با عنوان :  تحلیل فضایی- مکانی فضای سبز شهری در بندر انزلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشي جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته جغرافيا و برنامه ریزی شهری

عنوان

تحلیل فضایی- مکانی فضای سبز شهری در بندر انزلی

(مطالعه موردی بوستانهای ناحیه 1)

استاد راهنما:

دکتر محمد باسط قرشی

استادان داور:

دکتر تیمور آمار- مهندس علی علیمرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .2

فصل اول : کلیات طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1: بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2: اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3: سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4: فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5: روش تحقيق ومراحل آن………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5-1: روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5-2: ابزارگردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6: جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6-1: تجزيه وتحليل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-7: مشكلات ومحدوديتهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8: واژه ها ومفاهیـم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8-1: فضای سبزشهری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8-2: توزيع فضايي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8-3: فضا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-8-4: مکان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-8-5: تحلیل فضایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-8-6: تحلیل مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

ث

1-8-7: محدوده قانوني شهر………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-1: پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2: انواع فضاهای سبزشهری……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-1: فضاهای سبزعمومی………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-2: فضاهای سبزنیمه عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………. 15

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-3: فضاهای سبزخیابانی………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-4: فضاهای سبزخصوصی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3: تقسیم بندی فضاهای سبز…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-1: پارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-1-1: طبقه بندی پارکها براساس هویت………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-1-2: طبقه بندی پارکها براساس اهمیت، مقیاس و حوزه نفوذ…………………………………………………………………………. 16

2-3-1-2-1: انواع پارکهای شهری در مقیاس واحد همسایگی………………………………………………………………………………… 17

2-3-1-2-2: پارک شهری در مقیاس محله……………………………………………………………………………………………………………. 17

2-3-1-2-3: پارک شهری در مقیاس ناحیه…………………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-1-2-4: پارک شهری در مقیاس منطقه………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-3-1-2-5: پارک فراشهری (پارکهای بسیار بزرگ)……………………………………………………………………………………………… 17

2-3-2: باغها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3-3: فضای سبزخطی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-3-3-1: کمربندهای سبز………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-3-3-2: فضای سبز معابر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

ج

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

2-3-3-2-1: میادین……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3-3-2-2: فضای سبز گذرگاهها………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3-4: فضای سبزعمودی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-3-4-1: بام های سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-4-2: دیواره های سبز………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-4: تاریخچه فضای سبزدرجهان…………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-5: تاریخچه فضای سبزدرایران………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-6: اهمیت،ضرورت ونقش های فضای سبزشهری……………………………………………………………………………………………….. 24

2-6-1: اهمیت فضای سبزدرزندگی شهری…………………………………………………………………………………………………………… 24

2-6-2: تأثیر فضای سبزبراقلیم شهری………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-6-3: تأثیر فضای سبزازبعدشهرسازی……………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-7: معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبزشهری…………………………………………………………………………………………………….. 27

2-7-1: سرانه ها واستانداردهای فضای سبزشهری…………………………………………………………………………………………………. 27

2-8: معیارهای محیطی فضای سبزشهری………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-9: معیارهای مکانیابی فضای سبزشهری…………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-10: مکان شناسی فضای سبز……………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-11: عوامل موثردرطراحی فضای سبز………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-11-1: نیازهای بیولوژیکی………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-12: اثرات فضاهای سبزدربهبودشرایط محیط زیستی………………………………………………………………………………………….. 38

2-12-1: اثرات فضای سبزدرکاهش آلودگی صوتی………………………………………………………………………………………………… 39

چ

2-12-2: اثرات تفرجگاهی فضای سبز…………………………………………………………………………………………………………………. 40

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

2-13: ضوابط معماری انواع فضاهای سبزشهری……………………………………………………………………………………………………. 40

2-13-1: ضوابط طراحی خطی……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-13-2: ضوابط ایجاد فضاهای سبزبرحسب اقلیم منطقه……………………………………………………………………………………….. 42

2-13-3: ضوابط مربوط به آب درفضاهای سبز……………………………………………………………………………………………………… 42

2-13-4: ساختمانهاوتأسیسات موردنیاز فضاهای سبزشهری……………………………………………………………………………………. 43

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی شهربندرانزلی……………………………………………………………………………………………….. 47

3-1: موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-2: توپوگرافی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

3-3: وجه تسمیه شهرانزلی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

3-4: اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-4-1: مطالعه ایستگاه هواشناسی ناحیه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………. 51

3-4-2: بارندگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

3-4-3: دما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-4-4: رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3-5: خاک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-6: منابع آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-7: جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3-7-1: مطالعه وضعیت خانوارو تغییرات آن………………………………………………………………………………………………………… 55

3-7-2: بعدخانوار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-7-3: میزان رشد وافزایش جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………. 57

ح

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

3-7-4: تراکم جمعیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-7-5: مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-7-6: سواد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-8: مطالعه ویژگیهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………… 59

3-8-1: جمعیت فعال وغیرفعال……………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-8-2: جمعیت شاغل برحسب گروههای عمده فعالیت…………………………………………………………………………………………. 59

فصل چهارم: یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 61

4-1: مطالعه وضع موجودفضاهای سبزشهر بندرانزلی…………………………………………………………………………………………….. 62

4-1-1: پارک بلوارقدس………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

4-1-2: پارک پاسداران………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

4-1-3: پارک ارامنه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

4-1-4: پارک کودک……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

4-1-5: پارک دادگستری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-1-6: پارک میان پشته………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

4-1-7: پارک سیده آسیه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

4-1-8: پارک 15 خرداد یا پارک کارآموزی…………………………………………………………………………………………………………… 75

4-1-9: پارک قایقران…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

4-1-10: پارک نیمه شعبان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

4-1-11: پارک شهیدطلوعی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

4-2: یافته های میدانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

خ

4-2-1: مشخصات عمومی پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………. 79

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

4-2-1-1: جنسیت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-2-1-2: میزان تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-2-1-3: محل سکونت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………….. 81

4-2-1-4: میزان رضایتمندی پاسخگویان از امکانات پارکهای ناحیه (1) شهر بندر انزلی………………………………………….. 82

4-2-1-5: نحوه دسترسی به پارک……………………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-1-6: کاربری های ناسازگار در اطراف پارکها…………………………………………………………………………………………………. 84

4-2-1-7: مناسب بودن مکان پارک……………………………………………………………………………………………………………………… 85

4-2-1-8: عمده ترین مشکل پارکهای ناحیه (1) شهر انزلی……………………………………………………………………………………. 86

4-2-1-9: نحوه مراجعه به پارک………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

4-2-1-10: میزان مراجعه پاسخگویان به پارک……………………………………………………………………………………………………… 88

4-2-1-11: هدف مراجعه کنندگان به پارک………………………………………………………………………………………………………….. 89

4-2-1-12: نوع وسیله نقلیه جهت مراجعه به پارک……………………………………………………………………………………………….. 90

4-2-1-13: میزان مراجعه اقشار مختلف از پارک………………………………………………………………………………………………….. 91

4-2-1-14: وضعیت نظافت پارکها……………………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-2-1-15: کافی بودن مساحت پارکها…………………………………………………………………………………………………………………. 93

4-2-1-16: وضعیت پارکها از نظر پارکینگ…………………………………………………………………………………………………………… 94

4-2-1-17: فاصله واحد مسکونی مراجعه کنندگان تا پارک……………………………………………………………………………………. 95

4-2-1-18: وضعیت پارکهای ناحیه (1) شهر انزلی از نظر وسایل بازی کودکان………………………………………………………… 96

4-2-1-19: وضعیت پارکهای ناحیه (1) از نظر مبلمان…………………………………………………………………………………………… 97

4-2-1-20: وضعیت روشنایی پارکهای ناحیه (1)از نظر تأمین امنیت………………………………………………………………………. 98                  

 

4-2-1-21: امکانات پارکهای ناحیه (1)از نظر ورزش های انفرادی و گروهی………………………………………………………….. 99

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل پنجم: جمع بندی، ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادات………………………………………………………………………………… 100

5-1: جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

5-2: ارزیابی فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102

5-3: پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

چکیده

با افزایش جمعیت شهرها، واژه فضاي سبز و کاربري هاي فضاي سبز شهري مورد توجه بيشتري قرار گرفته می باشد. از اين رو هر چه شهرها بزرگتر مي شوند احساس نياز به وجود فضاي سبز چه برای بهره برداری مستقیم شهروندان و چه از نظر تأثیر پالایش محیط روزبروز بیشتر می گردد. اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری، تا آن حد می باشد که بعنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع مطرح می باشد و مزایایی زیرا درمان بیماریهای روحی، محیطی مطلوب برای پرورش کودکان، یکپارچگی اجتماعی، حفظ آسایش و … دارد. ضمن اینکه این فضاها برای عموم مردم در گذران اوقات فراغت، تفریح و مصاحبت با دوستان وگردهمایی های اجتماعی و فرهنگی بهره گیری می شوند. در اين پژوهش فضاي سبز شهر بندر انزلی مورد بررسي قرار گرفته می باشد. این شهر با مساحت 9 کیلومتر مربع و جمعیت 116664 نفر براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 در ساحل دریای خزر قرار گرفته و یکی از مهمترین مقاصد گردشگری در شمال کشور می باشد و براین اساس لازم می باشد که سرانه فضای سبز آن بیشتر از سایر شهرها باشد.

واژگان کلیدی : برنامه ریزی شهری، فضای سبز شهری، تحلیل فضایی- مکانی ، بندرانزلی

مقدمه

پیشرفت فناوری اطلاعات دنیای کنونی که موجب افزایش رسانه های جمعی شده می باشد، بشر امروز را با ازدحام اطلاعاتی مواجه کرده و بر بحرانهای محیطی افزوده می باشد. شهرهای پرجمعیت، ظهور کلان شهرها و محیط های پرتراکم و پر ازدحام زندگی، پیامدهای افزایش جمعیت اند که با در نظر داشتن مناسبات و تعریف روابط جدید انسانی در قرن اطلاعات، نوعی زندگی با مشخصه بحرانهای عصبی برای زندگی بشر قرن بیست و یکم رقم زده اند. می توان گفت ازدحام جمعیت و ازدحام اطلاعات بر بحرانهای محیطی افزوده و به گونه همزمان، اصلی ترین ویژگی شکل دهنده به پارادایم های زندگی بشر معاصر شده اند و همزمان ضایعات جسمی و روانی بسیاری را برای بشر به وجود آورده، پس از میان عوامل متعدد تأثیرگذار و پدید آورنده بحران محیطی، سه عامل تراکم جمعیتی، ازدحام اطلاعاتی و بحرانهای زیست محیطی به خصوص فقدان ارتباط بشر با طبیعت نوعی بحران عصبی و روانی برای بشر معاصر آفریده و این بحران عصبی بر پیامدهای نامطلوب تأثیر مستقیم داشته می باشد.

بی توجهی به طبیعت در دنیا، پس از انقلاب صنعتی، در تمامی کشورها با پیشینه های تمدن گوناگون، رخ داد. بطوریکه تخریب آن با سرعت زیاد، تاکنون پیامدها و هزینه های بسیاری همراه داشته می باشد. بعضی از این پیامدها به صورت فراگیر شامل همه انسانها شده( مثل تخریب لایه اُزُن و …) و بعضی دیگر در مناطقی مشخص رخ داده می باشد (مثل بی توجهی به اهمیت حضور طبیعت در ساختار شهرها و کلان شهرها). آثار تخریب طبیعت همراه ازدحام جمعیتی و ازدحام اطلاعاتی عصر حاضر (عصر اطلاعات) پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی بسیار زیاد و با هزینه های گزاف برای بشر به وجود آورده و موجب شده تا بسیاری از کشورها به تدریج به تدوین برنامه هایی برای بازنگری و بازیابی طبیعت بپردازند. بیست سال پیش انقلاب محیط زیست تنها یک دل مشغولی بود… امروز یک جنبش جهانی می باشد… و محیط زیست جهانی در دستورکار دنیا اولویت پیدا کرده … چه غیرمتحمل و چه مسرت بخش که علاقه به حفظ زمین جای عزم به نابودی آن را گرفته باشد. لذا وظیفه جدیدی پیش روی ماست- درک شیوه کار جهان و تنظیم رفتار خویش در واکنش به این آگاهی، حفظ زمین، سبز کردن و التیام آن( مک هارگ، 1991، دیباچه). در طراحی شهرهای امروز کوشش می گردد تا طبیعت در قالب پارک های شهری به محیط زندگی متجلی گردد اما این موضوع نتوانسته به نیازهای روانی بشر پاسخ کاملی بدهد. زیرا در طول تاریخ، بشر با طبیعت به عنوان سرچشمه و مادر خویش ارتباطی مستقیم و بی واسطه و سهل و مداوم داشته، که این پیوند در دوران صنعت و با چیره شده ماشین سخت ناتوان شده، در این دوران با محصور و زندانی شدن بشر در بین ساخته ها و مصنوعات خویش، به ظاهر در بسیاری موارد نیازی به نگهداری پیوند خویش با طبیعت احساس نمی کند. شهر انزلی ازجمله شهرهایی می باشد که در پی افزایش جمعیت و گسترش فیزیکی، مکان و تعداد فضای سبز آن نسبت به گذشته تغییر زیادی ننموده می باشد درواقع با گسترش جمعیت افزایش فضای سبز صورت نگرفته می باشد و به همین جهت سرانه فضای سبز مردم شهر انزلی با سرانه استاندارد فاصله دارد.

1-1: بيان مسئله

جمعيت شهري ايران در طي دهه هاي اخير به خاطر عامل مهاجرت،رشد طبیعی، تبدیل روستا به شهر و الحاق تعداد زیادی روستا به شهر افزايش فراواني يافته می باشد . اين افزایش، باعث تغييراتي در ساختار و همچنين بافت شهرهاگرديده می باشد، به طوري كه جمعيت مهاجر در حاشيه شهرها اسكان يافته اند و اين امر باعث افت كاركردهاي شهري شده می باشد، به گونه اي كه اين جمعيت مازاد نياز به خدمات متعدد شهري دارند و شهرها اکثراً توان پاسخگويي به آنها را ندارند.

شهر انزلی دومین شهر استان گیلان از لحاظ میزان جمعیت ، بعد از شهر رشت می باشد که تراکم بالای جمعیت در انزلی ، کاستی ها و نواقص بسیاری در جهت بهره مندی از فواید فضای سبز را برای ساکنان آن مواجه ساخته می باشد که این مساله در خصوص پارک های درون شهری کاملا محسوس می باشد. عدم برخورداری محلات مختلف شهری از پارک های درون شهری و همچنین توزیع نامناسب این کاربری در سطح شهر انزلی ، اهمیت و ضرورت پژوهش را در این عرصه عیان ساخته می باشد. عنوان پژوهش تحلیل فضایی- مکانی فضای سبز شهری در شهر انزلی مطالعه موردی بوستانهای ناحیه (1) می باشد. جمعیت شهر مورد مطالعه نسبت به دهه های قبل در حال افزایش می باشد و بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس مسکن 1390، جمعیت شهر انزلی 116664 نفر بوده می باشد که این افزایش جمعیت منجر به توسعه فیزیکی شهری و توزیع جغرافیایی نامناسب کاربری های شهری مانند کاربری فضای سبز شده که مکان یابی این نوع از کاربری های شهری را با مشکل مواجه ساخته می باشد. استانداردهای سرانه فضای سبز در جهان (25-20 مترمربع) می باشد و سرانه تعیین شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی در شهرهای ایران (12-7 مترمربع) می باشد. درصورتیکه سرانه فضای سبز شهری در بندر انزلی کمتر از 4 مترمربع برای هر نفرمی باشد. در این پژوهش کوشش بر آن می باشد که با ارزیابی ، به کیفیت و کمیت آن در سطح شهر از نظر موقعیت مکانی و تناسب و همجواری با سایر کاربری ها مطابق با معیارهای مکانیابی پرداخته گردد و با روشن ساختن نقاط قوت و ضعف پارک های درون شهری بتوانیم گامی مفید در جهت ارائه پیشنهاداتی معقول و مناسب کاربری فضای سبز در سطح شهر برداریم.

1-2: اهداف تحقيق

  • هدف اصلی پژوهش تحلیل فضایی – مکانی فضای سبز شهری در شهر انزلی می باشد.

اهداف فرعی پژوهش عبارتند از :

  • شناسایی فضای سبز در شهر انزلی
  • تبیین پراکندگی فضای سبز در شهر انزلی
  • تبیین کارکردهای فضای سبز در شهر انزلی

-3: سوالات تحقيق

آیا سرانه فضای سبز موجود در شهر بندر انزلی در حد مطلوب می باشد؟

1-4: فرضيه هاي تحقيق

  1. توزیع مکانی و فضایی، فضای سبز شهری در بندر انزلی نامناسب می باشد.
  2. سرانه فضای سبز شهری در بندر انزلی کمتر از میزان استاندارد آن می باشد.
  3. نحوه دسترسی جمعیت به فضای سبزی شهری در بندر انزلی نامناسب می باشد.

1-5: روش تحقيق و مراحل آن

روش تحقيق در اين كار توصيفي- تحليلي بوده می باشد كه با بهره گیری از پرسشنامه، نظاره و مصاحبه و
نقشه های شهری اطلاعات گردآوری گردید. و با بهره گیری از نرم افزار EXCEL و SPSS کار پردازش و تجزیه
و تحلیل داده ها انجام گرفت.

1-5-1: روش گردآوری اطلاعات

برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش حاضر از دو روش کتابخانه ای و میدانی بهره گیری شده می باشد. بدین ترتیب که از مطالعات کتابخانه ای از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان انزلی و سالنامه آماری و مقالات و کتابهای تخصصی و اطلاعات موجود در سازمانهای دولتی مانند معاونت برنامه ریزی، شهرداری، سازمان فضای سبز و جهت تهیه نقشه های موضوعی از نقشه های سیاسی،توپوگرافی،زمین شناسی،خاک و کاربری اراضی در مقیاسهای مختلف بهره گیری شده می باشد.در مطالعه میدانی نیز به تکمیل اطلاعات اسنادی اقدام به تکمیل پرسشنامه و تکمیل آن در محدوده مورد مطالعه شده می باشد. همچنین در این بخش از مطالعات ، از طریق نظاره ، مصاحبه و عکس اقدام به جمع آوری اطلاعات لازم شده می باشد.

1-5-2: ابزار گردآوري اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای به صورت فیش برداری ، جدول و کروکی و …. بانکهای اطلاعاتی بوده و در روش میدانی پرسشنامه و دوربین عکاسی می باشد.

1-6:جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش مراجعه کنندگان به بوستانهای شهری در بندر انزلی می باشد. که حدود 384 پرسشنامه توسط مردم تکمیل شده می باشد.

1-6-1: تجزيه و تحليل اطلاعات

در این مرحله داده های حاصل از پردازش تجزیه و تحلیل می گردد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری، برای رسم جداول و نمودارها از نرم افزار Excel بهره گیری شده که جداول ترسیمی را به نمودار مبدل ساخته، برای پردازش اطلاعات از نرم افزار SPSS بهره گیری شده می باشد همچنین برای نمایش مصور داده ها وترسیم نقشه ها از نرم افزار ArcGIs بهره گیری شده می باشد.

تعداد صفحه :130