با عنوان :  تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

دانشکده مديريت و حسابداري

گروه آموزشي مديريت بازرگاني

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد (M.A) 

رشته: مديريت بازرگاني       گرايش تحوّل

عنوان:

تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي

کارکنان بانک ملت ايران

استاد راهنما:

دكتر مرحمت همت پور

استاد مشاور:

دکتر عموپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکيده …………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول:کلیات

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………. 3

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق……………………………………………………………………………… 5

1-4- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-1- اهداف اصلي………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-2- اهداف فرعي………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- سوالات تحقيق ………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1- سوال اصلي تحقيق…………………………………………………………………………………… 6

1-5-2- سوالات فرعي تحقيق……………………………………………………………………………….. 6

1-6- فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………… 6

1-7-1- تعاريف مفهومي …………………………………………………………………………………….. 6

1-7-2- تعاريف عملياتي …………………………………………………………………………………….. 7

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-8- قلمروتحقيق………………………………………………………………………………………………. 7

1-8- قلمرو تحقيق……………………………………………………………………………………………… 8

1-8-1- قلمرو موضوعي………………………………………………………………………………………. 8

1-8-2- قلمرو مکاني …………………………………………………………………………………………. 8

1-8-3- قلمرو زماني…………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 10

2-2- مباني نظري ………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- 1- كليات هوش فرهنگي ……………………………………………………………………………… 10

2-2-2- فرهنگ ………………………………………………………………………………………………… 10

2-2-2- هوش……………………………………………………………………………………………………. 12

2-3- نظريه ي هوش چند گانه ……………………………………………………………………………… 14

2-4- هوش فرهنگي……………………………………………………………………………………………. 16 

2-5- اجزاي سه گانه ي هوش فرهنگي …………………………………………………………………… 20

2-6- اجزاي هوش فرهنگي ………………………………………………………………………………….. 21

2-7- شوك فرهنگي……………………………………………………………………………………………. 23

2-8- ارزيابي هوش فرهنگي ………………………………………………………………………………… 25

2-9- جنبه هاي هوش فرهنگي………………………………………………………………………………. 25

2-10- ابعاد هوش فرهنگي……………………………………………………………………………………. 26

2-11- انواع هوش فرهنگي…………………………………………………………………………………… 32

2-12- آموزش هوش فرهنگي……………………………………………………………………………… 33

2-13- تقويت هوش فرهنگي ……………………………………………………………………………….. 34

2-14- دستاوردهاي هوش فرهنگي براي رهبران ……………………………………………………….. 35

2-15- رفتار شهروندي………………………………………………………………………………………… 36

2-15-1- تعاريف رفتار شهروندي سازماني………………………………………………………………. 40

2-16- ابعاد رفتار شهروندي سازماني………………………………………………………………………. 40

2-17- انواع رفتار شهروندي سازماني………………………………………………………………………. 45

2-18- رفتار شهروندي مديريت (MCB)………………………………………………………………… 46

2-18-1- رفتار شهروندي کارکنان…………………………………………………………………………… 46

2-18-2- رفتارهاي ضد شهروندي………………………………………………………………………….. 46

2-19- عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي سازماني …………………………………………………………. 47

2-20- پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني ……………………………………………………………….. 49

2-21- ارتباط هوش فرهنگي و رفتار شهروندي ………………………………………………………… 50

2-22 تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از کشور………………………………………………….. 51

2-22-1 تحقيقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………. 51

فصل سوم: متدولوژی پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 55

3-2- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………… 55

3-3- جامعه آماري……………………………………………………………………………………………… 55

3-4- روش نمونه گيري و تعيين اندازه نمونه……………………………………………………………… 56

3-5- روش گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………… 56

3-6- ابزار اندازه گيري تحقيق ………………………………………………………………………………. 57

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-7- مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق……………………………………………………………. 58

3-8- شيوه گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………….. 58

3-9- اعتبار وپايايي ابزار اندازه گيري تحقيق……………………………………………………………… 59

3-10- متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………………………………….. 60

3-11- روش تجزيه و تحليل آماري داده ها………………………………………………………………. 63

3-12- آزمونهاي برازندگي مدل کلي……………………………………………………………………….. 64

3-13- آزمونهاي برازندگي مدل کلي……………………………………………………………………….. 65

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها و يافته­هاي تحقيق

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 68

4-2 آمار توصيفي ………………………………………………………………………………………………. 68

4-2-1 جنسيت………………………………………………………………………………………………….. 69

4-2-2 سن ………………………………………………………………………………………………………. 70

4-2-3 وضعيت تأهل ………………………………………………………………………………………….. 71

4-2-4 ميزان حقوق دريافتي …………………………………………………………………………………. 71

4-3- ميانگين نمرات متغيرهاي پژوهش……………………………………………………………………. 72 

4-5 ماتريس کواريانس بين متغيرهاي پنهان پژوهش…………………………………………………….. 73

4-6 تحليل عاملي تأييدي (مدل اندازه‌گيري)………………………………………………………………. 73

4-7 تخمين مدل…………………………………………………………………………………………………. 79

4-8 شاخصهاي برازش مدل…………………………………………………………………………………… 81

4-11 نتايج حاصل از آزمون فرضيات ……………………………………………………………………… 82

4-11-1 نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش ……………………………………………………. 83

4-11-2 نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش ……………………………………………………. 83

4-11-3 نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم پژوهش …………………………………………………… 83

4-11- 4 نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم پژوهش ……………………………………………….. 84

4-12 ضرايب تعيين متغيرهاي درونزاي پژوهش…………………………………………………………. 85

4-13 اختصار نتايج آزمون فرضيه‌ها ………………………………………………………………………… 85

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 89

5-2- نتايج بررسي فرضيات پژوهش……………………………………………………………………….. 89

5-3- پيشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………… 90

5-4-1- پيشنهادات ناشي از نتايج فرضيه‌هاي پژوهش (پيشنهادات کاربردي و مديريتي) ……… 90

5-4-2- پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي………………………………………………………………….. 92

5-4- محدوديتهاي پژوهش…………………………………………………………………………………… 92

فهرست منابع فارسي……………………………………………………………………………………………. 93 

فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………… 94

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………. 95

چکیده انگلیسی 115

چکيده

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير مولفه هاي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران بانک ملت در سال 1391مي‌باشد. روش پژوهش از نوع تحقيقات کاربردي، توصيفي، پيمايشي و همبستگي می باشد. دوره زماني تحقيق حدودا يک دوره يک ساله بوده که از ابتداي شهريور سال 91 و پايان مرداد 92 بطول انجاميد. جامعه آماري اين پژوهش را کليه مديران شعب بانک ملت تشکيل مي‌دهد. روش نمونه‌گيري، نمونه‌گيري تصادفي ساده می باشد. اندازه‌ي نمونه آماري با بهره گیری از فرمول مورگان محاسبه گردید كه با در نظر داشتن 560 جامعه آماري تعداد 226 پرسش‌نامه آماده تجزيه و تحليل بود. براي تعيين پايايي پرسش‌نامه از آلفاي كرونباخ يك بار براي 30 پرسش‌نامه و يك بار براي 384 پرسش‌نامه بهره گیری شده كه پايايي براي 30 پرسش‌نامه 76/0 و براي 226 پرسش‌نامه 79/0 بدست آمد و براي تعيين روايي پرسش‌نامه از روش س‌اچ‌لاوشه اعتبار محتوايي روايي ابزار پژوهش تاييد گردييد. همچنين با آمار توصيفي براي توصيف ويژگي‌هاي متغيرها و از آمار استنباطي براي آزمون فرضيه‌ها و بطور مشخص از روش مدل‌سازي معادلات ساختاري براي تعيين ضريب مسير و تحليل مسير بهره گیری گردید. نرم‌افزارهاي مورد بهره گیری در اين پژوهش نيز اس‌پي‌اس‌اس و ليزرل مي‌باشد. و در نهايت نسبت به معني دار بودن مدل و هر يک ازمتغيرهاي مستقل تصميم‌گيري شده می باشد. بر اساس تجزيه و تحليل‌هاي انجام شده تمامي فرضيه‌هاي به تائيد رسيدند.

کلمات کليدي: هوش فرهنگي، مولفه هاي هوش فرهنگي، رفتار شهروندي

1-1- مقدمه

با در نظر داشتن محيط متلاطم و پر رقابت امروز بسياري از سازمان هاي قرن 21 چند فرهنگي شده اند. محيط کار امروز نياز به افرادي دارد که با فرهنگ هاي مختلف آشنا باشند و بتوانند با ساير فرهنگ ها ارتباط مستقر کنند براي اين مقصود نياز به هوش فرهنگي احساس مي گردد. هوش فرهنگي دامنه ي جديدي از هوش می باشد که ارتباط زيادي با محيط هاي کاري متنوع دارد. هوش فرهنگي به افراد اجازه مي­دهد که تشخيص دهند ديگران چگونه فکر مي کنند و چگونه به الگوهاي رفتاري پاسخ مي دهند و در نتيجه موانع ارتباطي را کاهش و به افراد قدرت مديريت تنوع فرهنگي مي دهد. افراد داراي هوش فرهنگي بالا قادرند اثر قابل توجهي بر توسعه محصول داشته باشند اين افراد جزء دارايي هاي ارزشمند سازمان هستند و بخصوص در زمان بحران خود را بيشتر نشان مي دهند. در دنياي کنوني اکثر مديران خواهان کارکناني هستند که بيش از وظايف توضیح شغل خود فعاليت مي کنند آنها به دنبال کارکناني هستند که به فراسوي انتظارات مي طریقه، به ميل و خواست خود به رفتارهاي دست مي زنند که جزو وظايف رسمي شغلي شان نيست. بطور کلي آن دسته از رفتارهاي شغلي کارکنان که تأثير زيادي بر اثر بخشي عمليات سازمان دارد، توجه محققان و مديران زيادي را به خود جلب کرده می باشد. رفتار شهروندي سازماني شامل رفتارهاي اختياري کارکنان می باشد که جزو وظايف رسمي آنان نيست و مستقيماً توسط سيستم رسمي پاداش در نظر گرفته نمي گردد و ميزان اثر بخشي کل سازمان را افزايش مي دهد.

1-2- بيان مسئله

از آنجائي كه بسياري از سازمان هاي قرن بيست و يكم، چند فرهنگي هستند، ميتوان انواع كاركنان با فرهنگهاي متفاوت را نظاره نمود. اين در حالي می باشد كه ممكن می باشد در يك كشور، محصولي طراحي، در 10 كشور توليد و در بيش از 100 كشور به فروش برسد . اين واقعيت سبب پويايي فراواني روابط در محيط هاي چند فرهنگي شده می باشد، به نحوي كه تفاوت در زبان، قوميت، ارزش ها، هنجارها و در يك بيان فرهنگ هاي متفاوت ميتواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور كند و در صورت نبود درك صحيح، توسعه روابط كاري مناسب را با مشكل مواجه سازد(تريانديس[1]، 2006). اين دشواري هاي ادراكي سبب ارائه مفهومي نوين در مباحث شناختي شده می باشد كه به نام هوش فرهنگي شناخته مي گردد. در شرايط كاري كنوني كه تنوع و جهاني سازي به صورت فزاينده اي رشد كرده می باشد، اين هوش قابليت مهمي براي مديران، كاركنان و سازمان ها محسوب مي گردد نظر به رشد روز افزون تعاملات و مبادلات بين المللي و ناهمگوني نيروي كار، بسياري از صاحب نظران مديريت توجه خود را به شناسايي و تقويت قابليت هايي كه به حضور اثر بخش در محيط هاي بسيار پيچيده و پويا بينجامد، معطوف ساخته اند. در ميان اين قابليت ها، هوش فرهنگي مهم ترين توانمنديي می باشد كه مي توان براي مواجهه مناسب با موقعيت هاي چند فرهنگي به كار گرفت. هوش فرهنگي كمك مي كند با درك سريع و صحيح مؤلفه هاي فرهنگي مختلف، رفتاري متناسب با هر يك از آنها بروز دهيم(عباسعلي زاده،1387). امروزه سازمان ها بدنبال مديراني هستند كه بتوانند از توانايي تطبيق مستمر با افرادي از فرهنگهاي مختلف و توانايي اداره ارتباطات بين فرهنگي برخوردار باشند . محيط كار امروز، نياز به افرادي دارد كه به فرهنگهاي مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد ساير فرهنگ ها، ارتباط مناسب مستقر كنند . براي اين مقصود، افراد نياز به هوش فرهنگي دارند. توانايي فرد براي تطبيق با ارزش ها، سنت ها و آداب و رسوم متفاوت از آ ن چه به آنها عادت كرده می باشد و كاركردن در يك محيط متفاوت فرهنگي، معرف هوش فرهنگي می باشد (هاديزاده مقدم و حسيني، 1386، ص138 ).

سازمانها، بدون تمايل داوطلبانه افراد به همکاري، قادر به توسعه اثربخشي خرد جمعي خود نيستند، تفاوت همکاري داوطلبانه و اجباري از اهميت فراوان برخورداراست. در حالت اجباري شخص وظايف خود را در راستاي مقررات و قوانين و استانداردهاي قابل قبول يک سازمان و صرفاً در حد رعايت الزامات انجام مي دهد. ولي در همکاري داوطلبانه اين مقوله وراي وظيفه مطرح می باشد و افراد کوششها، انرژي و بصيرت خود را براي شکوفايي توانايي هاي خود به نفع سازمان ابراز مي کنند. در اين حالت افراد معمولاً از منافع شخصي خود مي گذرند و مسئوليت پذيري در راستاي منافع ديگران را در اولويت قرار مي­دهند(اسچاپ[2]، 2008). مطالعه رفتار افراد در محيط هاي کاري از دير باز مورد توجه انديشمندان علوم مديريت بوده می باشد و با ظهور رشته رفتار سازماني در سالهاي نخست دهه 1960 اين امر جديت بيشتري يافت. بسياري از مطالعات صورت گرفته سعي در تقسيم بندي رفتارها و علل بروز آنها داشته اند. مباحثي نظير، ادراك، انگيزش، نگرشهاي شغلي و غيره مانند مواردي هستند که به بررسي ريشه بسياري از رفتارهاي آدمي در محيط کار مي پردازند. اما بحثي که در دو دهه اخير مطرح شده می باشد و علاوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نيز به خود جلب کرده می باشد، رفتار شهروندي سازماني نام دارد . رفتار شهروندي سازماني، رفتاري اختياري و فرا وظيفه اي می باشد که در افزايش عملکرد اثربخش سازمان مؤثر می باشد و به گونه مستقيم يا غير مستقيم بوسيله سيستم پاداش رسمي سازمان سازماندهي نميشود.با در نظر داشتن اينکه افزايش اثربخشي همواره يکي ازمسائل ودغدغه هاي مديران می باشد، شناخت رفتار شهروندي سازماني و زمينه هاي استقرار آن مي تواند گام موثر و مفيدي در اين مسير به شمار آيد(همان منبع، 281).

از اين رو تحقيق حاضر برآن می باشد تا از يک سو مفهوم نسبتا جديد از زمينه هاي رفتار شهروندي را به عنوان عامل ايجاد کننده رفتار شهروندي سازماني مورد بررسي قرار دهد و از سوي ديگر ارتباط هوش فرهنگي و رفتار شهروندي سازماني را بسنجد لذا نظر به اهميت مديريت بر شعب بانک ملت ايران و تاثير اين امر بر رفتار شهروندي مديران شعب انجام اين پژوهش با در نظر داشتن اينکه براي اولين بار در ايران و به خصوص در ايران انجام مي گيرد پيش از پيش ضروري به نظر مي رسد. در حقيقت با انجام اين تحقيق تا حدودي مي توان تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران را ارزيابي نموده و در جهت تقويت اين امر گام هاي مثبتي را برداشت.

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق

جهان امروز به گونه اي بي سابقه، شاهد حرکتي شتابان به سوي نوعي همگرايي و تصويرگر تأثیر آفريني انسانها براي مشارکت در مديريت مشترک جهاني می باشد. در اين ميان حضور مديراني با ويژگي هوش فرهنگي تاثيرگذار بر فرآيند جهاني شدن بسيار لازم است. علاوه بر هوش متداول عقلاني و هوش عاطفي که همواره مورد تاکيد صاحبنظران علم مديريت و رهبري بوده می باشد، رهبران هزاره سوم براي هدايت پيچيدگي هاي نوين محيطهاي جهاني نيازمند هوش ديگري نيز هستند که از آن به هوش فرهنگي تعبير مي گردد. از آنجايي که جهاني شدن فرآيندي شتابان و به سرعت در حال توسعه و از طرفي عرصه همسفري همه ملتهاي جهان با ويژگيهاي خاص فرهنگي و اجتماعي خويش می باشد لذا رهبران آينده جهان بايد توانايي شناخت و تکريم ارزش ها و فرهنگ هاي  شرکت کنندگان در سفر جهاني شدن را داشته باشند. به بيان ديگر، برخورداري از سطح مطلوبي از هوش فرهنگي ضرورت رهبري در عرصه جهاني شدن می باشد و افزايش مهارتهاي آن در رهبران، اثربخشي بيشتر در محيطهاي جهاني را به دنبال خواهد داشت.(عیسی زاده،1391 ) بنابراين با در نظر داشتن تأثیر مهم و استراتژيک مديران شعب بانک ملت و همچنين اهميت هوش فرهنگي در موفقيت مديران در محيط هاي جديد بر آن شديم انجام تحقيقي در زمينه سنجش هوش فرهنگي مديران شعب و تاثير آن بر رفتار شهروندي و بررسي سطح وابستگي و نوع ارتباط بين هوش فرهنگي و رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران انجام دهيم. عیسی زاده،حسین(1391)، رفتار سازمانی در دنیای امروزی،تدبیر،شماره 22،ص31-46.

1-4- اهداف تحقيق

1-4-1- اهداف اصلي

بررسي تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

1-4-2- اهداف فرعي

بررسي تاثير دانش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير انگيزش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير رفتار هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير استراتژي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

تعداد صفحه :128

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان