نمودار ۲-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت
نمودار ۳-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تحصیلات
نمودار ۴-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت
Logistic Regression
Block 1: Method = Forward Stepwise (Wald)
جدول۴-۱- Omnibus Tests of Model Coefficients
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
df
Sig.
Step 1
Step
۴۰.۰۰۰
۱
.۰۰۰
Block
۴۰.۰۰۰
۱
.۰۰۰
Model
۴۰.۰۰۰
۱
.۰۰۰
با توجه به جدول بالا مشاهده می‌شود مقدار آماره خی دو مربوط به مدل ۴۰.۰ با ۱ درجه آزادی و سطح معنی داری ۰.۰۰۰ و مقایسه این سطح معنی داری با ۰.۰۵ مشاهده می‌شود فرض صفر مبنی بر نا مناسب بودن ضرایب متیرهای ورودی (مستقل) رد می‌شود.
جدول۴-۲- Model Summary
Model Summary
Step
-۲ Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
۱
۳۰۲.۲۵۴(a)
.۱۴۸
.۱۹۹
a Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.
با توجه به مقدار آماره لگ لایک لی هود فرض صحیح بودن مدل رد می‌شود. همچنین بر اساس ضریب تعیین کاکس و اسنل ۰.۱۴۸ مشاهده می‌شود حدود ۱۵ درصد از احتمال پیشگویی درست مدل را متغیر وثیقه پوشش می دهد و این مقدار برای ضریب تعیین نگلکرک حدود ۱۹.۹ درصد است.
جدول۴-۳- Classification Table(a)
Classification Table(a)
Observed
Predicted
cat.score
Percentage Correct
.۰۰
۱.۰۰
Step 1
cat.score
.۰۰
۶۳
۴۸
۵۶.۸
۱.۰۰
۲۶
۱۱۲
۸۱.۲
Overall Percentage
۷۰.۳
a The cut value is .500
با توجه به جدول بالا مشاهده می‌شود صحت مدل برازش داده شده ۷۰.۳ درصد می باشد.
جدول۴-۴- Variables in the Equation
Variables in the Equation
B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
۹۵.۰% C.I.for EXP(B)
Lower
Upper
Step 1(a)
Vasiqeh
۱.۴۸۰
.۲۶۴
۳۱.۳۹۷
۱
.۰۰۰
۴.۳۹۴
۲.۶۱۸
۷.۳۷۳
Constant
-۴.۸۷۴
.۹۲۵
۲۷.۷۵۰
۱
.۰۰۰
.۰۰۸
a Variable(s) entered on step 1: Vasiqeh.
با توجه به جدول ضرایب رگرسیونی مشاهده می‌شود مقدار آماره والد ۳۱.۳۹۷ با ۱ درجه آزادی و سطحمعنی داری ۰.۰۰۰ می باشدبا مقایسهاینسطح معنی داری با ۰.۰۵ مشخص خواهد شدکه متغیر وثیقه در سطح ۰.۰۵ در مدل معنی دار است. همچنین بر اساس مقدار exp(B) مشخص می شود که در صورتی که نمره داده شده بهمتغیر وثیقهتوسطپاسخگویان یک واحد افزایش یابد شانس نکول شدن تسهیلات ۴.۳۹۴ برابر نسبت به نکول نشدن تسهیلات خواهد بود.
Logistic Regression
جدول ۴-۵- Block 1: Method = Forward Stepwise (Wald)
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
df
Sig.
Step 1
Step
۴۱.۳۳۲
۱
.۰۰۰
Block
۴۱.۳۳۲
۱
.۰۰۰
Model
۴۱.۳۳۲
۱
.۰۰۰

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید