می شود وجود چنین فهرستی برای نمونه گیری تصادفی ساده یکی از ضروریات مهم است یعنی برای انتخاب نمونه ای به حجمn از یک جامعه اماری به حجمN باید به طور کامل از نشانی ومحل قرار گرفتن واحدها در جامعه آماری مورد بررسی اطلاع داشت تا بتوان از واحدهای نمونه مقدار صفت یاداده های مورد نظر را به دست آوریم .همچنین در برخی از مباحث مربوط به روش های نمونه گیری مجموعه یا فهرستی از واحدهای جامعه کل که شامل نشانی،شماره تماس، وشاید دیگر خصوصیات آنها باشد “چارچوب نمونه گیری” نیز نامیده می شود (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۹۱-۳۹۲).
دراین تحقیق چارچوب جامعه آماری که دارای صحت اطمینان قابل دسترسی است شامل ۳۰۰تن است که فرایند نمونه گیری به روش تصادفی ساده بر اساس این فهرست انجام پذیرفته است
۷-۳ حجم نمونه وروش نمونه گیری
تعداد نمونه ای که باید از جامعه مورد نظر انتخاب شود را “حجم نمونه” می گوید ولی منطقی به نظر نمی رسد که حجم نمونه برای همه تحقیق های و همه جوامع یکسان باشد .حجم به توان مطالعه پراکندگی صفت در جامعه ،سطح اطمینان ،حداکثر خطا وفن نمونه گیری بستگی دارد تعمیم یافته های تحقیق از نمونه به جامعه همیشه رضایت بخش نیست، زیرا نمی توان در همه موارد اطمینان داشت که نمونه نمایانگر جامعه است بلکه در خیلی از موارد بین نمونه و جامعه اختلاف وجود دارد مساله ای که محقق باید به آن بپردازد حجم نمونه است اگر حجم نمو نه خیلی بزرگ باشد منابع هدر می شود واز سوی دیگر اگر حجم نمونه خیلی کوچک باشد دقت نتایج خیلی کم است ومممکن است نتایج بیانگر حقایق و واقعیت های جامعه نباشد. اما در صورتی که نمونه تصادفی انتخاب شود وحجم آن مناسب باشد اختلاف بین نمونه و جامعه کاهش خواهد یافت به منظور انتخاب حجم نمونه مناسب با توجه به نوع و هدف تحقیق فرمول های گوناگونی از سوی صاحب نظران علم آمار مطرح شده است حجم نمونه را می توان از محدود یا نامحدود بودن جامعه آماری به دست آورد با لحاظ اینکه جامعه
آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان وکارشناسان بانک صادرات در شعب منطقه جنوب که شامل ۳۰۰ نفر است وفهرست کاملی از مشخصات آنان یعنی چارچوب نمونه گیری در دسترس است،بنابراین از فرمول زیر برای تخمین حجم نمونه استفاده شده است (آذر و مومنی ،۱۳۸۴: ۷۶).
که در آن
Nحجم نمونه آماری :nحجم نمونه مورد نیاز :zمقدار متغیر استاندارد که برای سطح اطمینان ۹۵% مقدار آن از جدول برابر ۱/۹۶به دست می آید.
e:میزان خطایی است که محقق در بررسی مرتکب می شود که در پژوهش حاضر مقدار آن مساوی ۰/۰۶در نظر گرفته شده است .
واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که به علت نامعلوم بودن مقدار ماکزیمم آن یعنی ۰/۵ ۰/۵=۰/۲۵=استفاده شده است بنابراین حجم نمونه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود :
۸-۳ منابع و روش جمع اوری اطلاعات
اطلاعا را می توان به روش های گوناگون،در مکان های مختلف واز انواع منابع گردآوری کرد.
روش های گردآوری اطلاعات مشتمل است :
۱.روش های میدانی :از این روش برای جمع آوری اطلاعات از مخاطبان استفاده شده است .
روش های میدانی به طور کلی شامل موارد زیر است :
* مصاحبه حضوری ،مصاحبه تلفنی ،مصاحبه رایانه ای
* پرسشنامه های حضوری ،پستی یا الکترونیکی
* مشاهده افراد یا رویدادها با ضبط (یا بدون ضبط)صوتی یا تصویری انواع سایر فنون انگیزشی همچون آزمون های برون فکنی
* روش های کتابخانه ای :از این روش به منظور بررسی ادبیات وپیشینه موضوع کمک .گرفته شده است (حافظ نیا، ۱۳۸۱: ۱۸).
* درا ین تحقیق از هر دو روش گردآوری اطلاعات استفاده شده است .در روش میدانی پس از بررسی روش های مختلف وجمع آوری نظرات اساتید،ابزار پرسشنامه مناسب ترین روش تشخیص داده شده است از نظر مکانی نیز اطلاعات را می توان به هر یک از راه های اشاره شده در فوق در محیطی واقعی که پدیده ها روی میدهند یادرمحیط آزمایشگاهی گردآوری کرد اطلاعات این پژوهش درمحیط واقعی جمع آوری شده است منابع اطلاعاتی نیز می تواند دست اول یا دست دوم ویا هر از دو نوع باشد در این تحقیق از هر دو منبع اطلاعاتی استفاده شده است به این ترتیب که پرسشنامه توزیع شده از منابع دست اول است نمونه های اطلاعات دست دوم به کارگرفته شده نیز عبارتند از مقاله های موجود در نشریات معتبر مدیریتی وبازاریابی که از پایگاههای علمی اینترنت اخذ گردیده است به علاوه مجله های علمی ،نمایه ها پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد و کتاب های مرتبط با موضوع در این پژوهش برای گردآوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده شده است برای طراحی پرسشنامه از کتب و مقالات ورهنمودهای بانک مرکزی ایران در زمینه مدیریت ریسک اعتباری ونظر کارشناسان وخبرگان حوزه ریسک اعتباری بانک استفاده شده بر اساس آن نشانگرهایی مشخص شده است پس از گرداوری نشانگرها با راهنمایی اساتید راهنما ومشاور پرسشنامه تدوین شده است درنهایت پرسشنامه با ۳۲سوال اماده اجرا شده است در جدول ۱-۳ به ابعاد متغیرها ونشانگرهای مرتبط با آن اشاره شده است .
جدول ۱-۳- ابعاد متغیرها ونشانگرها پرسشنامه
ابعاد متغیرها
سوالات
تسهیلات متقاضی ۱-۴
نظارت وکنترل بر تسهیلات ۸تا۵
نوع فعالیت ۱۱تا۹
خوصیات متقاضی ۱۸تا۱۲
وثیقه ۲۰تا۱۹
مدت زمان بازپرداخت ۲۳الی۲۱
شرایط بازار ۲۵تا۲۴
دارایی نقدی وغیر نقدی ۲۷تا۲۶
اعتبار سنجی ۳۲تا۲۸
مقیاس مورد استفاده جهت پاسخگویی به سوالات ۳۲ الی ۱پرسشنامه مقیاس لیکرت است که از گزینه‌های “خیلی زیاد “تا “خیلی کم”درجه بندی شده است .
۹-۳ روایی پرسشنامه
منظور از روایی آن است که ابزار اندازه گیری تا چه می تواند خصیصه و ویژگیهای مورد نظر را اندازه گیری کند روایی تعیین کننده ترین مسئله در ابزار اندازه گیری است بنابرای ابزار اندازه گیری در صورتی روایی است که آن چه را که مورد نظر است به دقت اندازه گیری کند(ساروقی،۱۳۹۰: ۴۷) روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری وجود دارد که شامل :روایی محتوا، روایی وابسته به معیار وروایی سازه است یکی از ابزارهای اندازه گیری برای سنجش روایی ،اعتبار محتوا است که معمولا توسط افراد متخصص درموضوع مورد مطالعه انجام می گیرد.
از این رو اعتبارمحتوا به قضاوت داوران بستگی دارد(کلانتری ،۱۳۸۲، ۷۶)در پرسشنامه تحقیق حاضر برای معمول روایی به روایی محتوایی توجه شده است برای تامین روایی پرسشنامه در طراحی وتنظیم آن شاخص های مربوط به متغیرها با استفاده از پیشینه وادبیات تحقیق استخراج شده وبا نظر اساتید راهنما و مشاور تغیرات لازم در آن ها صورت گرفته به بیان دیگر روایی مولفه های بکار برده است در تحقیقات دیگر مورد تایید قرار گرفته است همچنین برای تایید روایی تلاش شد که سوالات جامع باشند واز طرح سوالات اضافی یا کم در زمینه های متغیرهای تحقیق پرهیز شده و به صورت روشن وبدون ابهام طرح شده است بنابراین روایی محتوای پرسشنامه از نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفته است .
۱۰-۳ پایابی پرسشنامه
اعتبار با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دد به عبارت دیگر همبستگی میان یک مجموعه از نمرات ومجموعه دیگری ازنمرات در یک آزمون که به صورت مستقل با یک گروه آزمون بدست می آید چقدر است برای محاسبه ضریب اعتبار از روش های بازآزمایی،فرم های موازی ،دونیمه کردن ،وآلفای کرونباخ استفاده می شود (سرمد ودیگران ،۱۳۸۱، ۱۶۶-۱۶۹).
برای محاسبه اعتبار ابزار اندازه گیری در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است رابطه آلفای کرونباخ عبارت است :
که در این فرمول :
J=تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه آزمون
Sj2=واریانس زیر آزمون Jام
S2=واریانس کل آزمون
پس از اتمام جمع آوری پرسشنامه ضریب محاسبه شده وآلفای بدست آمده ۸۸۵% شد بنابراین از پایایی خوبی برخوردار است .
۱۱-۳ کلیات در خصوص مدل رگرسیون لوجستیک
در کارهای اماری این تحقیق از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده شده است که این مدل شبیه مدل تحلیل ممیز است .
با این تفاوت که در مدل تحلیل ممیز همه متغیرهای پیش بینی با مقیاس کمی اندازه گیری شده و متغیر وابسته مقوله است در حالی که درمدل لوجستیک متغیرهای پیش بینی می تواند هم در مقیاس کمی وهم در مقیاس مقوله ای باشد ومتغیر وابسته مقوله ای و سطحی است این دومقوله معمولا به عضویت یا عدم عضویت در یک گروه (شرکت هایی که قادر به بازپرداخت وام های خود نمی باشند)اشاره دارد در رگرسیون لوجستیک از مفهوم بخت برای مقادیر متغیر وابسته استفاده می شود در اصطلاح آماری بخت به معنی نسبت احتمال وقوع یک حادثه(Pi)به احتمال عدم وقوع ان (Pi-1)می باشد احتمال بین۰ وا تغییر می کند در حالی که بخت ممکن است بیش از یک باشد واژه کلیدی در تحلیل رگرسیون لوجستیک سازه ای با نام لوجیت است که لگاریتم طبیعی بخت می باشد.
رگرسیون لوجتیک به صورت زیر تالیف می شود :
۳-۱رگرسیون لوجستیک
در معادله فوق L n بیانگر لگاریتم طبیعی است درمدل رگرسیون لوجستیک احتمال وقوع حادثه مورد نظر (عدم بازپرداخت تسهیلات وام از سوی مشتری)بر اساس رابطه زیر محاسبه می گردد.
فرمول ۳-۲ احتمال وقوع حادثه مورد نظر
لازم به توضیح است پردازش الگو بااستفاده رگرسیون لوجستیک معمولا به سه روش امکان پذیر است
a)Enterفرایندی برای گزینش متغیرها می باشد که تمامی متغیرها در یک مرحله وارد الگو می شود.
b)Forward روش گزینش مرحله ای که معیار ورود متغیر در ان سطح اهمیت رتبه آمار ومعیار حذف متغیر در آن احتمال آمار نسبت به احتمال بر مبنای برآوردهای پارامتر شده می باشد .
c)Backward روش حذف از عقب به این صورت عمل می کند که ابتدامدل کاملا رگرسیون لوجستیک را در نظر گرفته وسپس نسبت به حذف متغیرهای با همبستگی کمتر اقدام می کند در این روش SPSSبا یک مدل اشباع شده شروع می کندو اثرهایی را که سطح معنی داری در مدل ندارند ازمدل حذف می کند (مسعود علیون ۱۳۸۹: ۷۴).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها آزمون فرضیه ها یکی از مهم ترین بخش هر پژوهش علمی است برای تجزیه وتحلیل داده ها از رو ش های آماری متفاوتی استفاده می شود واین تفاوت روش های آمای با توجه به نوع روش و هدف تحقیق انتخاب می شود که از روش های ساده واولیه آماری تا روش های پیچیده راشامل می شود استفاده از روش های آماری در تجزیه و تحلیل کمی به دو شکل توصیفی واستنباطی انجام می گیرد.
۴:به منظور بررسی فرض اول و بررسی رابطه و میزان تأثیر متغیر نوع وثیقه روی نکول شدن تسهیلات از مدل رگرسیون لوژستیک استفاده شد.
نمودار ۱-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهسری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، تقسیم بندی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید