گرفتن پروژه های مالی خصوصی “یک رویکرد چند گزینه ای به رتبه بندی اعتباری را به وسیله تحلیل پوششی داده ها منظور ارزیابی وام گیرندگان برای پروژه های مالی خصوصی،پیشنهاد میدهند . در این پژوهش تکنیک های مختلف رتبه بندی اعتباری نظیر تجزیه و تحلیل ممیزی درخت تصمیم،شبکه های عصبی و …مقایسه شده اند . اگرچه تحلیل پوششی داده ها در اوایل دهه ۱۹۸۰بیان شد،با این حال به کارگیری این روش در زمینه موضوعات رتبه بندی اعتباری همچنان ادامه دارد. (crockford;neil 1986)
فصل سوم
روش تحقیق
۱-۳-مقدمه
اصول تحقیق به معنای ارائه روش هایی است که موجب دستیابی به نتایج درست از یک تحقیق می شود دانشمندانی نظیر “دکارت”معقتدند که با اتخاذ یک روش تحقیق صحیح،میتوان هر پدیده ای را تحلیل کرد .شناخت درست پدیده ها وسیستم ها،نیاز به دقت نظر بسیار واستفاده از روش های اصولی دارد، زیرا حقیقت پدیده ها وسیستمها بسته اهمیت وارزش آنها به صورت آشکار نمود ندارند. مطالعه سیر تحول علوم بشری مبین ارائه روش های مختلف برای رسیدن به حقایق است. لازم است که این مطلب را مدنظر قرار داد که تحقیق در خلاء روی نمی دهد،بلکه شخصیت محقق به ویژه جهان بینی وی در کار تحقیق مداخله می کند واین مداخله در مورد علوم اجتماعی و رفتاری بیش از علوم دیگر از عقاید محقق نقش می پذیرد، بارزتر است (صانعی،۵۴:۱۳۸۰).
برای رفع این مساله باید قاعده تجاهل را لحاظ کرد. یعنی محقق باید به هنگام شروع و انجام تحقیق،ذهنش از مساله بررسی ،خالی باشد واز هر گونه پیشداوری وقضاوت عجولانه ودخالت دادن تصورت واطلاعات ناقص خود در کار تحقیق، پرهیز کند. رعایت این قاعده باعث می شود تا محقق جریان طبیعی تحقیق را پیگیری،در چارچوب فرایند تحقیق علمی اطلاعات مورد نیاز را گرداوری و تحلیل کند تا به شناخت واقعی دست یابد(حافظ نیا،۱۳۸۱:۳۵).
به طور کلی،درهر تحقیقی پس از تعیین اهداف تحقیق وبررسی ادبیات و پیشینه موضوع،باید به دنبال روشی مناسب برای اجرای تحقیق بود چرا که لازم است روش علمی که طی آن بتوان هر چه سریعتر ودقیق تر به پاسخ های مناسب برای پرسشهای تحقیق دست یافت ،شناسایی شود.
بنابراین در این بخش،روش تحقیق به تفصیل شرح داده می شود. به دنبال آن جامعه آماری و حجم نمونه که مخاطبان اصلی پژوهش هستند معرفی وروش های گردآوری اطلاعات و ابزار لازم برای آن بیان می شود در نهایت، روایی و عتبار ابزار مذکور و روش اماری به کار گرفته شده جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ،مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۲-۳- روش تحقیق
روش تحقیق از دو بعد هدف و نوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
هدف پژوهش :
تحقیقات علمی را به دو منظور مختلف انجام می دهند :
* تحقیق بنیادی یا پایه ای۳۲:هنگامی که اساسا برای بهبود درک خود درباره مسایل به خصوصی که به طور معمول در محیطهای سازمانی روی می دهد و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می شود آن را تحقیق بنیادی یا پایه ای می خوانند که تحقیق محض۳۳ نیز نا میده می شود.
یافته های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه های مختلف مدیریت کمک می کند (دانایی فرد و دیگران،۱۳۸۳:۲۷-۲۸)بررسی وشناسایی عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری وارائه راهکارهای کاهش در بانک صادرات پرداخته به لحاظ هدف بنیادی است .
* تحقیق کاربردی۳۴:هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسایل موجود در سازمان به تحقیق می شود،آن را تحقیق کاربردی می نامند. در واقع هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است(همان).
* انواع پژوهش
تحقیقات علمی را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
* تحقیق آزمایشی : تحقیقاتی هستند که به منظور بررسی رابطه علی میان دو یا چند متغیر مورد استفاده قرار می گیرند. ا زجمله ویژگیهای مهم تحقیقات آزمایشی عبارتند از اینکه :متغیر مستقل مورد دستکاری قرار می گیرد، سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت وکنترل می شود .
تحقیق توصیفی(غیرآزمایشی): شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط با پدیده های مورد بررسی است هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر وبا دیدگاهی فردی ،سازمانی ،صنعتی ،نظایر آن. پژوهش های توصیفی که داده‌ها را به گونهای معنادار ارائه می کنند در موارد زیر سودمند است :شناخت ویژگیهای یک گروه در موقعیت مورد علاقه،کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت ،ارائه دیدگاههایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر و کمک به اخذ تصمیمهایی خاص. تحقیق توصیفی که در این پژوهش نیز از آن استفاده شده است را می توان به ۵دسته تقسیم نمود:
* تحقیق پیمایشی۳۵: وضعیت موجود را مورد مطالعه قرار دا ده و برای توضیح ویژگی های آن مورد استفاده قرار می گیرد/.
* اقدام پژوهشی۳۶:این روش ابتدا برای پدیده های مربوط به نظام آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. طبق این روش موقعیت های نامعین ملموس مربوط به اقدام ها وعملیات آموزشی مشخص و برای بهبود آنها اقدام می شود این روش تحقیق امروزه در تمامی سازمانهای غیر آموزشی نیز تحت عنوان روش تحقیق مشارکتی عملی استفاده می شود.
* بررسی موردی۳۷: هدف کلی از بررسی موردی مشاهده تفصیلی ابعاد موضوع است و یک موضوع واقعی را از تمام جنبه های ممکن مورد مطالعه قرار می دهد که می تواند یک فرد،یک واحد ویک سیستم با تمام حد ومرزهای مشخص باشد.
* تحقیق پس رویدادی(علمی-مقایسه ای )۳۸:در این روش محقق به شناخت متغیر وابسته با بررسی علل احتمال وقوع آن که درگذشته اتفاق افتاده است می پردازد. به عبارت دیگر در مواردی که متغیر وابسته قابل دستگاری کردن نباشد و حتی در برخی مواقع که دستکاری آن خارج از کنترل محقق باشد،از این روش استفاده می شود.
* تحقیق همبستگی۳۹:این نوع تحقیق که در پژوهش حاضر نیز به کار گرفته شده است روابط میان متغیرها را مورد مطالعه قرار می دهد. این گونه از تحقیق به لحاظ روش به ۳دسته قابل تقسیم است:
* مطالعات همبستگی دو متغیره: درا ین نوع مطالعات بر حسب مقیاس اندازه گیری متغیرها، رابطه میان آنها مورد مطالعه قرار می گیرد .در واقع در این نوع مطالعات،هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در پژوهش است .
* تحلیل رگرسیون: هنگامی که هدف محقق پیش بینی یک یا چند متغیر وابسته ملاک بر اساس یک یا چند متغیر مستقل پیش بینی باشد از این روش استفاده می شود.
* تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس :زمانی که محقق بخواهد همبستگی مجموعه ای از متغیرها را بررسی و آنها را در عامل های کمتری خلاصه کند و یا اینکه خصیصه های زیر بنایی مجموعه ای از داده ها را تعیین کند از این روش استفاده می کند از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می شود تحلیل عاملی۴۰ ومدل معا دلات ساختاری۴۱ است در تحلیل عاملی هدف تلخیص مجموعه ای از داده ها و یا رسیدن به متغیرهای مکنون۴۲ (عامل۴۳ یا سازه ۴۴)ودر مدل معادلات ساختاری ،هدف آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها و یافته های تحقیقاتی موجود است(سرمد و دیگران،۱۳۸۱:۸۱-۹۱)در این پژوهش از فن مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است.
۳-۳- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حوزه مدیریت دولتی با گرایش مالی ودبرگیرنده حوزه مدیریت ریسک می باشد قلمرو مکانی تحقیق بانک صادرات است و قلمرو زمانی آن سال ۱۳۹۲ که اطلاعات وداده های تحقیق به صورت قطعی در این زمان گردآوری شده است قلمرو زمانی تحقیق به زمان گردآوری اطلاعات اشاره دارد و از انجا که اطلاعات آمار با تحقیق در یک مقطع زمانی از نمونه امار گردآوری شده است احتمال وجود دارد که نتایج تحقیق با گذشت زمان تغییر کند به طور خلاصه قلمرو مکانی وزمانی تحقیق را بانک صادرات در پاییز سال ۱۳۹۲شکل داده است .
نوع دیگر پژوهش آن است که پژوهشگر علاقه مند باشد افراد یا پدید هها رادر چند مقطع زمانی مطالعه کند تا پاسخ پژوهش را بیابد.چنین پژوهشی از نوع طولی است این تحقیق از نظر هدف بنیادی واز نظر روش ،توصیفی -تحلیل است. دانایی فرد ودیگران (۲۲۰-۲۱۸:۱۳۸۳).
۴-۳ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها دارای یک صفت مشترک باشند به عبارت دیگر تمام افرادی که بر اساس هدف های تحقیق تحت بررسی قرار می گیرند جامعه آماری را تشکیل می دهند معمولا در هر تحقیق جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که محقق مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری با توجه به هدف بررسی و نوع واحد مورد مشاهده می تواند به گونه های مختلف تعریف شود. تعریف جامعه اماری باید جامع ومانع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی ومکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد. ودر ضمن با توجه به آن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید.
صفت های مشترک جامعه ا ماری این تحقیق کارمند بانک صادرات بودن ،است.
به طور کلی می توان جامعه اماری مورد نظر در این تحقیق را بدین صورت تعریف کرد :کلیه کار مندان وکارشناسان بانک صادرات است .واحد آماری نیز اساسی ترین سطح در هر مطالعه وتحقیق است یک عضو یا واحد جامعه آماری جزیی از کل جامعه آماری است .
در این تحقیق واحد آماری جامعه هر یک از کارکنان بانک صادرات است .
۵-۳ نمونه آماری ونمونه برداری
نمونه،زیر مجموعه هایی از جامعه است که در برگیرنده برخی اعضای منتخب جامعه است به عبارتی دیگر برخی و نه همه عناصر جامعه می توانند نمونه را تشکیل دهند با این حال فرایند نمونه گیری ،استخراج واستنباط قواعد کلی را بر اساس مشاهده دقیق متغیرها در گروه تا حدی کوچک از جامعه میسر ساخته است مقدار اندازه گیری شده مربوط به یک نمونه از کارکنان بانک صا درات که به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده را آماره ومقدار اندازه گیری شده از جامعه یعنی که کارکنان وکارشناسان بانک صادرات که از روی شاخص آماری استنباط شده است را پارامتر می گویند. میزان نزدیکی آماره به پارامتر به روش نمونه گیری و تعداد نمونه بستگی دارد که محقق می تواند از قبل اطمینان مورد نظر ر ا تعیین کند(آذر و مومنی ،۱۳۸۴:)
به طور کلی فنون گوناگونی برای انتخاب نمونه وجود دارد ولی نکته اصی در نمونه گیری انتخاب نمونه ای است که واقعی وتصادفی باشد در این تحقیق از روش تصادفی ساده برای نمونه گیری استفاده شده است در نمونه گیری تصادفی ،ساده شانس انتخاب شدن برای تمامی اعضای جامعه آماری ویکسان است .شانس انتخاب شدن در این تکنیک نمونه گیری مطابق فرمول زیر است .(همان)
اندازه نمونه آماری (n)
شانس انتخاب شدن =N
اندازه جامعه ماری
۶-۳ چارچوب جامعه آماری
چارچوب جامعه فهرستی است از همه اعضای جامعه که نمو نه از ان استخراج

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهجذب کننده، اندازه گیری، شدت وابستگی، رگرسیون خطی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید