بنابراین فرض H0 در سطح اطمینان 95% رد می‌شود. از این رو می‌توان گفت از نظر کل نمونه مورد بررسی، هفت بعد مرتبط با هوش معنوی در شعب بانک ملی استان مازندارن از نظر اهمیت رتبه‌های یکسانی ندارند.

جدول4-6- آزمون فریدمن به منظور اولویت بندی ابعاد مرتبط با هوش معنوی
فاکتورها
رتبه ها
الهیات
2.51
آگاهی
4.76
ادراک فراحسی
3.87
اجتماع
2.78
قوه عقلانی
4.14
ضربه روحی
4.38
معنویت دوران کودکی
5.55
=516.595
Df=6
Sig=.000

4-3-5-2- رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی
فرضیه‌های پژوهش
* بین شش بعد مرتبط با رضایت شغلی در شعب بانک ملی استان مازندارن از نظر اهمیت تفاوت معناداری وجود ندارد H0:
* بین شش بعد مرتبط با رضایت شغلی در شعب بانک ملی استان مازندارن از نظر اهمیت تفاوت معناداری وجود دارد H1:
در جدول 4-7 میانگین رتبه‌های هر بعد و همچنین شاخص‌های آماری و آماره ارائه گردیده است. با توجه به خروجی SPSS فقط مقدار عدد معناداری (sig) کمتر از سطح معناداری استاندارد (5% = ?) می‌باشد. بنابراین فرض H0 در سطح اطمینان 95% رد می‌شود. از این رو می‌توان گفت از نظر کل نمونه مورد بررسی، شش بعد مرتبط با رضایت شغلی در شعب بانک ملی استان مازندارن از نظر اهمیت رتبه‌های یکسانی ندارند.

جدول4-7- آزمون فریدمن به منظور اولویت بندی ابعاد مرتبط با رضایت شغلی
فاکتورها
رتبه ها
میزان پرداخت
4.65
استقلال کاری
3.05
تعاملات کاری
2.20
شأن و مقام شغلی
2.93
وظایف شغلی
4.96
سیاست های سازمانی
3.22
=562.198
Df=5
Sig=.000

4-3-5-3- رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی
فرضیه‌های پژوهش
* بین سه بعد مرتبط با تعهد سازمانی در شعب بانک ملی استان مازندارن از نظر اهمیت تفاوت معناداری وجود ندارد H0:
* بین سه بعد مرتبط با تعهد سازمانی در شعب بانک ملی استان مازندارن از نظر اهمیت تفاوت معناداری وجود دارد H1:


دیدگاهتان را بنویسید