با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

دانشكده مدیریت و حسابداری

گروه مديريت بازرگانی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.)

رشته: مدیریت بازرگانی    

 گرایش: تحول

 عنوان:

مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

استاد راهنما

دكتـر حسین گنجی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

عنوان         صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه 3

1-2) اظهار مسأله 4

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش. 5

1-4) اهداف پژوهش. 6

١ـ5) چهارچوب نظري تحقيق. 6

1-6) فرضیه های پژوهش. 8

1-7) تعاریف نظری و عملیاتی. 9

1-8) قلمرو پژوهش. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: مدیریت استراتژيک منابع انسانی

2-1-1) مقدمه. 12

2-1-2) تعریف مدیریت منابع انسانی.. 12

2-1-3) جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی.. 13

2-1-4) جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی.. 13

2-1-5) تاریخچه مدیریت منابع انسانی.. 14

2-1-6) اهداف مدیریت منابع انسانی.. 15

2-1-7) فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی.. 16

2-1-8) عناصر يا اجزاء اصلي سيستم مديريت منابع انساني بر اساس توجه استرات‍ژيك… 22

2-1-8-1) نظام تامين وتعديل منابع انساني.. 23

2-1-8-2) نظام بهسازی منابع انسانی.. 23

2-1-8-3) نظام نگهداری منابع انسانی.. 24

2-1-8-4) نظام کاربرد منابع انسانی.. 25

2-1-8-5) نظام روابط کار. 26

2-1-9) مفاهيم و تعاريف استراتژي.. 26

2-1-10) واقعیت فرآیند طراحی استراتژی.. 30

2-1-11) توجه سیستماتیک به طراحی استراتژی.. 31

2-1-12) تعریف مدیریت استراتژیک… 32

2-1-13) مراحل مدیریت استراتژیک… 33

2-1-14) مفهوم برنامه ریزی استراتژیک… 34

2-1-15) خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک… 37

2-1-16) مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک… 37

2-1-17) پیوند میان برنامه ریزی راهبردي و منابع انسانی.. 39

2-1-18) تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 41

2-1-19) اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 45

2-1-20) مفهوم برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني.. 46

2-1-21) فرآيند برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني با رويكرد اجرايي.. 47

2-1-22) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی.. 52

2-1-23) روشهای طراحی استراتژی های منابع انسانی.. 53

2-1-23-1) روش جهان شمول (بهترین روش یا روش برتر) 53

2-1-23-2) روش بهترین هماهنگی (روش اقتضایی) 54

2-1-23-3) روش جمع کردن (ترکیبی) 55

2-1-24) مدلهاي های طراحي و تدوین استراتژی منابع انساني.. 55

2-1-24-1) مدلهای عقلایی یا منطقی (مبتنی بر استراتژی سازمان) 55

2-1-24-2) مدلهای فزاینده یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی) 56

2-1-24-3) مدل يكپارچه تدوين استراتژي منابع انساني.. 62

2-1-25) مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 64

2-1-25-1) مدل مدیریت تعهد بالا. 65

2-1-25-2) مدل مدیریت عملکرد بالا. 66

2-1-25-3) مدل مدیریت مشارکت بالا. 66

2-1-25-4) مدل 5P مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 67

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-25-5) مدل رایت و اسنل. 69

2-1-25-6) مدل نو، هولنبک، گرهارت و رایت.. 71

2-1-25-7) شولر، جکسون و استوری.. 72

2-1-25-8) مدیریت استراتژیک منابع انسانی ملو. 74

2-1-26) مدلهای مدیریت منابع انسانی در عصر جهانی سازی.. 76

2-1-27) مدیریت منابع انسانی سنتی پیش روی مدیریت منابع انسانی استراتژیک… 79

2-1-28) فرآیند ها و کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 82

2-1-29) تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان. 82

2-1-30) ارتباط بین استراتژیهای کسب وکار و مدیریت منابع انسانی.. 84

بخش دوم: عملکرد سازمانی

2-2-1) تشريح مفهوم عملكرد. 86

2-2-2) تعریف عملکرد سازمانی.. 87

2-2-3) سنجش عملکرد سازمانی.. 89

2-2-4) رویکردهای سنجش عملکرد. 90

2-2-5) معیارهایی برای سنجش عملکرد. 90

2-2-6) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف… 91

2-2-6-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.. 91

2-2-6-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. 92

2-2-6-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.. 93

2-2-7) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی.. 94

2-2-8) ضرورت ارزیابی عملکرد. 95

2-2-9) مزایایی ارزیابی عملکرد. 96

2-2-10) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد. 96

2-2-11) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی.. 97

2-2-12) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی.. 98

2-2-13) مدل های ارزیابی عملکرد. 98

2-2-14) دیدگاه های سنتی و جدید در ارزیابی عملکرد. 109

2-2-15) مدیریت عملکرد. 110

2-2-16) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی.. 113

2-3-1) تحقیقات داخلی.. 115

2-3-2) تحقیقات خارجی.. 116

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه. 119

3-2) روش تحقيق.. 119

3-3) جامعه و نمونه آماری.. 120

3-4) روش و ابزار جمع آوری داده ها 121

3-5) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری.. 121

3-6) روش تجزیه وتحلیل داده ها 124

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده

4-1) مقدمه. 126

4-2) توصیف متغیرهای پژوهش.. 127

4-3) مطالعه نرمال بودن متغیرهای پژوهش.. 136

4-4) آزمون فرضیات پژوهش.. 136

4-5) رتبه بندی ابعاد متغیر مديريت استراتژيك منابع انساني.. 144

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 146

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 146

5-3) نتایج آمار استنباطی.. 148

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش.. 150

5-5) محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 151

منابع و ماخذ. 152

ضمائم. 157

چکیده

اهداف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عمکلرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت می باشد.

روش ها: جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های تولیدی استان گیلان واقع درشهرستان رشت می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب گردید. پرسشنامه ای شامل 22 سوال برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد بهره گیری واقع گردید. همچنین از آزمون هبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره گیری گردید.

یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش بیانگر وجود ارتباط مثبت بین ابعاد مدیریت منابع انسانی و عمکلرد شرکت‎های تولیدی شهرستان رشت می باشد.

کلید واژه: عملکرد، مدیریت استراتژيک منابع انسانی، شرکت های تولیدی.

 
1-1) مقدمه

امروزه در نتیجه جهانی سازی، آزاد شدن بازارها و خصوصی سازی، بیشتر محیط های تجاری، با چالشهای عمده ای برای حفظ هوّیت و ادامه فعّالیت خود به عنوان شرکتهایی کارآمد مواجه می باشند. به این دلیل همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقاء و بهبودعملکرد سازمان های خویش هستند زیرا که عملکرد هرشرکت مبنایی برای ادامه فعّالیت ویا تعطیلی آن شرکت می باشد به این ترتیب شناسایی عوامل مؤّثربرعملکرد هر واحد تولیدی می تواند به شرکت ها در ارتقای عملکردخود کمک شایان توجّهی نماید. این پژوهش به دنبال مطالعه تاثیر مدیریت استراتژيک منابع انسانی برعملکرد شرکت ها می باشد (Deshpande & farley,2004). عملکرد سازمانی از دهه های گذشته مورد علاقه هم محققین دانشگاهی وهم مدیران بخش های اجرایی بوده می باشد زیرا که نتیجه نهایی بهره گیری از منابع ملموس وناملموس درسازمان ها می باشد هر چند که منابع ناملموس برای سازمان ها اهمیت بیشتری دارد( etal. ,2013 & Al-Dhaafri) . مطالعات اخیر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی را بعنوان عاملي برای افزایش مزیت رقابتی مطرح می کند. و كاركنان نیز به طورگسترده رویکرد و فرآیند ودیدگاه خودشان را با برنامه ریزی استراتژیک سازمان محک می‌زنند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی روشی می باشد برای تصمیم گیری درمورد مقاصد و طرحهای سازمان که به مسایل همچون روابط اشتغال، کارمندیابی، آموزش، پاداشها وسیاستها و روشهای روابط کارکنان مربوط می شوند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به روابط بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک درشرکت پرداخته و علاوه بر توسعه قابلیتها به نیازهای سرمایه ای انسانی نیز توجه دارد . در مجموع مدیریت استراتژیک منابع انسانی به هر مساله انسانی عمده توجه دارد که یا بر طرح استراتژیک سازمان تاثیر می گذارد و یا از آن تاثیر می پذیرد )اعرابی، 1385). درفصل اول پژوهش حاضر به اظهار مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، چهارچوب نظری پژوهش، فرضیه‎های پژوهش وتعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش پرداخته می گردد تا یک دید کلی از پژوهش حاضر حاصل گردد.

1-2) اظهار مسأله

در آغاز قرن بيست و يكم تغييرات سريع و همه جانبه جهاني آنچنان محيط فعّاليت سازمانها را دگرگون كرده می باشد كه سازمانها و مديران آنها براي سازگاري باتغييرات و تحوّلات جهاني مجبورند راههاي نوینی براي اقدامات خود بيابند تا بتوانند درصحنه رقابت داخلي و جهاني باقي بمانند (فیضی، 1386). با بررسي عملكرد شركت هاي ايراني مي توان شاهد طریقه پر نوسان و بحث انگيز رشد و نرخ بازده سرمايه گذاري طي دهه بوده و اين در حالي می باشد كه كارشناسان، پتانسيل شركت هاي حاضر در بازار ايران را از لحاظ عملكرد بهتر، بيشتر از اين مي دانند (یوسفی، 1389). در هرصورت امروزه عملکرد سازمانی، و مدیریت آن به یکی از موضوع های مورد توجه و جذاب تبدیل شده می باشد. این تمایل هم در زمینه های تحقیقاتی و هم در زمینه های کاربردی به بروز نوآوریهای بسیاری منجر شده می باشد (Víctor et al., 2008). بررسي ديدگاه هاي مختلف در مورد عملكرد نشان مي دهد كه متغيرهاي بسيار ي مي توانند بر آن موُثّرگذار باشند. علیرغم حجم زیاد مطالعاتی که از اواخر دهه 1990 به مقوله SHRM پرداخته اند، شواهد محکمی در مورد راههای اتخاذ و بکارگیری انواع مختلف استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در ایران، و چگونگی تاثیرگذاری آن بر عملکرد سازمان ها و شرکت ها در دست نمی باشد. بااینکه در مطالعات قبلی به مطالعه اجمالی ارتباط میان بکارگیری SHRM و عملکرد سازمان در تعدادی محدود از سازمانهای پرداخته شده، اما هنوز در زمینه مطالعات کاربردی که به تشریح تاثیر بعضی عوامل موثر در بکارگیری SHRM در بخشهای خصوصی مانند شرکت های تولیدی باشد دیده نشده می باشد (افجه واسماعیل زاده، 1388). مسئله اصلي تحقيق اين می باشد که مديريت استراتژيک منابع انساني و بهره گیری از کارکردهاي اصلي آن و تاکید هر چه بیشتر برآنها به صورت سيستماتيک وسازمان يافته در هر شرايطي و براي هر نوع شرکتي، در هر اندازه‌اي، در هر صنعت و بازاري مفيد و مثمر فايده باشد و منجر به تقويت عملکرد شرکت ‌گردد و يا بهره گیری از مديريت استراتژيک منابع انساني و کارکرد‌هاي آن در همه شرايط می تواند مناسب نباشد وگاهي ساز وکار‌هاي سنتي مديريت منابع انساني تاثير بهتري بر روي عملکرد سازمان دارند. در این راستا جهت ارضاء نیازهای مشابه در شرکت های تولیدی شهرستان رشت این پژوهش انجام گردید تا این مسئله پاسخ داده گردد که :

آیا بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت ارتباط ای هست؟

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش

مطالعه عملکرد سازمانها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد زیرا به وسیله این عامل مدیریت می‌تواند مطمئن باشد که سازمان عملکرد بهتری دارد یا نه، با وجود اهمیت عملکرد و ارزیابی آن پی بردن به عوامل مؤّثر و مرتبط با آن نیز دارای اهمیت می باشد زیرا با دانستن ارتباط میزان و گردیدّت ارتباط عوامل مؤّثر بر عملکرد می‌توان با تغییر و دستکاری آنها عملکرد را بهبود بخشید و در جهت رشد سازمان گام برداشت. درحقیقت ارزیابی عملکرد شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي داراي فعّالیت مشابه و مطالعه نتایج حاصل از عملکرد آنها در یک دوره معّین و همچنین شناخت متغیرهای تأثیرگذار برآن از فرآیندهای مهم و راهبردي محسوب می شوند که ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان، تأثیر قابل توجّهی در امر بهبود مستمر و افزایش کیفیت واثربخشی تصمیمات مدیریت شرکت ها دارد (آراسته، 1391). به هر حال مؤسسات، سازمان ها و شرکت ها با هر ماموریت، رسالت، اهداف وچشم‌اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین‌المللی اقدام می‌کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب‌رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری می باشد و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به پژوهش اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند. پس، شناخت عوامل موثر بر عملکرد یک فرایند مهم راهبردی تعبیر می گردد. ارزيابي عملكرد براي موفقيت هر سازماني حياتي می باشد چرا كه فهم رفتار را آسان مي سازد، به آن شكل می‎دهد و رقابت پذيري را بهبود مي بخشد. همچنین شناسایی متغیر های تأثیر گذار بر عملکرد و بهبود مستمر عملكرد از طریق آنها، می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی گردد. امروزه دولتها و سازمانها و مؤسسات کوشش بسیاری را در این مورد اعمال می‌كنند. بدون مطالعه و كسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و كسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی كه به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملكرد میسر نخواهد گردید.

1-4) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه توضیح زیر می باشد:

  1. سنجش میزان به کار گیری روش های مدیریت استراتژيک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

 1-5) چارچوب نظری پژوهش

چهارچوب نظری مبنایی می باشد که تمام پژوهش بر مبنای آن اجراء می گردد. چهار چوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی می باشد که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، نظاره وبررسی ادبّیات موضوع (پیشینه پژوهش) فراهم آمده می باشد (خاکی، 1387). مبنای نظری پژوهش حاضر تحقیقی می باشد که چانگ و هانگ[1] در سال2005 انجام داده ومدل آن به صورت زیراست:

تعداد صفحه :187

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان