جهت مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در خرده مقیاس روان پریشی
آزمایش t برای برابری میانگین ها
آزمایش leven برای برابری واریانس ها
واریانس برابر فرض شده
Sig. (2-tailed)
df
t
Sig
F

820.
820.
48
47.925
229.
229.
915.
011.
قبل از روان پریشی
واریانس برابر فرض نشده
000.
000.
48
47.988
21.968-
21.968-
924.
009.
بعد از روان پریشی
واریانس برابر فرض شده

همان طور که در جدول شماره 4-6 مشاهده میشود با توجه به اینکه نسبت t محاسبه شده با درجه آزادی 48 یعنی (96/21) از نسبت t جدول در سطح 5/0 یعنی (02/2) بزرگتر است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در خرده مقیاس روان پریشی تاثیر نقاشی درمانی در گروه آزمایش معنادار بوده است.

جدول 4-7: شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون نمره اضطراب دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل
میانگین خطا
انحراف
میانگین
تعداد
آزمایشات
56415.
55582.
2.82076
2.77909
27.9600
27.8400
25
25
قبل از اضطراب
کنترل
43558.
57422.
2.17792
2.87112
6.0800
28.0800
25
25
بعد از اضطراب
کنترل

همانطور که در جدول شماره 4-7 مشاهده می شود نمرات پس آزمون خرده مقیاس اضطراب گروه آزمایش نسبت به نمرات پیش آزمون افزایش یافته است یعنی میتوان گفت که مداخله (نقاشی درمانی) بر سلامت روان افراد گروه آزمایش موثر بوده است.

جدول 4-8: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون جهت مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در خرده مقیاس اضطراب
آزمایش t برای برابری میانگین ها
آزمایش leven برای برابری واریانس ها
واریانس برابر فرض شده
Sig. (2-tailed)
df
t
Sig
F

880.
880.
48
47.989
152.
152.
887.
020.
قبل از اضطراب
واریانس برابر فرض نشده
000.
000.
48
44.750
30.524-
30.524-
493.
477.
بعد از اضطراب
واریانس برابر فرض شده

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   current، objectives، Translation، instructors

همان طور که در جدول شماره 4-8 مشاهده میشود با توجه به اینکه نسبت t محاسبه شده با درجه آزادی 48 یعنی (52/30) از نسبت t جدول در سطح 5/0 یعنی (02/2) بزرگتر است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در خرده مقیاس اضطراب تاثیر نقاشی درمانی در گروه آزمایش معنادار بوده است.

جدول 4-9: شاخص های آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون نمره وسواس دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل
میانگین خطا
انحراف
میانگین
تعداد
آزمایشات
66151.
57758.
3.30757
2.88791
32.2400
32.4400
25
25
قبل از وسواس
کنترل
43558.
57422.
2.17792
2.87112
6.0800
28.0800
25
25
بعد از وسواس
کنترل

همان طور که در جدول شماره 4-9 مشاهده میشود نمرات پس آزمون خرده مقیاس وسواس گروه آزمایش نسبت به نمرات پیش آزمون افزایش یافته است یعنی میتوان گفت که مداخله (نقاشی درمانی) بر سلامت روان افراد گروه آزمایش موثر بوده است.

جدول 4-10: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون جهت مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در خرده مقیاس وسواس
آزمایش t برای برابری میانگین ها
آزمایش leven برای برابری واریانس ها
واریانس برابر فرض شده
Sig. (2-tailed)
df
t
Sig
F

821.
821.
48
47.143
228.-
228.-
285.
1.169
قبل از وسواس
واریانس برابر فرض نشده
000.
000.
48
42.498
27.154-


دیدگاهتان را بنویسید