د معناداری
تفاوت میانگین
95 درصد فاصله اطمینان برای تفاوت

حد پایین
حد بالا

Pay1
3.8885
.95876
16.656
322
.000
.88854
.7836
.9935
مناسب
Pay2
3.8328
.90714
16.500
322
.000
.83282
.7335
.9321
مناسب
Pay3
3.7957
.90292
15.837
322
.000
.79567
.6968
.8945
مناسب
Pay4
2.9381
1.13494
-.981
322
.328
-.06192
-.1862
.0623
متوسط
PAY
3.6138
.65496
16.842
322
.000
.61378
.5421
.6855
مناسب
Auton1
3.1269
1.11983
2.037
322
.042
.12693
.0044
.2495
مناسب
Auton2
2.2817
1.05936
-12.185
322
.000
-.71827
-.8342
-.6023
نامناسب
Auton3
3.5325
1.01909
9.391
322
.000
.53251
.4210
.6441
مناسب
Auton4
3.1176
1.27753
1.655
322
.099
.11765
-.0222
.2575
متوسط
AUTON
3.0147
.75540
.350
322
.727
.01471
-.0680
.0974
متوسط
Inter1
2.4087
1.16637
-9.112
322
.000
-.59133
-.7190
-.4637
نامناسب
Inter2
2.4241
1.09614
-9.442
322
.000
-.57585
-.6958
-.4559
نامناسب
Inter3
2.8080
1.21596
-2.837
322
.005
-.19195
-.3251
-.0588
نامناسب
Inter4
2.6502
1.26032
-4.989
322
.000
-.34985
-.4878
-.2119
نامناسب
INTER
2.5728
.88428
-8.683
322
.000
-.42724
-.5240
-.3304
نامناسب
Profe1
3.8297
1.05093
14.189
322
.000
.82972
.7147
.9448
مناسب
Profe2
2.5728
1.13805
-6.747
322
.000
-.42724
-.5518
-.3027
نامناسب
Profe3
3.1796
1.16308
2.775
322
.006
.17957
.0522
.3069
مناسب
Profe4
2.6471
1.03924
-6.104
322
.000
-.35294
-.4667
-.2392
نامناسب
PROFE
3.0573
.59583
1.728
322
.085
.05728
-.0079
.1225
متوسط
Task1
3.5882
1.08953
9.703
322
.000
.58824
.4690
.7075
مناسب
Task2
4.2508
.80889
27.790
322
.000
1.25077
1.1622
1.3393
مناسب
Task3
3.8390
.95493
15.791
322
.000
.83901
.7345
.9435
مناسب
Task4
3.4303
1.15718
6.684
322
.000
.43034
.3037
.5570
مناسب
TASK
3.7771
.60619
23.039
322
.000
.77709
.7107
.8434
مناسب
Organ1
4.0836
.82044
23.737
322
.000
1.08359
.9938
1.1734
مناسب
Organ2
2.8576
.97714
-2.619
322
.009
-.14241
-.2494
-.0355
نامناسب
Organ3
2.9412
1.07178
-.986
322
.325
-.05882
-.1761
.0585
متوسط
Organ4
2.6378
1.05533
-6.169
322
.000
-.36223
-.4778
-.2467
نامناسب
ORGAN
3.1300
.50668
4.612
322
.000
.13003
.0746
.1855
مناسب

بررسی میانگین و ضریب معناداری مندرج در جدول 4-2 نشان می‌دهد که
الف) میزان پرداخت
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد میزان پرداخت، شاخص شماره 4 دارای سطح معناداری بیشتر از 0.05 است، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر را نمی‌توان رد نمود و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری ندارد (حد متوسط). اما بقیه شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص‌های شماره 1، 2 و 3 فرضیه صفر رد می‌شود و وضعیت آن‌ها با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد میزان پرداخت با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
ب) استقلال کاری
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد استقلال کاری، شاخص شماره 4 دارای سطح معناداری بیشتر از 0.05 است، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر را نمی‌توان رد نمود و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری ندارد (حد متوسط). اما بقیه شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص‌های شماره 1، 2 و 3 فرضیه صفر رد می‌شود و وضعیت آن‌ها با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. از میان این شاخص‌ها، مقدار شاخص شماره 2 به علت منفی بودن آماره‌ی t، کمتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن نامناسب برآورد می‌شود. برای بقیه شاخص‌ها (شاخص‌های 1و 3) با توجه به مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار این شاخص‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن‌ها مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد استقلال کاری با توجه به بیشتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر را نمی‌توان رد نمود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت معناداری ندارد. از این رو وضعیت آن متوسط برآورد می‌شود.
ج) تعاملات کاری
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد تعاملات کاری، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت منفی بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها کمتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن نامناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد تعاملات کاری با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t منفی می‌باشد، بنابراین مقدار این بع
د کمتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن نامناسب برآورد می‌شود.
د) شأن و مقام شغلی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد شأن و مقام شغلی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای این شاخص‌ها فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. از میان این شاخص‌ها، مقدار شاخص‌های شماره 2 و 4 به علت منفی بودن آماره‌ی t، کمتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن‌ها نامناسب برآورد می‌شود. برای بقیه شاخص‌ها (1 و 3) با توجه به مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار این شاخص‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن‌ها مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد شأن و مقام شغلی با توجه به بیشتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر را نمی‌توان رد نمود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت معناداری ندارد. از این رو وضعیت آن متوسط برآورد می‌شود.
ه) وظایف شغلی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد وظایف شغلی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص‌های فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد وظایف شغلی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
و) سیاست‌های سازمانی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد سیاست‌های سازمانی، شاخص شماره 3 دارای سطح معناداری بیشتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر را نمی‌توان رد نمود و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری ندارد(حد متوسط). اما بقیه شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص‌های شماره 1، 2 و 3 فرضیه صفر رد می‌شود و وضعیت آن‌ها با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. از میان این شاخص‌ها، مقدار شاخص‌های شماره 2 و 4 به علت منفی بودن آماره‌ی t، کمتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن‌ها نامناسب برآورد می‌شود. برای بقیه شاخص‌ها(شاخص 1) با توجه به مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار این شاخص بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد سیاست‌های سازمانی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط(عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
4-3-1-3- وضعیت موجود ابعاد و شاخص‌های تعهد سازمانی
برای بررسی وضعیت موجود متغیر تعهد سازمانی، 15 سوال در پرسش‌نامه در قالب 3 بعد مطرح شده است. جدول 4-3 نتایج آزمون میانگین برای ابعاد و شاخص‌های تعهد سازمانی را نشان می‌دهد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان دربارهexamples، not، They، an

جدول 4-3- آزمون میانگین برای متغیر تعهد سازمانی
شاخص‌ها / ابعاد
مقدارمیانگین برابر با 3 (=3µ)
وضعیت

میانگین
انحراف معیار
آماره‌ی t
درجه آزادی
عدد معناداری
تفاوت میانگین
95 درصد فاصله اطمینان برای تفاوت

حد پایین
حد بالا

AFFE1
3.9412
1.06305
15.912
322
.000
.94118
.8248
1.0575
مناسب
AFFE2
3.5913
1.22861
8.650
322
.000
.59133
.4568
.7258
مناسب
AFFE3
3.5635
1.18407
8.553
322
.000
.56347
.4339
.6931
مناسب
AFFE4
3.6347
1.16482
9.793
322
.000
.63467
.5072
.7622
مناسب
AFFE5
3.9783
.97300
18.071
322
.000
.97833
.8718
1.0848
مناسب
AFFEC
3.7418
.98590
13.522
322
.000
.74180
.6339
.8497
مناسب
CONT1
3.2043
1.09277
3.361
322
.001
.20433
.0847
.3240
مناسب
CONT2
2.7988
1.16085
-3.116
322
.002
-.20124
-.3283
-.0742
نامناسب
CONT3
3.2663
1.23246
3.883
322
.000
.26625
.1313
.4012
مناسب
CONT4
3.0000
1.23861
.000
322
1.000
.00000
-.1356
.1356
متوسط
CONT5
2.7214
1.16752
-4.289
322
.000
-.27864
-.4064
-.1508
نامناسب
CONTIN
2.9981
.85994
-.039
322
.969
-.00186
-.0960
.0923
متوسط
NORM1
3.6966
1.09242
11.460
322
.000
.69659
.5770
.8162
مناسب
NORM2
3.3988
1.21316
5.889
320
.000
.39875
.2655
.5320
مناسب
NORM3
3.7585
1.09936
12.400
322
.000
.75851
.6382
.8789
مناسب
NORM4
3.2446
1.17647
3.736
322
.000
.24458
.1158
.3734
مناسب
NORM5
3.5635
1.19970
8.441
322
.000
.56347
.4321
.6948
مناسب
NORMA
3.5328
.87382
10.959
322
.000
.53282
.4372
.6285
مناسب

بررسی میانگین و ضریب معناداری مندرج در جدول 4-2 نشان می‌دهد که

الف) تعهد عاطفی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد تعهد عاطفی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از م
قدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد تعهد عاطفی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط(عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
ب) تعهد مستمر
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد تعهد مستمر، شاخص شماره 4 دارای سطح معناداری بیشتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر را نمی‌توان رد نمود و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری ندارد(حد متوسط). اما بقیه شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص‌های شماره 1، 2، 3 و 5 فرضیه صفر رد می‌شود و وضعیت آن‌ها با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. از میان این شاخص‌ها، مقدار شاخص‌های شماره 2 و 5 به علت منفی بودن آماره‌ی t، کمتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن نامناسب برآورد می‌شود. برای بقیه شاخص‌ها(1 و 3) با توجه به مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار این شاخص‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن‌ها مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد تعهد مستمر با توجه به بیشتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر را نمی‌توان رد نمود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت معناداری ندارد. از این رو وضعیت آن متوسط برآورد می‌شود.
ب) تعهد هنجاری
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد تعهد هنجاری، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد تعهد هنجاری با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط(عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
4-3-2- آزمون همبستگی پیرسون
به منظور بررسی رابطه میان متغیرهای اصلی تحقیق، در ابتدا رابطه 7 بعد هوش معنوی، 6 بعد رضایت شغلی و 3 بعد تعهد سازمانی با استفاده از همبستگی پیرسون سنجیده می‌شود. ضریب همبستگی پیرسون می‌تواند دورنمای کلی از روابط اجزای متغیرهای اصلی تحقیق را پیش رو قرار دهد.
فرضیه‌های آماری به شرح ذیل می‌باشد:
H0: بین دو بعد همبستگی معناداری وجود ندارد، 0= ?
H1: بین دو بعد همبستگی معناداری وجود دارد، 0? ?
جدول شماره 4-4 نتیجه اجرای آزمون همبستگی پیرسون را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است برخی از روابط در سطح خطای 0.01 و برخی در سطح خطای 0.05 معنادار می‌باشند که جهت تغییرات برخی مستقیم و بقیه غیرمستقیم می‌باشد. همچنین برخی از روابط معنادار


دیدگاهتان را بنویسید