با عنوان : ارتباط بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 دانشکده مدیریت و حسابداری

 گروه آموزشی مديريت بازرگانی

                  پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                   

رشته مديريت بازرگاني گرایش مالي

عنوان:

ارتباط بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهري(مطالعه موردي شهر آستانه اشرفيه)

استاد راهنما:

دکترمحمدرضا آزاده دل

استاد مشاور:

دکترابراهيم چيراني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

     عنوان           صفحه

چکیده 1

فصل اول كليات تحقيق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مسئله. 3

1- 3- اهميت و ضرورت موضوع. 7

1-4- اهداف تحقيق.. 11

1-5- سوالات تحقيق.. 11

1-6-فرضیه های پژوهش.. 12

1-7- چارچوب نظری پژوهش.. 13

1- 8 – قلمرو تحقيق.. 19

فصل دوم مبانی نظری تحقيق.. 20

2-1- مقدمه. 21

2-2- کیفیت خدمات به مشتریان (شهروندان) 21

2-3- تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.. 36

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده 42

فصل سوم روش اجرای پژوهش.. 51

3-1- روش اجرای پژوهش.. 52

3-2 – جامعه آماری و نمونه های پژوهش.. 52

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 54

3-4- روش و ابزار گردآوري داده های پژوهش.. 55

3-5-روایی و پايايي ابزار پژوهش.. 56

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.. 57

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش.. 59

4-1- مقدمه. 59

4-2- توصيف متغیرهای پژوهش.. 60

4-3-آمار استنباطی.. 79

فصل پنجم نتیجه گیری،پیشنهادات… 85

5- 1- مقدمه. 86

5-2- نتایج یافته های پژوهش.. 86

5-3- ارائه پیشنهادات… 93

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-4- محدودیت های پژوهش.. 95

5-5-پيشنهادات براي تحقيقات آينده 95

منابع پژوهش.. 97

پيوست ها 103

چكيده

عوارض نوسازي و عمران شهري يكي از پايدارترين منابع درآمدي سالم شهرداري‌ها، محسوب شده كه به موجب قانون نوسازي و عمران شهري (1347) از شهروندان دريافت مي گردد. ولي بخش مهم و قابل توجهی از عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان پرداخت نمی گردد و شهروندان به علت های گوناگون تمایلی برای پرداخت این گونه عوارض و وجوه قانونی ندارند. پايين بودن كيفيت خدمات شهري از ديد شهروندان مي تواند يكي از دلايل اين عدم رغبت باشد. هدف اصلي اين پژوهش، مطالعه ارتباط بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهري در آستانه اشرفيه مي باشد. اين تحقيق، پژوهشي توصيفي با 6 فرضيه در خصوص ارتباط مورد بحث می باشد.

جهت گردآوري داده ها در خصوص كيفيت خدمات شهري از پرسشنامه سروكوال و براي سنجش تمايل شهروندان از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری گرديد. جامعه آماري اين تحقيق نيز 384 شهروند آستانه اشرفیه بودند، که حداقل دارای مالکیت یک واحد مسکونی یا تجاری یا قطعه زمین با کاربری مسکونی، در محدوده شهر بوده و حداقل یک بار به شهرداری مراجعه نموده باشند. يافته ها نشان مي دهد كه به نظر شهروندان، كيفيت خدمات شهري و همچنين تمايل آنها به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهري، پايين تر از حد متوسط مي باشد. افزايش يا كاهش کیفیت خدمات شهری در افزايش يا كاهش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری تاثيري نخواهد گردید و برعکس.

بعضی از علت های مختلف كمك مي كند كه در اين شرایط نیاز به تحقیقات بیشتر مي باشد. با این حال، با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل تمایل به پرداخت عوارض شهروندان و همچنین نتایج حاصل از مطالعات قبلی، می توان نتیجه گرفت که تمایل به پرداخت عوارض در درجه اول در گرو یک آمادگی ذهنی متأثر از فضای حاکم بر روابط میان شهروندان و مقامات محلی، فضای حاکم بر هنجارهای اجتماعی از طریق مناسبات گروهی و شبکه های سازمانی، و نیز هنجارها و باورهای شخصی شهروندان می باشد. لذا اولین قدم مدیریت شهری بایستی، در جهت افزایش آگاهی شهروندان به کارکردهای قانون نوسازی و عمران شهری و تأثیر سازنده پرداخت بموقع این عوارض، در عمران و آباداني شهر باشد.

كليد واژه ها: عوارض نوسازي و عمران شهري، كيفيت خدمات شهري، تمايل به پرداخت،       مدل سروكوال، مديريت شهري

  1-1- مقدمه

پس از شكل گيري حيات و با گذشت زمان، ارتباط ي متقابل بشر ها در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و . . . پیچيده تر گرديد. (بريماني،1383،ص126) تحولات اقتصادي، گسترش          مراكز صنعتی بازرگاني و پديده هاي ناشي از پيشرفت تكنولوژي در شهرها، مسايل و مشكلات متعددي براي زندگي شهري به وجود آورد. (طاهري،1377،ص10) و شكل گيري سازمان هايي را براي توليد كالا و خدمات و قبول مسؤوليت اداره ي امور زندگي شهروندان ضروري ساخت. (گلابي،1379،ص114) ايجاد سازماني به نام شهرداري، عالي ترين تدبيري بود كه از طرف دنياي متمدن براي پاسخگويي به نيازمندي ها و توقعات بي شمار ساكنين شهرها به كار برده گردید. (طاهري)

امروزه شهرداري‌ها ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارند و در بخش هاي مختلف مانند، صدور مجوز و پروانه ي ساخت ساختمان هاي بلند مرتبه و معمولی، صدور و اصلاح پایانکار و          گواهی عدم خلاف ساختمان هاي معمولی و بلند مرتبه، صدور مجوزهاي تفکیک، تغییر کاربري و        دیوار گذاري، پرداخت انواع عوارض، پروانه کسب، معاملات، تخلفات و ساير امور مربوط به شهر،    خدمات ارائه می دهند. بهره گیری کنندگان و بهره مندان از این خدمات نیز براساس دو اصل مساوات و عدالت اجتماعی، سهم خود را از هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند، در قالب “عوارض” می پردازند.

1-2- بيان مسئله

افزایش تمایل به شهرنشینی و به تبع آن افزایش هزینه هاي اداره شهر و نیز معضلات ناشی از وابستگی شدید شهرداري‌ها به منابع درآمدي ناپایدار و ناسالم، مانند عوارض مربوط به پروانه های ساختمانی و جرایم کمیسیون ماده صد، که وضعیت نامناسبی را رقم زده می باشد، مسئولین و مدیران شهري را بر آن داشته تا درصدد بهره گیری از منابع درآمدي باشند، که براي شهرداري‌ها از نظر تأمین مالی ظرفیت بالا، مستمر و پایدار داشته و هم از منظر اقتصادي مطلوب باشد.

بررسي تجارب جهاني و مطالعات انجام‌شده درمورد عوارض نوسازي در جهان، مانند مطالعات بانك جهاني نيز نشان مي‌دهد، كه ماليات بر املاك (عوارض نوسازی و عمران شهری)، ابزار بالقوه جانبي در تأمين مالي حكومت‌هاي محلي در كشورهاي در حال توسعه می باشد. اين ماليات به عنوان منبع درآمد مي‌تواند دسترسي به پايه مالياتي گسترده‌اي را براي شهرداري‌ها فراهم سازد. با اين وجود، بازده ماليات ملك در كشورهاي در حال توسعه بسيار اندك می باشد و سهم آن، معمولاً كمتر از 20‌درصد درآمدهاي شهرداري ها می باشد. (ولیخانی دهاقانی و طباطبائي،1390)

در ایران نیز، با در نظر داشتن مطالعات موجود (حسن زاده و خسروشاهی،1387)، برای سال های     1380تا 1383، 99 درصد از درآمدهای به دست آمده شهرداری تهران، وابسته به عوارض پروانه های ساختمانی یا به تعبیری فروش تراکم می باشد و تنها 1 درصد، مربوط به دیگر گونه های عوارض بوده می باشد. هم چنین مطالعه دیگری (هاشمي و طاهرخاني،1387)، حاکی از آن می باشد که طی سال های 1371 تا 1385 عوارض بر ساخت و ساز، بیشتر از 75 درصد از درآمدهاي شهرداري تهران را به خود اختصاص داده می باشد. شهرداری اصفهان نیز، در دوره 1380 تا 1388 به گونه متوسط در حدود 2/49 درصد درآمدهای خود را از محل فروش مازاد تراکم و بطور کلی در حدود 76 درصد از درآمدهای خود را از                          محل عوارض ساخت و ساز تأمین نموده می باشد. در طرف مقابل مهمترین و مناسب ترین نوع درآمد شهرداری ها، که عوارض نوسازی و عمران شهری می باشد، اکثراً ارقام محدودی را به خود اختصاص داده، به گونه ای که سهم این عوارض طی دوره مذکور به گونه متوسط در حدود 4/1 درصد بوده می باشد. (فرجی ملائی و عظیمی،1390)

در آستانه اشرفیه (شهر مورد مطالعه این پژوهش) براساس اطلاعات بدست آمده (جدول 1-1) برای سال های 1386-1390، 4/54 درصد از كل درآمدهاي شهرداري آستانه اشرفيه مربوط به                 عوارض بر پروانه هاي ساختماني (شامل عوارض بر مازاد تراكم، عوارض بر تفكيك اراضي و ساختمان، عوارض بر بالكن و پيش آمدگي و عوارض حذف پاركينگ) و 5/5 درصد وابسته به                      جريمه كميسيون ماده صد و 6/5 درصد مربوط به عوارض نوسازي و عمران شهري و 5/34 درصد مربوط به ساير درآمد ها مانند عوارض بر معاملات غير منقول، عوارض بر فروش كالا و خدمات، عوارض ساليانه خودرو و . . . مي باشد. كه با آمار تقريبي 20.000 پلاك ثبتي اعم از ساختمان، مغازه و زمين در شهر آستانه اشرفيه و با فرض ميانگين 500.000 ريالي عوارض ساليانه هر پلاك، مي بايست حداقل 10.000.000.000ريال، سهم عوارض نوسازي و عمران شهري آستانه اشرفيه در هر سال باشد (با فرض ثابت ماندن ساخت و ساز هاي جديد) كه طبق آمار موجود فقط 25 درصد اين عوارض  دريافت شده می باشد.

تعداد صفحه : 145

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان