دانلود پایان نامه

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ­ی مشاوره­ ی تحصیلی

عنوان :

اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی مادران بر تعارض والد- فرزند و ابعاد فرزندپروری اقتداری مادران

استاد راهنما:

دکتر حمید علیزاده

استاد مشاور:

دکترمعصومه اسمعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خود دلگرمسازی مادران بر میزان تعارضات مادر- دختری و تغییر در الگوی فرزندپروری اقتداری مادران انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی  است با طرح پیش آزمون–پس آزمون به همراه گروه کنترل اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران دانش آموزان دخترشهرستان آمل تشکیل داده است که در سال تحصیلی 92-91 در مقطع تحصیلی متوسطه مشغول تحصیل بودند. بدین منظور تعداد 34 نفر از مادران دانش آموزان دعوت شده که مایل به همکاری بودند انتخاب و به روش تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد، سپس آموزش خوددلگرم سازی در 10 جلسه90 دقیقه­ای برای گروه آزمایش ارائه شد و در این مدت گروه گواه هیچ­گونه آموزشی دریافت نکردند. پس از اتمام آموزش از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. بعد از اجرای پژوهش برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و تحلیل‌های توصیفی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که آموزش خود دلگرم­سازی مادران می­تواند در کاهش تعارضات مادران و دختران موثر واقع گردد، همچنین نتایج گویاست که آموزش خود دلگرم سازی مادران می­تواند بر افزایش عملکرد مادران به شیوه­ای اقتداری در برخورد با دختران نوجوان مؤثر واقع گردد. می­توان اینگونه نتیجه گیری کرد که به نظر می‌رسد آموزش دلگرمی در خانواده می‌تواند موجب اصلاح روابط خانواده شود. رعایت این اصول درروابط اعضاء خانواده نشان دهنده‌ی ویژگی­های سبک فرزند پروری اقتداری بوده و می‌تواند در کاهش تعارضات و اختلافات اعضای خانواده موثر افتد.

کلید واژه: خود دلگرم سازی، تعارض والد- فرزندی، فرزندپروری اقتداری، مادران، دختران نوجوان.

فهرست مطالب                                                    

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   ارزیابی شاخص های موثر در اجرای حکمروایی شهری-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

عنوان                   صفحه

فصل اول: چارچوب پژوهش

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

اهداف پژوهش… 7

ضرورت و اهمیت پژوهش… 7

فرضیات پژوهشی.. 8

تعاریف نظری و عملیاتی.. 9

خود دلگرم سازی.. 9

تعارض والد فرزندی.. 9

فرزند پروری اقتداری.. 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه. 11

بخش اول؛ نوجوانی و ویژگی‌های این دوره. 13

بخش دوم؛ تعارضات والد- نوجوانی و دیدگاه‌های موجود. 14

بخش سوم؛ روابط خانواده در دوره‌ی نوجوانی و نقش آن در تعارضات.. 2

سبک‌های فرزندپروری.. 24

شیوه‌ی قدرت طلب (استبدادی). 25

فرزندپروری آسان گیر. 27

فرزندپروری مقتدرانه. 28

بخش چهارم؛ راه‌های بهبود روابط والدین بافرزندان. 30

بخش پنجم؛ دلگرمی.. 33

نظریۀ آدلر درایکورس در مورد دلگرمی.. 35

تعریف دلگرمی.. 36

خود دلگرم سازی.. 36

ویژگی‌های افراد دلگرم. 38

دلگرمی و تشویق.. 40

جایگاه دلگرمی در رویکرد آدلری.. 41

کاربرد دلگرمی.. 42

شروط اصلی دلگرمی.. 44

اصول دلگرم سازی.. 45

مهارت‌ها و عناصر دلگرمی.. 46

راه‌های دلگرمی دادن والدین به خود و نوجوانان. 46

فصل سوم روش انجام  پژوهش

مقدمه. 52

طرح پژوهش؛. 52

جامعه پژوهش… 52

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 52

ابزار اندازه گیری.. 53

1.پرسشنامه تعارضات والد-فرزندی.. 53

  1.   پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری رابینسون……54

فرایند اجرای پژوهش… 45

روش تحلیل یافته‌ها. 58

فصل چهارم:یافته های پژوهش

مقدمه؛. 61

بخش اول، یافته های توصیفی؛. 61

بخش دوم: یافته های استنباطی.. 64

فرضیه اول: 65

فرضیه دوم: 65

فرضیه سوم؛ 66

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

مقدمه. 68

فرضیه اول و دوم :. 68

فرضیه سوم:. 69

خلاصه. 71

پیشنهادهای کاربردی پژوهش… 71

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده. 71

محدودیتهای پژوهش… 72

فهرست منابع  و  مآخذ. 73

فهرست منابع لاتین:. 77

پیوست.. 82

دستور جلسه: 82

پرسشنامه تعارض والد-فرزندی.. 86

پرسشنامه سبک های فرزندپروری.. 87

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید