با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشتة: مديريت بازرگاني

عنوان:

مطالعه عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی

(مطالعه موردی: شهرستان اردبیل)

استاد راهـنما:

دكتر خيراله سربلند

استاد مشاور:

دكتر حميدرضا عليپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چكيده فارسي

فصل اول: کلیات طرح

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………. 5

1-4- چارچوب نظري تحقيق……………………………………………………………………………………. 6

1-5- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………… 7

1-6- سؤالات ………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 8

1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی…………………………………………………………… 8

1-9- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينة تحقيق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2- تعاريف و مفاهيم مديريت ارتباط با مشتري………………………………………………………….. 15

2-3- چرخة زندگـــي مشتري و چرخة خدمت مطلوب در فرايند CRM…………………………… 18

2-4- جلب اعتماد و رضايتمندي مشتري كليد مديريت ارتباط با مشتري…………………………….. 19

2-5- سازماندهي فرايندهاي سازمان و مديريت ارتباط با مشتري………………………………………. 27

2-6- الگوها و مدلهاي سنجش رضايتمندي در مديريت مؤثر ارتباط با مشتري……………………. 28

2-7- فنآوريهاي مدرن و به روز و مديريت ارتباط با مشتري……………………………………………. 30

2-8- فناوري اطلاعات و بهره‌وري بنگاههاي اقتصادي و بهبود CRM………………………………… 33

2-9- مديريت دانش و مديريت ارتباط با مشتري………………………………………………………….. 38

2-10- مديريت دانش مشتري در راستاي حفظ و وفاداري مشتري…………………………………….. 45

2-11- مديريت ارتباط و تمركز بر مشتريان كليدي………………………………………………………… 46

2-12- پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………. 49

 فصل سوم: روش پژوهش (متدولوژی)

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 54

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 55

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… 55

3-4- حجم نمونه و روش اندازه‌گیری………………………………………………………………………… 55

3-5- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 55

3-6- ابزار جمع‌آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 55

3-7-روائی و پایائی ابزار سنجش………………………………………………………………………………. 56

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………… 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش  

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 72

4-2- بخش توصيفي پرسشنامه ………………………………………………………………………………… 73

4-3- توصـيف آماري شاخصهاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي تحقيق………………………………. 75

4-4- آزمون كولموگوروف ـ اسميرنوف براي تعيين نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق………….. 78

4-5- تجـزيه و تحليل استنباطي داده‌هاي آماري (آزمون فرضيه‌هاي تحقيق)…………………………. 79

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات    

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 84

5-2-نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………….. 85

5-3- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 85

5-4- محدوديتهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………. 87

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………… 72

چكيده

مديريت ارتباط با مشتري يكي از دستاوردهاي عصر اطلاعات و دانش می باشد و با در نظر داشتن ويژگيهاي آن، امروزه سازمانها با جديت به دنبال بهره‌مندي از نتايج آن هستند. تحقيق حاضر با هدف مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی شهرستان اردبیل انجام پذيرفته می باشد. جامعة آماري تحقيق حاضر شامل کلية كاركنان مدیریت شعب بانک كشاورزي شهرستان اردبیل بوده كه از مجموع پرسشنامه‌هاي منتشره (49 نفر جامعة آماري)، به دليل عدم حضور برخي مسئولين و در مواردي عدم همكاري از سوي برخي از آنها از يك سو و وجود برخي پرسشنامه‌هاي ناقص از سوي ديگر موجب گرديد كه در كل تعداد 44 پرسشنامه گردآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد نيلوسن (1996) بوده و براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمارة آزمون t بهره گرفته شده می باشد. نتايج حاصل از آزمون متغيرهاي تحقيق نشان داد كه تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی، در نظر داشتن مدیریت دانش، برخورداری از فناوری مدرن و به روز و سازماندهی فرایندهای کسب و کار در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی تأثير می‌گذارد.

كلمات كليدي: مديريت دانش، فنآوري اطلاعات و ارتباطات، مديريت ارتباط با مشتري، بانك كشاورزي

1ـ 1) مقدمه

به مرور زمان و با تکامل و پيشرفت مسائل تجاري و بازرگاني، جايگاه و موقعيت مديريت ارتباط با مشتري[1] نيز در ساختار سازماني مؤسسات از ارزش و استحکام بيشتري برخوردار شده می باشد. در جوامع سنتي به دليل اينکه تعداد مؤسسات توليدي کم و خواسته‌ها و نيازهاي ارضاء نشدة مردم و گروهها بيشتر بوده لذا رقابت جدي بين مؤسسات وجود نداشته و آنها به راحتي مي‌توانستند با در نظر داشتن فلسفه توليد، هر چيزي را که توليد مي‌کردند به فروش برسانند. با اين وصف در آن وقت تلاشهاي همه جانبه و سازمان يافته‌اي براي فروش محصولات وجود نداشت و طبيعي می باشد که در ساختارهاي تشکيلاتي مؤسسات از وجود هر گونه ارتباط با مشتري خبري نباشد. اما با گذشت زمان به خاطر وجود سودهاي بيشتر و بالاتر ناشي از تفاوت خريد و فروش کالاها و يا توليد و عرضة آنها به تعداد مؤسسات تجاري و توليدي اضافه شده و شعبات و دواير کوچکي که در راستاي سنجش رضايتمندي و دريافت الگوها و نيازهاي مشتريان کوشش مي‌نمودند، زير نظر مديريت فروش ايجاد شدند. سپس اين تلاشها سازمان يافته‌تر گشته و جايگاه بازاريابي بالاتر رفت زیرا که ديگر دواير بازاريابي جوابگوي نياز مؤسسات نبوده و بدين جهت واحد بازاريابي کوچک قبلي به صورت يک مديريت و همتراز با ساير مديريتها مثل مديريت توليد، مديريت خريد و مديريت درآمد و به فعاليتهاي پيشبردي فروش، تبليغات و تحقيقات بازاريابي اقدام نمود. علاوه بر موارد تصریح شده در بالا در دنياي امروز، خريداران براي تصميم‌گيري در فرايند خريد كه الزامي براي رشد كارائي فعلي كشورها تلقي مي‌گردد، با سؤالات و اما و اگرهاي بسياري روبرو هستند. تنوع کالاها و محصولات مختلف باعث شده‌اند مشتريان با حق انتخابهاي فراواني مواجه باشند. از سويي ديگر شرکتها دريافته‌اند که هزينة جذب مشتريان جديد پنج برابر هزينه حفظ مشتريان کنوني می باشد و از دست دادن يک مشتري، تنها از دست دادن يک قلم فروش نيست، بلكه فراتر از آن به معني از دست دادن کل جريان خريدهايي می باشد که مشتري مي‌توانسته می باشد در طول زندگي انجام دهد (طهماسبي آشتياني و نوروزي، 1386). به علاوه وجود رابطة قوي بين رضايتمندي و وفاداري مشتريان و سودآوري مورد قبول واقع شده و تأمين و ارتقاء رضايتمندي و وفادار ساختن مشتريان به هدف عملياتي بسيار مهم اغلب سازمانها تبديل شده می باشد. بنابراين شرکتها همواره بايد ناظر و مراقب تعامل بين خود و مشتريانشان باشند و با شناخت و درک صحيح از نيازها و ارزشهاي مد نظر مشتريان، کالاها و خدمات با ارزشي را به آنان ارائه کنند تا با جلب رضايتمندي، در آنها وفاداري ايجاد كنند. محققان، مديريت ارتباط با مشتري را از ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار داده‌اند که يکي از آنها تأکيد بر انتخاب و استفادة درست از کلية منابع و عوامل ارتباطي، تحقيقاتي، مطالعاتي، مشاوره‌اي، آموزشي براي بهتر اداره کردن نظام ارتباطات با مشتريان می باشد (غفاري آشتياني، 1386). با اين تفاسير در اين فصل به بيان مقدمه‌اي در خصوص موضوع تحقيق تصریح گرديد. در ادامه فصل به بيان مسأله، اهميت و ضرورت تحقيق و اهداف پژوهشگر تصریح شده و فرضيه‌‌ها و چارچوب نظري تحقيق به تفصيل بيان شده و در نهايت تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق و قلمرو تحقيق تشريح مي‌گردد.

1 ـ 2) بيان مسأله

در جهان رقابتي امروز با عنايت به گسترش رقابت در تجارت شاهد افزايش بسيار زياد در نظر داشتن مشتري، يا به عبارت ديگر گسترش مفهوم مشتري‌محوري علي‌الخصوص در نظام بانكي هستيم. اين امر بهره گیری از سيستمهاي مکانيزه و يکپارچه در اين زمينه را اجتناب‌ناپذير کرده می باشد. مديريت موفق ارتباط با مشتري يکي از مزاياي عمدة رقابتي می باشد که مؤسسات مالي و بانكها مي‌توانند براي جلوگيري از انتقال مشتريان به سوي رقبا مورد بهره‌برداري قرار دهند. هر اندازه يک بانك بتواند ارتباط مؤثرتري با مشتريان خود مستقر نمايد، فرصتهاي بيشتري جهت اراية خدمات بيشتر به آن مشتريان را کسب خواهد نمود. در حالي که بانكها کم و بيش مسائل مربوط به عملکردهاي تک بعدي خود را با بهره گیری از سيستمهاي برنامهريزي منابع سازمان حل نموده‌اند، اکنون با انتخاب سيستمهاي مديريت ارتباط با مشتري، بر بهبود عملکردهاي چند بعدي و جديد خود در راستاي افزايش ارزشي که به مشتريان (تجار و مشتريان) اراية مي‌دهند، تمرکز مي‌نمايند (دهمرده و همكاران، 1389).

مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرایند متشکل از نظارت بر مشتری، جمع‌آوری داده‌های مناسب، مدیریت و ارزشیابی داده‌ها و نهایتاً ایجاد مزیت واقعی از اطلاعات استخراج شده در تعاملات آنان می باشد (كيم و همكاران، 2010). مدیریت ارتباط با مشتری نوعی استراتژی بازاریابی می باشد که هدف آن صرفاً بالا بردن سود به گونه مقطعی نمی‌باشد، بلکه باعث بالا رفتن رضایت مشتری و افزایش سود در بلندمدت نيز مدنظر قرار مي‌گيرد (استيفانو و همكاران، 2003). مدیریت ارتباط با مشتری فرایند طراحی یک سازمان پیرامون مشتریان می‌باشد که در سطح عملیاتی، توسعة نرم‌افزارهای کاربردی فروش، بازاریابی و ادغام آنها را مطالعه می کند و در سطح دیگر نحوة ایجاد و حفظ ارتباطات بلندمدت، چگونگی تدوین استراتژیها و سیاستهای نیل به آن را در نظر دارد. مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی در سطح کل سازمان می باشد، نه فقط در بدست آوردن آگاهی دربارة مشتریان، بلکه در بهبود بخشیدن و خودکارسازی فرایندهای کاری که برای مشتریان، تأمین‌کنندگان و کارکنان سازمان ارزش‌آفرینی می کند (خو و واتون، 2005). از طرفي استقرار فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری در بسیاری از سازمانها موجب افزایش توان رقابتی، افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های عملیاتی و بالا بردن سهم بازار شده می باشد. مدیریت کارا و مؤثر ارتباط با مشتری منجر به افزایش رضایت و وفاداری مشتریان می گردد (امیري، 1388). سین، تسه و ییم عناصر CRM را به توضیح زیر بر می‌شمرند؛

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بعد نخست، تأکید و تمرکز بر مشتریان کلیدی: شامل تمرکز گسترده بر مشتری اصلی و تحویل مستمر ارزش افزوده و برتر به مشتریان کلیدی منتخب از طریق عرضه‌های شخصی شده و دلخواه می باشد. این بعد شامل: 1. بازایابی مشتری اصلی؛ 2. شناخت ارزش دورة عمر مشتری کلیدی؛ 3.سفارش‌سازی (شخصی سازی) و 4. بازاریابی تعاملی خلق مجدد.

بعد دوم، سازماندهی فرایندهای کسب و کار: که ضرورتاً به معنی تغییرات اساسی در روش سازماندهی فرایندهای کسب و کار بانک می‌باشد. بایستی به چالشهای اساسی بانک در ارتباط با شروع و آغاز CRM توجه بیشتری داشته باشیم. این بعد شامل: 1. ساختار سازمانی؛ 2. الزام منابع سطح سازمان و 3. مدیریت منابع انسانی.

بعد سوم، مدیریت دانش: این بعد شامل؛ 1. یادگیری و ایجاد دانش؛ 2. انتشار و به اشتراک‌گذاری دانش و3. پاسخگویی دانش.

بعد چهارم، CRM مبتنی بر فناوری: داده دقیق مشتری، برای عملکرد موفقیت‌آمیز CRM حیاتی می باشد و در نتیجه فناوری تأثیر مهمی در CRM و در افزایش هوشمندی بانک بازی می کند.

طبق قانون پاره‌تو[2]80% درآمد و سود یک شرکت به وسیله 20% مشتریان آن تأمین می گردد، لذا این مشتریان برای شرکت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و برای خدمت‌رسانی به این مشتریان بایستی سازماندهی شرکت به نحوی باشد که بتواند تمام منابع خود را برای کسب رضایت آنها بسیج کند و از طرف دیگر این امر مستلزم مدیریت اطلاعــات مشتریان و شنــاخت مطلوب آنهاست (مدیریت دانش) و تمام این فراینـــد بدون وجود فناوری، عملی نخواهد بود (سين و همكاران، 2005). پژوهش حاضر با در نظر داشتن اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری در جذب و حفظ مشتریان و همچنین با عنایت به شرایط رقابتی بانکها درصدد می باشد تا عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت‌آمیز فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی را شناسایی کند، زیرا که بازیابی اطلاعات مشتریان، تجزیه و تحلیل دقیق و هدف‌دار آن با تأکید بر موضوع کانون توجه قرار دادن مشتری به عنوان هسته اصلی فعالیتهای بانک منجر به توان افزایی[3] بانک برای افزایش رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان از طریق ایجاد ارتباطات مؤثرتر، جذب و حفظ مشتریان جهت نیل به اهداف بانک خواهد گردید (جعفرپور و همكاران، 1386). بدیهی می باشد برای توسعه و پیشرو بودن در عرصة بانکداری، داشتن مدیریت ارتباط با مشتری از الزامات اساسی به شمار می‌رود. هر اندازه که بانک بتواند ارتباط مؤثرتری با مشتریان خود مستقر کند، فرصتهای بیشتری جهت ارائه خدمات و محصولات بیشتر به آن مشتریان را کسب خواهد نمود (جمالی فیروزآبادی و همكاران، 1386). در این بین با اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و حتی قبل از اجرای آن بایستی عوامل مؤثر بر موفقیت در استقرار بهینه این سیستم شناسایی شوند تا بتوان موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری را در بانک تضمین نمود. عواملی از قبیل تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی، در نظر داشتن مدیریت دانش، سازماندهی فرآیندهای کسب و کار، بهره گیری از فنآوریهای مدرن و به روز در عرصة بانکداری به عنوان متغیرهای مهم در این مطالعه به دقت مورد آزمون قرار می‌گیرند تا عیوب و نقصهای احتمالی مرتفع گردند، سپس بایستی به اجرای موفقیت‌آمیز این سیستم امیدوار بود، اگر این طور نباشد بانک نه تنها به اهداف برنامه خود نائل نمی‌گردد، حتی گاهی اوقات نتایج معکوس و افزایش هزینه را برای بانک به ارمغان می‌آورد. پس در این پژوهش می‌خواهیم مطالعه نمائیم که اولاً وضعیت عوامل مؤثر در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی به چه صورت می‌باشد؟ ثانیاً اولویت و درجة هر یک از این عوامل در مقایسه با یکدیگر به چه صورت می‌باشد؟

1 ـ 3) اهميت و ضرورت تحقيق

امروزه نظام بانكي علاوه بر تدوين استراتژيهايي براي جذب مشتريان جديد و انجام معامله با آنها درصدد برآمده‌اند تا مشتريان کنوني را نيز حفظ کنند و ارتباط‌اي دائمي با آنها به وجود آورند. به عبارتي بانكها به دنبال کسب ارزش دورة عمر مشتريان خود هستند. در اين بين مديريت ارتباط با مشتري يک واقعيت ملموس براي بانكها قلمداد شده كه مزايايي همچون پاسخگويي سريع به درخواست مشتريان، فراهم کردن شرايط مسائد براي مراجعه مجدد مشتريان، کاهش هزينه‌هاي تبليغات، شناخت عميق‌تر مشتريان و دريافت بازخورد از مشتريان و توسعة خدمات بانكي را براي آنها به دنبال دارد (كينگ و بورگس[4]، 2012). با در نظر داشتن ضرورتها فوق و اينكه مديريت ارتباط با مشتري يك راهبرد استراتژيك براي ايجاد ارزش دو سويه براي بانكهاست و اين كه تمام جوانب مشخصات مشتري را شناسايي كرده، دانش مشتري را به وجود آورده و روابط منسجم با مشتري را شكل مي‌دهد و در نهايت برداشت آنها را دربارة خدمات بانكي ايجاد مي‌كند، به همين دليل بررسي چنين مفهوم با ارزشي، علي‌الخصوص بانك كشاورزي جامعة مورد مطالعه به دليل ريزش مشتريان بعد از اخذ وام، محدوديتها در باب حفظ و نگهداري مشتريان، عدم رسوب سپرده‌هاي مشتريان هدف و افزايش منابع سپرده‌گذاري بانكهاي رقيب بسيار ضروري و انجام چنين تحقيقي به شدت احساس مي‌گردد.

1 ـ 4) چارچوب نظري تحقيق

       چارچوب نظری الگویی می باشد که فرد پژوهشگر بر اساس آن دربارة روابط بین عواملی را که در ایجاد مسأله مهم تشخیص داده شده‌اند، تبیین‌هایی فراهم می کند. چارچوب نظری، روابط بین متغیرها را روشن می کند، نظریه‌هایی را که مبانی این روابط هستند، می‌پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که مطالعه پیشینه مبنای چارچوب نظری را تشکیل می‌دهد، یک چارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه‌های آزمون‌پذیر را فراهم می‌آورد. در این مطالعه متغیر مديريت ارتباط با مشتري بصورت يك فرايند استقرار در نظر گرفته شده كه به صورت كل تحت تأثير متغيرهاي مستقل مديريت دانش، تمركز بر مشتريان كليدي، فنآوري مدرن و به روز و سازماندهي فرايندهاي كسب و كار می باشد كه این متغیرها با اتکا به مطالعة سين و همكاران (2005) می‌باشد. به زعم این محققان عوامل مؤثر بر استقرار مديريت ارتباط با مشتري سازه‌ای مرکب از متغيرهاي مستقل مديريت دانش، تمركز بر مشتريان كليدي، فنآوري مدرن و به روز و سازماندهي فرايندهاي كسب و كار می باشد. بنابراين این پژوهش به دنبال مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی شهرستان اردبیل می باشد كه بر اساس چارچوب نظري تحقيق، مدل تحليلي تحقيق به صورت نمودار (1-1) قابل ارايه مي‌باشد.

تعداد صفحه :105

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان