دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
بخش اول: شناخت جنین………………………………………………………………………………………………………….6
مبحث اول : شناخت فیزیولوژی جنین……………………………………………………………………………………..7
گفتار اول : تعریف لغوی حمل و جنین…………………………………………………………………………………..7
گفتار دوم : تعریف پزشکی و بیولوژی جنین……………………………………………………………………………8
گفتار سوم : دوره رشد جنین از نظر فقهی………………………………………………………………………………10
گفتار چهارم : تکوین و تکامل جنین در نظام حقوقی ایران………………………………………………………..13
مبحث دوم : شناخت حقوقی جنین……………………………………………………………………………………….14
گفتار اول: اهلیت جنین……………………………………………………………………………………………………..15
الف: اهلیت جنین در قوانین ایران……………………………………………………………………….16
ب : بررسی تطبیقی اهلیت جنین………………………………………………………………………17
گفتار دوم: نسب جنین………………………………………………………………………………………………………18
الف : جنین و نسب مشروع………………………………………………………………………………………18
1: اثبات نسب پدری…………………………………………………………………………………………..19
2 : اثبات نسب ناشی از نزدیکی به شبهه………………………………………………………………..22
3: اثبات نسب مادری…………………………………………………………………………………………24
ب: جنین و نسب نامشروع………………………………………………………………………………………24
1: اثبات نسب ناشی از زنا…………………………………………………………………………………..24
2 : اثبات نسب ناشی از نکاح باطل……………………………………………………………………….25
بخش دوم- نحوه برخورداری جنین از حقوق مدنی…………………………………………………………26
مبحث اول- حقوق مالی جنین……………………………………………………………………………………………….27
گفتار اول- مالکیت جنین نسبت به اعیان…………………………………………………………………………………..27
الف- هبه به جنین…………………………………………………………………………………………………………..29
ب وصیت تملیکی…………………………………………………………………………………………………………..31
گفتار دوم- بهره­مندی جنین از منافع اموال…………………………………………………………………………………35
الف- حق انتفاع……………………………………………………………………………………………………………..36
1- عمری………………………………………………………………………………………………………………..37
2 – رقبی…………………………………………………………………………………………………………………37
3 – سکنی……………………………………………………………………………………………………………….38
4- حبس مطلق…………………………………………………………………………………………………………38
ب – وقف به جنین……………………………………………………………………………………………………….39
گفتار سوم – ارث جنین و موانع آن ……………………………………………………………………………………….41
الف- ارث و سقط جنین……………………………………………………………………………………………….45
ب- کفر……………………………………………………………………………………………………………………..46
ج- لعان……………………………………………………………………………………………………………………..47
د- ولد الزنا………………………………………………………………………………………………………………..48
گفتار چهارم- نفقه جنین…………………………………………………………………………………………………………48
الف: نفقه جنین در فسخ نکاح و طلاق بائن……………………………………………………………………52
ب: نفقه جنین در صورت فوت پدر…………………………………………………………………………….. 53
ج: نفقه جنین در بذل نکاح منقطع………………………………………………………………………………….53
مبحث دوم – حقوق غیر مالی جنین……………………………………………………………………………………………..54
گفتار اول- احترام به حیات جنین………………………………………………………………………………………………….55
الف- حق حیات……………………………………………………………………………………………………………….55
ب – سقط جنین………………………………………………………………………………………………………………56
1: حمایت های کیفری از جنین…………………………………………………………………………………….57
2 : موارد اباحه و موانع مسئولیت………………………………………………………………………………….61
ج- بررسی تطبیقی سقط جنین……………………………………………………………………………………………64
1- سقط جنین در آمریکا…………………………………………………………………………………………….64
2- سقط جنین در حقوق انگلستان………………………………………………………………………………..68
3- سقط جنین در حقوق فرانسه………………………………………………….
………………………………..69
3-1 –  ختم ارادی حاملگی بنا به دلایل درمانی……………………………………………………………70
3-2-  قطع دوران بارداری بدون رضایت زن در حقوق فرانسه………………………………………..71
3-3-  قطع دوران بارداری با رضایت زن…………………………………………………………………….71
3-4- قطع دوران بارداری توسط زن…………………………………………………………………………..72
گفتار دوم- بهداشت روانی جنین…………………………………………………………………………………………………74
گفتار سوم- سرپرستی جنین………………………………………………………………………………………………………..75
الف- حضانت و موانع آن ……………………………………………………………………………………………….75
1: جنون…………………………………………………………………………………………………………………….80
2:ازدواج……………………………………………………………………………………………………………………80
3 : کفر……………………………………………………………………………………………………………………..81
4 : انحطاط اخلاقی……………………………………………………………………………………………………..81
5 : فوت……………………………………………………………………………………………………………………81
ب- اداره اموال جنین بوسیله نمایندگان ………………………………………………………………………………81
1: ولی و وصی………………………………………………………………………………………………………….82
2: امین جنین…………………………………………………………………………………………………………….83
3: قیم جنین………………………………………………………………………………………………………………83
بخش سوم : احکام جنین بوجود آمده از طریق تکنولوژی نوین …………………………………..85
مبحث اول: تلقیح مصنوعی و احکام آن ………………………………………………………………………………………86
گفتار اول: تلقیح مصنوعی و روشهای متداول آن ……………………………………………………………………………..87
الف: مفهوم تلقیح مصنوعی ………………………………………………………………………………………………….87
ب : روشهای تلقیح مصنوعی ………………………………………………………………………………………………88
1 : اهدای تخمک ………………………………………………………………………………………………………..88
2 : اهدای اسپرم …………………………………………………………………………………………………………89
3: اهدای جنین …………………………………………………………………………………………………………..90
4: اجاره رحم(مادر جانشینی ) ……………………………………………………………………………………..91
گفتار دوم : احکام جنین ایجاد شده از تلقیح مصنوعی …………………………………………………………………….92
الف : بررسی احکام خاص انتقال جنین …………………………………………………………………………………98
ب: بررسی ابعاد حقوقی اهدا و انتقال جنین ………………………………………………………………………….99
مبحث دوم : شبیه سازی جنین و نگرش ادیان به شبیه سازی انسان و بررسی راهکارهای حقوقی……..104
گفتار اول: مفهوم شبیه سازی …………………………………………………………………………………………………….104
گفتار دوم : نگرش ادیان به شبیه سازی انسان ………………………………………………………………………………107
گفتار سوم : بررسی راهکارهای حقوقی ……………………………………………………………………………………..110
نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..115
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………117

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات : حل مسئله زمانبندی سیستم باز با الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی با در نظر گرفتن نگهداری ماشین

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق
سئوالاتی که سعی شده است در این تحقیق مورد بررسی قرار بگیرند، عبارتند از اینکه:
1- آیا جنین از اهلیت کامل برخوردار است؟ یا از قسمتی از آن و همچنین در صورت زنده متولد نشدن چه آثاری بر اهلیت او بار می گردد؟
فرضیه 1: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.
2- نسبت جنین در اشکال مختلف به چه صورت است؟ و آیا طبق ماده 1167 قانون مدنی باید جنین به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و یا اینکه می توان جهت حمایت از او راه حل قانونی مناسبی یافت؟
فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.
3- آیا جنین قابلیت برخورداری از حقوق مدنی را دارد؟ در خصوص مسائل مالی قابلیت مالک شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالک شدن او به چه صورت است؟ همچنین در زمینه حقوق غیر مالی،جنین از چه حقوقی و چگونه می تواند بهره­مند گردد؟
فرضیه3 : جنین محجور و فاقد اهلیت تصرف می­باشد و اجرای حقوق او توسط نماینده قانونی یا قضایی وی صورت می­گیرد. تمتع جنین معلق بر زنده متولد شدن می­باشد؛ یعنی با زنده متولد شدن جنین نتیجه می­گیریم که جنین از ابتدای دارای اهلیت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده