دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

متغیرهای مستقل:

به متغیری که از طریق آن متغیر وابسته پیش بینی می شود متغیر مستقل گفته می شود. به این متغیر، متغیر محرک یادرون داد نیز گفته می شود.

همچنین متغیری  است که توسط پژوهشگراندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شودتا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود(دلاور،1384،38)[1].

مالکیت سهام مدیریت[2]: مالکیت سهام مدیریت به صورت درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیر اجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از افشائیات صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد.

منظور از اقلام تعهدی حسابداری، کل اقلام تعهدی[3] می باشدکه از سه طبقه مجزا تشکیل شده است، شامل اقلام تعهدی جاری[4] ، اقلام تعهدی غیر جاری[5]و اقلام تعهدی مالی[6] می باشد. اقلام تعهدی کل همانند تحقیق انجام شده توسط ریچاردسون و همکاران (2005) از طریق معادله زیر اندازه گیری می شود.

معادله (2)

TACC=ΔWC+ΔNCO+ΔFIN

مؤلفه های اقلام تعهدی کل به شرح زیر محاسبه می شود:

تغییر در دارایی های عملیاتی جاری – تغییر در بدهیهای عملیاتی جاری ΔWC=

دارایی های جاری – (سرمایه گذاری های جاری+ وجوه نقد) = تغییر در دارایی های عملیاتی جاری

)بدهیهای جاری –  استقراض های کوتاه مدت) =تغییر در بدهیهای عملیاتی جاری

تغییر در دارائیهای عملیاتی غیر جاری – تغییر در بدهیهای عملیاتی غیر جاری ΔNCO=

(سرمایه گذاریهای غیر جاری – دارائیهای غیر جاری) = تغیردردارائیهای عملیاتی غیر جاری

(استقراض های بلند مدت – بدهیهای غیر جاری) =  تغیردر بدهیهای عملیاتی غیر جاری

تغییردر بدهیهای مالی – تغییر در دارائیهای مالی ΔFIN=

(وجوه نقد + سرمایه گذاری جاری + سرمایه گذاری غیرجاری)= تغییردر دارائیهای مالی

(استقراض های بلند مدت + استقراض های کوتاه مدت)= تغییردر بدهیهای مالی

 

 

3-6-3. متغیرهای کنترلی:

در یک تحقیق اثر تمام متغیر ها را بر یکدیگر نمی توان بطور هم زمان مورد مطالعه قرار داد. بنابراین باید اثر برخی از متغیر ها را کنترل نموده و یا آنها را خنثی کرد، چنین متغیرهایی را کنترلی می نامند.

ما متغیرهایی متعددی از متغیرهای حاکمیت شرکتی را به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار می دهیم:

هیأت مدیره مستقل [7]: عبارتست از درصد مدیران مستقل در هیأت مدیره شرکتI در سالt. این متغیر برای کنترل اثرات بالقوه نظارت بیشتر هیأت مدیره بر ثبات سود استفاده می شود.

اندازه هیأت مدیره [8]:  عبارتست از تعداد اعضای مدیرانی که درجلسات  هیأت مدیره شرکت می کنند. این متغیر به منظور کنترل اثرات بالقوه اندازه هیأت مدیره بر مدیریت سود استفاده می شود.

متغییر مصنوعی [9]: زمانی که مدیر عامل رئیس هیأت مدیره نیز باشد، برابر با1و در غیر اینصورت برابر با صفر خواهد بود. این متغیر برای کنترل متغیرهای همبسته حذف شده ممکن مورد استفاده قرار می گیرد.

ما همچنین از یکسری متغییرهای کنترل اضافی زیر استفاده می کنیم:

اندازه شرکت: [10] عبارتست از لگاریتم ارزش دفتری کل دارائیهای پایان سال علیرغم اینکه بوسیله دارایی های کل از تورم اقلام تعهدی کل [11] جلوگیری می شود، متغیر فوق[12] برای اطمینان از اینکه اثر اندازه شرکت کنترل شده است، در تجزیه و تحلیل TACC لحاظ می گردد. در اینجا لازم به ذکر است که تحقیقات قبلی بیانگر یک رابطه مثبت بین اقلام تعهدی اختیاری و اندازه شرکت می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار کاربرد اسکادا در سیستمهای تولید و انتقال

جریانات نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی [13]: عبارتست از خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی که بوسیله مجموع دارایی های کل پایان سال مربوطه از تورم آن کاسته می شود. تحقیقات قبلی بیانگر رابطه منفی بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و جریانات نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی می باشد.

[2].MSO

[3].TACC

[4].WC

[5].NCO

[6].FIN

[7].IN.DIR

[8].B SIZE

[9].DUAL

[10].FSIZE

[11].TACC

[12].FSIZE

[13].CFO

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف تحقیق

از جمله معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا است؟ هدف کاربردی تحقیق حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به طور عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است. بنابراین سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای است. مدیران واحدهای تجاری سعی دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین منظور از روشهای متعددی استفاده می کنند، آنها به منظور نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با توجه به مشکلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی استفاده ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت اشاره نمود.

پایان نامه بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

پایان نامه بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی  با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید