نمی‌باشند.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1- الهیات
1

2- آگاهی
.514**
1

3- ادراک فراحسی
.429**
.367**
1

4- اجتماع
.362**
.293**
.239**
1

5- قوه عقلانی
.518**
.469**
.435**
.254**
1

6- ضربه روحی
.184**
.389**
.366**
.386**
.287**
1

7- معنویت دوران
.451**
.595**
.446**
.398**
.441**
.505**
1

8- میزان پرداخت
-.142*
.053
.141*
.143*
.056
.045
.002
1

9- استقلال کاری
.018
.134*
.128*
.307**
.010
.138*
.062
.387**
1

10- تعاملات کاری
.122*
.011
-.065
.095
.000
-.137*
-.056
.044
.327**
1

11- شأن و مقام
-.130*
.060
.036
.188**
-.063
.158**
.001
.443**
.437**
.134*
1

12- وظایف شغلی
.077
.214**
.169**
.173**
.126*
.086
.182**
.239**
.326**
.156**
.262**
1

13- سیاست ها
-.112*
-.111*
.032
-.025
-.025
-.009
-.048
.245**
.323**
.095
.380**
.063
1

14- تعهد عاطفی
.047
.058
.185**
.106
.030
.050
-.002
.268**
.485**
.149**
.248**
.155**
.386**
1

15- تعهد مستمر
.010
.029
.000
.166**
-.085
-.032
.006
.231**
.536**
.599**
.264**
.214**
.239**
.423**
1
16- تعهد هنجاری
.183**
.113*
.286**
.241**
.002
.033
.050
.139*
.481**
.152**
.144**
.055
.333**
.766**
.391**
* رابطه‌ی معنادار در سطح 0.05 (دو دامنه)
** رابطه‌ی معنادار در سطح 0.01 (دو دامنه)
جدول 4-4- همبستگی پیرسون بین متغیر های تحقیق

4-3-3- تحلیل عاملی تائیدی
قبل از بررسی روابط میان متغیرهای تحقیق، ابتدا بایستی از روایی سازه‌های هر کدام از متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل نمود. از این رو در این قسمت از پژوهش مدل‌های اندازه‌گیری سه متغیر اصلی تحقیق آورده می‌شود. همچنین جهت بررسی صحت و سقم بخشی از فرضیات فرعی تحقیق حاضر از مدل‌های اندازه‌گیری مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. این فرضیات به شرح ذیل می‌باشند:
1-رابطه‌ی معناداری بین الهیات و هوش معنوی وجود دارد.
2-رابطه‌ی معناداری بین آگاهی و هوش معنوی وجود دارد.
3-رابطه‌ی معناداری بین ادراک فراحسی و هوش معنوی وجود دارد.
4-رابطه‌ی معناداری بین اجتماع و هوش معنوی وجود دارد.
5-رابطه‌ی معناداری بین قوه عقلانی و هوش معنوی وجود دارد.
6-رابطه‌ی معناداری بین ضربه روحی و هوش معنوی وجود دارد.
7-رابطه‌ی معناداری بین معنویت دوران کودکی و هوش معنوی وجود دارد.
8-رابطه‌ی معناداری بین میزان پرداخت و رضایت شغلی وجود دارد.
9-رابطه‌ی معناداری بین استقلال کاری و رضایت شغلی وجود دارد.
10-رابطه‌ی معناداری بین تعاملات کاری و رضایت شغلی وجود دارد.
11-رابطه‌ی معناداری بین شأن و مقام شغلی و رضایت شغلی وجود دارد.
12-رابطه‌ی معناداری بین وظایف شغلی و رضایت شغلی وجود دارد.
13-رابطه‌ی معناداری بین سیاستهای سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد.
14-رابطه‌ی معناداری بین تعهدعاطفی و تعهد سازمانی وجود دارد.
15-رابطه‌ی معناداری بین تعهد مستمر و تعهد سازمانی وجود دارد.
16-رابطه‌ی معناداری بین تعهد هنجاری و تعهد سازمانی وجود دارد.

4-3-3-1- مدل اندازه‌گیری هوش معنوی
مدل مفهومی “هوش معنوی” در شکل 4-4 نشان داده شده است. در این مدل 7 بعد، سازه‌ی هوش معنوی را شکل داده‌اند که به وسیله تحلیل عاملی تاییدی روایی این سازه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شکل 4-4- مدل مفهومی هوش معنوی

شکل های 4-5 و 4-6 نتایج تحلیل عاملی تاییدی عوامل مربوط به سازه هوش معنوی را با استفاده از نرم افزار LISREL نشان میدهد.

شکل 4-5- مدل اعداد معناداری “هوش معنوی”

شاخصهای تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی(?2/df) آن برابر 8735/2 است که کمتر از مقدار مجاز 3 میباشد و مقدار میانگین مجذور خطاها (RMSEA) نیز برابر با 082/0 است که بین مقدار مجاز متوسط 08/0 و 1/0 است. لذا مدل فوق نیاز به اصلاحات چندانی ندارد. مقدار P-value نیز کمتر از 05/0 می‎باشد.
همان‌طور که در شکل 4-5 مشخص است در تحلیل عاملی مرتبه اول مقادیر t-value تمامی سوالات بیشتر از 1.96 می‌باشد. بنابراین بار عاملی تمامی آن‌ها معنادار می‌باشد و می‌توان گفت که رابطه‌ی مثبت و معناداری با سازه هوش معنوی دارند. از این رو هیچ کدام از سوالات حذف نمی‌شوند و در تحلیل باقی می‌مانند.
همچنین در تحلیل عاملی مرتبه دوم تمام ابعاد 7 گانه دارای بار عاملی معناداری (مقادیر t-value بیشتر از 1.96) می‌باشند، بنابراین این ابعاد در مجموعه هوش معنوی باقی می‌مانند. بدین ترتیب می‌توان گفت که ابعاد الهیات، توجه و آگاهی، ادراک فراحسی، اجتماع، قوه عقلانی، ضربه روحی و معنویت دوران کودکی با متغیر هوش معنوی رابطه‌ی معنادار و مثبت دارند.

شکل 4-6- مدل تخمین استاندارد “هوش معنوی”

شکل 4-6 نشان میدهد که در مدل تخمین استاندارد هرکدام از عوامل به چه میزان بیانگر تبی
ن کننده “هوش معنوی” میباشند که اولویت این عاملها به ترتیب زیر است: 1- معنویت دوران کودکی 2- قوه عقلانی 3- الهیات و توجه و آگاهی 4- ادراک فراحسی 5- اجتماع و ضربه روحی. از این رو فرضیات فرعی 1 تا 7 تایید می شوند. در کل نیز می‌توان با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی به سازه هوش معنوی اتکا نمود و سازه‌ی مورد بحث را مبنای کار قرار داد.
4-3-3-2- مدل اندازه‌گیری رضایت شغلی
مدل مفهومی “رضایت شغلی” در شکل 4-7 نشان داده شده است. در این مدل 6 بعد، سازه رضایت شغلی را شکل داده‌اند که به وسیله تحلیل عاملی تاییدی روایی این سازه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شکل 4-7- مدل مفهومی رضایت شغلی

شکل های 4-8 و 4-9 نتایج تحلیل عاملی تاییدی عوامل مربوط به سازه رضایت شغلی را با استفاده از نرم افزار LISREL نشان میدهد.

شکل 4-8- مدل اعداد معناداری ” رضایت شغلی”

شاخصهای تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی(?2/df) آن برابر 7132/2 است که کمتر از مقدار مجاز 3 میباشد و مقدار میانگین مجذور خطاها (RMSEA) نیز برابر با 077/0 است که کمتر از مقدار مجاز 08/0 است. لذا مدل فوق نیاز به اصلاحات چندانی ندارد. مقدار P-value نیز کمتر از 05/0 می‎باشد.
همان‌طور که در شکل 4-8 مشخص است در تحلیل عاملی مرتبه اول مقادیر t-value تمامی سوالات بیشتر از 1.96 می‌باشد. بنابراین بار عاملی تمامی آن‌ها معنادار می‌باشد و می‌توان گفت که رابطه‌ی مثبت و معناداری با سازه رضایت شغلی دارند. از این رو هیچ کدام از سوالات حذف نمی‌شوند و در تحلیل باقی می‌مانند.
همچنین در تحلیل عاملی مرتبه دوم تمام ابعاد شش گانه دارای بار عاملی معناداری (مقادیر t-value بیشتر از 1.96) می‌باشند، بنابراین این ابعاد در مجموعه رضایت شغلی باقی می‌مانند. بدین ترتیب می‌توان گفت که ابعاد میزان پرداخت، استقلال کاری، تعاملات کاری، شأن و مقام شغلی، وظایف شغلی و سیاست‌های سازمانی با متغیر رضایت شغلی رابطه‌ی معنادار و مثبت دارند.

شکل 4-9- مدل تخمین استاندارد ” رضایت شغلی”

شکل 4-9 نشان میدهد که در مدل تخمین استاندارد هرکدام از ابعاد به چه میزان بیانگر تبین کننده “رضایت شغلی” میباشند که اولویت این عاملها به ترتیب زیر است: 1- میزان پرداخت 2- استقلال کاری 3- وظایف شغلی 4- تعاملات کاری 5- شأن و مقام شغلی 6- سیاست‌های سازمانی. از این رو فرضیات فرعی 8 الی 13 تایید می شوند. در کل نیز می‌توان با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی به سازه رضایت شغلی اتکا نمود و سازه‌ی مورد بحث را مبنای کار قرار داد.
4-3-3-3- مدل اندازه‌گیری تعهد سازمانی
مدل مفهومی “تعهد سازمانی” در شکل 4-10 نشان داده شده است. در این مدل 3 بعد، سازه تعهد سازمانی را شکل داده‌اند که به وسیله تحلیل عاملی تاییدی روایی این سازه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درموردانرژی، NEFA، اسید، شیر

شکل 4-10- مدل مفهومی تعهد سازمانی

شکل های 4-11 و 4-12 نتایج تحلیل عاملی تاییدی عوامل مربوط به سازه تعهد سازمانی را با استفاده از نرم افزار LISREL نشان میدهد.

شکل 4-11- مدل اعداد معناداری ” تعهد سازمانی”

شاخصهای تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی(?2/df) آن برابر 7116/2 است که کمتر از مقدار مجاز 3 میباشد و مقدار میانگین مجذور خطاها (RMSEA) نیز برابر با 072/0 است که کمتر از مقدار مجاز 08/0 است. لذا مدل فوق نیاز به اصلاحات چندانی ندارد. مقدار P-value نیز کمتر از 05/0 می‎باشد.
همان‌طور که در شکل 4-11 مشخص است در تحلیل عاملی مرتبه اول مقادیر t-value تمامی سوالات بیشتر از 1.96 می‌باشد. بنابراین بار عاملی تمامی آن‌ها معنادار می‌باشد و می‌توان گفت که رابطه‌ی مثبت و معناداری با سازه تعهد سازمانی دارند. از این رو هیچ کدام از سوالات حذف نمی‌شوند و در تحلیل باقی می‌مانند. همچنین در تحلیل عاملی مرتبه دوم تمام ابعاد 3 گانه دارای بار عاملی معناداری (مقادیر t-value بیشتر از 1.96) می‌باشند، بنابراین این ابعاد در مجموعه تعهد سازمانی باقی می‌مانند. بدین ترتیب می‌توان گفت که ابعاد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری با متغیر تعهد سازمانی رابطه‌ی معنادار و مثبت دارند.

شکل 4-12- مدل تخمین استاندارد “تعهد سازمانی”

شکل 4-12 نشان میدهد که در مدل تخمین استاندارد هرکدام از ابعاد به چه میزان بیانگر تبین کننده “تعهد سازمانی” میباشند که اولویت این عاملها به ترتیب زیر است: 1- تعهد مستمر 2- تعهد عاطفی 3- تعهد هنجاری. از این رو فرضیات فرعی 14 تا 16 تایید می شوند. در کل می‌توان با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی به سازه تعهد سازمانی اتکا نمود و سازه‌ی مورد بحث را مبنای کار قرار داد.
4-3-4- مدل‌سازی معادله ساختاری
پس از بررسی مدل‌های اندازه‌گیری و سنجش روایی آن‌ها به کمک تحلیل عاملی تاییدی می‌توان روابط میان متغیرهای تحقیق را براساس مدل ساختاری بررسی نمود. از این رو جهت بررسی صحت و سقم فرضیات اصلی تحقیق حاضر از روابط علی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. این فرضیات به شرح ذیل می‌باشند:
1-رابطه‌ی معناداری بین هوش معنوی و رضایت شغلی وجود دارد.
2-رابطه‌ی معناداری بین هوش معنوی و تعهد سازمانی وجود دارد.
3-رابطه‌ی معناداری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد.
مدل‌های اندازه‌گیری مربوط به تحلیل عاملی تاییدی که با استفاده از مدل معادلات ساختار
ی و توسط نرم افزار LISREL استخراج گردیده است در قسمت قبل آورده شد و نشان دهنده‌ی قابل اعتماد بودن سازه‌های هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی می‌باشد. با توجه به اینکه روایی ابزار جمع آوری داده‌ها توسط تحلیل عاملی تاییدی، مورد تایید قرار گرفته است، می‌توان به بررسی روابط میان این متغیر براساس فرضیات اصلی تحقیق پرداخت.
شکل های 4-13، 4-14 و جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه اصلی تحقیق به روش مدل سازی معادلات ساختاری را نشان می‌دهند. شکل 4-13 مدل اعداد معناداری و شکل 4-14 نمایانگر ضریب استاندارد (R)، رابطه‌ی علّی مشاهده شده میان متغیرهای تحقیق می‌باشد. جدول 4-5 نیز R، ارزش t و نتیجه‌ی آزمون فرضیات را نشان می‌دهد.

شکل 4-13- مدل اعداد معناداری

شکل 4-14- مدل رابطه علی میان متغیرهای تحقیق

شاخصهای تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی آن برابر 5569/2 است که کمتر از مقدار مجاز 3 میباشد و مقدار RMSEA نیز برابر با 069/0 است که کمتر از مقدار مجاز 1/0 است. لذا نیاز به اصلاحات چندانی ندارد. مقدار P-value نیز 000/0 میباشد که کمتر از 05/0 میباشد و و همچنین GFI و AGFI بزرگتر از 90 %، می‌توان نتیجه گرفت که مدل اجرا شده برازش مناسبی دارد. ضریب استاندارد رابطه‌ی موجود نیز در صورتیکه ارزش t ، از 1.96 بزرگتر یا از 1.96- کوچکتر باشد، در سطح اطمینان 99 % معنادار خواهد بود. جدول 4-5 رابطه‌ی میان متغیرهای تحقیق براساس فرضیات اصلی تحقیق را ارائه می‌دهد که براساس آن به تایید یا رد فرضیه اقدام شده است.

جدول 4-5- روابط میان متغیرهای تحقیق
فرضیات اصلی
ضریب استاندارد
عدد معنا داری
نتیجه آزمون فرضیه
هوش معنوی ? رضایت شغلی (مستقیم)
0.14
1.99
تایید
هوش معنوی ? تعهد سازمانی (مستقیم)
0.04
0.70
رد
رضایت شغلی ? تعهد سازمانی (مستقیم)
0.65
7.04
تایید
هوش معنوی ? تعهد سازمانی از طریق رضایت شغلی (غیرمستقیم)
0.09
1.99
تایید

همانطور که مشاهده می‌شود، با توجه به معنادار بودن ارزش t، فرضیه های اصلی 1 و 3 تحقیق در سطح اطمینان 99 درصد تأیید می‌شوند. همچنین فرضیه‌ی اصلی 2 مورد قبول واقع نمی‌شود. علاوه بر این رابطه‌ی غیر مستقیم هوش معنوی و تعهد سازمانی از طریق رضایت شغلی با توجه به ارزش t معنادار می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تنها در صورتی که هوش معنوی به رضایت شغلی منجر شود می‌تواند تعهد سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی دیگر اعتبار و برازندگی مناسب مدل با توجه به شاخص‌های برازش تأیید می‌شود.
4-3-5- آزمون فریدمن
همان‌طور که در فصل سوم مطرح گردید جهت رتبه‌بندی ابعاد مرتبط با هر یک از متغیرهای هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در شعب بانک ملی استان مازندارن، جهت شناسایی اهمیت هر یک از این ابعاد از آزمون فریدمن استفاده گردیده است.
4-3-5-1- رتبه بندی ابعاد هوش معنوی
فرضیه‌های پژوهش
* بین هفت بعد مرتبط با هوش معنوی در شعب بانک ملی استان مازندارن از نظر اهمیت تفاوت معناداری وجود ندارد H0:
* بین هفت بعد مرتبط با هوش معنوی در شعب بانک ملی استان مازندارن از نظر اهمیت تفاوت معناداری وجود دارد H1:
در جدول 4-6 میانگین رتبه‌های هر بعد و همچنین شاخص‌های آماری و آماره ارائه گردیده است. با توجه به خروجی SPSS فقط مقدار عدد معناداری (sig) کمتر از سطح معنا‌داری استاندارد (5% = ?) می‌باشد.


دیدگاهتان را بنویسید