با عنوان :  تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

 دانشكده حسابداری و مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: مديريت دولتی

 عنوان

تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت

 استاد راهنما

جناب آقاي دكتر سعيد باقرسليمي

 استاد مشاور

جناب آقاي دكتر محمدرضا آزاده‌دل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

چکیده ‌ن

فصل اول ـ كليات تحقيق

1-1) مقدمه 2

1-2) اظهار مسأله 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش. 5

1-4) اهداف پژوهش. 6

1-5) چارچوب نظری پژوهش. 6

1-6) مدل پژوهش. 7

1-7) فرضیات پژوهش. 7

1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

1-8-1) متغیروابسته 8

1-8-2)متغیرهای مستقل. 8

1-9) قلمرو پژوهش. 9

فصل دوم ـ مباني نظري و پيشينه‌ي تحقيق

2-1) مقدمه 11

2-2) بخش اول : تعهدسازمانی. 11

2-2-1) تعاريف و مفاهيم تعهد سازماني. 11

2-2-2) اهميت تعهد. 13

2-2-3) مدل هاي تعهد سازماني. 14

2-2-3-1)مدل سه بخشي آلتون و ماير (1991) 14

2-2-3-2)مدل اُريلي و چتمن. 14

2-2-3-3) مدل آنجل وپري. 15

2-2-3-4) مدل پنج تعهدي كليدي. 15

2-2-4) عوامل تعيين‌كننده ابعاد تعهد سازماني. 17

2-2-4-1)تعهد عاطفي. 17

2-2-4-2) تعهد مستمر. 18

2-2-4-3) تعهد هنجاري. 18

2-2-5) راههاي ارتقاء تعهد به سازمان. 19

2-2-6) مشكلات مربوط به تعهد سازماني. 20

2-2-7) خلق استراتژي تعهد. 20

2-2-8) عوامل مؤثر بر تعهد سازماني. 21

2-2-9) شاخص‌هاي تعهد سازماني. 23

2-2-10) فرآيند ايجاد تعهد سازماني. 24

2-2-11) دیدگاه‌هایی درمورد تعهد سازمانی. 25

2-2-12) نتایج تعهد سازمانی. 27

2-3) بخش دوم :رضایت شغلی. 28

2-3-1)تعاریف رضایت شغلی. 28

2-3-2) اهميت رضايت شغلي. 30

2-3-3) عوامل مؤثر بر رضايت شغلي. 31

2-3-5) ابزارهاي اندازه‌گيري رضايت شغلي. 34

2-4) رفتارهای اخلاقی. 36

2-4-1)تاریخچه 36

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-4-2) تعاریف و مفاهیم رفتارهای اخلاقی. 36

2-4-3) اهمیت اخلاق. 37

2-4-4) اخلاق از نظر اسلام 38

2-4-5) ابعاداخلاق. 38

2-4-6) ارتباط استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی. 38

2-4-7) روش‌های التزام به رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها 39

2-4-8) نظريه‌هاي اخلاق. 40

2-4-9) عناصر اخلاقي. 42

2-4-10) سطوح رفتارهای اخلاقی در عرصه‌ي سازماني. 42

2-4-11) مدل‌هاي اخلاق سازماني. 43

2-4-12) فوايد و كاركردهاي اخلاق در سازمان. 46

2-4-13) منابع ارزش‌هاي اخلاقي. 47

2-4-14) آثار مثبت رعايت اصول اخلاقي. 48

2-5)بخش سوم:پیشینه 50

فصل سوم ـ روش اجراي تحقيق

3-1) مقدمه 57

3-2) روش تحقيق. 57

3-3) جامعه‌ي آماري و نمونه آماري. 57

3-4) روش نمونه‌گيري. 58

3-5) ابزار گردآوري داده‌ها و اطلاعات.. 58

3-6) روايي ابزار اندازه‌گيري. 59

3-7) پايايي (قابليت اطمينان) 59

3-8) روش تجزيه و تحليل داده‌ها واطلاعات.. 60

فصل چهارم ـ تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1) مقدمه 62

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 63

4-3) توصیف متغیرهای پژوهش. 67

4-4) آزمون کلوموگروف – اسمیرنف.. 74

4-5) آزمون فرضیات پژوهش. 74

فصل پنجم ـ نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1) مقدمه 81

5-2) نتایج آمار استنباطی. 81

5-2-1)نتایج آزمون فرضیه اول. 81

5-2-2)نتایج آزمون فرضیه دوم 81

5-2-3)نتایج آزمون فرضیه سوم 81

5-2-4)نتایج آزمون فرضیه چهارم 81

5-2-5)نتایج آزمون فرضیه پنجم. 82

5-2-6)نتایج آزمون فرضیه ششم.. 82

5-3)پیشنهادات.. 82

5-3-1)پیشنهادات براساس فرضیه های پژوهش… 82

5-3-2) محدوديت‌هاي تحقيق… 83

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 84

ضمایم.. 88

منابع و مآخذ. 98

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر رفتار اخلاقی و جنبه های مختلف رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان آموزش و پرورش ناحیه یک رشت انجام شده می باشد .تعهد سازمانی متغیر وابسته و رفتارهای اخلاقی و جنبه های رضایت شغلی (رضایت از حقوق و دستمزد،رضایت از همکاران ،رضایت از کارفرما ، رضایت از شغل) متغیرهای مستقل این پژوهش هستند.در اين تحقيق از روش توصيفي بهره گیری شده می باشد و روش گردآوري اطلاعات ميداني و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماري، كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه 1 رشت بوده و حدود 993 هستند كه نمونه بدست آمده 127 نفر می باشد. روش تجزيه و تحليل اطلاعات از روش رگرسيون و با بهره گیری از نرم‌افزار18 SPSS انجام گرفته می باشد.

در این پژوهش دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی هست که همه تایید شدندونتايج نشان داده می باشد كه رفتارهاي اخلاقي و جنبه‌هاي رضايت شغلي بر تعهد سازماني مؤثرند و با در نظر داشتن نتايج بدست آمده متغير رضايت شغلي نسبت به متغير رفتارهاي اخلاقي تأثير بيشتري بر تعهد سازماني دارد. و همچنين با در نظر داشتن نتايج رگرسيون چندگانه ، نتيجه مي‌گيريم كه متغير حقوق و دستمزد نسبت به ديگر متغيرهاي رضايت شغلي تأثير بيشتري را بر تعهد سازماني دارد.

واژگان کلیدی :رفتار اخلاقی،رضایت شغلی،تعهدسازمانی

کليات پژوهش

1-1) مقدمه

دنیای ما دنیای سازمان‌هاست و عناصر اصلی آن بشر‌ها هستند آنانند که به کالبد سازمان‌ها جان می‌بخشند و تحقق هدف‌ها را میسر می‌سازند بدون بشر سازمان بی‌معنی می باشد و مدیریت امری می باشد موهوم. شاید این شبهه پیش آید که در دنیای آینده که آدمواره‌ها و ماشین‌ها جای انسانها را در سازمان‌ها پر می‌کنند تأثیر بشر در سازمان کم رنگ خواهد گردید اما به هیچ رو این‌گونه نخواهد گردید و با خودکاری و ماشینی‌شدن کارها، نوع فعالیت‌های انسانی در سازمان تغییر شکل می‌دهد و به گفته آن دانشمند بنام پیتر دراکر کاردستی جای خود را به کار دانشی می‌دهد. اما تأثیر به یقین تعیین‌کننده بشر، به عنوان حاکم سازمانی همچنان مستقر و مستدام خواهد بود(مورهد و گریفین[1]، 2005)؛ به نقل از الوانی و معمارزاده، 1384). بسیاری از دانشمندان معتقدندکه ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان‌ها به شکل‌های مختلف و با اهداف گوناگون تأسیس و سازمان‌دهی می گردد، امابدون تردید همه آن‌ها بر پایه کوشش‌های جسمی و روانی نیروی انسانی خود اداره و هدایت می شوند. بطورکلی می‌توان گفت نیروی انسانی کارآمد شاخص عمده‌ی برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگراست. وجود نیروی انسانی متعهد به سازمان می‌تواند ضمن کاهش غیبت، تأخیر و جابه‌جایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط‌روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد.(بهرامی،عزت‌آبادی، 1389، 12)

از آنجا که آموزش و پرورش مهمترین رکن برای نیل به توسعه و تحول به شمار می‌آید،با آموزش و پرورش توسعه یافته می‌توان جامعه را در مسیر رشد در ابعاد مختلف قرار داد، از این رو مدارس بیش از پیش نیازمند نیروی انسانی متعهد هستند و تحقق اهداف آموزش و پرورش را بایستی در گرو کوشش و همت معلمان دانست. اما در حال حاضر دیده می گردد که وضعیت نامطلوب شغل معلمی در بسیاری از کشورها، موجب ترک شغل معلمان و یا گرایش آن‌ها به شغل دوم شده می باشد.بعضی دبیران کار را در سطح عالی و با وظیفه‌شناسی انجام می‌دهند در حالی که بعضی دیگر بازده چندانی ندارند و کار را در حدرفع تکلیف انجام می‌دهندو علاقه و تعهدی نسبت به سازمان ابراز نمی‌کنند. پس برای بکارگیری و نگهداری آنان بایستی ضوابط و شرایطی مناسب مستقر نمود تا بتوان از توانایی‌های آنان در فعالیت‌های تربیتی وآموزشی بهره گیری نمود؛زیرا کوشش رضایت مندانه به تعهد بیشتر و مستمرتر و در نهایت به زندگی بهتر بشر‌هاو توسعه و پیشرفت جوامع منجر می گردد.

1-2) اظهار مسأله

در نظر داشتن تعهد سازمانی از نفوذ تاثیر آن بر میزان غیبت ،ماندگاری ،تعلق ،وفاداری و پذیرش اهداف و ارزشهای سازمانی و حرکت در جهت تحقق اهداف سازمانی ناشی می گردد. گرینبرگ و بارون (2000) نیز عقیده دارند که فقدان تعهد و کوتاهی در امر پژوهش و مطالعه تعهد سازمانی کارکنان منجر به افزایش هزینه های هنگفت ناشی از ترک خدمت کارکنان می گردد (ساکی و همکاران ،1389 ،88).تعهد سازمانی مانند عواملی می باشد که بر رفتار کارکنان در سازمان اثر گذاشته و بر بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند قصد جابه جا یی کارکنان ،میزان غیبت آن ها و همچنین تعارض و استرس شغلی افراد تاثیر دارد و ماندن و یا رفتن کارکنان را مشخص می کند.(انصاری و اردکانی ،88،1392)

اگر معلم نسبت به سازمانش متعهد و وفادار باشد ،به گونه قطع موجب بالا رفتن راندمان آموزشی می گردد. اما در حال حاضر نظاره می گردد که وضعیت نا مطلوب شغل معلمی در بسیاری از کشور ها موجب ترک شغل معلمان شده و عدم جاذبه شغل معلمی، مانع جذب فارغ التحصیلان ممتاز و یا موجب گرایش معلمان به شغل دوم می گردد، که به گفته بسیاری از دانشمندان اکثرا به دلیل شرایط کاری، حقوق و دستمزد نامطلوب و عدم تعهد می باشد (همان).بنابر این در نظر داشتن تعهد سازمانی[2] و افزایش تعهد کارمندان آموزش و پرورش ناحیه 1رشت نیز امری ضروری به نظر می‌رسد.

تعهد سازمانی، به آن‌ معنا می باشد که فرد، سازمانی را معرف خود می­داند. در واقع ، نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد، با بهره گیری از تعهد سازمانی ، بهتر می­توان میزان غیبت و جابه‌ جایی کارکنان را پیش‌ بینی نمود .

کیوتام ،دیسک و واگنر [3](2004)تعهد سازمانی را چنین تعریف می کنند :”توجه یا جهت گیری نسبت به سازمان ،که هویت فرد را به سازمان مرتبط می سازد(رجبی پورمیبدی و دهقانی ،1391،55) .می یرو استنلی وهرزکویتچ [4](2002) نیز تعهد را تمایل افراد به صرف انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی تعریف می کنند (نادی و حاذقی 699،1392) .تعدادي از بررسي‌ها ارتباط ميان تعهد سازماني و برخي نمودهاي رفتاري را آزمايش نموده‌اند. تعداد زيادي از يافته‌ها بر اين نظريه تصریح مي‌كند كه كارمندان داراي تعهد زياد بايستي علاقمند به صرف كوشش زيادتري در انجام شغل خود باشند.

اخلاقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزش‌ها دارند وبه عنوان ابزاری نگریسته می شوند که ارزش‌ها را به اقدام تبدیل می‌کنند.(دفت[5]،1388) .صاحبنظران اخلاق كار را بيانگر حد يا قدر و منزلتي مي‌دانند كه هر فرد براي كار عقیده دارد اخلاق كار قوي متضمن اين باور می باشد كه سخت كار كردن رمز موفقيت و سعادت می باشد. پژوهشگران دريافته‌اند كه اخلاق كار قوي با بهره‌وري، ابتكار، نياز به كسب موفقيت، رضايت شغل، در آمد بيشتر و توجه‌ها و باورهاي محافظه‌كارانه بيشتري همراه می باشد(رضائيان،1385). از آنجا که اخلاق سازمانی به عنوان‌یکی از زمینه‌های دانش مدیریت به شمار می‌رود و اعمال مدیریت اخلاق در سازمانها نه تنها نتایج مستقیم و درون سازمانی خوبی دارد بلکه برخورداری مدیران و کارمندان از اخلاق و رفتارهای حسنه می‌تواند سبب تقویت وجدان کاری بهره‌وری و ایجاد حس علاقه در افراد نسبت به کار و سازمان و کاهش ترک سازمان و کمترشدن هزینه‌ها گردد، الگوی رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزه قوی در کارکنان می گردد و میزان رضایت آن‌ها را از شغلشان افزایش می‌دهد.اسچپکر (2001)نیز معتقداست رفتار اخلاقی می تواند در افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر داشته باشد و باعث بالا رفتن تعهد و کاهش نیت به ترک گردد.(نادی و حاذقی ،1391)

اگر سازمان بتواند در اجرای استراتژی‌ها از نقاط قوت فرهنگ (رعایت اصول اخلاقی) بهره گیرد، در آن صورت مدیریت می‌تواند هر نوع تغییری را به راحتی و بسیار سریع انجام داده و به اجرا در آورد.(دیوید،1387).اگر کارکنان رفتار مدیران خود را غیر اخلاقی ادراک کنند ، باعث می گردد که سطح رضایت شغلی و تعهد سازمانی کاهش یافته و نیت به ترک افزایش می یابد (نادی وحاذقی ،1391) .

رضايت شغلي، نوع توجه كلي فرد دربارة شغلش می باشد. كسي كه رضايت شغلي او بالا باشد و نسبت به شغل خود نگرشي مثبت دارد و برعكس كسي كه از كار خود راضي نيست، توجه منفي نسبت به كار خود دارد (رابینز،1378،394).

بی ورلی و همکارانش دریافتند که اولا تعهد سازمانی بارضایت شغلی،غیبت و جابجایی ارتباط دارد و دوما این ارتباط معکوس می باشد، هرچه تعهد سازمانی بیشتر باشد غیبت و جابه جایی کمتر می باشد.(بی ورلی، 2001) از طرفی برخورداری از رضایت شغلی، اعمال رفتار اخلاقی در محل کار قطعاً موفقیت سازمانی را به همراه خواهد داشت، زیرا که وجود انگیزه قوی و رضایت شغلی مناسب شرط اول موفقیت برای هر سازمانی به شمار می رود.دستگاه‌های اجرایی کارآمد از دیدگاه کاتر و آرمسترانگ دستگاه‌هایی هستند که رضایت کارمندانشان مانند رضایت ارباب رجوع برایشان اهمیت دارد.در این‌گونه دستگاه‌ها رضایت کارکنان باعث افزایش تعهد سازمانی شده و کارایی را بالا می‌برد. پس سازمان‌ها می‌بایست برای انجام وظایف علاوه بر رعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی، به ایجاد رضایت شغلی آنان توجه نموده تا ایشان را در تحقق هرچه بیشتر اهدافشان یاری رسانند.

با در نظر داشتن مطالب گفته شده سوال پژوهش این می باشد که :

آیا رفتارهای اخلاقی و رضایت شغلی بر روی تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1رشت تأثیردارد؟

بنابر تحقیقات انجام شده در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارمندان آموزش و پرورش و اینکه کاهش تعهد می‌تواند ناشی از عدم رضایت شغلی یا رفتارهای اخلاقی همکاران باشد، و با در نظر داشتن مدل پژوهشی محقق، که برگرفته از مدل پژوهش فو،دشپانده و ژائو[6]،(2011) می باشد ،به مطالعه تاثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی (از جنبه‌های؛ رضایت از دستمزد، رضایت از همکاران، رضایت از کارفرما، رضایت از شغل)، بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه1رشت می‌پردازیم. در این پژوهش تعهد سازمانی متغیر وابسته، و رفتارهای اخلاقی و رضایت شغلی متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده‌اند و تأثیر آن‌ها برتعهد سازمانی کارکنان مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تجربه دنياي پيشرفته صنعتي نشان مي‌دهد كه عامل عمده صحنه رقابت جهاني كه باعث حركت و سرعت بخشيدن به افزايش توان توليدي و اقتصادي سازمانها و نهايتاً جامعه مي‌گردد، منابع انساني می باشد.

زماني كه انسانها در اثر ناهنجاري‌هاي سازمان در فشار و نگراني قرار مي‌گيرند، قرارداد رواني موجود بين خود و سازمان را از هم‌گسيخته ديده و براي ايجاد قدرت به گونه مستقيم يا غيرمستقيم روحيه ساير كاركنان را نيز تضعيف مي‌نمايند و به گونه محسوس تعارض بين رؤسا و مرئوسين را از قوه به فعل در مي‌آورند. عدم‌رضايت و عدم‌احساس تعلق و وفاداري كاركنان به سازمان، تأخير، غيبت (رواني و فيزيكي) و ترك سازمان را به همراه دارد كه علاوه بر هزينه هاي متعدد، در روحيه ساير كاركنان نيز تأثير مي‌گذارد. يافته‌هاي برخي از مطالعات نشان داده می باشد كه توجه شغلي مانند تعهد سازماني با بعضي از رفتارهاي كار مانند تمايل به ترك شغل، قصد جستجوي شغلي ديگر، غيبت و عملكرد شغلي ارتباط معني دار دارند. (ماتيو و زاجاك، 1990 ”[7] ،194-171)

(كخ و استيرز، 1978[8] وپورتر،1974 [9] ،290)بر اين عقيده‌اند كه كارمندان داراي تعهد سازماني بالا ممكن می باشد نسبت به كساني كه تعهد كمتري دارند، عملكرد بهتري داشته باشند. مودي و همكارانش بر اين عقيده‌اند كه هر سازمان نياز به اعضايي دارد كه وابستگي اش با سازمان بيشتر از قرارداد مبادله‌اي رسمي باشد. به عبارت ديگر، سازمان ها به افرادي نياز دارند كه به نفع سازمان فراتر از وظايف مقرر اقدام كنند و اين امر به ويژه در مشاغل حساس از اهميت به‌سزايي برخوردار می باشد.

تعهد سازمانی کارکنان، بویژه از نظر مدیران سازمان در جهت دستیابی به موفقیت و تعالی سازمانی یک مسأله بسیار مهم می باشد، امروزه باسرعت فزاینده تغییر در سازمان‌ها، مدیران به دنبال راه‌هایی برای افزایش تعهد سازمانی می‌گردند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند. نهادهای آموزشی دریافته‌اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروزی بدون داشتن نیروی انسانی متعهد و متخصص قادر نخواهند بود پاسخگوی نیازهای روزافرون آموزشی جامعه خود باشند.(مشبکی1388،354)

تحقیقات نشان داده‌اند که کارمندان علاقه‌مند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره‌وری بالاتری دارند. تمایل به ماندگاری آن‌ها در سازمان بیشتر می باشد، کمتر غیبت می‌کنند و از انگیزه‌های بالاتری برخوردارند. بدین ترتیب سازمان‌ها می‌توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل مؤثر برآن، اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند(مدنی،1384،135).

تعداد صفحه :123

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان