با عنوان : مطالعه ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                        

رشته مدیریت بازرگانی    گرایش بیمه

عنوان :

مطالعه ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران بیمه

بدنه (مطالعه موردی شعب و نمایند گی های شرکت بیمه البرز) از دیدگاه بیمه گران

استاد راهنما:

دکتر شهرام گیلانی نیا

استاد مشاور:

دکتر حسین گنجی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده …………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه. 3

1-2) اظهار مسئله. 4

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4) اهداف پژوهش.. 6

1-5) چارچوب نظری 6

1-6) مدل مفهومی پژوهش.. 7

1-7) پرسش های پژوهش 7

1-8) فرضیه های پژوهش 7

1-9) تعاریف متغیرها 8

1-10) قلمرو پژوهش 9

1-10-1) قلمرو موضوعی.. 9

1-10-2) قلمرو مکانی.. 9

1-10-3) قلمرو زمانی.. 9

1-11)جمع بندی.. 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول : مبانی نظری

2-1) مقدمه. 11

2-2) تعریف بیمه و عقد قرارداد آن. 13

2-2-1) ریشه لغوی بیمه 13

2-2-2) تعاریف بیمه 13

2-2-3) تعریف عقد بیمه 14

2-3) تاریخچه پیدایش بیمه در ایران و جهان 15

2-3-1) تاریخچه پیدایش بیمه 15

2-3-2) تاریخچه پیدایش بیمه در جهان. 16

2-3-3) تاریخچه پیدایش بیمه در ایران 17

2-3-4) ساختار صنعت بیمه در ایران   19

2-3-5) تاریخچه بیمه بدنه در ایران 20

2-4) دسته بندی کلی رشته های بیمه 20

2-4-1) بیمه های زندگی(عمر) 20

2-4-2) بیمه های غیرزندگی   21

2-5) انواع بیمه   22

2-6) اصول بیمه   22

2-7) اصول حاکم بر قراردادهای بیمه 23

2-7-1) اصل حسن نیت 23

2-7-2) اصل غرامت یا اصل زیان 23

2-7-3) اصل نفع بیمه پذیر 24

2-7-4) اصل جانشینی.. 25

2-7-5) اصل تعدد بیمه. 25

2-7-6) اصل داوری.. 25

2-7-7) اصل علت نزدیک… 26

2-7-8) اصل اتکایی.. 26

2-8) تعریف بیمه بدنه. 27

2-9) قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه بدنه. 27

2-10) خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه. 27

2-11) خسارت های مستثناء شده یا غیرقابل جبران در بیمه بدنه. 28

2-12) بیمه مضاعف در بیمه بدنه. 28

2-13) شرایط خطرات اضافی بیمه بدنه. 29

2-14) نحوه صدور بیمه نامه بدنه. 30

2-15) اصطلاحات بیمه ای.. 30

2-16) مطالعه ویژگی های فردی بیمه گر. 32

2-16-1) طبیعت بشر. 33

2-16-2) ویژگی های عمده بشر. 33

2-16-3) ویژگی های فردی بیمه گر. 34

2-17) سوابق و پیشینه پژوهش.. 38

2-18)جمع بندی.. 41

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه. 43

3-2) روش تحقيق.. 43

3- 3) جامعه آماري.. 43

3-4) روش نمونه گیری.. 44

3-5-1) مطالعات کتابخانه ای 44

3-5-2) مطالعات میدانی 44

3-6) روائی و پایائی ابزار اندازه گیری 45

3-6-1) روائی (اعتبار) ابزار اندازه گیری.. 45

3-6-2) پایائی (اعتماد) ابزار اندازه گیری.. 46

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.. 46

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1) مقدمه. 48

4-2) بخش اول آمار توصیفی.. 48

4-3) بخش دوم آمار استنباطی.. 51

4-3-1) آزمون فرضیه اول. 51

4-3-2) آزمون فرضیه دوم. 53

4-3-3) آزمون فرضیه سوم. 55

4-3-4) آزمون فرضیه چهارم 57

4-3-5) آزمون فرضیه پنجم. 58

4-3-6) آزمون فرضیه ششم. 60

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه. 62

5-2) نتایج پژوهش.. 62

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-3) پیشنهادات 63

5-5) محدودیت های تحقيق.. 64

منابع و ماخذ 66

پیوست ها 69

چکیده

با افزایش رقابت بین شرکت های بیمه در زمینه بدست آوردن سهم بیشتری از بازار، مدیران این شرکت ها ناگزیر به دنبال راههایی برای کسب رضایت بیشتر و وفاداری مشتریان هستند. در این بین تأثیر کارکنان در صنعت بیمه بر هیچکس پوشیده نیست. پس با شناسایی ویژگی های فردی بیمه گر و مطالعه ارتباط ی آن با تمایل به خرید بیمه گذاران، می توان صنعت بیمه را توسعه داد و فضای رقابتی بهتری را ایجاد نمود. در این پژوهش هدف کلی توسعه و پایداری صنعت بیمه می باشد که برای رسیدن به این هدف بایستی به جذب، حفظ و وفاداری بیمه گذاران پرداخت که این هدف هم خود با مطالعه ارتباط بین ویژگی های فردی بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران امکانپذیر می گردد که در این باره روی نوع بیمه بدنه از بیمه اتومبیل از رشته بیمه های غیرزندگی پژوهش به اقدام آمده می باشد. این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد و روش پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی می باشد، زیرا روابط بین عامل ها در این پژوهش موردنظر می باشد. جامعه آماری آن کلیه کارکنان در شعب و نمایندگی های غرب گیلان (رشت،انزلی،فومن) در بیمه البرز می باشند که حدود 136 نفر هستند. به دلیل محدودیت جامعه آماری،پرسش نامه مذبور را در اختیار کلیه آن افراد قرار می دهیم در واقع برای انتخاب نمونه از تمام شماری بهره گیری خواهیم نمود. برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز از مطالعات کتابخانه ای و میدانی بهره گیری شده می باشد روایی این پرسش نامه محقق ساخته را با کمک آماره ی Kmo-Bartlet که برابر 68/0 گردید یا همان تحلیل عاملی تأییدی و پایایی پرسش نامه مذبور را از طریق آلفای کرونباخ برابر 83/0 ارزیابی نمودیم که گویای روایی و پایائی (اعتبار) کافی پرسش نامه بوده می باشد. در نتیجه بین رفتار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران ارتباط مثبتی هست و مقدار ضریب همبستگی آن 0. 74 محاسبه شده می باشد. همچنین بین صداقت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران ارتباط ی مثبتی با ضریب همبستگی 0. 63 نظاره گردید.                                                       

واژگان کلیدی: بیمه گر، بیمه گذار، ویژگی های فردی،تمایل به خرید

1-1) مقدمه

امروزه صنایع خدماتی بخش عمده و مهمی از بازارها را در بسیاری از کشورهای جهان به خود اختصاص داده می باشد که در این باره صنعت بیمه درخور توجه قرار گرفته می باشد که برای حفظ مشتریان خود و کسب مزیت رقابتی بایستی بهبود کیفیت خدمات خود را همواره مدنظر قرار دهد.                           

رشد و توسعه بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به شدت تحت تأثیر میزان رضایت مشتریان که همان بیمه گذاران آن شرکت ها می باشد که در این صورت با حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید، صنعت بیمه پایدار خواهد ماند.

یکی از تدابیر نظام اقتصادی و دارایی عصر جدید، بیمه می باشد که در توسعه صنعتی، تأثیر کلیدی دارد. بیمه در کشورهای مختلف به چنان جایگاهی رسیده می باشد که می تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه عوامل اقتصادی، تأثیر کلیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور اعمال کند. ( همتی،1376)

امروزه بیمه را می توان یکی از ارکان مهم حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری و تضمین کننده چرخه اقتادی تلقی نمود. (ظفرقندی مطلق،1383)

بیمه یکی از نیازهای اساسی بشر می باشد، زیرا که حوادث و پی آمدهای مالی آن که مستلزم ایجاد بیمه هستند، موضوعی همگانی و جهانی گشته اند، مرگ ناگهانی، ازکارافتادگی، بیماری، بیکاری، آتش سوزی، سیل طوفان، غرق شدن، حوادث مربوط به حمل و نقل و خسارات مالی ناشی از آن و. . . به اختیارات شخصی و حرفه ای وابسته نیستند.

بیمه ابزاری ضروری می باشد که با بکارگیری همیاری متقابل به حل مسائل عمومی بشر می خیزد و علاوه براین، عملاً هیچ جایگزینی ندارد.

1-2) اظهار مسأله پژوهش

مسأله یا موضوع پژوهش که بیانگر وضعیت و مشکلی می باشد که محقق آن را احساس می کند و درصدد دستیابی به راه حل آن می باشد عبارت می باشد از ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران که مطالعه موردی آن بیمه بدنه در سطح شهرستان رشت در بین نمایندگی های بیمه ایران می باشد.

از آن جا که نفع بیمه پذیر یک اصل اساسی صنعت بیمه می باشد، مفهوم این اصل آن می باشد فردی که درصدد گرفتن بیمه نامه می باشد بایستی به گونه قانونی اختیار بیمه کردن اموال، حادثه یا زندگی خود را داشته باشد (دهقانی،1378).

همان گونه که می دانیم امروزه مشتریان حرف اول را در سازمان ها و شرکت ها می زنند و همه در پی جذب و حفظ آن ها در برابر رقبای خود هستند و با این مشکل مواجه می شوندکه مشتریان بسیار قدرتمند، باهوش و دست نیایفتنی شده اند و این در حالی می باشد که رقابت بین سازمان ها برای جذب این چنین مشتریانی بسیار سخت وطاقت فرسا خواهد بود (رجبیون،1383). پس بازاریابی ضامن بقای سازمان ها می باشد که در این زمینه شناخت ویژگی های فردی بیمه گر تأثیرگذار خواهد بود.

صنعت بیمه کشور به سرعت به سوی خصوصی سازی و آزاد سازی گام برداشته می باشد به طوری که تاکنون شاهد فعالیت 24شرکت به ثبت رسیده و فعال در زمینه بیمه های بازرگانی در ایران هستیم، لذا بیمه گران هر روز با رقابتی فزاینده تراز قبل مواجهند و مسلماً آینده از آن بیمه گرانی خواهد بود که بتوانند روش های فروش را با واقعیت ها و مهارت های بازاریابی و فروشندگی حرفه ای خدمات بیمه ای جایگزین نمایند.

برای شرکت های بیمه شناسایی و تقویت عوامل مؤثر بر افزایش تمایل بر خرید بیمه گذاران بسیار مهم می باشد زیرا شناسایی و تقویت این عوامل نه تنها موجب حفظ بیمه گذاران فعلی می گردد بلکه باعث افزایش تعداد بیمه گذاران جدید نیز خواهد گردید (خالقی ماکلوانی،1386). پس پژوهش حاضر روی مطالعه ارتباط ویژگی های فردی بیمه گر مانند جنسیت، سن، میزان تحصیلات، صداقت، نحوه اظهار و رفتار بیمه گران با میزان تمایل بیمه گذارا به خرید خدمات بیمه ای خصوصاً بیمه بدنه می باشد.

بعضاً دیده شده می باشد زمانی اطلاعات درست در مورد بیمه نامه به بیمه گذار داده نمی گردد یا اینکه بیمه گر در وعده ای که به بیمه گذار داده عملی نمی کند یا طرز برخورد(رفتار) با بیمه گذار مناسب نباشد، نشان می‎دهد که تمایل به خرید بیمه نامه از سوی بیمه گذار کاهش پیدا می کند زیرا صداقت در اقدام از سوی بیمه گر وجود نداشته می باشد. اگر خدمت رسانی و صداقت در اقدام در اذعان عمومی حاکم گردد روی تمایل به خرید بیمه گذاران تأثیر می گذارد (Shiu, 2011).

در این پژوهش مطالعه روی عوامل مؤثر در تمایل افراد برای خرید بیمه نامه می باشد که محقق ویژگی‎های فردی را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در خرید بیمه نامه مورد مطالعه قرار می دهد و شاخص هایی را برای ویژگی های فردی بیمه گر اظهار می کند که این شاخص ها از کتاب های رفتار سازمانی استیفن پی. رابینز و تئوری های مدیریت دکتر داور ونوس و مهرداد پرچ گرفته شده می باشد.

در این پژوهش تک تک شاخص های ویژگی های فردی مورد آزمون قرار می گیرد تا مهمترین ویژگی ها مشخص گردد.

به این دلیل که ویژگی های فردی بیمه گر از متغیرهای دیگری هم تشکیل می گردد جای بحث و گفتگو دارد و مسئله دیگر این می باشد که بیمه بدنه مانند بعضی بیمه نامه ها اجباری نیست و تمایل به خرید آن علاوه بر ویژگی های فردی تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی می باشد.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش                                                            

در این پژوهش به ویژگی ها و مشخصات بارز و خاص فروشنده حرفه ای در صنعت بیمه پرداخته می گردد که با شناسایی این ویژگی ها و مطالعه ارتباط ای که در جذب مشتری دارند بتوان گامی در جهت پژوهش اهداف والای بیمه که همانا آرامش،آسایش، پیشرفت و شکوفایی امروز و فردای جامعه می باشد برداریم (خالقی ماکلوانی،1386).

می توان با شناسایی عوامل عمده ی تأثیرگذار بر تقاضای بیمه ی بدنه و تقویت عوامل مؤثر، تمایل بیمه گذار را برای خرید بیمه نامه افزایش داد (پزشک فلاح،1379). تمایل بیمه گذار برای خرید خدمات بیمه ای تحت تأثیر عوامل گوناگونی از قبیل ویژگی های فردی، شخصیتی و عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی قرار می گیرد. در راستای پژوهش حاضر به یکی از این عوامل یعنی ویژگی های فردی بیمه گر از دیدگاه بیمه گران پرداخته می گردد. مطالعه ویژگی های فردی بیمه گر و ارتباط آن در میزان تمایل به خرید بیمه نامه از طرف بیمه گذاران از جنبه های نوآوری پژوهش حاضر می باشد.

1-4) اهداف پژوهش

1) سنجش جنسیت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

2) سنجش رفتار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

3) سنجش میزان تحصیلات بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

4) سنجش نحوه ی اظهار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

5) سنجش سن بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

6) سنجش صداقت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

سنجش همه‎ی گزینه های بالا برای رسیدن به اهداف کاربردی پژوهش یعنی بهبود طریقه فعالیت های نمایندگی ها و شرکتهای بیمه می باشد.

1-5) چارچوب نظری پژوهش

هر پژوهش به یک چارچوب نظری احتیاج دارد، چارچوب نظری الگویی می باشد که فرد پژوهشگر براساس آن درمورد روابط بین ایجاد مسأله مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. چارچوب نظری ضرورتاً نباید سخن پژوهشگر باشد و گاه به گونه منطقی از نتایج تحقیقات قبلی نشأت می گیرد. چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند. نظریه هایی را که مبانی این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند (ظفرقندی مطلق،1383).

متغیرهای مستقل در این پژوهش، ویژگی های فردی عبارتند از: جنسیت، سن، میزان تحصیلات، رفتار، نحوه اظهار و صداقت                                                                              

متغیر مستقل در این پژوهش، تمایل به خرید بیمه گذاران می باشد که تحت تأثیر عوامل مختلف، باعث مؤفقیت و پایداری صنعت بیمه خواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مدل مفهومی که در این پژوهش اظهار شده می باشد، محقق ساخته می باشد، شاخص های ویژگی های فردی با تمایل به خرید بیمه گذاران مورد مطالعه قرار می گیرد.

جلب رضایت مشتری مقوله ای می باشد که ریشه در تاریخ زندگی بشر، تجارت و بازاریابی دارد و تا این امر اتفاق پیدا نکند تمایل به خرید هم اتفاق نمی افتد.

تعداد صفحه :84

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان