با عنوان :  اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی – گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 عنوان

اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون استان اصفهان)

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا علیپور

 استاد مشاور:

دکتر شهرام گیلانی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 موفقيت سازمان هاي خدماتي در راستاي فعاليتهاي بازارگرايي مستلزم اين می باشد كه تعهد كاركنان تضمين گردد. يكي از راه هاي دستيابي به چنين تعهدي، اجراي برنامه هاي بازاريابي داخلی می باشد. با در نظر داشتن اهمیت بازاریابی داخلی و بازارگرایی پژوهش حاضر کوشش دارد تا ارتباط بین دو متغیر را با در نظر داشتن تأثیر واسطه ای تعهد و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه قرار دهد و به این سوال که عواملی همچون بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تا چه اندازه بر موفقیت بازارگرایی تاثیرگذار می باشد؟پاسخ دهد. در این راستا 118 نفر از کارکنان بانک توسعه تعاون استان اصفهان نیز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه (چهار پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مانی (1995)، تعهدسازمانی آلن و می یر (1991)، رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی(1996) و بازارگرایی نارور و اسلاتر (1990)) جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با بهره گیری از نظرات تخصصی اساتید و پایایی پرسشنامه نیز با بهره گیری از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده از طریق دو نرم افزار SPSS19 و Lisrel 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل نیز بیانگر ارتباط مثبت و مستقیم بازاریابی داخلی با تعهد و رفتار شهروندی، و تعهد و رفتارشهروندی با بازارگرایی بود. همچنین ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی- تعهد و رفتارشهروندی- و تأثیر میانجی گری متغیر تعهد و رفتار شهروندی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی مورد تائید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی: بازارگرایی، بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، بانکهای تجاری

 1-1) مقدمه :

دنياي كنوني با شتاب فزاينده‌اي در حال صنعتي شدن می باشد. اين امر ضرورت نوآوري، انعطاف‌پذيري، بهره‌وري و پاسخگويي را براي بقا و موفقيت سازمانها بيشتر مي‌‌كند. یکی از کلیدهاي موفقیت در بازارهاي رقابتی این می باشد که برنامه هاي بازاریابی خلاق را به کار گیریم تا اینکه نیازهاي مشتریان و گرایشهاي بازار را در هر لحظه نظاره نماییم (Kohli and Jaworski, 1990). از طرف دیگر، روانشناسان تأكيد دارند كاركنان سازمانها بايد فراتر از وظايف رسمي خود اقدام كنند. با در نظر داشتن تعامل فراوان و رو در رو، با مشتري، و همچنين ماهيت خدمات، اين مفهوم در بخشهاي خدماتي اهميت بيشتري دارد (Garg and Rastogi, 2006). از این رو «رفتار شهروندي سازماني[1]» و «تعهد سازمانی[2]» بعنوان مهارتهايي شناخته می شوند که مي‌توانند به كاركنان در اين راه كمك كنند. رفتار شهروندی به رفتارهاي فردي تصریح دارد كه برخاسته از بصيرت افراد بوده و علاوه بر اين‌كه كارايي و اثر بخشي عملكرد سازمان را افزايش مي دهند، مستقيم و به صورت صريح، از طريق سيستم رسمي پاداش تشويق نمي شوند(Burns and Carpenter, 2008) . تعهد سازماني، به حالتي تصریح دارد كه در آن كارمند با سازمان خاص و اهدافش شناخته شده و علاقه دارد عضو آن سازمان تلقي گردد (حسنقلی و همکاران، 1391). احمد و رفیق[3] (2000) با مطالعه مطالعات مختلف نشان دادند بازاریابی درونی به عنوان شيوه اي براي حل مسايل و مشكلات مربوط به كاركنان سازمانها و ارايه خدمات با كيفيت توسط آنها مطرح می باشد بطوریکه فعاليتهاي بازاريابي دروني از طريق نفوذ و ايجاد انگيزه در كاركنان موجب افزايش تعهد سازماني در آنها شده، رقابتپذيري سازمان را بهبود بخشيده و شايستگي ها را ارتقا مي دهد .

در این فصل به اظهار مسئله، ضرورت پژوهش، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات ، تعاریف متغیرها و قلمرو پژوهش پرداخته خواهد گردید.

1-2) اظهار مساله :

در ادبيات و عمليات بازاريابي بازارگرايي نیز از اهمیت ويژه اي برخوردار بوده و رويكردهاي متعددي براي تبيين اين مفهوم مطرح شده اند. به اعتقاد نارور و اسلاتر[4] (1990)، بازارگرايي قلب تپنده مديريت و استراتژي بازاريابي مدرن می باشد و كسب و كاري كه بازارگرايي اش را افزايش دهد، عملكرد بازارش را بهبود خواهد بخشيد . بازارگرايي، فرهنگي سازماني می باشد كه با حداكثر كارايي و اثربخشي، رفتارهاي لازم جهت خلق ارزش برتر براي مشتريان و در نتيجه عملكرد برتر مستمر براي كسب و كار را فراهم مي كند. آنها بازارگرايي را شامل سه جزء رفتاري– مشتري گرايي[5]، رقيب گرايي[6] و هماهنگي بين وظيفه اي[7] و دو معيار تصميم[8]تمركز بلندمدت[9] و سودآوري[10] مي دانند .

لافرتي و همكارانش[11] (2001) کوشش كرده اند تا با تلفيق مؤلفه هاي مشترك پنج رويكرد تصميم گيري (Shapiro, 1988) ؛ هوشمندي بازار(Kohli and Jaworski, 1990)؛ رويكرد فرهنگي (Narver and Slater, 1990)؛ رويكرد استراتژيك (Ruekert, 1992)؛ و مشتري گرايي (Deshpande et al, 1993)؛ به رويكردي تركيبي دست يابند . آن ها در اين بررسي بازارگرايي را به عنوان يك پديدة فرهنگي و مديريتي براي دستيابي به مزيت رقابتي مورد بحث قرار داده اند. آنها چهار حوزة عمومي مورد توافق در رويكردهاي مورد بررسي را بدين توضیح معرفي مي كنند: تأكيد بر مشتري، اهميت دانش (اطلاعات) تسهيم شده، هماهنگي بين وظيفه اي فعاليت ها و ارتباطات بازاريابي ، و پاسخ گويي به فعاليت هاي بازار از طريق انجام اقدام مناسب.

بازارگرايي چه به عنوان يك فرهنگ و چه به عنوان يك رفتار، نميتواند بدون تعهد سازماني بروز كند و نه تنها مديران رده بالا بلكه كاركنان درون سازمان نيز بايد از اين تعهد برخوردار باشند . از اين رو، موفقيت سازمان هاي خدماتي در راستاي فعاليتهاي بازارگرايي مستلزم اين می باشد كه تعهد كاركنان تضمين گردد. يكي از راه هاي دستيابي به چنين تعهدي، اجراي برنامه هاي بازاريابي داخلی می باشد(Caruana and Calleya, 1998). بازاريابي داخلی يكي از مباحث بازاريابي می باشد كه دو دهه قبل به عنوان شيوهاي براي حل مسايل و مشكلات مربوط به كاركنان سازمان ها و ارايه خدمات با كيفيت توسط آنها مطرح گردید. مطالعات مربوط در اين زمينه حاكي از آن می باشد كه فعاليت هاي بازاريابي دروني از طريق نفوذ و ايجاد انگيزه در كاركنان موجب افزايش تعهد سازماني در آنها شده، رقابت پذيري سازمان را بهبود بخشيده و شايستگيها را ارتقا ميدهد (Ahmed and Rafiq, 2002).

بازاریابی داخلی، عبارت می باشد از جذب، توسعه، انگیزش،و تداوم کیفیت‌ قابل ارایه به کارنان از طریق شغل به عنوان یک محصول و ارضای نیازمندی‌های‌ آنان.به بیانی دیگر،بازاریابی داخلی،فلسفه ارتباط و پیمان مشترک بین مشتریان‌ و کارکنان(مشتریان داخلی)سازمان می باشد (Cahill,1995). به تعبیری، بازاریابی‌ داخلی به عنوان یک شناخت آکادمیک،علمی و تجاری در زمینه ارتقای سطح‌ رضایتمندی مشتریان و کارکنان مطرح می‌باشد. هدف بازاریابی داخلی،ایجاد اطمینان از رضایتمندی کارکنان‌ سازمان و توسعه کیفیت محصولات و خدمات به مقصود دستیابی به رضایت‌ مشتریان خارجی سازمان می‌باشد،که این امر به صورت فرایندی از مشتریان‌ داخلی به سمت مشتریان خارجی سازمان جریان دارد (عبدالباقی، 1382).

مطالعات انجام گرفته در این زمینه، بیانگر وجود ارتباط مثبت بین رضایت‌ مشتریان داخلی سازمان (کارکنان) و رضایت شغلی مشتریان خارجی سازمان‌ می‌باشد. مطالعات کوهرت و لوین[12] (1992) بیانگر این‌ واقعیت می باشد که رضایت کارکنان (مشتریان داخلی) بر کیفیت محصولات تاثیر بسزایی داشته و در نتیجه،رضایت مشتریان خارجی را به همراه دارد (عبدالباقی، 1382).

در بکارگیری مفاهیم بازاریابی داخلی،گام‌های متعددی به مقصود توسعه و ارزیابی مفهوم بازاریابی داخلی انجام می‌پذیرد.در یک تقسیم‌بندی،این گام‌ها در سه بخش دسته‌بندی می شوند:

گام اول،انگیزش و رضایتمندی کارکنان:در اولین گام بازاریابی داخلی، بیشترین تمرکز،روی انگیزش کارکنان قرار دارد.این گام بازاریابی داخلی شامل دو قسمت زیر می‌باشد:

(1) در نظر داشتن کارکنان به عنوان مشتریان داخلی (2) تمرکز برروی رضایتمندی کارکنان.

گام دوم، مشتریگرایی: در این مرحله از بازاریابی داخلی،درگیری کارکنان با خدمات و پاسخگو بودن آنها نسبت به مشتریان خارجی مورد توجه می‌باشد.هدف‌ اساسی بازاریابی داخلی،ایجاد تعامل مثبت بین کارکنان و مشتریان می باشد.ارایه‌ خدمات موثرتر نیازمند هماهنگی موثر کارکنان بلا فصل با مشتریان از یک طرف،و کارکنان رده‌های بعدی از طرف دیگر می‌باشد.

گام سوم،توسعه و گسترش مفهوم بازاریابی داخلی:در این مرحله، بکارگیری استراتژی‌های بازاریابی داخلی به عنوان ابزار بکارگیری‌ استراتژی‌ها و اداره مشتریان در جهت دستیابی به اهداف سازمانی می باشد‌ (Rafiq and Ahmed,2000) .

 

با در نظر داشتن اهمیت بازاریابی درونی و بازارگرایی پژوهش حاضر کوشش دارد تا ارتباط بین دو متغیر را با در نظر داشتن تأثیر واسطه ای تعهد و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه قرار داده و به این سوال که عواملی همچون بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تا چه اندازه بر موفقیت بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان تاثیرگذار می باشد؟پاسخ دهد.
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:

این سؤال که چرا بعضی از شرکتهای خدماتی نمی توانند عملکرد بهتری نسبت به سایر شرکت ها داشته باشند، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده می باشد. فرآیندهای سازمان و سیستم ها، مهارت های مدیریت پروژه، فرهنگ و چشم انداز سازمانی مزیتهای بسیار حائز اهمیتی در حوزه خدمات به شمارمی طریقه. دراین میان سه مزیت وابسته به بازار که در ادبیات بازاریابی مورد توجه قرار گرفته اند عبارت اند از: بازارگرایی، نام تجاری و نوآوری. بازارگرایی می تواند به عنوان یک استراتژی برای رسیدن به مزیت رقابتی با بهره گیری از جمع آوری و انتشار اطلاعات در سازمان، در خصوص مشتریان در بازارهای هدف بهره گیری گردد. براساس تحقیقات انجام شده می توان گفت که بازارگرا بودن سازمان یک مزیت رقابتی قابل تأمل برای سازمان ایجاد می کند؛ زیرا بازارگرا بودن مستلزم داشتن مجموعه ای از اطلاعات از مشتریان و بازار هدف و دانش سازمانی می باشد که رقبا نمی توانند به سادگی به آن دسترسی پیدا کنند. بازارگرایی در صنعت بانکداری نیز از آن جهت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که یک فرهنگ کسب و کار می باشد که می توان از آن به عنوان ابزاری برای پشتیبانی ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان نام برد (عبدالوند و همکاران، 1389) .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بازارگرايي چه به عنوان يك فرهنگ و چه به عنوان يك رفتار، نميتواند بدون تعهد سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني بروز كند و نه تنها مديران رده بالا، بلكه كاركنان درون سازمان نيز بايد از اين تعهد برخوردار باشند. از اين رو، موفقيت سازمانهاي خدماتي در راستاي فعاليت هاي بازارگرايي مستلزم اين می باشد كه تعهد كاركنان تضمين گردد..يكي از راه هاي دستيابي به چنين تعهدي، اجراي برنامه هاي بازاريابي دروني می باشد (Caruana and Calleya, 1998). زیرا که اگرسازمانها بخواهند در دنیای سراسر رقابتی امروز ،هنگام با تغییرات محیطی پیش طریقه و بتوانند یک مزیت رقابتی پایدار در این محیط خلق کنند،تنها راه چاره سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی می باشد. پس لزوم توجه بر نیروی انسانی و تامین نیازها و خواسته های آنها اصل رقابت اول رقابت در عصر رقابتی امروز می باشد. تا زمانیکه نیازها و خواسته های نیروی انسانی سازمان (مشتریان درونی) تامین و برآورده نشود، کسب رضایت و وفاداری مشتریان بیرونی امری غیرممکن خواهد بود. از این رو مهمترین رویکردهاي دستیابی به این هدف بازاریابی درونی می باشد که عامل کلیدي در ارائه خدمات برتر و موفقیت بازاریابی خارجی یک سازمان می باشد (Papasolomou, 2002).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از این رو و از آنجائیکه موفقیت در فضاي رقابتی موجود به خصوص در صنعت خدمات مستلزم این می باشد که بیش از پیش به رویکردها، طرح ها و برنامه هاي بازاریابی روي بیاورند. بر این اساس ضرورت انجام پژوهش و بررسیهای بیشتر و موثرتر در زمینه بهبود بازارگرایی و بازاریابی درونی با در نظر داشتن مولفه هایی که از آنها متاثر می شوند در صنعت خدمات به امری اجتناب ناپذیر بدل شده می باشد.

تعداد صفحه :201

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان