دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

  

3-13-انواع مدل­های داده­های ترکیبی سری زمانی (پانل)

 

داده­های ترکیبی، به مجموعه­ای از داده­ها گفته می­شود، که بر اساس آن  مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می­شوند، در طول یک دوره مشخص مورد بررسی قرار می­گیرند. این  داده­های آماری را داده­های ترکیبی یا داده­های مقطعی-سری زمانی می­نامند.

شکل کلی داده­های ترکیبی به صورت زیر است: (بالتاگی[1]، 2008: 11-9)

 

در رابطه فوق  نشان دهنده ی متغیر وابسته،  متغیرهای توضیحی،  اسکالر می­باشد و  یک  بردار  می­باشد.  نشان دهنده مقاطع یا واحدهای مشاهده شده،  نشان دهنده دوره زمانی می‌باشد.

(2)

 

جزء خاص مقطع زمانی[2]، (نمونه ها) و  اثرات باقیمانده[3]، همچنین  دارای بعد زمانی[4] نمی‌باشد.

معادله (1) می­تواند به فرم برداری به صورت زیر نوشته شود:

(3)

 

برداری  بعدی از یک ها است. معادله (2) می­تواند به این فرم نوشته شود:

(4)

 

ماتریس یکه به بعد [5]،  یک برداری از یک­ها دارای بعد  و  علامت ضرب کرونکر می‌باشد. یک ماتریس انتخاب­گر یک­ها و صفرها[6] است، یا به عبارت دیگر، ماتریس متغیرهای مجازی است که اگر اثرات ثابت درنظر گرفته شود، یک برای تخمین  وارد رگرسیون می­شود.

(5)

و

 

ماتریس  میانگین مشاهدات زمانی برای هر نمونه است.

ماتریس  نشان دهنده انحراف از میانگین است، که از فرمول  استخراج می­شود. دو ماتریس  و  که در بالا معرفی شدند، دارای خصوصیات زیر می­باشند:

  • و  ماتریس­های همانی متقارن[7] می­باشند. به این معنا که،

و

و

  • و  متعامد[8] می­باشند. به این معنا که: .
  • مجموع  و  برابر می­شود.

 

یکی از مزایای داده­های ترکیبی، توانایی مدل سازی پویای مقطعی است، این مدل پویا با استفاده از وقفه­های متغیر وابسته در میان برآوردگرها به شکل زیر نشان داده می­شود:

(6)

 

اگر  تابعی از  باشد، آنگاه  نیز تابعی از  است. در نتیجه  برآوردگر سمت راست در معادله بالا با جزء خطا در ارتباط است. بنابراین حتی اگر  دارای خود همبستگی نباشد، حداقل مربعات معمولی (OLS) با تورش و ناسازگار خواهد بود. برآوردگر اثرات ثابت برای  نیز به شکل زیر است:

(7)

 

 

 

 

 

 

 

3-14-آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی

 

ایستایی یک متغیر به معنی وجود میانگین، واریانس و ضریب خودهمبستگی ثابت در طول زمان میباشد. روش­های نوین اقتصاد سنجی ایجاب می­کند، تا پیش از برآورد ضرایب الگو با استفاده از داده­های ترکیبی و برای جلوگیری از رگرسیون کاذب، ابتدا متغیرها از نظر ایستایی مورد آزمون قرار گیرند، جهت بررسی ایستایی متغیرها در داده­های ترکیبی، آزمون­های متفاوتی ارائه شده است، که به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم. (زراء نژاد و انواری، 1384: 45- 37)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در بنگاه‌های صنعتی منطقه کاشان-پایان نامه ارشد

 

3-14-1-آزمون لوین و لین و چو[9]

لوین، لین و چاو نشان دادند که، در داده­های ترکیبی، استفاده از آزمون ریشه واحد برای ترکیب داده­ها، دارای قدرت بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است. لوین، لین و چاو آزمون ریشه واحد را به صورت زیر ارائه کرده­اند:

که در آن  تعداد مقاطع،  دورۀ زمانی،  پارامتر خود همبسته برای هر مقطع،  اثر زمان،  ضریب ثابت برای هر مقطع و خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس است. این آزمون بر اساس آزمون دیکی- فولر به صورت زیر درنظر گرفته شده است:

 

 

در رابطه فوق پارامتر خود همبسته برای هر مقطع،  طول وقفه،  اثر زمان،  ضریب ثابت برای هر مقطع و  خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  است.

آزمون لوین، لین و چاو، آزمون ترکیبی دیکی- فولر با روند زمانی است، که در ناهمگنی مقاطع و ناهمسانی واریانس جملات خطا، دارای قدرت بالایی است.

فرضیات این آزمون به صورت زیر است:

 

در این فرضیات هرچه  و  بزرگتر شوند، آماره آزمون به سمت توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس یک میل خواهد کرد.

[1]– Baltagi

[2]– Cross – Section Specific Component

[3]– Reminder Effects

[4]– Time – Invariant

[5]– Identity Matrix Of Dimention N

[6]– A Selector Matrix Of Ones and Zeros

[7]– Symmetric Idempotent.

[8]– Orthogonal

[9]– Levin, Lin and chow test

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-سؤالات تحقیق

در این تحقیق سؤالات زیر مورد آزمون قرار می­گیرد:

  1. تأثیر جریانات تجاری بر میزان بهره­وری صنعت خودرو کشور چگونه است؟
  2. تأثیر سرمایه‌گذاری بنگاهها در زمینه تحقیق و توسعه بر میزان بهره­وری بخش صنعت خودرو کشور چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو  با فرمت ورد