پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته کامپيوتر- نرم افزار (M.Sc)

موضوع:

دستيابي به كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بيسيم با بهره گیری از آتوماتاهاي يادگير سلولي

استاد راهنما:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دكتر محمد رضا ميبدي

استاد مشاور:

دكتر سعيد ستايشي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چکيده………………………………. 9

1-   مقدمه…………………………….. 10

1-1-   شبكه هاي حسگر بي سيم……………………………… 10

1-1-1-    مسائل مطرح در شبکه هاي حسگر بي سيم……………………………… 13

1-1-2-    پوشش محيط در شبكه هاي حسگر بي سيم……………………………… 15

1-1-3-   خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سيم……………………………… 16

1-1-4-    تجميع داده ها در شبكه هاي حسگر…………………………….. 17

1-2-   کيفيت سرويس در شبکه هاي حسگر بي سيم……………………………… 18

1-2-1-    کيفيت سرويس در شبکه هاي داده اي سنتي………………………………. 20

1-2-2-   کيفيت سرويس در شبکه هاي حسگر بي سيم……………………………… 26

1-3-  آتوماتاي يادگير…………………………….. 29

1-3-1-   آتوماتاي يادگير…………………………….. 31

1-3-2-   معيار‌هاي رفتار اتوماتاي يادگير…………………………….. 34

1-3-3-   الگوريتمهاي يادگيري………………………………. 35

1-3-4-   آتوماتاي يادگير با عملهاي متغير…………………………….. 39

1-4-   آتوماتاي يادگير سلولي……………………………… 40

1-4-1-    آتوماتاي سلولي………………………………. 40

1-4-2-   آتوماتاي يادگير سلولي (CLA)……………………………..

1-4-3-   آتوماتاي يادگير سلولي نامنظم (ICLA)……………………………..

1-5-   اهداف پايان نامه و ساختار آن……………………………… 48

2-  پوشش محيط در شبكه هاي حسگر بي سيم با بهره گیری از آتوماتاهاي يادگيرسلولي…. 50

2-1-   مقدمه……………………………. 50

2-1-1-    اشكال مختلف طراحي………………………………. 51

2-2-  دسته بندي مسائل پوشش در شبکه هاي حسگر………………. 52

2-2-1-   پوشش ناحيه اي………………………………. 53

2-2-2-   پوشش نقطه اي……………………………. 56

2-2-3-  پوشش مرزي……………………………. 57

2-3-  روش پوشش CCP………………………………

2-3-1-   فرضيات مسئله……………………………… 59

2-3-2-  تشريح روش……………………………. 59

2-4-  حل مسئله پوشش(k-پوششي ) با بهره گیری از آتوماتاهاي يادگير………….. 61

2-4-1-   فرضيات و مدل مسئله……………………………… 63

2-4-2-   روش تشخيص افزونه بودن نود حسگر…………………………….. 64

2-4-3-  شبيه سازي ……………………………. 72

2-5-  جمع بندي……………………………. 79

3-  خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سيم با بهره گیری از آتوماتاهاي يادگير سلولي….. 80

3-1-  مقدمه……………………………. 80

3-2-  کارهاي انجام شده…………………………….. 83

3-2-1-   پروتکل خوشه بندي LEACH………………………………

3-2-2-  پروتکل خوشه بندي HEED………………………………

3-3- خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سيم با بهره گیری از آتوماتاهاي يادگير سلولي….. 93

3-3-1-   روش خوشه بندي پيشنهادي………………………………. 94

3-3-2-  شبيه سازي……………………………. 102

3-4-  جمع بندي …………………………….107

4-  تجميع داده ها در شبكه هاي حسگر با بهره گیری از آتوماتاهاي يادگير……. 108

4-1-   مقدمه……………………………. 108

4-2-  كارهاي انجام گرفته…………………………….. 109

4-3-  تجميع داده ها در شبكه هاي حسگر با بهره گیری از آتوماتاهاي يادگير….. 112

4-3-1-   بيان مسئله و مفروضات آن……………………………… 113

4-3-2-  تشريح روش پيشنهادي………………………………. 115

4-4-  شبيه سازي…………………………….119

4-4-1-   آزمايش اول……………………………. 122

4-4-2-   آزمايش دوم ……………………………. 122

4-4-3-  آزمايش سوم……………………………. 123

4-5-  جمع بندي ……………………………. 125

5-  نتيجه گيري……………………………… 126

6-  پيوست اول: شبكه هاي حسگر بي سيم……………………………… 127

6-1-   تاريخچه شبكه هاي حسگر…………………………….. 127

6-2-  ساختار هر گره حسگر…………………………….. 128

6-2-1-   اجزاء دروني يک گره حسگر…………………………….. 128

6-2-2-   محدوديتهاي سختافزاري يک گره حسگر…………………………….. 130

6-3-  پشته پروتکلي  ……………………………. 131

6-4-  مزاياي شبکه هاي حسگر بيسيم……………………………… 132

6-5-  کاربردهاي شبکه هاي حسگر بيسيم……………………………… 134

7-  پيوست دوم:آتوماتاي يادگيرسلولي……………………………… 138

7-1-  تاريخچه آتوماتاي يادگير…………………………….. 138

7-2-  معيار‌هاي رفتار اتوماتاي يادگير…………………………….. 139

7-3- آتوماتاي يادگير با عملهاي متغير…………………………….. 141

7-4-  آتوماتاي يادگير تعقيبي……………………………… 142

7-5-  آتوماتاي يادگير سلولي (CLA)……………………………..

7-6-  آتوماتاي يادگير سلولي باز(OCLA)……………………………..

7-7- آتوماتاي يادگير سلولي ناهمگام (ACLA)……………………………..

8-  پيوست سوم: توضیح نرم افزار J-Sim و پياده سازي الگوريتمهاي پيشنهادي با آن…… 155

8-1-  مقدمه ……………………………. 155

8-2-  شبيه ساز J-Sim …………………………….

8-2-1-   شبيه سازي شبکه هاي حسگر بي سيم با بهره گیری از J-sim……………………………….

8-2-2-  نصب و اجرا…………………………….162

8-3- پياده سازي الگوريتم خوشه بندي پيشنهادي………………… 163

8-4-  پياده سازي الگوريتم پوشش پيشنهادي…………………….. 185

8-5-  پياده سازي الگوريتم تجميع پيشنهادي……………………………… 190

9-  واژه نامه…………………………….. 195

مراجع…………………………….. 199

چکیده:

کيفيت سرويس در شبکه هاي حسگر بي سيم نسبت به شبکه هاي سنتي بسيار متفاوت می باشد. بعضي از پارامترهايي که در ارزيابي کيفيت سرويس در اين شبکه ها مورد بهره گیری قرار مي گيرند عبارتند از: پوشش شبکه, تعداد بهينه نودهاي فعال در شبکه, طول عمر شبکه و ميزان مصرف انرژي. در اين پايان نامه سه مسئله اساسي شبكه ها ي حسگر بي سيم مطرح گرديده و با هدف بهبود پارامترهاي کيفيت سرويس، براي اين مسائل، راه حلهايي کارا با بهره گیری از روش هوشمند آتوماتاهاي يادگيرسلولي ارائه شده می باشد. آغاز مسئله پوشش محيط در شبكه هاي حسگر را با بهره گیری از غير فعال کردن نودهاي غير ضروري و فعال نگه داشتن بهينه نودها حل مي گردد، تا در مصرف انرژي صرفه جويي به اقدام آمده و عمر شبکه افزايش يابد. سپس به مسئله خوشه بندي در شبکه حسگر پرداخته شده و با بهره گیری از آتوماتاهاي يادگيرسلولي, شبکه هاي حسگر به گونه اي خوشه بندي مي شوند که انرژي به صورت يکنواخت در شبکه بمصرف رسيده وعمر شبکه افزايش يابد. پس از آن با بهره گیری از آتوماتاهاي يادگير يک روش تجميع داده هاي محيط حسگري پيشنهاد مي گردد که در مصرف انرژي شبکه صرفه جويي به اقدام آورده و عمر شبکه را افزايش مي دهد. همه روشهاي ارائه شده با بهره گیری از نرم افزار J-Sim شبيه سازي گرديده اند. نتايج شبيه سازي ها نشان دهنده عملکرد بهتر روشهاي پيشنهادي نسبت به روشهاي مشابه مي باشد.

1- مقدمه

1-1- شبکه های حسگر بیسیم

شبكه هاي حسگر بي سيم[1] جهت جمع آوري اطلاعات در مناطقي كه كاربر نمي تواند حضورداشته باشد، مورد بهره گیری قرار مي گيرند. در يك شبكه حسگر، حسگرها به صورت جداگانه مقادير محلي را نمونه برداري (اندازه گيري) مي كنند و اين اطلاعات را درصورت لزوم براي حسگرهاي ديگر و در نهايت براي نظاره گر اصلي ارسال مي نمايند. عملكرد شبكه اين می باشد كه گزارش پديده هايي راكه اتفاق مي افتد به نظاره گري بدهد كه لازم نيست از ساختار شبكه و حسگرها به صورت جداگانه و ارتباط آنها چيزي بداند. اين شبکه ها مستقل و خودگردان بوده وبدون دخالت بشر کار مي کنند. معمولا تمامي گره­ها همسان مي­باشند و عملاً با همکاري با يكديگر، هدف كلي شبكه را برآورده مي‌سازند. هدف اصلي در شبکه­هاي حسگر بي­سيم نظارت و کنترل شرايط و تغييرات جوي، فيزيکي و يا شيميائي در محيطي با محدوده معين، مي­باشد[1, 2]. شبکه­ حسگر بي­سيم نوع خاصي از شبکه­هاي موردي[2] می باشد. مبحث شبکه هاي حسگر بي سيم يکي از موضوعات جديد در زمينه مهندسي شبکه و فناوري اطلاعات مي باشد.

پيشرفتهاي اخير در طراحي و ساخت تراشه هاي تجاري اين امكان را به وجود آورده می باشد كه اقدام پردازش سيگنال و حس كنندگي در يك تراشه يعني حسگر شبكه بي سيم انجام گردد، كه شامل سيستم هاي ميكروالكترومكانيكي [3](MEMS) مانند حسگرها، محرک ها[4] و قطعات راديويي RF مي باشد.

حسگرهاي بي سيم كوچكي توليد شده می باشد كه قابليت جمع ‌آوري داده از فاصله چند صد متر و ارسال داده بين حسگرهاي بي سيم به مركز اصلي را دارا مي باشد و با اين تكنولوژي اطلاعات دما – نوسانات، صدا، نور، رطوبت، و مغناطيس قابل جمع آوري مي باشد كه اين حسگرهاي بي سيم با هزينه كم و اندازه اي کوچک قابل نصب در شبكه هاي حسگر بي سيم مي باشد. اما كوچك شدن حسگرهاي بي سيم داراي معايبي نيز مي باشد. تكنولوژي نيمه هادي باعث به وجودآمدن پردازنده هاي سريع با حافظه بالا شده می باشد اما تغذيه اين مدارات هنوز هم يك مشكل اساسي می باشد كه محدود به بهره گیری از باطري گرديده می باشد. بخش منبع تغذيه يک بخش مهم و محدود می باشد که در صورتيکه از باطري در اين شبکه ها بهره گیری گردد، تعويض باطري ها در حالتي که تعداد نودهاي شبکه زياد باشد کاري سخت و دشوار خواهد بود و نودها به مقصود ذخيره و صرفه جويي در مصرف انرژي مجبور به بهره گیری از ارتباطات برد کوتاه خواهند گردید. تفاوت يك حسگر بي سيم كارا و يك حسگر بي سيم كه داراي كارايي كم از نظر انرژي می باشد در عملكرد آنها در ساعت ها نسبت به هفته ها مي باشد. افزايش اندازه شبكه WSN باعث پيچيدگي مسيريابي وارسال اطلاعات به مركز اصلي مي باشد. اما همچنان مسيريابي و پردازش نياز به انرژي دارند. بنابراين يكي از نكات كليدي در توسعه و ارائه الگوريتمهاي مسيريابي جديد، كاهش و صرفه جويي در انرژي مصرفي می باشد. بخش هاي مختلف شبکه هاي حسگر بي سيم بايد شبيه سازي و مدلسازي گردند تا کارآيي آنها مورد بررسي واقع گردد. براي اينکار شبکه هاي حسگر بي سيم به گرافهايي نگاشت مي شوند که در اين گرافها هر گره مطابق با يک نود در شبکه بوده و هر لبه بيانگر يک پيوند يا کانال ارتباطي بين دو نود در شبکه خواهد بود.اگر ارتباط بين نودها در شبکه دو جهته باشد گراف نگاشت شده بدون جهت خواهد بود و اگر ارتباط بين نود ها در شبکه نا متقارن باشد در آن صورت گراف نگاشت يافته جهتدار خواهد بود. البته مدل ارتباطي بين نودها در شبکه مي تواند يک به يک يا يک به همه باشد. فراهم آوردن يک مدل عملي براي حسگرها کار پيچيده و دشواري مي باشد که اين به خاطر تنوع در انواع حسگرها هم از نظر ساختاري و هم از نظر اصول و اساس کار آنها مي باشد. شبكه هاي حسگر داراي ويژگيهايي منحصر به فرد هستند كه اين امر باعث شده می باشد تا پروتكل هاي خاصي براي آنها در نظر گرفته گردد.

در شبكه هاي بي سيم حسگر معمولا فقط يك يا دو ايستگاه پايه‌ هست و تعداد زيادي نودهاي حسگر در محيط پخش گرديده اند. به علت محدوديت برد اين حسگرها و انرژي باطري خيلي از نودها قادر به ارتباط مستقيم با ايستگاه پايه‌ نمي باشند. اما با تكيه بر نودهاي نظير خود و نودهاي حسگر ديگر، به ارتباط با ايستگاه پايه‌ مي پردازد كه در شبكه هاي [5]MANET نيز اين اقدام توسط نودهاي معمولي انجام مي گردد.

معماري ارتباطات شبکه­هاي حسگر بي­سيم در شکل 1-1 ديده مي­گردد[1]. در شبکه­هاي حسگر بي­سيم، تعداد زيادي گره با امکانات مخابره، پردازش، حس کردن محيط و … در محيطي با چهارچوب معين پراکنده شده­اند. رويداد اتفاق افتاده و يا سوالات پرسيده شده از سوي گره مرکزي[6] و ماموريت محوله به هر گره موجب مي­گردد، ارتباطاتي بين گره­ها مستقر گردد. اطلاعات رد و بدل شده مي‌تواند گزارشي از وضيعت محدوده اي كه زير نظر گره­هاي حسگر مي­باشد به گره مرکزي و يا درخواستي از سمت گره مرکزي به سمت گره­هاي حسگر باشد. گره مرکزي به عنوان درگاه ارتباطي شبکه حسگر با ساير سيستم­ها و شبکه­هاي مخابراتي، در واقع گيرنده نهايي گزارش از گره­هاي حسگر مي­باشد و بعد از انجام يکسري پردازش­ها، اطلاعات پردازش شده را به کاربر ارسال مي­کند (با بهره گیری از يک رسانه ارتباطاتي مانند اينترنت، ماهواره و …). از سوي ديگر، درخواست­هاي کاربر نيز توسط اين گره به شبکه انتقال مي­يابد.

يك گره حسگر مي‌تواند يكي از دو تأثیر توليد كننده داده‌ها و يا رله كننده داده‌هاي توليد شده توسط ساير گره‌ها را بر عهده بگيرد. عموماً در شبكه‌هاي حسگر، اغلب گره‌ها هر دو تأثیر را به صورت توأم ايفا مي‌كنند. برپايي و طراحي ساختار و معماري ارتباطات بين گره­هاي شبکه نيازمند رعايت فاکتورهاي مختلف و زيادي مانند تحمل­پذيري خطا، مقياس پذيري، هزينه توليد، محيط عمليات، توپولوژي شبکه حسگر، محدوديت­هاي سخت افزاري، ابزار و رسانه ارتباط، انرژي مصرفي و … مي­باشد. جهت آشنايي بيشتر با شبکه هاي حسگر بي سيم به پيوست اول مراجعه گردد.

1-1-1- مسائل مطرح در شبکه های حسگر بیسیم

عوامل متعددي در طراحي شبکه­هاي حسگر موثر می باشد و موضوعات بسياري در اين زمينه مطرح می باشد که بررسي تمام آنها در اين نوشتار نمي­گنجد از اين رو تنها به ذکر برخي از آنها بطور اختصار اکتفا مي­کنيم.

1-مسيريابي: ماهيت اصلي شبکه­هاي حسگر به اين صورت می باشد که کارهايي که انجام مي­دهند بايد به صورت محلي باشد زیرا که هر گره تنها مي­تواند با همسايه ­هاي خود ارتباط مستقر کند و اطلاعات کلي و سراسري از شبکه چندان در دسترس نيست (جمع­آوري اين اطلاعات هزينه و زمان زيادي را مصرف مي­کند). اطلاعات بدست آمده توسط گره ­ها، بايد با بهره گیری از تکنيک­هاي مسيريابي، به نحوي به گره مرکزي ارسال گردد.

2- تنگناهاي سخت­ افزاري: هرگره ضمن اينكه بايد كل اجزاء لازم را داشته باشد بايد بحد كافي كوچك، سبك و كم حجم نيز باشد. در عين حال هر گره بايد انرژي مصرفي بسيار كم و قيمت تمام شده پايين داشته و با شرايط محيطي سازگار باشد. اينها همه محدوديت­هايي می باشد كه كار طراحي و ساخت گره‌هاي حسگر را با چالش مواجه مي­كند. ارائه طرح­هاي سخت­افزاري سبک و کم حجم در مورد هر يک از اجزاي گره بخصوص قسمت ارتباط بي­سيم و حسگرها مانند موضوعات تحقيقاتي می باشد که جاي کار بسيار دارد. پيشرفت فن­آوري ساخت مدارات مجتمع با فشردگي بالا و مصرف پايين، تأثیر بسزايي در كاهش تنگناهاي سخت­افزاري داشته می باشد.

3- تحمل­پذيري خطا و قابليت اطمينان[1]: هر گره ممكن می باشد خراب گردد يا در اثر رويدادهاي محيطي مثل تصادف يا انفجار بكلي نابود گردد يا در اثر تمام شدن منبع انرژي از كار بيفتد. مقصود از تحمل‌پذيري يا قابليت اطمينان اين می باشد كه خرابي گره­ها نبايد عملكرد كلي شبكه را تحت تاثير قرار دهد. در واقع مي­خواهيم با بهره گیری از اجزاي غير قابل اطمينان يك شبكه قابل اطمينان بسازيم.

4- توپولوژي: توپولوژي شبکه يکي از مفاهيم اوليه در شبکه­هاي حسگر می باشد که ديگر موارد نظير مسيريابي و … بر روي آن تعريف مي­گردد. ساختارهاي زيادي در توپولوژي مطرح می باشد که بر اساس اولويت­هاي مختلف و در شرايط متفاوت يکي بر ديگري برتري دارد. مانند مواردي که در انتخاب يک ساختار تاثير مي­گذارد مي­توان به مصرف انرژي کمتر، تنک بودن ساختار، کم بودن درجه گره، تحمل­پذيري خطا و تداخل تصریح نمود.

5- مقياس­پذيري[2]: شبكه بايد هم از نظر تعداد گره و هم از نظر ميزان پراكندگي گره­ها مقياس­پذير باشد. بعبارت ديگر شبكه حسگر از طرفي بايد بتواند با تعداد صدها، هزارها و حتي ميليون­ها گره كار كند و از طرف ديگر، چگالي توزيع متفاوت گره­ها را نيز پشتيباني كند. در بسياري كاربردها توزيع گره­ها تصادفي صورت مي­گيرد و امكان توزيع با چگالي مشخص و يكنواخت وجود ندارد يا گره­ها در اثر عوامل محيطي جابجا مي­شوند. بنابراين چگالي بايد بتواند از چند عدد تا چند صد گره تغيير كند. موضوع مقياس­پذيري به روش­ها نيز مربوط مي­گردد برخي روش­ها ممكن می باشد مقياس­پذير نباشند يعني در يك چگالي با تعداد محدود از گره كار كند. پیش روی برخي روش­ها مقياس­پذير هستند.

6- شرايط محيطي: طيف وسيعي از كاربرد­هاي شبكه ­هاي حسگر مربوط به محيط­هايي مي­گردد كه بشر نمي­تواند در آن حضور داشته باشد. مانند محيط­هاي آلوده از نظر شيميايي، ميكروبي، هسته­اي و يا مطالعات در كف اقيانوس­ها و فضا و يا محيط­هاي نظامي به علت حضور دشمن و يا در جنگل و زيستگاه جانوران كه حضور بشر باعث فرار آنها مي­گردد. در هر مورد، شرايط محيطي بايد در طراحي گره­ها در نظر گرفته گردد مثلا در دريا و محيط­هاي مرطوب گره حسگر در محفظه­اي كه رطوبت را منتقل نكند قرار مي‌گيرد.

7- رسانه ارتباطي: در شبكه ­هاي حسگر ارتباط گره­ها بصورت بي­سيم و از طريق رسانه راديويي، مادون قرمز، يا رسانه‌هاي نوري صورت مي­گيرد. در رسانه راديويي که بيشتر مورد بهره گیری قرار مي­گيرد از باندهاي مختلف صنعتي، علمي و پزشکي که در اکثر کشورها آزاد می باشد بهره گیری مي­گردد. تعيين فرکانس در اين رسانه با در نظر داشتن برخي محدوديت­هاي سخت­افزاري، کارائي آنتن و مصرف انرژي می باشد. به خاطر لزوم ديد مستقيم بين فرستنده و گيرنده، رسانه مادون قرمز چندان مورد بهره گیری شبکه­ هاي حسگر نيست هرچند ساختن آنها ارزان و آسان می باشد. اخيرا، رسانه نوري به عنوان رسانه ارتباطي مورد توجه قرار گرفته می باشد. مانند اين توجهات مي­توان به بهره گیری از آن در ذره غيار هوشمند تصریح نمود[3]. انتخاب رسانه ارتباطي از بين اين سه رسانه (راديويي، مادون قرمز و نوري) با در نظر داشتن محدوديت­ها و ويژگي­هاي کاربرد مورد نظر از مسائل مطرح در طراحي شبکه­ هاي حسگر می باشد.

8- افزايش طول­ عمر شبكه: طول­عمر گره­ها بعلت محدوديت انرژي منبع تغذيه كوتاه می باشد. علاوه بر آن در برخي مواقع، موقعيت ويژة يك گره در شبكه مشكل را تشديد مي­كند. مثلاً گره­اي كه در فاصله يك قدمي گره مرکزي قرار دارد از يك طرف بخاطر بار كاري زياد خيلي زود انرژي خود را از دست مي­دهد و از طرفي از كار افتادن آن باعث قطع ارتباط گره مرکزي با كل شبكه و در نتيجه موجب از كار افتادن شبكه مي­گردد. مشكل تخليه زود هنگام انرژي در مورد گره­هاي نواحي كم تراكم در توزيع غير يكنواخت گره­ها نيز صدق مي­كند در اينگونه موارد داشتن يك مديريت انرژي در داخل گره­ها و ارائه راه­حل­هاي انرژي­آگاه بطوري كه از گره­هاي بحراني كمترين بهره گیری را بكند مناسب خواهد بود. با در نظر داشتن مطالب بيان شده تمام الگوريتم­ها و تکنيک­هاي مورد بهره گیری در شبکه­هاي حسگر به انرژي بعنوان يک محدوديت جدي نگاه مي­کنند و سعي مي­کنند با آگاهي از سطح انرژي مصرفي اقدام کنند تا کمترين انرژي مصرف گردد و در نتيجه افزايش طول­عمر شبکه حسگر را به دنبال داشته باشد.

[1] Reliability

[2] scalability

[1] Wireless Sensor Network

[2] Ad Hoc Networks

[3] Micro Electromechanical Systems

[4] Actuator

[5] Mobile ad hoc Network

[6] Sink

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 209

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان