می دهد.ثابت شده است که گیرنده های گلوکوکورتیکوئید در تخمدان و سیتوزول سلول های گرانولوزا نیز وجود دارند.یک اثر مستقیم این هورمون ها احتمالا در پدیده آترزی فولیکولی می باشد که به علت سرکوب فعالیت LH در سطح گیرنده می باشد(چترجی30 وهمکاران،2009).
گلوکوکورتیکوئیدها همچنین از طریق بلوک فعالیت آروماتاز در سلول های گرانولوزا باعث کاهش استروژن می شوند. کمبود استروژن ناشی از افزایش گلوکوکورتیکوئیدها نه فقط استروئید سازی را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه بیان گیرنده استروژن و پروژسترون را نیز به مخاطره انداخته و به دنبال آن ممکن است باعث آسیب یا ضایعه در حاملگی یا تاخیر در بارداری گردد(چترجی وهمکاران،2009).
1-8 استرس اکسیداتیو
بافت‎های موجود زنده برای انجام اعمال حیاتی خود نیاز به اکسیژن دارند. مصرف اکسیژن منجر به تولید رادیکال‌های آزاد می‌شود که می‌توانند به سلول‎ها آسیب برسانند. در حالت طبیعی برای جلوگیری از آسیب اکسیداتیو در بدن موجود زنده سیستم دفاعی آنتی‎‌اکسیدانی وجود دارد. استرس اکسیداتیو، یک اصطلاح کلی است که برای توضیح عدم تعادل بین ایجاد مولکول‎های اکسیژن واکنش‎دهنده (ROS)
وسم‌‎زدایی آن‌‌ها توسط آنتی‌اکسیدان‌ها در بافت‌های موجود زنده به کار می‌رود. مولکول‌های ROS شامل آنیون سوپراکسید (O-2)، رادیکال هیدروکسیل (O-H)، پراکسید هیدروژن (H2O2)، اکسید نیتریک (N-O) و پراکسی نیتریک می‎باشد. واکنش متقابل ROSو مولکول‌های بیولوژیک منجر به تغییر در عملکرد و مرگ سلولی می‌گردد. این مولکول‌های واکنش‌دهنده می‎‌تواند چندین هدف مختلف در سلول داشته باشند. شامل اکسیداسیون پروتئین‌ها، آسیب به DNAو RNA و پراکسیداسیون لیپیدها. در مورد پروتئین‎ها تقریباً تمامی اسیدهای آمینه توسط ROS ها اکسیده می‎شوند و متابولیت نهایی نظیر کربونیل، باندهای دی‎سولفیدی و … ایجاد می‎کنند که این متابولیت‎ها قادر به ایجاد تغییر در ساختمان و عملکرد پروتئین‎ها می‎‌شوند.
DNA سلول نیز بسیار مستعد اکسیداسیون است. در نتیجه‎ی اکسیداسیون DNA یک ترکیب پایدار به نام 8- هیدروکسیل 2- دزوکسی گوانوزین تولید می‎شود. اکسیداسیون DNA باعث بروز جهش در DNA هسته میتوکندری می‎گردد. اکسیداسیون باعث می‎شود که غشا خاصیت هیروفیلی پیدا کند و بنابراین با تغییر در ساختار غشا نفوذپذیری آن را تغییر می‎دهد. اکسیداسیون لیپیدهای غشا نیز می‎تواند اتصال گیرنده‎ها و آنزیم‎ها در غشا را دستخوش تغییر کند. پراکسیداسیون لیپیدها یک سری واکنش‎های زنجیره‎ای و متوالی است که منجر به تولید مالون‌دی‌آلدئید (MDA) می‎شود. در حقیقت استرس اکسیداتیو باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدی اسیدهای چرب غیر اشباع که در مغز نیز فراوانند می‌شود و بر اثر حمله‎ی رادیکال‎های آزاد به لیپیدها، آلدئیدهای گوناگون از جمله مالون‌دی‌آلدئید (MDA) تولید می‌شود (گاندهی31 و همکاران،2012 وتامپسون 32و همکاران،2012 وکریجل33 و همکاران 2007).
آنتی‎اکسیدان‌ها عوامل برداشت‌کننده‌ی ROS می‌‎باشند و می‌توانند آسیب‌های ناشی از آن‌ها را ترمیم کرده و حتی از تشکیل آن‌ها جلوگیری کنند. به این صورت که به رادیکال‌های آزاد الکترون داده و زنجیره‎ی واکنش اکسیداسیون را می‌شکنند. سیستم دفاعی آنتی‌‎اکسیدانی شامل مسیرهای آنتی‎اکسیدانی آنزیماتیک (سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و کاتالاز (C)) و غیرآنزیماتیک (گلوتاتیون (GSH)، اسید آسکوربیک (ویتامین C)، توکوفرول (ویتامین E) کاروتنوئیدها و فلاونوئیدها) می‎باشد. سوپراکسید دیسموتاز، رادیکال‎های سوپراکسید را به H2O2 تبدیل می‎کند، کاتالاز، مسئول سم‎زدایی H2O2 بوده و گلوتاتیون پراکسیداز، پراکسیدازها را می‎شکند، به خصوص آن‎هایی که از اکسیداسیون فسفولیپیدهای غشا مشتق می‎شوند(گاندهی و همکاران،2012 وآیکونومیدو34 و همکاران ،2011و سون و همکاران ،2012و ساتو35 و همکاران،2010 و تامپسون و همکاران ،2012) در مطالعات قبلی مشاهده شده است که پراکسیداسیون لیپید در طول دوران بارداری بسیار بیشتر است. همچنین فعالیت‎های آنزیم‎های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در اواخر حاملگی کمتر بوده و این کاهش تا پایان دوره‌ی شیردهی ادامه می‎‌یابد. کاهش مشابه در فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز مشاهده شده است (یوپرتی36 و همکاران ،2002).
مواجهه با گلوکوکورتیکوئیدهای ناشی از استرس، دفاع آنتی‎اکسیدانی را مختل می‎کند که منجر به آسیب اکسیداتیو همراه با تغییر در تعادل بین فاکتورهای اکسیدان و آنتی‌اکسیدان می‎شود. در کشت‎های سلولی نیز مشاهده شده است که گلوکوکورتیکوئیدها تولید ROSرا افزایش می‎دهند(فونتلا37 و همکاران ،2005و ساتو و همکاران ،2010). در مطالعات قبلی نشان داده شده است که تزریق کورتیکوسترون آنزیم لیپید هیدروکسی پراکسیداز را در هیپوکمپ افزایش و آنزیم‌‎های آنتی‌‎اکسیدان مثل سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز را کاهش می‌دهد و به این طریق منجر به نقص عملکرد فعالیت‌های شناختی در رت می‌شود(ساتو و همکاران ،2010).
1-8-1ارتباط بین استرس اکسیداتیو و عملکرد تخمدان
ارتباط مثبتی بین کاهش استرس اکسیداتیو، افزایش بلوغ اووسیت ها در زنان 38PCOS و ناباروری یافت شده است و درنتیجه می توان گفت که آنتی اکسیدان ها با کاهش استرس اکسیداتیو می توانند پیش آگهی PCOS رابهترکنند (چاتوپادهایای39 و همکاران ،2010).
آنتی اکسیدان ها با مکانیس
م های مختلفی باعث بروز یک سری وقایع می شوند که با پروسه آپوپتوز در مزانشیم تخمدان درارتباط هستند.آنتی اکسیدان ها با رشد منظم و فعالیت صحیح سلول های بینابینی تخمدان در ارتباط هستند (کارادنیز40 و همکاران ،2008).
رشد طبیعی لایه پوسته (تکای) فولیکولی برای عملکرد طبیعی تخمدان لازم است و مواد اکسیداتیو و رادیکال های آزاد باعث اختلال در رشد منظم و آپوپتوز در این لایه می شوند (کارادنیزو و همکاران ،2008) طبق مطالعاتی نشان داده شده است که در تخمدان نوزادان موش تغییراتی رخ می دهد که یک اندام ساختمانی ساده، از زمان تولد به سوی کمپلکسی بزرگ درجانور بالغ توسعه پیدا می کند (پیترز41 ،1969).
تخمدانها در پستانداران وظیفه مهم و حیاتی تولید سلول های زایا (اووسیت ها) برای آزادسازی به تعداد معین ودرزمان معین جهت یک تولیدمثل موفق را بعهده دارند که باعث بقای نسل گونه های مختلف
می گردد.تخمدان این عملکردرا از طریق یک مکانیسم پیچیده ولی بسیار هماهنگ ازفعالیت های سنتزی وترشحی توسط سلول های سوماتیک انجام می دهد که یک توده وسیعی را درتخمدان تشکیل
می دهند.فعالیت این سلولها ابتدا به وسیله پیام های هورمونی که از هیپوتالاموس وهیپوفیز قدامی صادر
می شوند و همچنین پیام هایی ازمراکزبالاترمغزی کنترل می شود. هردوسیستم (محورهیپوتالاموس-هیپوفیزومراکز بالاتر مغزی) نسبت به سیگنال ها وپیام هایی که از محیط های داخلی وخارجی (از جمله استرسهای مختلف) دریافت می کنند بسیار حساس و مسئولیت پذیر می باشند. ازطرف دیگر مدارکی وجوددارد که ارتباط مستقیمی بین مغز وتخمدان از طریق اعصاب وجوددارد. مطالعات نشان داده اند که استرس های مختلف به سه طریق عملکرد تخمدان راتحت تاثیر قرارمی دهند :1. سیستم
هیپوتالامو– هیپوفیزی (درسطح سیستم اعصاب مرکزی) که نتیجه آن قطع مسیرطبیعی ترشح هورمون گنادوتروپیک بوسیله غده هیپوفیز و رفتارهای تولیدمثلی است. 2. درسطح تخمدان،که باعث آسیب یا تخریب مستقیم اووسیت می شوند.3. درسطح اندام های دیگرکه ممکن است به طور غیرمستقیم عملکرد سیتم هیپوتالامو-هیپوفیزی را از طریق تغییرات متابولیک که تغییر تعادل تنظیم فیدبکی را به دنبال دارد تحت تاثیر قراردهد (ارمسترونگ،1986).
عملکرد معمول و طبیعی تخمدان برای حفظ یک بارداری طبیعی ضروری و حیاتی است و فعالیت تخمدان وابسته به تکامل طبیعی و حفظ فولیکول های تخمدانی است. در بدن سالم بین رادیکالهای آزاد (گونه های اکسیژن و نیتروژن فعال) و آنتی اکسیدانهای داخل سلولی تعادل وجود دارد ولی زمانیکه این تعادل در جهت افزایش رادیکالهای آزاد مختل شود(مانند شرایط استرسی)استرس اکسیداتیو ایجاد می شود. با افزایش سطح گلوکوکورتیکوئید ها در حالت استرس، تشکیل رادیکال های آزاد افزایش می یابد و به دنبال آن تولید استروئید های جنسی کاهش می یابد. گونه های اکسیژنی فعال42 (ROS) ممکن است نقش مهمی دربقا و تکامل فولیکول های تخمدانی داشته باشند. به طوری که افزایش آنها باعث کاهش سریع و شدید فولیکول های بدوی در تخمدان می شود.هرچند شیوه عمل ROS در تخمدان کمترموردتوجه قرارگرفته است ولی ROS ممکن است یک نقش مهم درشروع فرآیند آپوپتوزفولیکول هاازجمله فولیکول های آنترال داشته باشد.همچنین کاهش میزان گلوتاتیون (بعنوان یک آنتی اکسیدان سلولی) باعث تحریک آترزی فولیکولی وآپوپتوز درسلول های گرانولوزای فولیکولها به ویژه آنترال می شود.از طرفی استروژن به عنوان یکی از استروئید های جنسی دارای اثرات آنتی اکسیدانی بوده و بنابر این کمبود آن هنگام استرس ممکن است منجر به تشکیل تولیدROS شود. که نتیجه آن تاخیر در بلوغ اووسیت، نقص در لانه گزینی جنین، تحریک قطعه قطعه شدن جنین و نهایتا سقط جنین می باشد.بنابراین یافته های کنونی پیشنهاد می کنند که استرس اکسیداتیومی تواندبرروی باروری خانمها وسلامت گامت دارای اثرات منفی مهمی باشد ومداخله دارویی یا تغذیه ایی ممکن است به عنوان یک استراتژی موثرباروری خانم ها را ازاثرات منفیROSواسترس اکسیداتیو حفظ نماید(چترجی و همکاران،2009و دوین43 و همکاران،2012).
1-9 تعریف پروپولیس
پروپولیس یا بره موم یک محصول طبیعی صمغ مانند در کندو است که بخش عمده ای از مواد تشکیل دهنده آن از منابع گیاهی بوده و توسط زنبوران عسل جمع آوری می شود و زنبورها پس از انتقال آن به کندو به آن موم و برخی ترشحات دیگر را اضافه کرده و توسط آن مدخل ورودی کندو و درزهای آن را اندود می کنند، همچنین اجساد مهاجمین به کندو را به وسیله آن مومیایی و استریل کرده تا از گسترش بیماری های میکروبی جلوگیری کنند.مطالعات زیادی فعالیت های آنتی اکسیدانی،ضد التهابی وضد میکروبی پروپولیس را تایید کرده اند.
1-9-1 ترکیبات پروپولیس
بیش از سیصد ترکیب مختلف نظیر پلی فنل ها،استرها، آلدئیدفنلیک، مونوترپن ها، آمینواسیدها،استروئید ها،اسید کافئیک و ترکیبات غیرآلی دیگردرساختار پروپولیس یافت شده است.فعالیت بیولوژیک پروپولیس به طور عمده به ترکیبات فنولی آن وابسته است.پروپولیس یکی از غنی ترین منابع فنولیک گیاهی شامل فلاونوئید ها(galangin,quercetin,rutin) و فنولیک اسید ها می باشد که بعنوان آنتی اکسیدان قوی بوده وازپراکسیداسیون لیپید های غشای سلولی و ایجاد رادیکالهای آزاد جلوگیری می‌کند(ماسری44 و همکاران،2011ومحمد زاده و همکاران،2007وجاسپریکا45 و همکاران،2007و سون و همکاران ،2010و لطفی ،2006و شیمازاوا46 وهمکاران،2005).
پروپولیس ماده ای صمغی است که بوسیله
زنبور ها،از جوانه ها یا سایر قسمت های گیاه جمع آوری
می شود.این ماده بخاطر دارا بودن ویژگی های بیولوژیک خاص،به عنوان آنتی اکسیدان،ضد التهاب،ضد باکتریال و…‌ شناخته شده است(ماسری و همکاران،2011ومحمد زاده و همکاران،2007وجاسپریکا
و همکاران،2007و سون و همکاران ،20102005).
بره موم یا پروپولیس ماده ای شبیه موم و از تولیدات زنبور عسل است که ظاهر آن به دلیل دخالت عوامل زیادی ،بطور گسترده ممکن است متفاوت باشد(فرناندز47 و همکاران،2007). اما به طور معمول حالت آن خمیری و رنگ آن از سبز،قرمزتا قهوه ای تیره متفاوت است.پروپولیس دارای بوی مطبوع و خاصیت چسبندگی است که به دلیل واکنش قوی آن با چربی ها و پروتئین های پوست می باشد(توسی48 و همکاران،1996 ).
ازنظر لغوی کلمه پروپولیس یک کلمه یونانی است که از دو بخش پرو49به معنی جلو و دفاع و پولیس50 به معنی شهر تشکیل شده است ودر مجموع معنی دفاع از شهر رامی دهدو زنبور ها از آن برای مقاصدی همچون پرکردن سوراخ های کندو ، صاف کردن دیوار های داخل کندو، مومیایی کردن اجسادحشراتی که به داخل کندو راه یافته اند و مرده اندو زنبور ها قادر به خارج کردن آنها نیستند استفاده می کنند.ضمن اینکه پروپولیس به واسطه اثردر ضدعفونی ودارابودن ویژگی های ضد میکروبی ،کلونی آنها را از بیماری ها محافظت می کنند(توسی و همکاران،1996 ).زنبور ابتدا تکه های صمغ تراوش شده از جوانه یا شکوفه یا تنه برخی از درختان نظیر اکالیپتوس، صنوبر، شاه بلوط، کاج، نارون ، بیدو سپیدار رابه وسیله قطعات دهانی و پای خود جمع آوری و داخل سبدگرد نموده،به کندو حمل می کنند(عبادی و همکارش،1990).
درحین جمع آوری مقداری بزاق و سایر ترشحات زنبور با آن مخلوط می شود . زنبور آورنده بره موم در محلی روی کف کندو قرار گرفته ،برای جدا کردن این ماده از روی پاهای خود مدت ها وقت صرف می کند و ممکن است زنبور های دیگر در این کار به وی کمک می کنند.تعداد زنبور هایی که در یک کلنی برای جمع آوری بره موم فعالیت می کنند بسیار محدود است (عبادی وهمکارش،1990وقیس آلبرتی51،1979و بورداک52،1998وکرل53 و همکارش،1999).
به طور طبیعی پروپولیس از 30% موم ،50%صمغ،10%چربی های ضروری،آروماتیک و مواد معطر گیاهی و 5% پولن تشکیل شده است(عبادی و همکارش ،1990و بورداک،1998واسکیفو54،2004).ترکیب شیمایی این ماده بسیار پیچیده است و بیش از سیصد ترکیب در نمونه های پروپولیس شناسایی شده اند
و ترکیب آن به منبع گیاهی و فلور محلی بستگی دارد(توسی وهمکاران، 1996).
پروپولیس دارای اسید های آلیفاتیک وآروماتیک، استرها، فلاونوئیدها، قندها، گلیسرول، اسیدفسفریک، میریستین، ویتامین ها،تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، پانتوئیک اسید، پیریدوکسین، می باشد.همچنین دارای مواد معدنی شامل آهن، منگنز، مس، کلسیم، وآنادیوم، آلومینیوم، استرانتیوم، سیلیکون، روی، سدیم، ید و منیزیم
می‌باشد و نیز به مقادیر بسیار کم اسیدآمینه که بیشتر از نوع آرژنین و پرولین دارد.سوکسینیک دهیدروژناز،گلوکوز6فسفاتاز، آدنوزین تری فسفاتاز، اسیدفسفاتاز و بتاآمیلاز نیز در محتویات بره موم یافت شده است که بیشتر به خاطر مخلوط شدن آن با بزاق زنبور حین جمع آوری می‌باشد(وکچی55 وهمکاران،2007و کرل،1999و اسکیفو و همکاران،2004).
1-9-2تاثیر بره موم برروی اینترفرون ها
بره موم می تواند با تاثیر برروی اینترفرون ها و افزایش تولید آنتی بادی ها و فعالیت فاگوسیتوز سبب افزایش مکانیسم ها


دیدگاهتان را بنویسید

می دهد.ثابت شده است که گیرنده های گلوکوکورتیکوئید در تخمدان و سیتوزول سلول های گرانولوزا نیز وجود دارند.یک اثر مستقیم این هورمون ها احتمالا در پدیده آترزی فولیکولی می باشد که به علت سرکوب فعالیت LH در سطح گیرنده می باشد(چترجی30 وهمکاران،2009).
گلوکوکورتیکوئیدها همچنین از طریق بلوک فعالیت آروماتاز در سلول های گرانولوزا باعث کاهش استروژن می شوند. کمبود استروژن ناشی از افزایش گلوکوکورتیکوئیدها نه فقط استروئید سازی را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه بیان گیرنده استروژن و پروژسترون را نیز به مخاطره انداخته و به دنبال آن ممکن است باعث آسیب یا ضایعه در حاملگی یا تاخیر در بارداری گردد(چترجی وهمکاران،2009).
1-8 استرس اکسیداتیو
بافت‎های موجود زنده برای انجام اعمال حیاتی خود نیاز به اکسیژن دارند. مصرف اکسیژن منجر به تولید رادیکال‌های آزاد می‌شود که می‌توانند به سلول‎ها آسیب برسانند. در حالت طبیعی برای جلوگیری از آسیب اکسیداتیو در بدن موجود زنده سیستم دفاعی آنتی‎‌اکسیدانی وجود دارد. استرس اکسیداتیو، یک اصطلاح کلی است که برای توضیح عدم تعادل بین ایجاد مولکول‎های اکسیژن واکنش‎دهنده (ROS)
وسم‌‎زدایی آن‌‌ها توسط آنتی‌اکسیدان‌ها در بافت‌های موجود زنده به کار می‌رود. مولکول‌های ROS شامل آنیون سوپراکسید (O-2)، رادیکال هیدروکسیل (O-H)، پراکسید هیدروژن (H2O2)، اکسید نیتریک (N-O) و پراکسی نیتریک می‎باشد. واکنش متقابل ROSو مولکول‌های بیولوژیک منجر به تغییر در عملکرد و مرگ سلولی می‌گردد. این مولکول‌های واکنش‌دهنده می‎‌تواند چندین هدف مختلف در سلول داشته باشند. شامل اکسیداسیون پروتئین‌ها، آسیب به DNAو RNA و پراکسیداسیون لیپیدها. در مورد پروتئین‎ها تقریباً تمامی اسیدهای آمینه توسط ROS ها اکسیده می‎شوند و متابولیت نهایی نظیر کربونیل، باندهای دی‎سولفیدی و … ایجاد می‎کنند که این متابولیت‎ها قادر به ایجاد تغییر در ساختمان و عملکرد پروتئین‎ها می‎‌شوند.
DNA سلول نیز بسیار مستعد اکسیداسیون است. در نتیجه‎ی اکسیداسیون DNA یک ترکیب پایدار به نام 8- هیدروکسیل 2- دزوکسی گوانوزین تولید می‎شود. اکسیداسیون DNA باعث بروز جهش در DNA هسته میتوکندری می‎گردد. اکسیداسیون باعث می‎شود که غشا خاصیت هیروفیلی پیدا کند و بنابراین با تغییر در ساختار غشا نفوذپذیری آن را تغییر می‎دهد. اکسیداسیون لیپیدهای غشا نیز می‎تواند اتصال گیرنده‎ها و آنزیم‎ها در غشا را دستخوش تغییر کند. پراکسیداسیون لیپیدها یک سری واکنش‎های زنجیره‎ای و متوالی است که منجر به تولید مالون‌دی‌آلدئید (MDA) می‎شود. در حقیقت استرس اکسیداتیو باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدی اسیدهای چرب غیر اشباع که در مغز نیز فراوانند می‌شود و بر اثر حمله‎ی رادیکال‎های آزاد به لیپیدها، آلدئیدهای گوناگون از جمله مالون‌دی‌آلدئید (MDA) تولید می‌شود (گاندهی31 و همکاران،2012 وتامپسون 32و همکاران،2012 وکریجل33 و همکاران 2007).
آنتی‎اکسیدان‌ها عوامل برداشت‌کننده‌ی ROS می‌‎باشند و می‌توانند آسیب‌های ناشی از آن‌ها را ترمیم کرده و حتی از تشکیل آن‌ها جلوگیری کنند. به این صورت که به رادیکال‌های آزاد الکترون داده و زنجیره‎ی واکنش اکسیداسیون را می‌شکنند. سیستم دفاعی آنتی‌‎اکسیدانی شامل مسیرهای آنتی‎اکسیدانی آنزیماتیک (سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و کاتالاز (C)) و غیرآنزیماتیک (گلوتاتیون (GSH)، اسید آسکوربیک (ویتامین C)، توکوفرول (ویتامین E) کاروتنوئیدها و فلاونوئیدها) می‎باشد. سوپراکسید دیسموتاز، رادیکال‎های سوپراکسید را به H2O2 تبدیل می‎کند، کاتالاز، مسئول سم‎زدایی H2O2 بوده و گلوتاتیون پراکسیداز، پراکسیدازها را می‎شکند، به خصوص آن‎هایی که از اکسیداسیون فسفولیپیدهای غشا مشتق می‎شوند(گاندهی و همکاران،2012 وآیکونومیدو34 و همکاران ،2011و سون و همکاران ،2012و ساتو35 و همکاران،2010 و تامپسون و همکاران ،2012) در مطالعات قبلی مشاهده شده است که پراکسیداسیون لیپید در طول دوران بارداری بسیار بیشتر است. همچنین فعالیت‎های آنزیم‎های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در اواخر حاملگی کمتر بوده و این کاهش تا پایان دوره‌ی شیردهی ادامه می‎‌یابد. کاهش مشابه در فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز مشاهده شده است (یوپرتی36 و همکاران ،2002).
مواجهه با گلوکوکورتیکوئیدهای ناشی از استرس، دفاع آنتی‎اکسیدانی را مختل می‎کند که منجر به آسیب اکسیداتیو همراه با تغییر در تعادل بین فاکتورهای اکسیدان و آنتی‌اکسیدان می‎شود. در کشت‎های سلولی نیز مشاهده شده است که گلوکوکورتیکوئیدها تولید ROSرا افزایش می‎دهند(فونتلا37 و همکاران ،2005و ساتو و همکاران ،2010). در مطالعات قبلی نشان داده شده است که تزریق کورتیکوسترون آنزیم لیپید هیدروکسی پراکسیداز را در هیپوکمپ افزایش و آنزیم‌‎های آنتی‌‎اکسیدان مثل سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز را کاهش می‌دهد و به این طریق منجر به نقص عملکرد فعالیت‌های شناختی در رت می‌شود(ساتو و همکاران ،2010).
1-8-1ارتباط بین استرس اکسیداتیو و عملکرد تخمدان
ارتباط مثبتی بین کاهش استرس اکسیداتیو، افزایش بلوغ اووسیت ها در زنان 38PCOS و ناباروری یافت شده است و درنتیجه می توان گفت که آنتی اکسیدان ها با کاهش استرس اکسیداتیو می توانند پیش آگهی PCOS رابهترکنند (چاتوپادهایای39 و همکاران ،2010).
آنتی اکسیدان ها با مکانیس
م های مختلفی باعث بروز یک سری وقایع می شوند که با پروسه آپوپتوز در مزانشیم تخمدان درارتباط هستند.آنتی اکسیدان ها با رشد منظم و فعالیت صحیح سلول های بینابینی تخمدان در ارتباط هستند (کارادنیز40 و همکاران ،2008).
رشد طبیعی لایه پوسته (تکای) فولیکولی برای عملکرد طبیعی تخمدان لازم است و مواد اکسیداتیو و رادیکال های آزاد باعث اختلال در رشد منظم و آپوپتوز در این لایه می شوند (کارادنیزو و همکاران ،2008) طبق مطالعاتی نشان داده شده است که در تخمدان نوزادان موش تغییراتی رخ می دهد که یک اندام ساختمانی ساده، از زمان تولد به سوی کمپلکسی بزرگ درجانور بالغ توسعه پیدا می کند (پیترز41 ،1969).
تخمدانها در پستانداران وظیفه مهم و حیاتی تولید سلول های زایا (اووسیت ها) برای آزادسازی به تعداد معین ودرزمان معین جهت یک تولیدمثل موفق را بعهده دارند که باعث بقای نسل گونه های مختلف
می گردد.تخمدان این عملکردرا از طریق یک مکانیسم پیچیده ولی بسیار هماهنگ ازفعالیت های سنتزی وترشحی توسط سلول های سوماتیک انجام می دهد که یک توده وسیعی را درتخمدان تشکیل
می دهند.فعالیت این سلولها ابتدا به وسیله پیام های هورمونی که از هیپوتالاموس وهیپوفیز قدامی صادر
می شوند و همچنین پیام هایی ازمراکزبالاترمغزی کنترل می شود. هردوسیستم (محورهیپوتالاموس-هیپوفیزومراکز بالاتر مغزی) نسبت به سیگنال ها وپیام هایی که از محیط های داخلی وخارجی (از جمله استرسهای مختلف) دریافت می کنند بسیار حساس و مسئولیت پذیر می باشند. ازطرف دیگر مدارکی وجوددارد که ارتباط مستقیمی بین مغز وتخمدان از طریق اعصاب وجوددارد. مطالعات نشان داده اند که استرس های مختلف به سه طریق عملکرد تخمدان راتحت تاثیر قرارمی دهند :1. سیستم
هیپوتالامو– هیپوفیزی (درسطح سیستم اعصاب مرکزی) که نتیجه آن قطع مسیرطبیعی ترشح هورمون گنادوتروپیک بوسیله غده هیپوفیز و رفتارهای تولیدمثلی است. 2. درسطح تخمدان،که باعث آسیب یا تخریب مستقیم اووسیت می شوند.3. درسطح اندام های دیگرکه ممکن است به طور غیرمستقیم عملکرد سیتم هیپوتالامو-هیپوفیزی را از طریق تغییرات متابولیک که تغییر تعادل تنظیم فیدبکی را به دنبال دارد تحت تاثیر قراردهد (ارمسترونگ،1986).
عملکرد معمول و طبیعی تخمدان برای حفظ یک بارداری طبیعی ضروری و حیاتی است و فعالیت تخمدان وابسته به تکامل طبیعی و حفظ فولیکول های تخمدانی است. در بدن سالم بین رادیکالهای آزاد (گونه های اکسیژن و نیتروژن فعال) و آنتی اکسیدانهای داخل سلولی تعادل وجود دارد ولی زمانیکه این تعادل در جهت افزایش رادیکالهای آزاد مختل شود(مانند شرایط استرسی)استرس اکسیداتیو ایجاد می شود. با افزایش سطح گلوکوکورتیکوئید ها در حالت استرس، تشکیل رادیکال های آزاد افزایش می یابد و به دنبال آن تولید استروئید های جنسی کاهش می یابد. گونه های اکسیژنی فعال42 (ROS) ممکن است نقش مهمی دربقا و تکامل فولیکول های تخمدانی داشته باشند. به طوری که افزایش آنها باعث کاهش سریع و شدید فولیکول های بدوی در تخمدان می شود.هرچند شیوه عمل ROS در تخمدان کمترموردتوجه قرارگرفته است ولی ROS ممکن است یک نقش مهم درشروع فرآیند آپوپتوزفولیکول هاازجمله فولیکول های آنترال داشته باشد.همچنین کاهش میزان گلوتاتیون (بعنوان یک آنتی اکسیدان سلولی) باعث تحریک آترزی فولیکولی وآپوپتوز درسلول های گرانولوزای فولیکولها به ویژه آنترال می شود.از طرفی استروژن به عنوان یکی از استروئید های جنسی دارای اثرات آنتی اکسیدانی بوده و بنابر این کمبود آن هنگام استرس ممکن است منجر به تشکیل تولیدROS شود. که نتیجه آن تاخیر در بلوغ اووسیت، نقص در لانه گزینی جنین، تحریک قطعه قطعه شدن جنین و نهایتا سقط جنین می باشد.بنابراین یافته های کنونی پیشنهاد می کنند که استرس اکسیداتیومی تواندبرروی باروری خانمها وسلامت گامت دارای اثرات منفی مهمی باشد ومداخله دارویی یا تغذیه ایی ممکن است به عنوان یک استراتژی موثرباروری خانم ها را ازاثرات منفیROSواسترس اکسیداتیو حفظ نماید(چترجی و همکاران،2009و دوین43 و همکاران،2012).
1-9 تعریف پروپولیس
پروپولیس یا بره موم یک محصول طبیعی صمغ مانند در کندو است که بخش عمده ای از مواد تشکیل دهنده آن از منابع گیاهی بوده و توسط زنبوران عسل جمع آوری می شود و زنبورها پس از انتقال آن به کندو به آن موم و برخی ترشحات دیگر را اضافه کرده و توسط آن مدخل ورودی کندو و درزهای آن را اندود می کنند، همچنین اجساد مهاجمین به کندو را به وسیله آن مومیایی و استریل کرده تا از گسترش بیماری های میکروبی جلوگیری کنند.مطالعات زیادی فعالیت های آنتی اکسیدانی،ضد التهابی وضد میکروبی پروپولیس را تایید کرده اند.
1-9-1 ترکیبات پروپولیس
بیش از سیصد ترکیب مختلف نظیر پلی فنل ها،استرها، آلدئیدفنلیک، مونوترپن ها، آمینواسیدها،استروئید ها،اسید کافئیک و ترکیبات غیرآلی دیگردرساختار پروپولیس یافت شده است.فعالیت بیولوژیک پروپولیس به طور عمده به ترکیبات فنولی آن وابسته است.پروپولیس یکی از غنی ترین منابع فنولیک گیاهی شامل فلاونوئید ها(galangin,quercetin,rutin) و فنولیک اسید ها می باشد که بعنوان آنتی اکسیدان قوی بوده وازپراکسیداسیون لیپید های غشای سلولی و ایجاد رادیکالهای آزاد جلوگیری می‌کند(ماسری44 و همکاران،2011ومحمد زاده و همکاران،2007وجاسپریکا45 و همکاران،2007و سون و همکاران ،2010و لطفی ،2006و شیمازاوا46 وهمکاران،2005).
پروپولیس ماده ای صمغی است که بوسیله
زنبور ها،از جوانه ها یا سایر قسمت های گیاه جمع آوری
می شود.این ماده بخاطر دارا بودن ویژگی های بیولوژیک خاص،به عنوان آنتی اکسیدان،ضد التهاب،ضد باکتریال و…‌ شناخته شده است(ماسری و همکاران،2011ومحمد زاده و همکاران،2007وجاسپریکا
و همکاران،2007و سون و همکاران ،20102005).
بره موم یا پروپولیس ماده ای شبیه موم و از تولیدات زنبور عسل است که ظاهر آن به دلیل دخالت عوامل زیادی ،بطور گسترده ممکن است متفاوت باشد(فرناندز47 و همکاران،2007). اما به طور معمول حالت آن خمیری و رنگ آن از سبز،قرمزتا قهوه ای تیره متفاوت است.پروپولیس دارای بوی مطبوع و خاصیت چسبندگی است که به دلیل واکنش قوی آن با چربی ها و پروتئین های پوست می باشد(توسی48 و همکاران،1996 ).
ازنظر لغوی کلمه پروپولیس یک کلمه یونانی است که از دو بخش پرو49به معنی جلو و دفاع و پولیس50 به معنی شهر تشکیل شده است ودر مجموع معنی دفاع از شهر رامی دهدو زنبور ها از آن برای مقاصدی همچون پرکردن سوراخ های کندو ، صاف کردن دیوار های داخل کندو، مومیایی کردن اجسادحشراتی که به داخل کندو راه یافته اند و مرده اندو زنبور ها قادر به خارج کردن آنها نیستند استفاده می کنند.ضمن اینکه پروپولیس به واسطه اثردر ضدعفونی ودارابودن ویژگی های ضد میکروبی ،کلونی آنها را از بیماری ها محافظت می کنند(توسی و همکاران،1996 ).زنبور ابتدا تکه های صمغ تراوش شده از جوانه یا شکوفه یا تنه برخی از درختان نظیر اکالیپتوس، صنوبر، شاه بلوط، کاج، نارون ، بیدو سپیدار رابه وسیله قطعات دهانی و پای خود جمع آوری و داخل سبدگرد نموده،به کندو حمل می کنند(عبادی و همکارش،1990).
درحین جمع آوری مقداری بزاق و سایر ترشحات زنبور با آن مخلوط می شود . زنبور آورنده بره موم در محلی روی کف کندو قرار گرفته ،برای جدا کردن این ماده از روی پاهای خود مدت ها وقت صرف می کند و ممکن است زنبور های دیگر در این کار به وی کمک می کنند.تعداد زنبور هایی که در یک کلنی برای جمع آوری بره موم فعالیت می کنند بسیار محدود است (عبادی وهمکارش،1990وقیس آلبرتی51،1979و بورداک52،1998وکرل53 و همکارش،1999).
به طور طبیعی پروپولیس از 30% موم ،50%صمغ،10%چربی های ضروری،آروماتیک و مواد معطر گیاهی و 5% پولن تشکیل شده است(عبادی و همکارش ،1990و بورداک،1998واسکیفو54،2004).ترکیب شیمایی این ماده بسیار پیچیده است و بیش از سیصد ترکیب در نمونه های پروپولیس شناسایی شده اند
و ترکیب آن به منبع گیاهی و فلور محلی بستگی دارد(توسی وهمکاران، 1996).
پروپولیس دارای اسید های آلیفاتیک وآروماتیک، استرها، فلاونوئیدها، قندها، گلیسرول، اسیدفسفریک، میریستین، ویتامین ها،تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، پانتوئیک اسید، پیریدوکسین، می باشد.همچنین دارای مواد معدنی شامل آهن، منگنز، مس، کلسیم، وآنادیوم، آلومینیوم، استرانتیوم، سیلیکون، روی، سدیم، ید و منیزیم
می‌باشد و نیز به مقادیر بسیار کم اسیدآمینه که بیشتر از نوع آرژنین و پرولین دارد.سوکسینیک دهیدروژناز،گلوکوز6فسفاتاز، آدنوزین تری فسفاتاز، اسیدفسفاتاز و بتاآمیلاز نیز در محتویات بره موم یافت شده است که بیشتر به خاطر مخلوط شدن آن با بزاق زنبور حین جمع آوری می‌باشد(وکچی55 وهمکاران،2007و کرل،1999و اسکیفو و همکاران،2004).
1-9-2تاثیر بره موم برروی اینترفرون ها
بره موم می تواند با تاثیر برروی اینترفرون ها و افزایش تولید آنتی بادی ها و فعالیت فاگوسیتوز سبب افزایش مکانیسم ها


دیدگاهتان را بنویسید