اختصاصی شده و وی محتوای متناسب با خود را می آموزد.
در سیستم ارائه شده یادگیرنده می تواند ساختار ایجاد مواد درسی و سازگاری آنها را از طریق یک رابط گرافیکی تعریف کند، همچنین این سیستم یک شناور و موتور سازگاری بسیار توسعه پذیر ارائه می دهد که تقریبا هر نوع ارائه انطباق که یادگیرنده ممکن است بخواهد فراهم شود. همچنین این سیستم چگونه انطباق اجزا هسته را میدهد و می تواند برای انجام هر نوع انطباق با هر نوع سندXML پیکربندی کند، و چگونگی طراحی برای برقراری ارتباط و کار با سیستم های دیگر، به ویژه با LMSsهای مختلف ارائه می دهد. زیرساختهای کلی و معماری سیستم در پروژه GRAPPLE در شکل ۲-۵ و ۲-۶ آمده است.
شکل ۲-۶- معماری ALE گروه Grapple ارائه شده در مقاله [Bra08]
۲-۹-۲- توسعه نرم برای ??یادگیری تطبیقی با همکاری مشارکتی [Dad11]:
در این مقاله پیشنهاد همکاری تالیف با رویکرد توسعه منابع یادگیری تطبیقی ??ارائه شده است. تحقیقاتی روی سیستم های یادگیری شده که به توسعه ابررسانه آموزش تطبیقی۵۱ (AEH) منجر شده است. سیستم هایی که به دانشجویان با یادگیری انطباقی، درس های رایگان پیدا شده را پیشنهاد می دهد. برای توسعه فضاهای یادگیری ابررسانه آموزش تطبیقی، به دلیل پیچیدگی منابع آموزشی، متشکل از محتوای یادگیری و دانش و دانش آموزشی، نیاز به تلاش زیادی است که با قوانین سازگاری کامل داشته باشد. در حال حاضر ابزارهای کنونی برای ??یادگیری تطبیقی اشکالاتی از نظر استفاده مجدد در خروجی و امکانات کار مشترک خود دارند. در این مقاله، پیشنهاد یک روش تالیف مشارکتی برای توسعه منابع یادگیری تطبیقی تعریف شده است.
مزایای استفاده از رویکرد پیشنهادی در استفاده از یک روش مشارکتی، استفاده از استاندارد های یادگیری و طراحی آموزشی LMS، به منظور استفاده مجدد و توسعه علل محتوای موجود در سیستم محتوای باز یادگیری است(شکل ۲-۷).
شکل ۲-۷- پیشنهاد چرخه حیات تالیف مشارکتی در مقاله [Dad11]:
۲-۹-۳-استخراج رفتار یادگیری دانشجو و خود ارزیابی برای تطبیق سیستم مدیریت آموزشی [Kon13]
در این مقاله هدف مشارکت های خاص برای ارائه تطبیقی سیستم مدیریت آموزشی (LMS) ??مبتنی بر وب به نام EVMATHEIA است، که جنبه های خاص بنیادی خلاقانه از سبک یادگیری دانشجو را و مکانیزم خود ارزیابی هوشمند را هماهنگسازی می کند. به طور خاص سیستم تطبیقی، معرف ??پیشنهاد مدل دانشجویی یکپارچه شده است که امکان تصمیم گیری در مورد سبک های یادگیری را بر اساس پایش رفتار یادگیرنده به وی می دهد و پلت فرم با بهره گیری از تکنیک های مدل سازی معنایی برای نمایندگی دانش(شکل۲-۸)، و مشروح مواد آموزشی از لحاظ معنایی و یک مکانیزم هوشمند خود ارزیابی را برای فرایندها توصیه می کند. (شکل ۲-۹)
شکل ۲-۸- بخش نمونه ای از ارائه دانش در مقاله [Kon13]
شکل ۲-۹- معماری سیستم پیشنهادی در مقاله [Kon13]
۲-۹-۴- مدل یادگیرنده مبتنی بر هستی شناسی برای پشتیبانی از شخصی سازی آموزش الکترونیکی[Yar12]
پیشرفت سریع در فن آوری آموزش الکترونیکی هر یادگیرنده را قادر می سازد که فرایند یادگیری خود را، خود بر اساس ویژگی های اش تنظیم کند که این شخصی سازی آموزش الکترونیکی است. علاوه بر این، پیشرفت های اخیر در زمینه مدل سازی معنایی به یک توجه تازه با محوریت سیستم های آموزش الکترونیکی مبتنی بر آنتولوژی منجر شده است. در این مقاله مدل هستی شناسی یادگیرندگان(شکل ۲-۱۰)) به عنوان یک مرحله برای ساختن سیستم های شخصی آموزش الکترونیکی بر اساس توانایی های یادگیرنده(شکل ۲-۱۱)، سبک های یادگیری، دانش و اولویت های قبل اوست. سبک های یادگیری می تواند با توجه به مدل های مختلف برای حمایت از شخصی سازی به روش های مختلف ارائه شود. اطلاعات پروفایل کاربر زمانی که یادگیرنده ثبت نام شده جمع آوری شده است و در طول فرآیند یادگیری به روز شده است. این سیستم همچنین از نظریه پاسخ موردی۵۲ (IRT) برای اینکه دقیق تر توانایی های یادگیرنده را بسنجد استفاده می کند.
شکل ۲-۱۰- نمایش گرافیکی از مدل کاربر در مقاله [Yar12]
شکل ۲-۱۱ دو نمونه از کلاس توانایی مدل کاربر در OWL/XML syntax در مقاله [Yar12]
۲-۹-۵- آنتولوژی مدلسازی یادگیرنده [Fan12]
یکی از مشکلات در یادگیری الکترونیکی در نظر گرفتن فقدان مطالب آموزشی تطبیقی برای تمام یادگیرندگان است. این بدان معنی است که محتویات آموزشی برای همه یادگیرندگان یکسان می باشد. بنابراین، یک راه برای حل این مشکل مدل سازی یادگیرندگان قبل از توصیه مطالب آموزشی است. در واقع، مدل یادگیرنده حدود دانش یادگیرنده است که از رفتاری که از خود ارائه می دهد می تواند توسط یک سیستم هوشمند بر اساس دانش، به محتوای آموزشی مناسب کاربر منتج شود. در این مقاله، معماری جدیدی برای استفاده از مطالب گلچین های ادبی برای مدل سازی کاربران پیشنهاد شده است. محتویات یادگیری که بر اساس آخرین مدل یادگیرنده تنظیم شده، به دیگر یادگیرندگان مشابه نشان داده شده است. همچنین پارامترهای دیگری مانند انواع فعالیت که توسط یادگیرنده و اطلاعات شخصی یادگیرنده استفاده شده است برای ساخت بهترین مدل استفاده می شود. شکل های ۱۲ الی ۱۴ آنچه در این مقاله آمده را به نمایش می گذارد و شکل ۱۵ نیز معماری ارائه شده را ترسیم کرده است.
شکل ۲- ۱۲- ویژگی های فردی یادگیرنده ارائه شده در مقاله [Fan12]
شکل۲- ۱۳- کارشناسان تعیین تگ روی محتویات
شکل ۲- ۱۵ معماری پیشنهاد شده در مقاله [Fan12]
۲-۹-۶- جنبه های معنایی در یادگیری الکترونیکی: با استفاده از چرخه حیات دانش برای مدیریت معناشناسی جهت شبکه و سیستم های سرویس گرا[Fen05]
هدف از آوردن معانی برای محتوا و ارائه خدمات در یادگیری، قادر ساختن همکاری و مشارکت در مقیاس بزرگ از آموزش الکترونیکی و فعالیت های بیشتر در زیرساخت های وب است. همانطور که ماشین ها و برنامه های کاربردی نرم افزار همه را قادر می سازد در ایجاد زمینه این همکاری نقش داشته باشند، نیاز به یک درک مشترک از دامنه، به ویژه در سطح مفهومی، به طوری که هر دو کامپیوتر و یادگیرندگان انسانی فعالیت های آموزش الکترونیکی را درک کنند، و قادر به برقراری ارتباط میان خود و مفهوم مشترک در دامنه یادگیری باشند. در این مقاله پیشنهاد هستی شناسی در این زمینه که به عنوان یک زبان به غنی سازی منابع با معانی مشترک مورد نیاز است توجه شده است.همسو با دیدگاه آموزشی از معانی به دست آمده از کارشناسان در حوزه آموزش، معانی محور چرخه حیات دانش توصیفی برای رسیدگی به مراحل کلیدی در مدیریت دانش در آموزش الکترونیکی آورده شده است. معماری سرویس گرا برای چشم انداز زیرساخت های وب، اجزای قابل استفاده مجدد و یکپارچه سازی آسان نیز در این مقاله ارائه شده است.
۲-۹-۷- شخصی و غنی سازی منابع یادگیری با استفاده از فن آوری های وب معنایی[Dol04]
سیستم های ابر رسانه تطبیقی ??سنتی در یک مجموعه بسته برای ارائه قابلیت سازگاری متمرکز شده است، در حالی که رابط جستجو وب سایت اطلاعات غیر شخصی را به کاربران پیشنهاد می دهد. در این مقاله، نشان می دهد که چگونه با ادغام انطباق مجموعه بسته و وب جهانی در یک محیط یادگیرنده شخصی بستر آن ارائه می شود. در یک بافت محلی توصیه ها برای مواد آموزشی در مجموعه داده های یادگیری به صورت جداگانه بهینه سازی شده است. در وب جهانی به صورت جداگانه توصیه به منابع موجود در وب، فراهم می شود، به عنوان مثال: پرسش های متداول، ورزش دانشجویی، شبیه سازی، بهینه سازی و غیره. الگوی تطبیقی ??محلی از یک منبع یادگیری با استفاده از روش ابررسانه های آموزشی تطبیقی ??در محیط وب معنایی تولید می شود. الگوی تطبیقی ??جهانی بوسیله ساختن پرس و جوهای مناسب تولید شده و بر اساس اطلاعات غنی سازی شده موجود در آنها عمل می کند و در صورت لزوم آنها را در طی فرایند پرس و جو بر اساس ابرداده در دسترس قرار می دهد.
۲-۹-۸- پایان نامه های مرتبط که در ایران انجام و یا در حال انجام می باشد:
در حال حاضر طبق بررسی که شد از بین دانشگاههایی که بر روی فناوری های وب معنایی کار می کردند دو پایان نامه در همین حوزه کاری ارائه شده وجود داشت که در حال انجام بود، که این دو عبارت بودند از:
۱- سازماندهی هوشمندانه محتوای آموزشی برمبنای بکارگیری بهینه محتواهای از پیش تجربه شده
۲- طراحی و پیادهسازی سامانه تشخیص خودکار مفاهیم کلیدی و ارتباط معنایی آن‌ها در منابع آموزشی
۲-۱۰- خلاصه فصل
آموزش الکترونیکی حوزه مهمی است که می تواند از فناوری وب معنایی بهره مند شود. هدف از وب معنایی، ارائه اطلاعات توزیع شده با معنای درست تعریف شده است که برای ماشین همانند انسان قابل فهم است. برنامه های کاربردی وب معنایی باید قادر به برآوردن نیازهای فردی و نیازهای کاربران با دسترسی و ارائه اطلاعات بهینه سازی شده باشد.
همانگونه که می دانید وب معنایی می تواند به عنوان یک هماهنگ کننده بین فناوری و طبیعت و محیط زندگی عمل کرده و ذهن انسان همانند پرواز یک پرنده آزاد خلاقانه از آن استفاده نماید. وب معنایی شامل یک محیط زیست است که در آن انسان ها و عوامل و ماشین ها بر اساس معنا و مفهوم ارتباط برقرار می کنند.فن آوری وب معنایی می تواند روند آموزش الکترونیکی را تا حد زیادی تسریع و بهینه کرده و سطح نفوذ آنرا بالا ببرد. آموزش الکترونیکی تابع انتخاب محل و محتوای خاص یادگیری و سفارشی کردن فرآیند یادگیری در هر مکان و در هر زمان است، لذا هدف از وب معنایی اضافه کردن ساختار یا مفهوم به محتوای ساکن روی وب، ناوبری هوشمند، شخصی سازی، پرس و جو و بازیابی در نتیجه اجازه دادن است. مفهوم هستی شناسی نیز چارچوب اساسی وب معنایی است. هستی شناسی، واژگان اصطلاحات را با معانی خاص خود اختصاص می دهد. هستی شناسی دارای محبوبیت است زیرا هستی شناسی درک مشترک از یک دامنه را که به اشتراک گذاشته شده است، بین مردم و سیستم برنامه برقرار می کند. استانداردها و ابزارهایی برای وب معنایی تحت توسعه، توسط کنسرسیوم شبکه جهانی وب (W3C) ایجاد شده است. این ابزارها در ارائه معنای بدون ابهام به محتوای وب سایت است که می تواند توسط عوامل نرم افزار پردازش شوند و در مقایسه با محتواست که هدف آن فقط برای مصرف انسان در نظر گرفته شده است.
در این فصل، بخشی از معماری ها و ایده ها در حوز کاربرد آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی مورد توجه قرار گرفت که می توانست پیش نیازی برای کار پیشنهادی در این پروژه باشد، لذا کارهای مشابه و مرتبط موجود در هر یک از روشهای پیشنهادی “آموزش الکترونیکی مبتنی بر آنتولوژی” و “آموزش

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید