محصول و آگاهی و تداعی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین محصول و آگاهی و تداعی رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۷: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
محصول-آگاهی و تداعی
۶۷۷/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۴- بین قیمت و وفاداری به برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین قیمت و وفاداری به برند رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین قیمت و وفاداری به برند رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۸: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
قیمت – وفاداری
۶۵۵/۰
۰۰۰
تائید رابطه معنی‌دار
باتوجه به ضریب معنی‌داری کوچک‌تر از ۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بدست آمده، فرض صفر با اطمینان ۹۹% نمی‌توان پذیرفت، پس فرض ۱ تائید شده و بین این دو متغیر رابطه معنی‌دار وجود دارد.
۴-۴-۵-بین قیمت و کیفیت ادراک شده از برند رابطه معناداری وجود دارد.
فرض H0 : بین قیمت و کیفیت ادراک شده رابطه معنی‌داری وجود ندارد. P=0
فرض H1 : بین قیمت و کیفیت ادراک شده رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0
جدول شماره ۴-۹: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه پنجم
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب معنی‌داری Sig.
نتیجه
قیمت-کیفیت ادراک شده
۶۵۵/۰
۰۰۰
تائید رابطه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه دربارهفیزیولوژی، پایان نامه، استاد راهنما، کارشناسی ارشد
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید