دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها: مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر شهرام گیلانی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست………………………………………. صفحه

چکیده………………………………………. م

فصل اول: کلیات………………………………. 1

1-1)مقدمه…………………………………… 2

1-2)بیان مسئله………………………………. 3

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 6

1-4)چارچوب نظری تحقیق………………………… 7

1-4-1) مدل مفهومی تحقیق………………………. 8

1-5) اهداف تحقیق…………………………….. 8

1-6) پرسش های تحقیق………………………….. 9

1-7) فرضیه های تحقیق…………………………. 9

1-8) تعریف متغیرها…………………………… 10

1-8-1)تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق……………… 10

1-8-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………. 11

1-9) قلمرو تحقیق…………………………….. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………… 13

2-1) مقدمه………………………………….. 14

2-2) صادرات و اهمیت آن……………………….. 15

2-3) تجزیه و تحلیل روند تجارت خارجی ایران………. 21

2-4) موانع، مشکلات و محدودیت های صادراتی………… 22

2-5) ارائه چارچوبی جامع برای توسعه صادرات ……… 26

2-6) عملکرد صادراتی………………………….. 28

2-7) ابعاد عملکرد صادراتی و معیارهای اندازه گیری آن 30

2-8) مشوق ها و محرک های صادراتی……………….. 36

2-9) عملکرد صادراتی و مشوق های صادراتی…………. 39

2-9-1) اهداف مالی……………………………. 39

2-9-2) هدف ارتباط با سهامداران………………… 40

2-9-3) اهداف استراتژیک……………………….. 41

2-9-4) اهداف یادگیری سازمانی………………….. 41

2-10) ابزارها و مشوق های صادراتی دولت………….. 42

2-10-1) دانش ذهنی……………………………. 42

2-10-2) دانش عملی……………………………. 43

2-11)مدل مفهومی تحقیق………………………… 44

2-12) تحقیقات مرتبط………………………….. 48

2-12-1) تحقیقات داخلی………………………… 48

2-12-2) تحقیقات خارجی………………………… 49

2-13)نتیجه گیری……………………………… 51

فصل سوم: روش تحقیق…………………………… 52

3-1) مقدمه………………………………….. 53

3-2) روش تحقیق………………………………. 53

3-3) جامعه آماری…………………………….. 53

3-4) روش نمونه گیری………………………….. 54

3-5) روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………….. 55

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه………………….. 58

3-6-1) روایی………………………………… 58

3-6-2) پایایی……………………………….. 59

3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………. 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………………. 61

4-1) مقدمه………………………………….. 62

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…… 63

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق…………………….. 85

4-4) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………… 91

4-5) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق……………….. 92

4-6) آزمون فرضیه های تحقیق……………………. 93

فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………. 96

5-1) مقدمه………………………………….. 97

5-2) نتایج آمار توصیفی……………………….. 97

5-3) نتایج آمار استنباطی و نتیجه گیری………….. 98

5-4) پیشنهادهایی در راستای تحقیق………………. 100

5-5) پیشنهادهایی برای محققین آینده…………….. 101

5-6) محدودیت های تحقیق……………………….. 102

منابع و پیوست……………………………….. 103

منابع………………………………………. 104

پیوست………………………………………. 108

پیوست 1: پرسشنامه …………………………… 109

پیوست 2: میزان آلفای متغیرهای تحقیق …………… 113

چکیده انگلیسی……………………………….. 117

جدول ها…………………………………….. صفحه

جدول 2-1) موانع و مشکلات صادراتی……………….. 25

جدول 2-2) عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی……… 31

جدول 2-3) ابعاد عملکرد صادرات از دیدگاه محققان مختلف 35

جدول 3-1) متغیرهای تحقیق و سوالات مربوط به آن……. 56

جدول 3-2) میزان آلفای متغیرهای تحقیق…………… 60

جدول 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان تحقیق…………….. 63

جدول 4-2) تحصیلات پاسخ دهندگان…………………. 64

جدول 4-3) سن پاسخ دهندگان…………………….. 65

جدول 4-4)زمان فعالیت شرکت در امر صادرات………… 66

جدول 4-5) نواحی مختلف جغرافیایی شرکت…………… 67

جدول 4-6) توصیف متغیر صادرات شرکت به کشورها ……. 68

جدول 4-7) توصیف متغیر تغییر در تعداد کشورهای صادر کننده  69

جدول 4-8) توصیف متغیر در تعداد محصولات صادراتی شرکت. 70

جدول 4-9) توصیف متغیر اشباع در بازارهای داخلی…… 71

جدول 4-10) توصیف متغیر گم شدن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای خارجی…………………………………………… 72

جدول 4-11) توصیف متغیر پیش بینی رشد در بازارهای خارجی    73

جدول 4-12) توصیف متغیر دنبال مشتری بیشتر……….. 74

جدول 4-13) توصیف متغیر دنباله روی از رقبا………. 75

جدول 4-14) توصیف متغیر صادرات بخشی از استراتژی شرکت 76

جدول 4-15) توصیف متغیر ترجیح مدیران ارشد شرکت…… 77

جدول 4-16) توصیف متغیر مشوق های صادراتی………… 78

جدول 4-17) توصیف متغیر بطور تصادفی…………….. 79

جدول 4-18) توصیف متغیر مشکلات مالی……………… 80

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس

جدول 4-19) توصیف متغیر فقدان اطلاعات کافی در مورد صادرات  80

جدول 4-20) توصیف متغیر فقدان وجود هدف………….. 81

جدول 4-21) توصیف متغیر فقدان وجود صداقت در بازار… 81

جدول 4-22) توصیف متغیر تماس با بازارهای هدف…….. 81

جدول 4-23) توصیف متغیر محدودیت های زمانی در بازارهای بین المللی…………………………………………… 82

جدول 4-24) توصیف متغیر عدم آشنایی با رفتار مشتریان در بازارهای هدف………………………………………… 82

جدول 4-25) توصیف متغیر فقدان وجود افراد متخصص در شرکت    83

جدول 4-26) توصیف متغیر عدم حمایت کافی………….. 83

جدول 4-27) توصیف متغیر ابزارها و مشوق های صادراتی . 84

جدول 4-28) توصیف متغیر اهداف مالی……………… 85

جدول 4-29) توصیف متغیر ارتباط با سهامداران……… 86

جدول 4-30) توصیف متغیر اهداف استراتژیک…………. 87

جدول 4-31) توصیف متغیر اهداف یادگیری…………… 89

جدول 4-32) آزمون کولموگروف- اسپیرنوف…………… 90

جدول 4-33) آمار استنباطی آزمون تی متغیرهای تحقیق… 91

جدول 4-34) آمارتوصیفی آزمون تی متغیرهای تحقیق…… 91

جدول 4-35) ضریب همبستگی فرضیه اول……………… 92

جدول 4-36) ضریب همبستگی فرضیه دوم……………… 93

جدول 4-37) ضریب همبستگی فرضیه سوم……………… 94

جدول 4-38) ضریب همبستگی فرضیه سوم……………… 95

 

نمودارها:

نمودار 2-1) موانع و مشکلات صادراتی……………… 29

نمودار 2-2) عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی……. 36

نمودار 2-3) ابعاد عملکرد صادرات از دیدگاه محققان مختلف   41

نمودار 3-1) متغیرهای تحقیق و سوالات مربوط به آن….. 64

نمودار 3-2) میزان آلفای متغیرهای تحقیق…………. 68

نمودار 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان تحقیق…………… 63

نمودار 4-2) تحصیلات پاسخ دهندگان……………….. 64

نمودار 4-3) سن پاسخ دهندگان…………………… 65

نمودار 4-4)زمان فعالیت در شرکت در امر صادرات……. 66

نمودار 4-5) نواحی مختلف جغرافیایی شرکت…………. 67

نمودار 4-6) توصیف متغیر صادرات شرکت به کشورها ….. 68

نمودار 4-7) توصیف متغیر تغییر در تعداد کشورهای صادر کننده    69

نمودار 4-8) توصیف متغیر در تعداد محصولات صادراتی شرکت 70

نمودار 4-9) توصیف متغیر اشباع در بازارهای داخلی…. 71

نمودار 4-10) توصیف متغیر گم شدن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای خارجی………………………………………. 72

نمودار 4-11) توصیف متغیر پیش بینی رشد در بازارهای خارجی 73

نمودار 4-12) توصیف متغیر دنبال مشتری بیشتر……… 74

نمودار 4-13) توصیف متغیر دنباله روی از رقبا…….. 75

نمودار 4-14) توصیف متغیر صادرات بخشی از استراتژی شرکت    76

نمودار 4-15) توصیف متغیر ترجیح مدیران ارشد شرکت…. 77

نمودار 4-16) توصیف متغیر مشوق های صادراتی………. 78

نمودار 4-17) توصیف متغیر بطور تصادفی…………… 79

نمودار 4-18) توصیف متغیر مشکلات مالی……………. 80

نمودار 4-19) توصیف متغیر فقدان اطلاعات کافی در مورد صادرات    80

نمودار 4-20) توصیف متغیر فقدان وجود هدف………… 81

نمودار 4-21) توصیف متغیر فقدان وجود صداقت در بازار. 81

نمودار 4-22) توصیف متغیر تماس با بازارهای هدف…… 81

نمودار 4-23) توصیف متغیر محدودیتهای زمانی در بازارهای بین المللی…………………………………………… 82

اشکال………………………………………. صفحه

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………….. 9

شکل 2-1) چارچوب جامع توسعه صادرات …………….. 31

شکل 2-2) مدل مفهومی تحقیق…………………….. 53

فرمول ها……………………………………. صفحه

فرمول 3-1) فرمول کوکران………………………. 61

فرمول 3-2) فرمول آلفای کرونباخ………………… 6

چکیده:

بین المللی شدن تجارت در بازارهای جهانی نمود زیادی یافته است. در بازارهای جهانی امروز شرکت هایی که به صادرات روی می آورند بسیار زیاد است، زیرا بازارهای محلی برای شرکت ها و تولید کنندگان اشباع شده است. بحث تجارت خارجی یکی از مهم ترین مباحث در توسعه اقتصادی کشور است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها است. در این تحقیق ابزارها و مشوق های صادراتی به 4 بخش اهداف مالی، اهداف استراتژیک، اهداف یادگیری سازمانی و ارتباط با سهامداران سنجیده شد. جامعه آماری تحقیق را شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان تشکیل می دهند. پرسشنامه تحقیق را مدیران ارشد، مدیران میانی و مدیران صادر کننده در شرکت های تولیدی تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق همبستگی پیرسون انجام شد و در نهایت تمام فرضیه های تحقیق تایید گردید.

واژگان کلیدی: مشوق های صادراتی دولت، اهداف مالی، اهداف استراتژیک، اهداف یادگیری سازمانی، ارتباط با سهامدارن

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید