ن بخش ویژگی‌های جمعیت‏شناختی نمونه آماری تشریح می‌شود. ویژگی‌هایی که در این بخش مورد تحلیل قرار می‌گیرند، عبارتند از: وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت، سن و میزان تحصیلات.

4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت
چگونگی تقسیم بندی افراد پاسخ‏دهنده یا نمونه آماری تحقیق حاضر از نظر جنسیت در شکل 4-‎1 نشان داده می‌‌شود. از تعداد 323 نفر نمونه آماری تحقیق، 304 نفر مرد (94%) و 19 نفر زن (6%) می‌باشند.

شکل 4-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت

4-2-2- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سن
در این تحقیق افراد پاسخ‏دهنده از نظر سنی به چهار گروه تقسیم شده‏اند که در شکل 4-2 فراوانی افراد پاسخ‎دهنده از لحاظ سن در هر گروه نشان داده می‌شود.

شکل 4- 2- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سن

همان‌طور که از داده‏های شکل 4-2 مشخص می‏گردد، بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 31 تا 40 سال و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی 51 سال و بالاتر است.
4-2-3- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر میزان تحصیلات
بررسی و تحلیل داده‌های گردآوری شده نشان می‌دهد که از مجموع نمونه آماری تحقیق، بیشترین فراوانی مربوط به تحصیلات لیسانس بوده که 197 نفر و بیش از 50 درصد را به خود اختصاص داده است. همچنین کمترین تعداد مربوط به تحصیلات دیپلم می‌باشد که تنها 27 نفر را شامل می‌‏گردد. نتایج این تحلیل‌ها در شکل 4-3 نشان داده شده است.

شکل 4- 3- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر میزان تحصیلات
4-3- آمار استنباطی
4-3-1- آزمون میانگین یک جامعه آماری
اولین سوالی که برای این تحقیق مطرح می‌شود این است که شرایط متغیرهای تحقیق تا چه اندازه مطلوب(مناسب) می‌باشد. برای پاسخ به این سوال، به بررسی وضعیت(مطلوب یا نامطلوب بودن) متغیر و ابعاد آن‌ها می‌پردازیم. این کار توسط آزمون میانگین آماری انجام می‌گیرد. با اجرای این آزمون می‌توان به میزان هر یک از شاخص‌ها و ابعاد مربوط به هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهدسازمانی دست یافت. آزمون فرض‌ها به صورت زیر است:
H0: ابعاد/ شاخص‌ها با مقدار متوسط اختلاف ندارند، 3 = ?
H1: ابعاد/ شاخص‌ها با مقدار متوسط اختلاف دارند، 3 ? ?
با توجه به اینکه در پرسش‌نامه از طیف 5 تایی لیکرت استفاده شد؛ مقدار آزمون 3 (سطح متوسط) اعمال شده است. لازم به ذکر است در بررسی وضعیت مولفه‌ها، وضعیت مطلوب به وضعیتی گفته می‌شود که در آن میانگین امتیاز مولفه بزرگتر از عدد 3 باشد و در مقابل وضعیت نامطلوب به وضعیتی گفته می‌شود که در آن میانگین امتیاز مولفه کوچکتر از عدد 3 باشد.
نتایج آزمون با به‎کارگیری نرم افزار SPSS 18 به شرح جداول (4-1) تا (4-3) می‎باشد. ستون اول جدول آزمون میانگین، “ابعاد مختلف” را نشان میدهد. ستون دوم و سوم این جدول، “آمار توصیفی” مربوط به آزمون را ارائه میکند و اعداد محاسبه شده به ترتیب “میانگین” و “انحراف معیار” را نشان میدهند. از ستون 1 تا ستون آخر مربوط به نتایج “آمار استنباطی” است و نتایج آزمون را ارائه میدهد. ستون چهارم مقدار “آماره‌ی t” را نشان میدهد. ستون پنجم “درجه آزادی” را نشان میدهد. ستون ششم “معناداری دو طرفه” را نشان میدهد. ستون هفتم اختلاف میانگین نمونه با مقدار مورد آزمون یعنی عدد 3 را نشان می‌دهد[19]. مبنای اصلی تفسیر آزمون t، توجه به اختلاف میانگین بین دو میانگین واقعی و مفروض با توجه به مقدار t در سطح خطای کوچک‌تر از 0.05 است. به عبارت دیگر در تفسیر نتایج این آزمون همواره باید به اختلاف میانگین توجه نمود. هر وقت که مقدار سطح معناداری کمتر از 0.05 باشد، آماره‌ی t و اختلاف میانگین مثبت باشند، فرض H0 رد و فرض H1 تایید میشود(یعنی ابعاد در سطح قابل قبولی قرار دارند) [5].
برای آزمون فرض همچنین می توان از “حد بالا” و “پایین” محاسبه شده برای “فاصله اطمینان 95% برای میانگین هر متغیر” استفاده کرد. این مقادیر در ستون 8 و 9 جدول آمده است. در اینجا سه حالت پیش می‌آید:
1. هرگاه حد پایین و حد بالا مثبت باشند، در سطح اطمینان 95% میانگین از مقدار مورد آزمون (یعنی 3) بزرگتر است (و شاخص مورد نظر وضعیت قابل قبولی دارد).
2. هرگاه حد پایین و حد بالا منفی باشند، در سطح اطمینان 95% میانگین از مقدار مورد آزمون (یعنی 3) کوچکتر است (و شاخص مورد نظر وضعیت غیر قابل قبولی دارد).
3. هرگاه حد پایین منفی و حد بالا مثبت باشد، میانگین با مقدار مورد آزمون در سطح اطمینان 95% تفاوت معناداری ندارد (و شاخص مورد نظر وضعیت متوسطی دارد)
[19].
همچنین نتیجه آزمون در ستون آخر ارائه شده است. که طبق ستون 8 و 9 و تفسیرهای بیان شده مشخص میگردد.
بر این اساس وضعیت موجود متغیرهای هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بررسی شده است که در ادامه نتایج بررسی هر یک آورده می‌شود.
4-3-1-1- وضعیت موجود ابعاد و شاخص‌های هوش معنوی
برای بررسی وضعیت موجود متغیر هوش معنوی، 28 سوال در پرسش‌نامه در قالب 7 بعد مطرح شده است. جدول 4-1 نتایج آزمون میانگین برای ابعاد و شاخص‌های هوش معنوی را نشان می‌دهد.

جدول 4-1- آزمون میانگین برای متغیر هوش معنوی
شاخص‌ها / ابعاد
مقدارمیانگین برابر با 3 (=3µ)
وضعیت

میانگین
انحراف معیار
آماره‌ی t
درجه آزادی
عدد معناداری
تفاوت میانگین
95 درصد فاصله اطمینان برای تفاوت

حد پایین
حد بالا

Divin1
3.3560
1.00009
6.398
322
.000
.35604
.2466
.4655
مناسب
Divin2
3.4303
.85462
9.050
322
.000
.43034
.3368
.5239
مناسب
Divin3
4.1672
.75381
27.828
322
.000
1.16718
1.0847
1.2497
مناسب
Divin4
4.1610
.78342
26.634
322
.000
1.16099
1.0752
1.2467
مناسب
DIVIN
3.7786
.57927
24.158
322
.000
.77864
.7152
.8420
مناسب
Mindf1
4.2817
.69462
33.163
322
.000
1.28173
1.2057
1.3578
مناسب
Mindf2
4.3096
.67576
34.830
322
.000
1.30960
1.2356
1.3836
مناسب
Mindf3
4.3622
.57000
42.951
322
.000
1.36223
1.2998
1.4246
مناسب
Mindf4
4.3127
.77903
30.284
322
.000
1.31269
1.2274
1.3980
مناسب
MINDF
4.3166
.48804
48.483
322
.000
1.31656
1.2631
1.3700
مناسب
Extra1
4.3220
.75698
31.386
322
.000
1.32198
1.2391
1.4048
مناسب
Extra2
3.9567
.84404
20.370
322
.000
.95666
.8643
1.0491
مناسب
Extra3
4.1269
.79555
25.458
322
.000
1.12693
1.0398
1.2140
مناسب
Extra4
3.9133
.89090
18.424
322
.000
.91331
.8158
1.0108
مناسب
EXTRA
4.0797
.60794
31.919
322
.000
1.07972
1.0132
1.1463
مناسب
Commu1
3.9567
.92480
18.591
322
.000
.95666
.8554
1.0579
مناسب
Commu2
3.3034
1.04891
5.199
322
.000
.30341
.1886
.4182
مناسب
Commu3
3.7957
1.10408
12.952
322
.000
.79567
.6748
.9165
مناسب
Commu4
4.0433
.87653
21.393
322
.000
1.04334
.9474
1.1393
مناسب
COMMU
3.7748
.60965
22.840
322
.000
.77477
.7080
.8415
مناسب
Intel1
4.4861
.58630
45.553
322
.000
1.48607
1.4219
1.5502
مناسب
Intel2
3.8885
1.05145
15.188
322
.000
.88854
.7734
1.0036
مناسب
Intel3
3.9969
.81712
21.926
322
.000
.99690
.9075
1.0864
مناسب
Intel4
4.3003
.73059
31.987
322
.000
1.30031
1.2203
1.3803
مناسب
INTEL
4.1680
.52226
40.192
322
.000
1.16796
1.1108
1.2251
مناسب
Traum1
3.9783
1.03787
16.941
322
.000
.97833
.8647
1.0919
مناسب
Traum2
3.8824
.88733
17.871
322
.000
.88235
.7852
.9795
مناسب
Traum3
4.3870
.81261
30.676
322
.000
1.38700
1.2980
1.4760
مناسب
Traum4
4.4706
.64623
40.898
322
.000
1.47059
1.3998
1.5413
مناسب
TRAUM
4.1796
.61543
34.446
322
.000
1.17957
1.1122
1.2469
مناسب
Child1
4.6409
.60109
49.061
322
.000
1.64087
1.5751
1.7067
مناسب
Child2
4.6935
.55352
54.986
322
.000
1.69350
1.6329
1.7541
مناسب
Child3
3.9381
.99808
16.892
322
.000
.93808
.8288
1.0473
مناسب
Child4
4.5759
.59733
47.413
322
.000
1.57585
1.5105
1.6412
مناسب
CHILD
4.4621
.43067
61.014
322
.000
1.46207
1.4149
1.5092
مناسب

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درمورداستان مازندران، عملکرد سازمان، کارکنان بانک، عملکرد کارکنان

بررسی میانگین و ضریب معناداری مندرج در جدول 4-1 نشان می‌دهد که
الف) الهیات
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد الهیات، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد الهیات با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
ب) توجه و آگاهی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد توجه و آگاهی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد توجه و آگاهی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
ج) ادراک فراحسی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد ادراک فراحسی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد ادراک فراحسی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
د) اجتماع
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد اجتماع، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت
آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد اجتماع با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
ه) قوه عقلانی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد قوه عقلانی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد قوه عقلانی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
و) ضربه روحی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد ضربه روحی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد ضربه روحی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
ر) معنویت دوران کودکی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد معنویت دوران کودکی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد معنویت دوران کودکی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
4-3-1-2- وضعیت موجود ابعاد و شاخص‌های رضایت شغلی
برای بررسی وضعیت موجود متغیر رضایت شغلی، 24 سوال در پرسش‌نامه در قالب 6 بعد مطرح شده است. جدول 4-2 نتایج آزمون میانگین برای ابعاد و شاخص‌های رضایت شغلی را نشان می‌دهد.
جدول 4-2- آزمون میانگین برای متغیر رضایت شغلی
شاخص‌ها / ابعاد
مقدارمیانگین برابر با 3 (=3µ)
وضعیت

میانگین
انحراف معیار
آماره‌ی t
درجه آزادی
عد


دیدگاهتان را بنویسید

ن بخش ویژگی‌های جمعیت‏شناختی نمونه آماری تشریح می‌شود. ویژگی‌هایی که در این بخش مورد تحلیل قرار می‌گیرند، عبارتند از: وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت، سن و میزان تحصیلات.

4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت
چگونگی تقسیم بندی افراد پاسخ‏دهنده یا نمونه آماری تحقیق حاضر از نظر جنسیت در شکل 4-‎1 نشان داده می‌‌شود. از تعداد 323 نفر نمونه آماری تحقیق، 304 نفر مرد (94%) و 19 نفر زن (6%) می‌باشند.

شکل 4-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت

4-2-2- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سن
در این تحقیق افراد پاسخ‏دهنده از نظر سنی به چهار گروه تقسیم شده‏اند که در شکل 4-2 فراوانی افراد پاسخ‎دهنده از لحاظ سن در هر گروه نشان داده می‌شود.

شکل 4- 2- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سن

همان‌طور که از داده‏های شکل 4-2 مشخص می‏گردد، بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 31 تا 40 سال و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی 51 سال و بالاتر است.
4-2-3- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر میزان تحصیلات
بررسی و تحلیل داده‌های گردآوری شده نشان می‌دهد که از مجموع نمونه آماری تحقیق، بیشترین فراوانی مربوط به تحصیلات لیسانس بوده که 197 نفر و بیش از 50 درصد را به خود اختصاص داده است. همچنین کمترین تعداد مربوط به تحصیلات دیپلم می‌باشد که تنها 27 نفر را شامل می‌‏گردد. نتایج این تحلیل‌ها در شکل 4-3 نشان داده شده است.

شکل 4- 3- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر میزان تحصیلات
4-3- آمار استنباطی
4-3-1- آزمون میانگین یک جامعه آماری
اولین سوالی که برای این تحقیق مطرح می‌شود این است که شرایط متغیرهای تحقیق تا چه اندازه مطلوب(مناسب) می‌باشد. برای پاسخ به این سوال، به بررسی وضعیت(مطلوب یا نامطلوب بودن) متغیر و ابعاد آن‌ها می‌پردازیم. این کار توسط آزمون میانگین آماری انجام می‌گیرد. با اجرای این آزمون می‌توان به میزان هر یک از شاخص‌ها و ابعاد مربوط به هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهدسازمانی دست یافت. آزمون فرض‌ها به صورت زیر است:
H0: ابعاد/ شاخص‌ها با مقدار متوسط اختلاف ندارند، 3 = ?
H1: ابعاد/ شاخص‌ها با مقدار متوسط اختلاف دارند، 3 ? ?
با توجه به اینکه در پرسش‌نامه از طیف 5 تایی لیکرت استفاده شد؛ مقدار آزمون 3 (سطح متوسط) اعمال شده است. لازم به ذکر است در بررسی وضعیت مولفه‌ها، وضعیت مطلوب به وضعیتی گفته می‌شود که در آن میانگین امتیاز مولفه بزرگتر از عدد 3 باشد و در مقابل وضعیت نامطلوب به وضعیتی گفته می‌شود که در آن میانگین امتیاز مولفه کوچکتر از عدد 3 باشد.
نتایج آزمون با به‎کارگیری نرم افزار SPSS 18 به شرح جداول (4-1) تا (4-3) می‎باشد. ستون اول جدول آزمون میانگین، “ابعاد مختلف” را نشان میدهد. ستون دوم و سوم این جدول، “آمار توصیفی” مربوط به آزمون را ارائه میکند و اعداد محاسبه شده به ترتیب “میانگین” و “انحراف معیار” را نشان میدهند. از ستون 1 تا ستون آخر مربوط به نتایج “آمار استنباطی” است و نتایج آزمون را ارائه میدهد. ستون چهارم مقدار “آماره‌ی t” را نشان میدهد. ستون پنجم “درجه آزادی” را نشان میدهد. ستون ششم “معناداری دو طرفه” را نشان میدهد. ستون هفتم اختلاف میانگین نمونه با مقدار مورد آزمون یعنی عدد 3 را نشان می‌دهد[19]. مبنای اصلی تفسیر آزمون t، توجه به اختلاف میانگین بین دو میانگین واقعی و مفروض با توجه به مقدار t در سطح خطای کوچک‌تر از 0.05 است. به عبارت دیگر در تفسیر نتایج این آزمون همواره باید به اختلاف میانگین توجه نمود. هر وقت که مقدار سطح معناداری کمتر از 0.05 باشد، آماره‌ی t و اختلاف میانگین مثبت باشند، فرض H0 رد و فرض H1 تایید میشود(یعنی ابعاد در سطح قابل قبولی قرار دارند) [5].
برای آزمون فرض همچنین می توان از “حد بالا” و “پایین” محاسبه شده برای “فاصله اطمینان 95% برای میانگین هر متغیر” استفاده کرد. این مقادیر در ستون 8 و 9 جدول آمده است. در اینجا سه حالت پیش می‌آید:
1. هرگاه حد پایین و حد بالا مثبت باشند، در سطح اطمینان 95% میانگین از مقدار مورد آزمون (یعنی 3) بزرگتر است (و شاخص مورد نظر وضعیت قابل قبولی دارد).
2. هرگاه حد پایین و حد بالا منفی باشند، در سطح اطمینان 95% میانگین از مقدار مورد آزمون (یعنی 3) کوچکتر است (و شاخص مورد نظر وضعیت غیر قابل قبولی دارد).
3. هرگاه حد پایین منفی و حد بالا مثبت باشد، میانگین با مقدار مورد آزمون در سطح اطمینان 95% تفاوت معناداری ندارد (و شاخص مورد نظر وضعیت متوسطی دارد)
[19].
همچنین نتیجه آزمون در ستون آخر ارائه شده است. که طبق ستون 8 و 9 و تفسیرهای بیان شده مشخص میگردد.
بر این اساس وضعیت موجود متغیرهای هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بررسی شده است که در ادامه نتایج بررسی هر یک آورده می‌شود.
4-3-1-1- وضعیت موجود ابعاد و شاخص‌های هوش معنوی
برای بررسی وضعیت موجود متغیر هوش معنوی، 28 سوال در پرسش‌نامه در قالب 7 بعد مطرح شده است. جدول 4-1 نتایج آزمون میانگین برای ابعاد و شاخص‌های هوش معنوی را نشان می‌دهد.

جدول 4-1- آزمون میانگین برای متغیر هوش معنوی
شاخص‌ها / ابعاد
مقدارمیانگین برابر با 3 (=3µ)
وضعیت

میانگین
انحراف معیار
آماره‌ی t
درجه آزادی
عدد معناداری
تفاوت میانگین
95 درصد فاصله اطمینان برای تفاوت

حد پایین
حد بالا

Divin1
3.3560
1.00009
6.398
322
.000
.35604
.2466
.4655
مناسب
Divin2
3.4303
.85462
9.050
322
.000
.43034
.3368
.5239
مناسب
Divin3
4.1672
.75381
27.828
322
.000
1.16718
1.0847
1.2497
مناسب
Divin4
4.1610
.78342
26.634
322
.000
1.16099
1.0752
1.2467
مناسب
DIVIN
3.7786
.57927
24.158
322
.000
.77864
.7152
.8420
مناسب
Mindf1
4.2817
.69462
33.163
322
.000
1.28173
1.2057
1.3578
مناسب
Mindf2
4.3096
.67576
34.830
322
.000
1.30960
1.2356
1.3836
مناسب
Mindf3
4.3622
.57000
42.951
322
.000
1.36223
1.2998
1.4246
مناسب
Mindf4
4.3127
.77903
30.284
322
.000
1.31269
1.2274
1.3980
مناسب
MINDF
4.3166
.48804
48.483
322
.000
1.31656
1.2631
1.3700
مناسب
Extra1
4.3220
.75698
31.386
322
.000
1.32198
1.2391
1.4048
مناسب
Extra2
3.9567
.84404
20.370
322
.000
.95666
.8643
1.0491
مناسب
Extra3
4.1269
.79555
25.458
322
.000
1.12693
1.0398
1.2140
مناسب
Extra4
3.9133
.89090
18.424
322
.000
.91331
.8158
1.0108
مناسب
EXTRA
4.0797
.60794
31.919
322
.000
1.07972
1.0132
1.1463
مناسب
Commu1
3.9567
.92480
18.591
322
.000
.95666
.8554
1.0579
مناسب
Commu2
3.3034
1.04891
5.199
322
.000
.30341
.1886
.4182
مناسب
Commu3
3.7957
1.10408
12.952
322
.000
.79567
.6748
.9165
مناسب
Commu4
4.0433
.87653
21.393
322
.000
1.04334
.9474
1.1393
مناسب
COMMU
3.7748
.60965
22.840
322
.000
.77477
.7080
.8415
مناسب
Intel1
4.4861
.58630
45.553
322
.000
1.48607
1.4219
1.5502
مناسب
Intel2
3.8885
1.05145
15.188
322
.000
.88854
.7734
1.0036
مناسب
Intel3
3.9969
.81712
21.926
322
.000
.99690
.9075
1.0864
مناسب
Intel4
4.3003
.73059
31.987
322
.000
1.30031
1.2203
1.3803
مناسب
INTEL
4.1680
.52226
40.192
322
.000
1.16796
1.1108
1.2251
مناسب
Traum1
3.9783
1.03787
16.941
322
.000
.97833
.8647
1.0919
مناسب
Traum2
3.8824
.88733
17.871
322
.000
.88235
.7852
.9795
مناسب
Traum3
4.3870
.81261
30.676
322
.000
1.38700
1.2980
1.4760
مناسب
Traum4
4.4706
.64623
40.898
322
.000
1.47059
1.3998
1.5413
مناسب
TRAUM
4.1796
.61543
34.446
322
.000
1.17957
1.1122
1.2469
مناسب
Child1
4.6409
.60109
49.061
322
.000
1.64087
1.5751
1.7067
مناسب
Child2
4.6935
.55352
54.986
322
.000
1.69350
1.6329
1.7541
مناسب
Child3
3.9381
.99808
16.892
322
.000
.93808
.8288
1.0473
مناسب
Child4
4.5759
.59733
47.413
322
.000
1.57585
1.5105
1.6412
مناسب
CHILD
4.4621
.43067
61.014
322
.000
1.46207
1.4149
1.5092
مناسب

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق درموردحقوق بشر، حقوق مالکانه، حق تصرف

بررسی میانگین و ضریب معناداری مندرج در جدول 4-1 نشان می‌دهد که
الف) الهیات
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد الهیات، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد الهیات با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
ب) توجه و آگاهی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد توجه و آگاهی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد توجه و آگاهی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
ج) ادراک فراحسی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد ادراک فراحسی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد ادراک فراحسی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
د) اجتماع
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد اجتماع، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت
آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد اجتماع با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
ه) قوه عقلانی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد قوه عقلانی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد قوه عقلانی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
و) ضربه روحی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد ضربه روحی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد ضربه روحی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
ر) معنویت دوران کودکی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد معنویت دوران کودکی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از 0.05 هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد 3 تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد معنویت دوران کودکی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 0.05، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد 3) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
4-3-1-2- وضعیت موجود ابعاد و شاخص‌های رضایت شغلی
برای بررسی وضعیت موجود متغیر رضایت شغلی، 24 سوال در پرسش‌نامه در قالب 6 بعد مطرح شده است. جدول 4-2 نتایج آزمون میانگین برای ابعاد و شاخص‌های رضایت شغلی را نشان می‌دهد.
جدول 4-2- آزمون میانگین برای متغیر رضایت شغلی
شاخص‌ها / ابعاد
مقدارمیانگین برابر با 3 (=3µ)
وضعیت

میانگین
انحراف معیار
آماره‌ی t
درجه آزادی
عد


دیدگاهتان را بنویسید