با عنوان : مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مديريت و حسابداري – گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. )

 عنوان

مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

با کاربرد تحلیلی پوششی داده ها (DEA)

 استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا علیپور

استاد مشاور:

دکتر مهدی فدایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. و

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2

1-2) اظهار مساله………………………………………………………………………………………………… 2

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………. 4

1-4) اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 4

1-5) چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………. 6

1-6) سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………….. 6

1-7)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………… 6

1-8)قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………… 8

1-8-1) قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………….. 8

1-8-2) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………. 8

1-8-3) قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: ارزیابی عملکرد

2-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2) عملکرد سازمانی ………………………………………………………………………………………. 10

2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی…………………………………………………………………….. 12

2-3-1) محیط بیرونی ……………………………………………………………………………………….. 12

2-3-2)محیط درونی ………………………………………………………………………………………… 13

2-3-3) دستاوردها …………………………………………………………………………………………… 14

2-4) ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………. 15

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5) رویکرد های اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………. 17

2-6) روشهای ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………….. 17

2-7) فرایند ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………….. 20

2-8) چالش های ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………… 20

2-9) مزایای نظام ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………… 21

2-9-1) برای سازمان ………………………………………………………………………………………… 21

2-9-2) برای ارزیابی کننده………………………………………………………………………………….. 21

2-9-3) برای ارزیابی شونده………………………………………………………………………………… 22

2-10)مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و مطالعه کارایی ……………. 22

2-10-1) تحلیل پوششی داده ها DEA ………………………………………………………………… 23

2-10-2) مدلهای پایه ای تحلیل پوششی داده­ها………………………………………………………… 25

2-10-2-1) مدل CCR……………………………………………………………………………………… 25

مدل نسبت CCR……………………………………………………………………………………………… 25

مدل CCR ورودی محور ………………………………………………………………………………….. 28

مدل CCR خروجی محور………………………………………………………………………………….. 29

2-10-2-2) مدل BCC ……………………………………………………………………………………… 30

2-10-2-3)مدل اندرسن – پیترسن ( (AP……………………………………………………………….. 31

بخش دوم: معرفی سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در ارتقاء سلامت کشور

2-11) معرفی سازمان تامین اجتماعی ……………………………………………………………………. 31

2-12) خدمات و حمایتهای سازمان ……………………………………………………………………… 33

2-12-1) تعهدات و خدمات حمایتی ……………………………………………………………………. 34

2-12-2) خدمات درمانی …………………………………………………………………………………… 34

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-13) پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………….. 36

الف) مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………. 36

ب) مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………. 39

2-14) اختصار فصل………………………………………………………………………………………….. 41

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 43

3-2) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 43

3-3) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………….. 44

3-4) روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. 44

3-5) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………….. 44

3-5-1)مدل مورد بهره گیری…………………………………………………………………………………… 45

3-5-2) تعیین و تبیین شاخص‌ها………………………………………………………………………….. 45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 48

4-2) ساماندهی داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………….. 48

4-3) بخش دوم مطالعه نتایج………………………………………………………………………………. 50

4-3-1) مطالعه نتایج با مدل CCR-I……………………………………………………………………. 55

مجموعه مرجع…………………………………………………………………………………………. 56

رتبه بندی بر اساس کارایی………………………………………………………………………….. 58

مطالعه علل کارآمدی شعب کارآمد و ناکارآمدی شعب ناکارآمد…………………………… 61

مطالعه کارایی مقیاس ……………………………………………………………………………….. 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 68

5-2) پاسخ به پرسشهای پژوهش………………………………………………………………………….. 69

پرسش اصلی……………………………………………………………………………………………. 69

پرسشهای فرعی ……………………………………………………………………………………… 69

5-3) پیشنهادآتی بر مبنای یافته های پژوهش…………………………………………………………… 71

5-4) پیشنهادها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………….. 72

5-5) محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………. 72

منابع………………………………………………………………………………………………………………. 73

چکیده

امروزه تمامی مدیران در همه سازمانها خواستار بهره گیری بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف می باشند. پس وجود مدلی به مقصود ارائه بازخور در راستای بهبود شعب مختلف سازمانها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. در راستاي ضرورت فوق، سازمان تامین اجتماعی استان گیلان به عنوان نمونه آماری انتخاب و با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی شعب آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. تا ضمن ارزيابي عملكرد شعب آن، شعب کارا و نا کارا تعیین و راهکارهایی جهت بهبود عملكرد شعب ناكارا و تقويت هرچه بيش تر شعب كارا تدوين گردد. جهت مطالعه کارایی نهاده های منابع انسانی و مساحت زیر بنای مورد بهره گیری و درصد ارسال ليست حق بیمه به كارگاه فعال، نسبت آراء تائید شده صادره به پرونده هاي رسيدگي شده هيئت بدوي تشخیص مطالبات، نسبت وصولی حق بیمه به بودجه مصوب ابلاغی، نسبت پرونده هاي مختومه به كلاسه فعال اجراييات، نسبت بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد، اختياري و خاص به كادر امور بيمه شدگان با بهره گیری از مدل CCR ورودی محور از طریق نرم افزار DEA-Master مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که 4 شعبه از 21 شعبه مورد مطالعه کارا و 17 شعبه ناکارا بوده اند. خاطر نشان می گردد که میانگین کارایی فنی آنها 59.22 و میانگین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه نیز 86 درصد بوده می باشد.

کلید واژه­ها: کارایی، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها،تامین اجتماعی استان گیلان

  • مقدمه

امروزه اوضاع حاکم بر بازارهای جهانی، محدودیت منابع، رقابتهای بسیار فشرده، و… سازمانها را به سوی اتخاذ راهبردهای مناسب سوق داده می باشد. بطوریکه مديران و تصمیم گیران سازمان ها، خواستار بهره گیری بهينه از امكانات و ظرفيت هاي موجود در بخش هاي مختلف مي باشند. بنابراين ارزیابی عملکرد به مقصود ارايه بازخورد در راستاي بهبود عملكرد شعب مختلف سازمان ها و دستيابي به ابزاري جهت برآوردن اين نياز مديران، بسيار ضروري و منطقي به نظر مي رسد. از این رو ارزيابي عملكرد و بهره وري در دهه­هاي اخير مورد توجه بسيار قرار گرفته می باشد. متدها و تكنيكهاي بسياري جهت ارزيابي عملكرد ايجاد شده می باشد كه هر كدام مجموعه اي از شاخص ها را جهت ايجاد توازن در ديدگاه­هاي سنتي و تك بعدي به عملكرد معرفي مي نمايند. اما علي رغم تمامي اين پيشرفتها در ارزيابي عملكرد، بسياري از سازمانها همچنان بر شاخصهاي عملكرد سنتي و مالي متكي هستند.(Tangen ,et al, 2004). سازمان تامين اجتماعي نيز محق و علاقه مند می باشد كه در راستاي ضرورت فوق، سعي و تلاشي در به كارگيري مدلي مناسب جهت ارزيابي عملكرد شعب خود داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسايي شعب كارا و ناكارا، استراتژي هاي مناسب را جهت بهبود عملكرد شعب ناكارا و تقويت هرچه بيش تر شعب كارا تدوين نمايد. از آنجائیکه اکثر مطالعات انجام شده در حوزه مطالعه کارایی و ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی با بهره گیری از روشهای پارامتریک بوده می باشد، پژوهش حاضر درصدد برآمده تا با بهره گیری از روشی ناپارامتریک به سنجش کارایی و ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی استان گیلان بپردازد. در این راستا از تکنیک تحلیل پوششی داده ها[1] که توسط “چارنز” و همکارانش (1976) ايجاد شده و بصورت گسترده اي مورد توجه قرار گرفته بهره گرفته گردید.

1-2) اظهار مسأله

امروزه تمامی مدیران در همه سازمانها خواستار بهره گیری بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف می باشند. یکی از راهکارهای تحقق این هدف مطالعه و ارزیابی کارایی و عملکرد سازمان می باشد. كارايي به معناي انجام درست كار و رسيدن به يك سطح خروجي مورد انتظار از يك ورودي مشخص می باشد. كارايي به معناي توليد كمترين مقدار ضايعات و صرف كمترين ميزان هزينه می باشد؛ بطوريكه كميت و كيفيت ثابت نگه داشته گردد.با اين فرض كه در يك سازمان، كل منابع ثابت و محدود باشند؛ ميزان بهره گیری مطلوب از اين منابع به مقصود توليد محصولات با معيار كارايي مشخص مي گردد (عرب مازار و موسوی، 1389).

مقصود از کارایی موفقيت بنگاه يا موسسه در توليد حداكثر ممكن ستاده از مجموعه عوامل توليد با تكنولوژي ثابتي مي­باشد به طوري كه تمام نهاده­ها و ستاده­ها به دقت اندازه گرفته شده باشد (Farrell, 1957). فارل پيشنهاد نمود كارايي يك بنگاه شامل سه جزء می باشد: كارايي تكنيكي(فني)، كارايي تخصيصي (قيمت) و كارايي اقتصادي (هزينه اي) براساس تعريف فارل، كارايي تكنيكي توانايي يك بنگاه را براي به دست آوردن حداكثر ستاده از يك مجموعه نهاده هاي معين با تكنولوژي معلوم منعكس مي­نمايد، در اين صورت هر چه بنگاه اتلاف منابع كمتر و در سطح مشخصي از نهاده­ها توليد بيشتري داشته باشد از لحاظ تكنيكي كاراتر خواهد بود . کارايي تخصيصي، توانايي يك بنگاه براي بهره گیری تركيب بهينه اي نهاده ها با در نظر داشتن قيمت هايشان را نشان مي دهد. اين كارايي به حداقل سازي هزينه توليد با انتخاب تركيب مناسبي از نهاده ها براي سطح معيني از ستاده ها با در نظر داشتن مجموعه اي از قيمتهاي نهاده اي مربوط مي گردد. با فرض اينكه بنگاه مورد نظر از لحاظ تكنيكي كاملاً كارا باشد بنگاهي كه از لحاظ تخصيصي كارا می باشد، تركيبي از نهاده ها به كار مي برد. حداقل هزينه ممكن را براي توليد داشته باشد. كارايي اقتصادي بر اساس تعريف فارل از حاصل ضرب كارايي فني و كارايي تخصيصي به دست مي آيد. بدين معنا كه سازماني كه از لحاظ اقتصادي كاملاً كارا می باشد بايد هم از لحاظ فني و هم از لحاظ تخصيصي كارا باشد. مستقل از مقياس بودن و نسبي بودن مانند ويژگيهاي كارايي هاي مطرح شده مي باشد .كارايي تخصيصي در مقايسه با كارايي فني احتياج به اطلاعات قيمتي دارد و همين موضوع باعث كاربرد بيشتر كارايي فني نسبت به كارايي تخصيصي مي گردد (رجبی، 1389).

اندازه گيري و تحليل كارايي نشان مي دهد كه واحدها چگونه مي توانند از منابع خود در راستاي نيل به بهترين عملكرد و افزايش توليد در مقطعي از زمان بهره گیری نمايند. به گونه كلي كارايي،معرف نسبت ستاده ها به نهاده ها در مقايسه با يك استاندارد مشخص می باشد (کاظمی و نیکخواه فرخانی، 1388).

كوئلي نشان داده می باشد كه از ميان روشهاي مختلف ارزيابي عملكرد، روش تحليل پوششي داراي دو مزيت عمده در اندازه گيري كارايي مي باشد :اولاً نيازي به تصريح يك شكل تابعي ميان داده ها و ستاده ها ندارد، به اين معني كه محقق ميتواند از شرايط محدودكنندة انتخاب فرم تابع توليد يا تابع هزينه كه ميتواند تأثيرگذار بر نتايج تجزيه و تحليل كارايي باشد اجتناب كند و ثانيا نيازي به مفروض توزيعات آماري براي اجزاي كارايي ندارد. از سويي ديگر با بهره گیری از روش تحليل پوششي داده ها مي توان براي هريك از واحدهای ناكارا، واحد یا واحدهایی را به عنوان واحد مرجع پيشنهاد نمود كه كارا بوده و مي تواند ساختار بهينه نهاده و ستاده اي را جهت هر يك از واحدهاي ناكارا به شكل تركيب خطي نشان دهد. در واقع اين روش علاوه بر محاسبه انواع كارايي، برنامه اي پيشنهادي براي واحدهاي ناكارا ارائه مي دهد كه بر اساس آن ميزان مطلوب هر نهاده و ميزان ايده­آل قابل دسترس براي ستاده، ارائه و كارايي حداكثر ميشود (مهرگان، 1383).

با در نظر داشتن اهمیت اندازه گیری کارایی برای سازمانها، مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی را که نهادی اجتماعی می باشد و طرفداری های چند جانبه از افراد پیش روی خطرهای مختلف را بعهده دارد هدف پژوهش درنظر گرفته شده می باشد.

1ـ3) اهميت و ضرورت پژوهش

سازمان ها تا زمانی که برای بقاء کوشش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، بایستی اصل بهبود مستمر[2] را سرلوحه فعالیت خود قرار ‌دهند. این اصل حاصل نمی‌گردد، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر ‌گردد. این بهبود را می توان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سازمان، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری، با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب، ایجاد نمود. سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب به انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و اهداف و ماموریت‌ سازمان ها در محیط پویای امروزین کمک قابل توجه می‌نماید. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیاز دارد (تولایی، 1386). زیرا فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تعبیر می گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان می باشد. ممکن می باشد بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می‌نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی می باشد.(عادلی، 1384: 125). علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور می باشد. هرچه را که نتوانیم اندازه‌گیری کنیم نمی‌توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان ‌پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل‌های سازمانی، عملکرد می باشد و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری می باشد و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی‌باشد.

1-4) چهارچوب نظری پژوهش

هر پژوهش به یک چهارچوب نظری نیاز دارد، چارچوب نظری، الگویی می باشد که فرد پژوهشگر بر اساس آن درمورد روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده­اند نظریه پردازی می­کند (خاکی، 1390: 163). چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می­کند، نظریه­هایی که مبانی این روابط هستند را می­پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که مطالعه پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۴). این پژوهش نیز با در نظر داشتن مطالعه وب (2003)و دریک (2003) با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، با درنظر گرفتن دو ورودی (نیروی انسانی و مساحت فیزیکی) و پنج خروجی (درصد ارسال ليست حق بیمه به كارگاه فعال، نسبت آراءتائیدشده صادره به پرونده هاي رسيدگي شده هيئت بدوي تشخیص مطالبات، نسبت وصولی حق بیمه به بودجه مصوب ابلاغی، نسبت پرونده­هاي مختومه به كلاسه فعال اجراييات، نسبت بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد، اختياري و خاص به كادر امور بيمه شدگان ) کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده می باشد.

متغیرهای ورودی
متغیرهای خروجی
–         تعداد کارکنان

–         مساحت زیربنایی شعب

–      درصد ارسال لیست حق بیمه به کارگاه فعال

–      نسبت آراء تائید صادره به پرونده هاي رسيدگي شده هيئت بدوي

–      نسبت وصولی حق بیمه به بودجه ابلاغی

–      نسبت پرونده هاي مختومه به كلاسه فعال اجراييات

–      نسبت بیمه حرف مشاغل آزاد، اختياري و خاص به کادر امور بیمه­شدگان

شکل (1-1) مدل مفهومی پژوهش

1ـ5) اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

  • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

  • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

  1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
  2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
  3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
  4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
  5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه می باشد؟

تعداد صفحه :91

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان