از ۸ دقیقه پس از افزودن NiCl حذف تدریجی burst مشاهده می‌شد (شکل ۴-۵).
شکل ۴-۵. پس از بروز فعالیت burst در نتیجه افزودن لینالول ۲/۰ میلی مولار، NiCl به محفظه ثبت اضافه گردید. ۳ دقیقه پس از افزودن NiCl به محیط خارج سلولی کاهش الگوی burst مشاهده شد. ۸ دقیقه پس از افزودن NiCl حذف کامل الگوی burst قابل مشاهده است.
افزودن نیفدیپین (Nif) با غلظت μM40 به محفظه ثبت، بدنبال بروز فعالیت burst در اثر لیناول، منجر به کاهش الگوی burst در حدود ۴ دقیقه پس از کاربرد Nif شد در غالب موارد در حدود ۹ دقیقه پس از افزودن Nif الگوی فعالیت burst حذف شده و با اسپایک‌های منفرد جایگزین می‌شد. (شکل ۴-۶).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدیریسک اعتباری، سیاست ها، دارایی ها، تسهیلات اعطایی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید