شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با عنوان : اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌زمینی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات

پایان­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc)

عنوان پژوهش:

اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌زمینی

استاد راهنما:

دکتر محمد نقی صفرزاده ویشگایی

استاد مشاور:

دکتر پیمان شریفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 عنوان                   صفحه

فصل اول مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 2

فصل دوم: بررسي منابع. 3

2-1- تاریخچه بادام زمینی.. 4

2-2- بادام زمینی در ایران. 4

2-3- سطح زیرکشت ومیزان تولید بادام زمینی در ایران وجهان. 4

2-4- اهمیت اقتصادی بادام زمینی.. 5

2-5- خصوصیات گیاه شناسی.. 6

2-6- سازگاری و نیاز های اقلیمی بادام زمینی.. 9

2-7 -گوگرد. 10

2-7-1- اشکال مختلف گوگرد. 10

2-7- 2- اثر گوگرد بر رشد گیاهان. 11

2-7-3- جذب گوگرد توسط گیاه 12

2-7-4-گوگرد در بافت گیاهان. 12

2-7-5- ميكروارگانيسم‌هاي اكسيد كننده گوگرد. 12

2-7-6- ميزان برداشت گوگرد در مقايسه با فسفر توسط گياهان. 13

3-6-7-فواید گوگرد در خاک‌های کشاورزی.. 13

4-6-7-حرکت گوگرد در گیاهان. 15

2-8- آهن.. 18

2-8-1- اهمیت آهن در تغذیه گیاهان زراعی.. 22

3-8-2- تأثیر آهن در فتوسنتز. 23

3-8-3-تأثیر آهن در سنتز پروتئین.. 23

3-8-4-سطح بحرانی آهن در گیاه بادام زمینی.. 24

3-8-5-عوامل مؤثر بر فراهمی آهن برای گیاه 25

3-8-6-حساسيت گياهان نسبت به تغذيه معدني با آهن.. 26

3-8-7- تأثیر آهن برعملكرد گياهان زراعي : 27

3-8-8- جذب اهن توسط ريشه هاي گياهان. 28

3-8-9-جذب آهن توسط برگ هاي گياهان. 29

3-8-10- تأثیر آهن برعملكرد بادام زميني.. 31

3-8-11- تأثیر آهن برمقدار روغن وپروتئين دانه بادام زميني.. 31

3-8-12- اثر آهن برتثبيت نيتروژن بادام زميني.. 32

3-8-13- اثر آهن برمقدار كلروفيل گياه بادام زميني.. 33

فصل سوم: مواد و روش ها 34

3-1- زمان و موقعيت اجراي طرح. 35

3-2- مشخصات اقلیمی.. 35

3-3- مشخصات خاك.. 36

3-4- مشخصات رقم كاشت.. 37

3-5- روش کار. 37

3-5-1- كاشت و طرح آماري به كار رفته. 37

3-5-2- نمونه برداري و اندازه گيري عملكرد و اجزاي عملكرد. 38

3-5-2-1-اندازه گیری پارامترهای فیزیولوزیکی رشد بادام. 38

3-5-2-1-1-سرعت رشد گیاه (CGR) 38

3-5-2-1-2-سرعت رشد غلاف (PGR ) 38

3-5-2-1-3-ضریب تسهیم((PF. 38

3-5-3- اندازه گيري عملكرد واجزاي عملكرد. 39

3-5-3-1- عملكرد غلاف بادام زميني.. 39

3-5-3-2- تعداد غلاف هاي رسيده درهربوته. 39

3-5-3-3-تعداد غلاف هاي نارس درهر بوته. 40

3-5-3-4- وزن صد دانه. 40

3-5-3-5- درصد مغزدهي.. 40

3-5-3-6- عملكرد دانه. 40

3-5-3-7- عملكرد قسمت‌هاي هوائي.. 40

3-5-3-8- شاخص برداشت.. 40

3-5-4-اندازه گيري خصوصيات كيفي دانه بادام زمين.. 41

3-5-4-1- مقدار پروتئين دانه. 41

3-5-4-2- مقدار روغن دانه. 41

3-5-5- تجزيه آماري.. 41

فصل چهارم : نتايج و بحث.. 42

4-1- اثر گوگرد و آهن برعملکرد غلاف بادام زمینی.. 42

4-2-اثرگوگرد وآهن بر درصد مغزدهی بادام زمینی.. 44

4-3- اثر آهن و گوگرد بر عملکرد دانه. 44

4-4- اثر آهن وگوگرد بر وزن قسمت‌های هوایی.. 46

4-5- اثر آهن وگوگرد بر شاخص برداشت.. 48

4-6- اثر آهن وگوگرد بر وزن صد دانه. 49

4-7- اثر آهن وگوگرد بر تعداد غلاف در بوته. 50

4-8- اثر آهن وگوگرد بر مقدار روغن: 51

4-9- اثر آهن وگوگرد بر مقدار پروتئین دانه: 53

4-10- اثر آهن وگوگرد بر ضریب تسهیم. 54

4-11- اثر آهن وگوگرد بر سرعت پر شدن غلاف.. 56

4-13- همبستگی ساده بین صفات اندازه‌گیری شده 57

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 59

5-1-نتیجه‌گیری: 60

5-2-پيشنهادها: 60

منابع: 61

چکیده:

به مقصود بررسي تاثير مقادير مختلف آهن و گوگرد بر عملكرد و اجزای عملکرد گياه بادام زميني، آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در 3 تكرار با 4 سطح كود گوگرد ازمنبع كود گوگرد گرانوله) شامل 0 ،40 ، 80 و 120 كيلوگرم در هكتار) و كود آهن از منبع كلات آهن ) به صورت محلول پاشي شامل 0، 2، 4 و 6 در هزار) در شهرستان آستانه اشرفيه واقع در شرق استان گيلان انجام گردید. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تیمارهای S80Fe2 و S80Fe4 به ترتیب با میانگین 2905 و 2890 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد. مقایسه میانگین آهن بر مقدار روغن نشان داد که بین سطح صفر و سطح 2 درهزار آهن به لحاظ آماری تفاوت معنی‌دار وجود داشت و با افزایش مصرف آهن از سطح 2 در هزار به 4 در هزار مقدار روغن دانه افزایش پیدا نمود اما از سطح 4 به 6 در هزار افزایش معنی دار در مقدار روغن دانه نظاره نشد. مقایسه میانگین اثر کود گوگرد بر مقدار پروتئین دانه نشان داد که بین سطح صفر و 40 کیلوگرم در هکتار گوگرد به لحاظ آماری تفاوت معنی‌دار وجود نداشت اما سطح کاربرد کود گوگرد 80 و 120 کیلوگرم در هکتار نسبت به دو سطح دیگر گوگرد برتر بودند. بیشترین مقدار پروتئین دانه از سطح 120 کیلو گرم در هکتار با میانگین 30/25 درصد به دست آمد که البته به لحاظ آماری تفاوت معنی دار با سطح 80 کیلوگرم در هکتار (با میانگین 17/25 درصد) نداشت. با در نظر داشتن نتایج به دست آمده برای حصول حداکثر عملکرد دانه مصرف 80 کیلوگرم در هکتار گوگرد و محلول‌پاشی 2 در هزار آهن توصیه می گردد.

واژگان كليدي: بادام زميني، كود گودگرد كرانوله، كلات آهن، پروتئين دانه، روغن دانه

 1-1- مقدمه

     بادام زمینی یکی از بقولات مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری با رشد نامحدود می‌باشد که می‌تواند غذای بشر و دام را تامین نموده و بخش با ارزشی از پروتئین برنامه غذایی را تشکیل دهد (صفرزاده ویشگایی، 1378). این گیاه از نظر رشد و نمو و جذب عناصر معدنی در مقایسه با سایر گیاهان زراعی خصوصیات منحصر به فردی دارد و این خصوصیات بیشتر با نحوه رشد و تولید روغن و پروتئین در دانه‌های این گیاه در ارتباط می باشد (صفرزاده ویشگایی، 1378). اما کم بودن تحقیقات انجام شده در زمینه نیازهای تغذیه‌ای این گیاه در ایران یکی از مهمترین عوامل محدود کننده برای توسعه سطح زیر کشت آن در کشور می باشد. غلاف‌های بادام زمینی بر خلاف غلاف‌های سایر گیاهان تیره باقلا در زیر خاک رشد می نمایند و این موضوع باعث می گردد که انتقال کلسیم از ریشه ها به طرف غلاف های در حال رشد بسیار کم باشد. در نتیجه این گیاه بیشتر کلسیم مورد نیاز خود را به گونه مستقیم توسط غلاف های در حال رشد از خاک جذب می نماید. پس گیاه بادام زمینی به گونه طبیعی در خاک هایی بایستی کشت گردد که مقدار کلسیم آنها بالا باشد (حسین‌زاده گشتی، 1385). به بیانی دیگر بادام زمینی برای اینکه رشد مناسبی داشته باشد، در خاک‌های آهکی کشت می گردد. با در نظر داشتن کشت بادام زمینی در خاک‌های آهکی و زیاد بودن مقدار بی کربنات خاک، کمبود بعضی ازعناصر نظیر آهن، بر و گوکرد در آنها دیده می گردد. در این بین عناصری نظیر آهن و گوگرد برای انجام تثبیت نیتروژن و نیز سنتز روغن و پروتئین در بادام زمینی ضروری می باشند. از آنجایی که خاک‌های زیر کشت بادام زمینی در استان گیلان خاک‌های حاشیه رودخانه سفیدرود تا مناطق ساحلی دریای خزر می باشند و این خاک‌ها دارای بستر مادری آهکی هستند، در نتیجه طبق بررسیهای انجام شده، این خاک‌ها از نظر بیکربنات کلسیم و نیز کلسیم محلول در خاک بسیارغنی بوده و pHآنها نیز معمولا بالاتر از 7 می‌باشد درنتیجه بوته های بادام زمینی در بعضی از مراحل رشد خود خصوصا از انتهای دوره رشد غلاف ها و شروع رشد دانه ها در زیر خاک، کمبود آهن و گوگرد را به وضوح نشان می دهند. از طرف دیگر برداشت مداوم محصول بادام زمینی، خارج کردن بقایای محصول از مزرعه، شرایط اقلیمی منطقه با بارندگی بیش از 1000 میلیمتر در سال و عدم عرضه مقدار کافی گوگرد و آهن می تواند موجب کاهش مقدار این عناصر در خاک و گیاه گردد. لذا این مطالعه با هدف مطالعه اثر آهن و گوگرد بر رشد و عملکرد بادام زمینی و همچنین تعیین مقدار مصرف مناسب از کودهای حاوی این دو عنصر در مزارع زیر کشت بادام زمینی طرح‌ریزی و به مرحله اجرا در آمد.                                                                                                                                  

 2-1- تاریخچه بادام زمینی

         با در نظر داشتن وجود بقایای گیاهان به دست آمده از مکان های قدیمی در کشورهای آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که بادام زمینی در 3900 سال قبل در کشور هایی مثل پرو کشت می گردید.اما از زمان اهلی شدن این گیاه اطلاعات دقیقی وجود ندارد. احتمالا اولین کشت این گیاه در دره هایی رود خانه ای در پاراگوئه، منطفه گران چاکو در آمریکا جنوبی بوده می باشد. بادام­زمینی (Arachis hypogaea L.) بعد از سویا، یکی از مهم­ترین و اقتصادی­ترین دانه­های روغنی در مناطق گرمسیری نیمه گرمسیری می باشد که بیشتر به مقصود تولید روغن (43تا55 درصد) و پروتئین (25تا28 درصد) کشت می­گردد. بادام­زمینی یکی از مهم­ترین گیاهان روغنی در مناطقی می باشد که سایر گیاهان روغنی نمی­توانند رشد کنند.

2-2- بادام زمینی در ایران

     استاد گرانمایه شادروان پورداوود در سال 1289 اولین شخصی بود که گیاه بادام زمینی را در ملک پدری خود در رشت کشت نمود. این گیاه توسط خود ایشان از اروپا آورده شده بود که درآن زمان بیشتر از بادام زمینی جهت بهره گیری برای تنقلات ومصارف شیرینی پزی بود و ماده ارزشمند یعنی روغن مفید و زیادآن مورد بی توجهی واقع شده بود که تواما می‌توانست موجبات رشد وتوسعه کشت صنعتی رافراهم آورده و عواید ناشی از آن زندگی روستا وحتی شهری منطقه را ارتقاء بخشد.

2-3- سطح زیرکشت ومیزان تولید بادام زمینی در ایران وجهان

سطح زیر کشت بادام­زمینی در ایران هم اکنون در حدود 3 هزار هکتار و میزان تولید آن 5/2 هزار تن دانه می باشد. از این مقدار در حدود 2500 هکتار آن در استان گیلان و بقیه در استان­­های گلستان و خراسان شمالی واقع شده می باشد. شهرستان­های آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر مراکز اصلی کشت و تولید بادام­زمینی در استان گیلان هستند و بادام­زمینی تولید شده در این مناطق از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. علی­رغم گذشت حدود یک قرن از کشت بادام­زمینی در ایران، هنوز این گیاه به عنوان یک محصول برای تولید روغن مورد توجه جدی قرار نگرفته می باشد. این گیاه روغنی در حالی در ایران به عنوان گیاه جدید کشت می­گردد که تحقیقات انجام شده پاسخگوی نیاز ناشی از توسعه سطح زیر کشت آن نبوده و در زمینه نیازهای عناصری که در متابولیسم آن تأثیر دارند.، مطالعه­های کافی انجام گرفته می باشد. بیش از نیمی از نواحی زیرکشت بادام زمینی در مناطق خشک ونیمه خشک جهان قراردارد سطح زیرکشت در جهان تقریبا 22میلیون هکتارکه بیشترین آن 14میلیون هکتار در آسیا و8میلیون هکتار در آفریقاویک میلیون هکتاردر آمریکای جنوبی ومرکزی ودر 108کشور جهان انجام میشودمتوسط عملکرد غلاف در مقیاس جهانی ازسال 1980 تا 1990 از 08/1به 15/1تن در هکتاررسیده می باشد. براساس آمار سازمان خوارباروکشاورزی جهان، کشورهای هند، چین، نیجریه وامریکا، عمده ترین تولید کنندگان بادام زمینی هستند وحدود هفتاد درصد بادام زمینی جهان در این کشور ها کشت و تولید میشود و از صادر کنندگان عمده این محصول ارزشمند به سایر کشورهاست.

جدول-2-1- تولید وعملکرد بادام زمینی در کشور های مختلف در سال 2012

کشور کل تولید (میلیون تن) سطح زیرکشت (میلیون هکتار) عملکرد

(کیلوگرم درهکتار)

چین 3/15 1/5 9820
هند 5/7 8 940
نیجریه 7/2 8/2 970
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
امریکا

9/1

5/0

3540 سودان

2/1

9/1

630 سنگال

9/0

9/0

1000       جمع

1/37

5/26

14700

2-4- اهمیت اقتصادی بادام زمینی

   روغن دانه ی بادام زمینی سومین روغن مهم در جهان می باشد (صفرزاده ویشگایی، 1378) و به عنوان بهترین روغن حاصل از دانه‌های روغنی می باشد که خاصیت فساد آن از سایر روغن ها کمتر می باشد (ناصری، 1375). دانه‌های این گیاه دارای 25 تا 30 درصد پروتئین بوده که دارای اسید‌های آمینه‌ی تریپتوفان، لیزین، متیونین و سیستئین می‌باشد. در صنایع روغن کشی، رنگ پوسته‌ی دانه‌ی بادام زمینی مهم می باشد. هر قدر پوسته ی دانه روشن و یا سفید باشد، روغن بازارپسندی خوبی را خواهد داشت اما در صورت تیره‌تر بودن از بازارپسندی آن کاسته می گردد (Maiti, 2002). دانه‌ی بادام زمینی مستقیماًٌ و به صورت بوداده به مصرف آجیلی رسیده و یا دانه را آرد کرده و آرد حاصله در ترکیب بعضی فرآورده های غذایی و یا صنایع شیرینی پزی وارد می گردد (صفرزاده ویشگایی، 1378). پس از روغن گیری از کنجاله‌ی آن در ساختن چوب های مصنوعی و فیبر و همچنین برای افزایش حاصلخیزی خاک بهره گیری می گردد. از طرفی کنجاله ی آن را با کنجاله های حاصل از سایر دانه های روغنی مخلوط کرده و به مصرف تغذیه‌ی دام ها می رسد. کنجاله ی بادام زمینی دارای 10تا 13 درصد آب، 40تا50 درصد پروتئین، 6تا8 درصد چربی، 5/21 تا 5/28 درصد قند، 5/2تا10 درصد سلولز و  4 تا 6 درصد مواد معدنی می باشد. قبل از برداشت، از اندام های هوایی آن مثل شاخ و برگ، به عنوان علوفه بهره گیری می گردد، ارزش غذایی آن مانند یونجه و شبدر بوده و از غلاف آن به عنوان سوخت و یا در ساخت تخته‌های فشاری بهره گیری می کنند (ناصری، 1375).  

تعداد صفحه :83