دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

  

3-15-آزمون­های تشخیص

 

برای تعیین نوع مدل مورد استفاده در داده­های ترکیبی از آزمون­های مختلفی استفاده می­شود. رایج­ترین آنها، آزمون چاو[1] برای استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل برآوردی داده­های تلفیقی[2] است. آزمون هاسمن[3]، برای استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی است و آزمون ضریب لاگرانژ[4]، برای استفاده از مدل اثر تصادفی در مقابل داده­های تلفیقی است (جانسون، 2000: 39- 35). اکنون به تشریح هر کدام از آنها می­پردازیم:

 

3-15-1-آزمون چاو

برای بکارگیری مدل تلفیق­شده در برابر مدل اثر ثابت انجام می­شود. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:

 

 

فرضیه­ی اول بر اساس مقادیر مقید و فرضیه­ی مقابل آن بر اساس مقادیر غیر مقید است. آمارۀ آزمون چاو بر ­­اساس مجموع مربعات خطای مدل مقید و مدل غیر مقید به صورت زیر است:

این آماره دارای توزیع F با N-1 و NT-N-K درجه آزادی است. فرض وجود اثر متفاوت مقطعی، فرضیات مربوط و آماره آزمون به صورت زیر است:

 

3-15-2-آزمون بروش- پاگان[5]

بروش- پاگان، در سال 1980 از ضریب لاگرانژ برای آزمون مدل داده­های تلفیقی در مقابل مدل اثرات تصادفی استفاده نمودند، چنانچه واریانس اثرات مقطعی ناچیز باشد، می­توان از روش تلفیقی کل داده­ها و تخمین حداقل مربعات معمولی برای برآورد روابط بین متغیرها استفاده کرد. بر این اساس، برای تعیین مدل اثر تصادفی در مقابل مدل داده­های تلفیق­شده، از آزمون بروش- پاگان استفاده می­شود. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:

 

به معنی بهتر بودن استفاده از مدل داده­های تلفیقی و رد  به معنی وجود اثرات تصادفی در مدل است، که در این فرضیات،  نشان­دهندۀ واریانس اثر مقطعی مدل برآورد شده از طریق اثر تصادفی است.

برای محاسبه آماره از خطای برآورد داده­های تلفیق­شده از رابطه زیر استفاده می­شود:

(2)

 

که در آن  خطای برآورد داده­های تلفیقی و  متوسط خطا در زمان اول است. با درستی فرضیه اول، این آماره دارای توزیع  با یک درجه آزادی است.

 

 

 

3-15-3-آزمون هاسمن

هاسمن (1978)، برای تعیین استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی، آزمونی را معرفی نمود. در واقع رایج­ترین آزمون برای تعیین نوع مدل داده­های ترکیبی، آزمون هاسمن است. از این آزمون، فرضیه صفر با در نظر گرفتن عدم وجود همبستگی بین جزء خاص مقاطع زمانی (که بخشی از جمله اختلال و غیر قابل مشاهده می­باشد) با  شکل می­گیرد. تحت فرضیه صفر، تخمین زن اثرات ثابت و تخمین زن اثرات تصادفی سازگار می­باشند. اما اگر فرضیه صفر برقرار نباشد≠ ،  تنها تخمین زن اثرات ثابت سازگار است و تخمین زن اثرات تصادفی سازگار نخواهد بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقایسه حدیقه با آثار عطار و مولانا-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

آزمون هاسمن بر پایۀ وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل، شکل گرفته است. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر تصادفی و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر ثابت خواهد بود. فرضیه  نشان دهندۀ عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه  نشان دهندۀ وجود ارتباط است.

با در نظر گرفتن معادله ، فرض کنید دو تخمین و برای این معادله وجود داشته باشد، طوری که  با برقراری فرضیه ، تخمین­زن سازگار و کارا ولی با برقراری فرضیه­ی  کارا نیست.  با برقراری فرضیه ، تخمین­زن کارا ولی با برقراری فرضیه  کارا نیست. اگر تفاوت تخمین­زن­های و  مقدار  باشد، واریانس این مقدار به صورت زیر محاسبه می­شود:

(3)

 

هردو واریانس با برقراری فرضیه  تخمین زده شده است. برای انجام آزمون هاسمن می­توان، تخمین مقدار واریانس  را با  نشان داد و آماره  را به صورت رابطه زیر ارائه داد:

(4)

 

در رابطه فوق  دارای توزیع (مجذور کای) با یک درجه آزادی است که، برای آزمون فرضیه  در مقابل فرضیه  در مطالعات داده­های ترکیبی از آن استفاده شده است. همچنین، اگر به جای یک پارامتر، برداری از متغیرهای توضیحی وجود داشته باشد، آنگاه آماره به صورت زیر قابل محاسبه است:

(5)

 

در این رابطه  دارای توزیع  با  درجه آزادی است. همچنین، ، تعداد متغیرهای مستقل در مدل و  برداری از تفاوت تخمین زن­های  و  است.

[1]–  Chow test

[2]–  Pooled

[3] – Hausman test

[4]–  Lagrange Multipleir (LM)

[5]– Breusch-Pagan Test

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-سؤالات تحقیق

در این تحقیق سؤالات زیر مورد آزمون قرار می­گیرد:

  1. تأثیر جریانات تجاری بر میزان بهره­وری صنعت خودرو کشور چگونه است؟
  2. تأثیر سرمایه‌گذاری بنگاهها در زمینه تحقیق و توسعه بر میزان بهره­وری بخش صنعت خودرو کشور چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو  با فرمت ورد