با عنوان : ارتباط كيفيت خدمات بانكداري آنلاين با رضايتمندي مشتريان با در نظر داشتن شهرت بانكها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

 دانشكده حسابداری و مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: مديريت دولتی

عنوان

ارتباط كيفيت خدمات بانكداري آنلاين با رضايتمندي مشتريان با در نظر داشتن شهرت بانكها

درسطح بانک های دولتی شهر رشت

 استاد راهنما

جناب آقاي دكتر محمدرضا آزاده‌دل

 

استاد مشاور

جناب آقاي دكتر سعيد باقرسليمي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان       صفحه

چکیده ‌ن

مقدمه. Error! Bookmark not defined.

فصل اول ـ كليات تحقيق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بيان مسأله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4 اهداف پژوهش.. 5

1-5 چارچوب نظری پژوهش.. 6

1-6 فرضیه‌های پژوهش.. 7

1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش.. 7

1-7-1 متغیر وابسته. 8

1-7-2 متغيرهاي مستقل شامل.. 8

1-8 قلمرو تحقيق.. 10

فصل دوم ـ مباني نظري و پيشينه‌ي تحقيق

2-1 بخش اول: رضايت مشتري.. 12

2-1-1 مقدمه. 12

2-1 بخش اول: رضايت مشتري.. Error! Bookmark not defined.

2-1-2 تعريف مشتري.. 13

2-1-3 اهميت مشتري.. 13

2-1-4 رضايت مشتري.. 14

2-1-5 وفاداري رضايت مشتري.. 16

2-1-6 فرايند جلب رضايت مشتري.. 16

2-1-7 سازمان و مشتري.. 17

2-1-8 عوامل مؤثر بر افزايش رضايت مشتريان. 17

2-1-9 رضايت مشتري و نظريه‌هاي مربوط به آن. 18

2-1-10 مدل‌هاي اصلي اندازه‌گيري رضايت مشتريان. 19

2-1-10-1 اندازه‌گيري رضايتمندي مشتري (CSm) 19

2-1-10-2 اندازه‌گيري رضايتمندي مشتريان فورنل (ECSI, ACSI) 19

2-1-10-3 مدل درختي.. 20

2-1-10-4 مدل كانو. 20

2-1-10-5 مدل اندازه‌گيري رضايت مشتري در امريكا 21

2-1-10-6 مدل اندازه‌گيري رضايت مشتري در اروپا 22

2-1-10-7 مدل شاخص‌هاي رضايت مشتري.. 23

2-1-10-8 مدل اي. سي. اس. آي.. 24

2-1-10-9 مدل سروكوال. 24

2-1-11 دلايل مطالعه و سنجش رضايت مشتري.. 25

2-1-12 نيازها و خواسته‌هاي اصلي مشتريان بانك… 26

2-1-13 پيامد و اثرات افزايش رضايت مشتري.. 27

2-1-14 اهميت ارزيابي رضايت مشتريان از خدمات بانكي.. 27

2-1-15-1 شكلهاي ابراز نارضايتي مشتريان نسبت به خدمات بانك و پيامدهاي احتمالي.. 28

2-1-16 برنامه ارائه خدمات مطلوب مشتريان. 29

2-2 بخش دوم : كيفيت خدمات… 29

2-2-1كيفيت خدمات آنلاین.. 29

2-2-2 كيفيت خدمات و بانكداري آنلاین.. 30

2-2-3 ويژگي‌هاي كيفيت خدمات در بانكداري آنلاین.. 32

2-2-4 تاريخچه كيفيت خدمات سيستمهاي آنلاین.. 33

2-2-5 متغير تعديل‌گر: شهرت و برند بانكها 37

2-2-6 بانكداري آنلاین.. 39

2-2-6 انواع خدمات بانكداري آنلاین.. 40

2-2-6-1 شبكه‌هاي مديريت يافته. 40

2-2-6-2 اينترنت با رايانه‌هاي شخصي.. 40

2-2-6-3 بانكداري تلفني.. 40

2-2-6-4 ماشين‌هاي خودپرداز. 41

2-2-6-5 بانكداري موبايلي.. 41

2-2-6-6 بانكداري دفتري.. 41

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-6-7 خدمات بانكي مبتني بر تلويزيون. 41

2-2-6-8 صفحات وب… 42

2-2-6-9 بانكداري خانگي.. 42

2-2-7 مزاياي بانكداري آنلاین.. 42

2-2-8 عمليات بانكداري آنلاین در سيستم بانكي كشور. 44

2-2-9 اجزاي بانكداري آنلاین در ايران. 45

2-2-9-1 انواع كارتها 45

2-2-9-2 شبكه شتاب… 45

2-2-9-3 سيستم تسويه بين بانكي مبادلات ارزي.. 45

2-2-9-4 شبكه سوئيچ عمليات خرد بانكي و بين بانكي.. 45

2-2-9-5 شبكه مركزي سوئيفت… 45

2-2-10 بانكداري آنلاین.. 46

2-2-11 انواع بانكداري.. 47

2-2-11-1 اطلاعات… 47

2-2-11-2 ارتباطات… 47

2-2-11-3 معامله. 47

2-2-12 رشد بانكداري آنلاین.. 48

2-2-13 فرصت‌ها براي بانكداري آنلاین.. 49

2-3-5 مدل تحقيق.. 49

2-3 پيشينه تحقيق.. 51

فصل سوم ـ روش اجراي تحقيق

3-1 مقدمه. 62

3-2 روش تحقيق.. 62

3-3 جامعه‌ي آماري و نمونه آماري.. 62

3-4 روش نمونه‌گيري.. 63

3-5 منابع جمع‌آوري اطلاعات… 63

3-6 ابزار گردآوري داده‌ها و اطلاعات… 63

3-7 روايي ابزار اندازه‌گيري.. 64

3-8 پايايي (قابليت اطمينان) 64

3-9 روش تجزيه و تحليل داده‌ها واطلاعات… 65

فصل چهارم ـ تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1 مقدمه. 67

4-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 68

4-3 توصیف متغیرهای پژوهش.. 73

4-4 آزمون فرضیات پژوهش.. 79

4-5 مطالعه تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان. 83

فصل پنجم ـ نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1 مقدمه. 86

5-2 نتایج آمار توصیفی.. 86

5-2-1 نتایج توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. 86

5-2-1 نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش.. 86

5-3 نتایج آمار استنباطی.. 87

5-3-1 مربوط به ارتباط اول ابعاد كيفيت خدمات آنلاين….. 87

5-3-2 نتایج آزمون فرضیه اول. 87

5-3-3 نتایج آزمون فرضیه دوم. 88

5-3-4 نتایج آزمون فرضیه سوم. 88

5-3-5 نتایج آزمون فرضیه چهارم. 88

5-3-6 مطالعه تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان. 89

5-4 پیشنهادات… 89

5-4-1 پیشنهادات براساس فرضیه های پژوهش.. 89

5-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 90

5-5 محدوديت‌هاي تحقيق.. 91

منابع …… 92

ضمائم

فهرست جداول

عنوان                      صفحه

 جدول4-1 توصیف جنسيت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. 68

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….. 69

جدول4-3) توصیف وضعيت تاهل پاسخ دهندگان…………………………………………………………… 70

جدول4-4) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. 71

جدول4-5 توصیف بانک های مورد بهره گیری پاسخ دهندگان از خدمات بانکداري اينترنتي…………… 72

جدول4-6) توصیف متغیر شهرت……………………………………………………………………………….. 73

جدول4-7) توصیف متغیر امنيت…………………………………………………………………………………. 74

جدول4-8) توصیف متغیر پاسخگويي…………………………………………………………………………… 75

جدول4-9) توصیف متغیر سهولت………………………………………………………………………………. 76

جدول4-10) توصیف متغیر اعتماد……………………………………………………………………………….. 77

جدول4-11 توصیف متغیر رضايت………………………………………………………………………………. 78

جدول4-12) آزمون رگرسیون بین امنيت و رضایتمندی مشتریان با در نظر داشتن شهرت …………………. 79

جدول4-13) آزمون رگرسیون بین امنيت و رضایتمندی مشتریان با در نظر داشتن شهرت …………………. 80

جدول4-13) آزمون رگرسیون بین پاسخگويي و رضایتمندی مشتریان با در نظر داشتن شهرت ………….. 81

جدول4-15) آزمون رگرسیون بین سهولت و رضایتمندی مشتریان با در نظر داشتن شهرت ………………. 82

جدول4-16) آزمون رگرسیون بین اعتماد و رضایتمندی مشتریان با در نظر داشتن شهرت ………………… 83

جدول4-17 آزمون رگرسیون بین ابعاد کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان………………………… 83

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

 نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسيت پاسخ دهندگان………………………………………………………… 68

نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. 69

نمودار4-3) نمودار دایره ای وضعيت تاهل پاسخ دهندگان…………………………………………………. 70

نمودار4-4) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان………………………………………………………. 71

نمودار4-5 نمودار میله ای بانک های مورد بهره گیری پاسخ دهندگان از خدمات بانکداري اينترنتي…… 72

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر شهرت……………………………………………………………………………. 73

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر امنيت…………………………………………………………………………….. 74

نمودار4-8) هیستوگرام متغیر پاسخگويي………………………………………………………………………. 75

نمودار4-9) هیستوگرام متغیر سهولت…………………………………………………………………………… 76

نمودار4-10) هیستوگرام متغیر اعتماد…………………………………………………………………………… 77

نمودار4-11 هیستوگرام متغیر رضايت………………………………………………………………………….. 78

 فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                                        صفحه

 شكل 1-1 مدل تحلیلی پژوهش منبع …………………………………………………………………………….. 7

شكل 2-1 مدل رضايت‌مندي مشتري امريكايي……………………………………………………………….. 22

شكل 2-2 مدل رضايت‌مندي مشتري در اروپا………………………………………………………………… 23

شكل 2-3 مدل تحلیلی پژوهش منبع …………………………………………………………………………….. 50

 چکیده

بانکداری آنلاین، باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده می باشد وهمانند هر فن آوری جدید دیگری دارای هزینه های خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم واحتمال بروز معضلات پیش بینی نشده می باشد. از سوی دیگر بخش در حال رشدی ازمشتریان شکل گرفته اند که فهم تکنولوژیکی دارند و سهولت سیستم های توزیع خدمات مبتنی بر تکنولوژی را نسبت به ارائه این خدمات از طریق کارکنان بانک ترجیح می دهند .پاسخگویی به نیازهای مشتریان با بافت سنتی بانکهای کشور آسان نیست و ایجاد زمینه در اختیار گرفتن فن آوری مناسب الزامی می باشد . هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط ابعاد کیفیت بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با در نظر داشتن شهرت واشتهار بانکهامی پردازد (سید جوادین و یزدانی ،1384).

در این پژوهش از مدل تحلیلی 4 بعدی هان بک سانگ بهره گیری شده می باشد ،که دارای ابعاد :1- امنیت شبکه
2- سهولت بهره گیری ودسترسی آسان 3- قابلیت اعتماد و اتکا 4- پاسخگویی به مشتریان که به عنوان متغییر‌های مستقل این پژوهش می باشند وشهرت واشتهار بانکها به عنوان متغییر تعدیل گر می باشد و مهمترین متغییر این پژوهش رضایت مشتریان می باشد که متغییر وابسته ما بشمار می آید که در این پژوهش ارتباط بین متغییر های مستقل و متغییر وابسته را مورد مطالعه قرار می گیرد. رضایت مشتری که همان توجه کلی در ارتباط با یک کالا یا خدمت بس از اکتساب و بکار گیری آن تعریف می گردد ،که یک قضاوت ارزیابانه بس از انتخاب می باشد که حاصل گزینش ویژه ای در خرید و تجربه بهره گیری یا مصرف آن می باشد.

در اين تحقيق از روش توصيفي بهره گیری شده می باشد و روش گردآوري اطلاعات ميداني و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماري مشتریان بانک های دولتی هستند و نامحدود در نظر گرفته شده می باشد.و نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران 429 نفر می باشند. روش تجزيه و تحليل اطلاعات از روش رگرسيون و با بهره گیری از نرم‌افزار18 SPSS انجام گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نتایج بدست آمده حاکی از آن می باشد که بین ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین و رضایتمندی مشتریان با در نظر داشتن تأثیر تعدیلگری شهرت بانک ها ارتباط مستقیم هست. با در نظر داشتن مقدار بتاها نتیجه می گیریم که سهولت بهره گیری و دسترسی آسان نسبت به دیگر ابعاد کیفیت خدمات تاثیر بیشتری بر رضایتمندی مشتریان دارد.

واژگان کلیدی : کیفیت خدمات، بانکداری آنلاین ، رضایتمندی مشتریان ، شهرت بانک ها

رشد و گسترش روزافزون فناوری ارتباطات ، انقلاب را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده می باشد. این فناوری و روشهای کارکرد و توجه افراد با سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته می باشد و باعث ایجاد صنایع جدید، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده می باشد. دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده می باشد .

ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان می باشد و تا رسیدن به مقصد قابل قبول از آن راه‌ درازی در پیش رو دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه، نیازهای جدیدی را در پردازش تبادل داده‌ها، ابزارها و زیرساختهای مناسب پیاده‌سازی آن و نیز نحوه ارائه خدمات بانکی جدید مطرح کرده می باشد. نظر به روشهای سنتی موجود در بانکهای کشور و نارسایی این روشها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیرساختهای موردنیاز در بانکها از ضروریاتی می باشد که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته می باشد و فعالیتهای گسترده‌ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات جدید بانکی در حال انجام می باشد (سیدجوادین، 1385، 30).

خدمات مبتني بر وب (آنلاين) در چندين سال اخير رشد چشمگيري داشته می باشد. در صنعت بانكداري، اينترنت به عنوان ابزاري براي فراهم كردن خدمات آنلاين به كار گرفته مي‌گردد. خدمات بانكداري آنلاين راه ديگري براي بررسي پيامدهاي خدمات دهي يا تماس با مركز جهت افزايش تعداد مشتري‌ها هستند. بانكداري آنلاين به بانك‌ها كمك مي‌كنند تا رابطة نزديكي را با مشتري‌هاي خود مستقر نموده و اين ارتباط را حفظ نمايند و عمليات در كاهش داده و هزينه‌ها را ثابت نمايند و بهره‌وري مالي بيشتري فراهم آورند. از ديدگاه مشتري، خدمات بانكداري مزاياي را براي مشتري‌ها دارا هستند، همچون كنترل پيشرفت، سادگي بهره گیری و هزينه‌هاي كمتر براي انجام تعاملات هستند.

كيفيت خدمات آنلاين يكي از مباحث كليدي جهت رضايت مشتري می باشد. در سال‌هاي اخير، چندين بانك کوشش مي‌كنند تا خدمات آنلاين با كيفيت بالا را براي جلب رضايت مشتريان خود فراهم آورند. براي دستيابي به چنين منافعي سازمانها بايد انتظارات و توقعات مشتريان آگاه بوده و با سازوكارهاي هشداردهنده مشكلات را سريعاً شناسايي كرده و پیش روی آنها واكنش مناسب و سازنده نشان مي‌دهند. به عقيده اكثر صاحبنظران مطمئن‌ترين راه براي كسب موفقيت، باقي ماندن در ذهن مشتريان می باشد و اين هم تنها در ساير توليدات و خدمات با كيفيت بدست مي‌آيد(دانلی و همکاران ،2006).[1]

1-2 بيان مسأله

از ويژگي‌هاي بارز جوامع بشري در دنياي امروز كه متأثر از پيشرفت و توسعه سريع می باشد. پيچيده‌تر كردن مسائل و معضلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي می باشد. ثبات، حفظ و بقاء، پيشرفت و توسعه اين جوامع تنها از طريق رفع معضلات با بهترين روش ممكن ميسر می باشد. در اين راستا بهترين راه جهت تحقق اين امر در سازمان، شناخت علايق، نيازها، خواستها و آگاهي از نيازها و تقاضاي مشتريان می باشد كه به نوعي از خدمات سازمان منتفع مي‌گردند و با خريد و برخورداري از خدمات، موجب بقاي سازمان و ايجاد منافع براي آن مي‌شوند. همان‌گونه كه بيان گردید تأثیر و اهميت مشتري در شركت‌ها و سازمانها به سبب تأثير مستقيمي كه بر رشد و بقاي سازمان در بازار رقابت مي‌گذارند و نيز سبك منافعي كه براي ايشان دارند، سبب گرديده تا امروزه از نظر فلسفي لزوم كسب رضايت مشتري درك و پذيرفته گردد و در كليه واحدهاي سازمانها گرايش به مشتري داشته باشند و سمت و سوي فعاليت همه آنها مشتري و جلب رضايت مشتريان باشد. (دوستار، 1385، 225)

خدمات بانكداري آنلاين در چند سال اخير در كشور ما رشد چشمگيري داشته می باشد، ليكن نبود برخي زيرساختها در ابعاد مختلف موجب كندي اين فعاليت‌ها شده و با در نظر داشتن اينكه مشتريان مهمترين ركن بقاي بانكها هستند، نمي‌توان نيازهاي مشتريان را به نحو شايسته‌اي پاسخ داد. (بحري‌نژاد، 1387، 1) بانك‌ها موظفند به عنوان مؤسسات خدمات رساني به نحو مؤثري در تحقق نيازهاي مشتريان گام برداشته و خود را با نيازهاي جامعه متناسب سازند. (شهرستاني، 1387، 1)

بيشتر بانكهاي آنلاين از نظرات و توقعات مشتريان خود غافل هستند. بنابراين بانكها به مقصود بالا بودن رضايت مشتريان نيازمند تأكيد قوي بر روي تصحيح و بررسي كيفيت خدمات ارائه شده خود هستند(رود وهمکاران،2008)[2]. رضايت مشتري كه همان توجه كلي در ارتباط با يك كالا يا خدمت پس از اكتساب و به كارگيري آن تعريف مي گردد، كه يك قضاوت ارزيابانه پس از انتخاب می باشد كه حاصل گزينش ويژه‌اي در خريد و تجربه بهره گیری يا مصرف آن مي‌باشد. (موون و مينور، 1386، 325).

ابعاد كيفي مهمي در بانكداري آنلاين از سوي مشتريان مورد توجه قرار مي‌گيرد و در نهايت موجب رضايتمندي مشتريان و افزايش وفاداري آنها مي‌گردد. در يك محيط رقابتي بالا، بانكداري آنلاين براي حفظ مشتريان خود بايد كليه خدمات و امكانات حمايتي و پاسخگويي سريع را براي حمايت از مشتريان خود فراهم كرده تا سهم مشتريان را حفظ و حتي افزايش دهد. راحتي و سهولت بهره گیری در معامله و تأمين اطلاعات لازم، توجه بيشتر به مشتريان، دسترس بودن شبكه و ايجاد سيستم شكايات و انتقادات مي‌تواند تأثير بسزايي در حفظ و نگهداري مشتري و ايجاد رضايتمندي در مشتريان داشته باشند.[3] (بايور و همكاران، 2008، 158)

آمارها نشان مي‌دهد ارائه خدمات با كيفيت مناسب، نرخ خطا را به ميزان 50% كاهش و همچنين ميزان سودآوري را تا 80% افزايش مي‌دهد، بنابراين يك طيف وسيعي از خدمات مناسب و بالا بردن كيفيت خدمات مي‌تواند فرايند بانكداري آنلاين را متحول سازد.

ابعاد كيفيت خدمات شناسايي شده در بانكداري آنلاين مي‌تواند شامل موارد مختلفي باشد از آن جمله:

ـ امنيت شبكه شامل امنيت سيستم پرداخت و امنيت در نقل و انتقال وجوه مي‌باشد.

ـ دسترسي و بهره گیری آسان و سهولت در فرايند انجام معامله می باشد.

ـ پاسخدهي كه شامل آمادگي كاركنان براي فراهم آوردن يك خدمت خوب و با كيفيت می باشد.

ـ قابليت اعتماد و اتكا يا كاركرد تني سيستم به گونه 24 ساعته و آنلاين در دسترس مشتريان بوده و به خوبي كار كند.

در اين ميان يكي از عوامل تأثيرگذار در رضايت و وفاداري مشتريان، قابليت اعتماد به برند بانكها می باشد. درواقع زماني كه مشتريان امكان مقايسه خدمات بانكهاي مختلف را با يكديگر ندارند، معمولاً از آن چیز که در اختيار دارند مانند تصوير يا برند بانكها براي تصميم‌گيري بهره گیری مي‌كنند. از اينرو، ويژگيهاي ملموس بانك همراه با ويژگيهاي ناملموس آن بايد در مطالعات موردنظر قرار گيرد. قابليت اعتماد يك برند در اثر سالها فعاليت و ارتباط با مشتريان و برآوردن و اقدام کردن به آن چیز که كه به مشتريان وعده داده شده و همچنين ارائه خدمات و با كيفيت برتر و يا حداقل مطلوب براي مشتريان كه حاصل توانايي و تخصص بانكها بوده می باشد، به وجودمي‌آيد. اين قابليت اعتماد نيز در طي زمان، فقط از طريق روابط متقابل با مشتري به وجودمي‌آيد. اگر اعتماد به بانكها از بين برود، برند نيز به سرعت از بين خواهد رفت.

برند، يكي از ابزارهاي ارتباطي مهم در مجموعه مديريت ارتباط با مشتريان محسوب مي‌گردد و به دو دليل براي مشتريان ارزشمند می باشد: اول اينكه ريسك مصرف كننده را كاهش مي‌دهدو دوم در هزينه‌هاي تصميم‌گيري صرفه‌جويي مي‌نمايد. رضايت مشتري از برند حاكي از توجه مثبت مشتري بر برند و پايبندي و قصد ادامه فعاليت در آينده می باشد. وفاداري به برند يك بانك مستقيماً‌ متأثر از رضايت يا نارضايتي مشتري از برند بانك در طول زمان و همينطور كيفيت خدمات می باشد (كاتلر، آرمسترانگ، 2004، 85).

با در نظر داشتن ابعاد گفته شده در تحقيق حاضر سوال اصلي پژوهش، اين می باشد كه آيا ابعاد كيفيت خدمات بانكداري آنلاين با رضايتمندي مشتريان با در نظر داشتن شهرت و برند بانكها ارتباط دارد؟

 1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

تغييرات تدريجي كه در صنعت بانكداري، در دهة گذشته به وجودآمده، از رقابت زياد بين بانك‌ها ناشي شده می باشد. بانكداري، خدمتي می باشد كه با افراد تماس زيادي دارد. علاوه بر آن چیز که كه ارائه مي‌گردد،نحوة ارائه و محيط فيزيكي، تأثير شدیدي در آگاهي مشتريان از خدمات دارد (كومار و همكاران، 2010)[4].

امروزه در نتيجه پيشرفتهاي اجتماعي، مشتريان، تسهيلات و بازدهي بيشتري را از بانكها طلب مي‌كنند. بنابراين ارائه ارزش برتر بر مشتريان امري اجتناب ناپذير در موفقيت واحدهاي تجاري و نيز ارائه دهندگان خدمات مي‌باشد(سورسن چندار و همكاران، 2003)[5]. در نظر داشتن رضايت مشتريان در جهت انداره‌گيري و ارزيابي كيفيت خدمات، در صورتيكه سازمانهاي مالي بتوانند خود را با آن تطبيق دهند، مي‌توانند عامل مهمي در ارائه خدمات با كيفيت به مشتريان باشند، همان‌گونه كه تغييرات گسترده‌اي كه در بانكداري ايجاد شده می باشد، تحليل مؤلفه هاي خدمات در بانكهاي كشورهاي با اقتصاد و در حال توسعه مي‌تواند به دست يافتن اطلاعات ارزشمندي در صنعت بانكداري براي ديگر كشورها منتج گردد. از طرف ديگر، با بالا رفتن سطح رفاه عمومي و افزايش سطح انتظارات افراد، كيفيت خدمات در بانكها بايد بعنوان يك عامل بقا و نه بعنوان يك عامل رقابتي متمايز كننده در نظر گرفته گردد. به اين جهت، بانكها بايد به بررسي كيفيت خدمات خود پرداخته و با شناخت نقاط قوت و ضعف خود، قادر به پاسخگويي به انتظارات فزاينده مشتريان شان باشند تا بتوانند بقا خود را تضمين نمايند(سعيدنيا و اشرافي، 1387).

1-4 اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1- سنجش وضعيت ابعاد کیفیت خدمات بانكداري آنلاین در سطح بانکهای دولتی شهر رشت از ديد مشتريان

2- سنجش میزان رضایتمندی مشتریان بانکهای دولتي شهر رشت

3- مقایسه ارتباط‌ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایت مشتریان در بین بانکهای دولتی شهر رشت

4- تعیین ارتباط امنیت شبکه با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

5- تعیین ارتباط قابلیت پاسخدهی با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

6- تعیین ارتباط سهولت دسترسی و بهره گیری آسان با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

7- تعیین ارتباط قابلیت اعتماد با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

1-5 چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری پژوهش یک الگوی مفهومی می باشد، مبتنی بر روابط تئوریک اظهار شماری از عوامل که در مورد مسأله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده‌اند(نوآیین، 1384، 8). اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده می باشد. بانکداری نیز بواسطه بهره‌گیری روزافزون ارتباطات از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته می باشد. اینترنت نیز همانند هر فن‌آوری جدید دیگری دارای هزینه‌های خاص وسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز معضلات پیش‌بینی نشده می باشد(پیرومال، 1384، 5). از سوی دیگر بخش در حال رشدی از مشتریان شکل گرفته‌اند که فهم تکنولوژیکی دارند و به سهولت سیستم‌های توزیع خدمات مبتنی بر تکنولوژی را نسبت به ارائه این خدمات از طریق کارکنان بانک ترجیح می‌دهند. پاسخگویی به نیازهای مشتریان با بافت سنتی بانکهای کشور آسان نیست و ایجاد زمینه در اختیار گرفتن فن‌آوری مناسب الزامی می باشد. البته در این بین به مطالعه شهرت و برند بانکها در ارائه خدمات با کیفیت از دید مشتریان بانک می‌پردازیم (سیدجوادین و یزدانی، 1384، 47).

تعداد صفحه :131

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان