الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی” و “آموزش الکترونیکی مبتنی بر داده های پیوندی” مورد بررسی و توجه قرار گرفت.
فصل سوم
روش پیشنهادی
۳-۱- مقدمه
غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر پیکره باز با تکیه بر داده های پیوندی و هستان شناسی می تواند یک مسئله چالش انگیز برای سیستم های آموزش الکترونیکی مبتنی بر شبکه وب باشد. راهکارهای آن می تواند موجب پیشرفت و تسریع انتشار فناوری های وب معنایی در بحث آموزش شود. سیستم های آموزش الکترونیکی که در حال حاضر وجود دارند و پیکره آنها بسته (محتوای محدود به پایگاه داده) است، از میزان محتوای محدود و در تعداد محدودی از حوزه های یادگیری و آموزش فعالیت می کنند. یک استاد اگر بخواهد دسترسی به منابع آنلاین با پیکره باز را در اختیار یادگیرندگانش قرار دهد، به یک روش آسان برای سازماندهی محتوای مورد نیاز در یک ابزار سازگار با محیط وب نیاز دارد.
این تحقیق روشی را برای غنی سازی و ارائه محتوای آموزش الکترونیکی بر روی سیستم پیشنهاد می کند که می تواند به توسعه آموزش الکترونیکی کمک کند. در این روش مسئله را از دیدگاه وب معنایی با محتوای موجود و محتوای بستر وب که در این تحقیق مورد نظر ماست (شامل انواع مختلف منابع یادگیری آنلاین و نیمه ساختاری می باشد که در شبکه وب موجود است مثل خودآموزهای آنلاین، کتابهای درسی، کتابخانه های دیجیتال و غیره. ساختارهای هایپرلینک (عناوین چند رسانه ای که کاربر را به صفحه دیگری می برند) و HTML صفحات وب برگرفته شده اند.) نشان می دهد که با فرآیند ایجاد مدلی برای محتوا و یادگیرندگان همچنین هستان شناسی برای یادگیرندگان و محتوا و تکنیک داده های پیوندی برای ارتباط بین موجودیت های سیستم رفتار می کند. این امر با طبقه بندی محتوای آموزشی به گروهها و طبقات حوزه بزرگ تر تحت عنوان موضوعات یا سرفصل ها حاصل می شود. عناوین یا سرفصل های استفاده شده مبنایی برای مدل سازی و سازگاری دانش یادگیرنده می باشد، ضمن اینکه یادگیرندگان نیز به همین روش دسته بندی می شوند و بر اساس این دسته بندی محتواهای متناسب با هر دسته انتخاب و ارائه می شود. این روش در سیستم منتج به ایجاد یک ابر رسانه آموزشی می شود که در چرخه آموزش و در حین اجرا رشد می کند و از هدایت انطباقی بر روی یادگیرنده و جهت دهی به سوی مسائل و پرسش های آموزشی مطرح شده پشتیبانی می کند. ارزیابی توان یادگیرنده در هر حوزه، بیانگر ابعاد مثبت و منفی بر اساس موضوع محتوای غنی شده است.
برای جبران مسئله مدل سازی کم کیفیت کاربر بر اساس موضوع، به کمک یک آنتولوژی حوزه ظریف تر و کوچک تر به منظور ارزیابی دانش فرد یادگیرنده تکیه می کند تا محتوای غنی شده را به وی پیشنهاد دهد. با روش ترسیم و طراحی دستی هستان شناسی به کار رفته در این روش، خدمات ارائه محتوای مبتنی بر وب به طور انطباقی منابع آنلاین را به یادگیرندگان توصیه می کند.
آزمایش پیشنهادی در پایان کار کیفیت پیشنهاد محتوای غنی شده را با مقایسه آن در مقابل محتوای موجود در پیکره بسته در پایگاه داده سیستم ارزیابی می کند. هدف اصلی این تحقیق، اثبات و نشان دادن این است که رویکرد پیشنهادی قادر به حمایت و پشتیبانی از بروز رسانی، تنوع بخشی و ارتقاء کیفیت محتوای اولیه در سیستم یادگیری الکترونیکی است.
۳-۲ – مسئله غنی سازی محتوا
هدف هر سیستم آموزشی اصلاح و تعدیل و غنی سازی محتوای آن به منظور پشتیبانی از یادگیرندگان در حوزه وظایف آموزشی آنها و کارآمد کردن توان و افزایش دانش یادگیرندگان در کار با سیستم است. این فرآیند به منابع متعدد دانش مربوط به یادگیرنده، محتوایی که باید منطبق بر توان یادگیرنده شود و روش هایی که می تواند برای تطابق بهتر با وی دنبال شود، تکیه می کند. یکی از چالش های اصلی انطباق دانش یادگیرنده مبتنی بر محتوا، مدل سازی مناسب و کارآمد محتوای قابل انطباق بر حسب اجزای حوزه یادگیری (domain) است. روابط و تعاملات یک یادگیرنده با محتوای یک سیستم سازگار می تواند از ثبت ها و جداول سیستم برگرفته شود.
یکی از وظایف سیستم یادگیری انطباقی تفسیر این داده ها و استفاده از آن برای پشتیبانی محتوای مورد نیاز آتی یادگیرنده است. انطباق سنتی مبتنی بر محتوا بر مدل های حوزه ترکیبی و روابط بین آیتم های محتوایی (صفحات و مسائل آموزشی و غیره) و مفاهیم آن حوزه تکیه می کند. این امر موجب می شود که سیستم های انطباقی بر حسب معانی حوزه به جای محتوا استدلال کند و ویژگی های یادگیرندگان بر اساس سوابق و تعامل با سیستم، تعمیم یابد.
در سیستم های یادگیری متن بسته که اقلام محتوایی آن محدود است، رابطه اقلام محتوایی با اجزای آن حوزه به طور سنتی توسط یک کارشناس انسانی در مرحله ورود و ثبت صورت می گیرد. شکل ۳-۱ طرح کلی یک سیستم سنتی متن بسته را نشان می دهد. محتوا در سیستم در کنار همه اجزای دیگر قرار گرفته است. به محض آنکه سیستم برای یک موضوع بسته شد، هیچ سند یا فایل جدید دیگری نمی تواند توسط دیگران به آن اضافه شود و در محیط شبکه وب به این روش پشتیبانی منسجم از کاربر نمی شود.
شکل۳-۱- اقلام محتوایی در یک سیستم سنتی با متن بسته

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید