دانلود پایان نامه

توان مایکروویو می باشند.

شکل4-6: پلات سطح پاسخ( تأثیر توان مایکروویو و میزان خلأ بر )

4-3: ارزیابی ارگانولپتیکی نمونه های خشک شده :
1) ارزیابی رنگ نمونه های خشک شده :

شکل4-7: ارزیابی رنگ نمونه های خشک شده با روش ترکیبی مایکروویو- خلأ

2) ارزیابی بافت و قابلیت جویدن یا جوش پذیری نمونه های خشک شده :

شکل 4-8: ارزیابی بافت و قابلیت جویدن نمونه های خشک شده با روش ترکیبی مایکروویو-خلأ

در مواردی که درصد امتیاز کسب شده توسط نمونه ی خشک شده برابر با صفر می باشد ، ارزیابان با توجه به ظاهر بسیار نامناسب نمونه حاضر به خوردن و بررسی ویژگی های جویدنی آن نشدند.
3) ارزیابی طعم و مزه نمونه های خشک شده :
شکل 4-9: ارزیابی طعم و مزه نمونه های خشک شده به روش ترکیبی مایکروویو-خلأ

4) ارزیابی میزان تمایل به مصرف نمونه های خشک شده :

شکل4-10: ارزیابی میزان تمایل به مصرف نمونه های خشک شده با روش ترکیبی مایکروویو-خلأ

بنابر این بر طبق نتایج بدست آمده از بررسی ارزیابان، نمونه خشک شده تحت توان مایکروویو برابر با 600 و میزان خلا برابر با 50 بیشترین تمایل به مصرف را به خود اختصاص داده است.
4-4: مقایسه روش خشک کردن ترکیبی مایکروویو و خلا با روش خشک کردن تحت هوای داغ 70 درجه سانتیگراد
4-4-1: تاثیر روش خشک کردن بر روی دانسیته نمونه ها
دانسیته نمونه ها در روش خشک کردن ترکیبی نسبت به روش استفاده از هوای داغ در سطح پایینتری قرار دارد.که این بیانگر ارجحیت روش خشک کردن ترکیبی به روش خشک کردن با هوای داغ می باشد.
4-4-2: مقایسه دو روش خشک کردن در تأثیر آنها بر روی تخلخل نمونه خشک شده
بر اساس نتایج بدست آمده تخلخل در نمونه های خشک شده با استفاده از روش ترکیبی بسیار بالاتر از نمونه های خشک شده با استفاده از هوای داغ می باشد که این بیانگر شرایط بهتر نمونه های خشک شده با روش ترکیبی مایکروویو-خلا در مقایسه با هوای داغ می باشد.
4-4-3: تأثیر روش خشک کردن بر روی رنگ نمونه های خشک شده
از آنجا که ?E نمونه خشک شده با هوای داغ بیشتر از نمونه های خشک شده تحت شرایط مختلف مایکروویو- خلا بوده است نتیجه می گیریم که رنگ در نمونه های حاصل از روش خشک کردن ترکیبی نسبت به روش خشک کردن با هوای داغ مناسبترمی باشد و به نمونه اولیه نزدیکتر است.

4-4-4: تأثیر روش خشک کردن بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه های خشک شده
طبق نتایج بدست آمده میزان نمونه ای که لازم است تا غلظت اولیه DPPH را به 50 درصد برساند در نمونه های خشک شده با استفاده از هوای داغ تقریبا بیشتر از نمونه های خشک شده با روش ترکیبی پیشنهادی می باشد.بررسی ها نشان می دهد که تنها در شرایطی که میزان خلا و توان مایکروویو برابر با 0 و 300 و همچنین 25 و 300 باشد ، میزان نمونه ای که که جهت رساندن غلظت اولیه DPPH به 50 درصد لازم است ، بیشتر از مقدار مورد نیاز در نمونه های خشک شده تحت شرایط هوای داغ می باشد. پس نتیجه می گیریم فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه ها به غیر از دو مورد ذکر شده در سایر نمونه های خشک شده با روش ترکیبی پیشنهادی ، بالاتر از نمونه های خشک شده با استفاده از هوای داغ می باشد.
4-4-5: تأثیر روش خشک کردن بر بافت نمونه های خشک شده
میزان نیروی مورد نیاز جهت فرو رفتن نوک پروب در نمونه های خشک شده تحت هوای داغ تقریبا کمتر از نمونه های خشک شده با استفاده از روش ترکیبی مایکروویو و خلا می باشد. طبق نتایج بدست آمده، تنها تحت دو شرایط توان مایکروویو برابر با 300 و میزان خلا معادل 25 و 50 ماکزیمم نیروی کمتری جهت سوراخ کردن نمونه نسبت به نمونه های خشک شده تحت شرایط هوای داغ لازم می باشد.
4-4-6: مقایسه دو روش خشک کردن توسط ارزیابان
ارزیابان با توجه به ظاهر بسیار نا مناسب نمونه های خشک شده تحت هوای داغ 70 درجه سانتیگراد، حاضر به خوردن نمونه ها و ارزیابی حسی آن نگردیدند. تنها موردی که در نمونه های خشک شده با این روش توسط ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت، رنگ نمونه ها بود. به غیر از نمونه های خشک شده تحت دو شرایط توان مایکروویو برابر با 300 و میزان خلا برابر با 25 و 50 ، رنگ بقیه نمونه های خشک شده تحت روش خشک کردن ترکیبی مایکروویو و خلا ، مناسبتر از نمونه های خشک شده با استفاده از هوای داغ 70 درجه سانتیگراد ارزیابی گردید .

4-5: ویژگی های نمونه خشک شده تحت هوای داغ 70 درجه سانتیگراد
نتایج مربوط به نمونه های خشک شده تحت هوای داغ 70 درجه سانتیگراد در جدول زیر آورده شده است:
جدول 4-2: ویژگی های نمونه های خشک شده تحت هوای داغ 70 درجه سانتیگراد
دانسیته(gr/cm3)
9/0- 89/0
تخلخل
076/0- 065/0
L*
082/18
a*
66/21
b*
44/4

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوعone، objectives، Tyler’s، Tyler

12/70
EC 50
2722/3
Force(max)
487/0± 536/5

4-6: بهینه سازی و اپتیمایز کردن فرآیند

شکل4-11: بهینه سازی و اپتیمایز کردن فرایند
همانطور که مشاهده می کنیم بهترین حالت جهت خشک کردن نمونه ها به منظور دستیابی به کمترین میزان EC 50 و و مورد هدف قرار دادن 6 =force(max)، در میزان خلأ برابر با صفر و توان مایکروویو برابر با 600 اتفاق می افتد.
4-7- نتایج بدست آمده از آزمایشات
نتایج به دست آمده از آزمایشات به شرح زیر می باشد:
جدول4-3: داده های به دست آمده از آزمایشات
StdOrder
RunOrder
PtType
Blocks
Vacuum
MW
density
prosity
force(max)
EC50
?E
12
1

1
25
450
0.825
0.2
28
6.082
0.6923
32.9168
5
2
-1
1

450
0.664
0.349
6.906
0.5598
27.047
3
3
1
1

600
0.405
0.569
7.322
0.0675
26.8478
8
4
-1
1
25
600
0.7
0.369
7.459
0.7132
30.4814
9
5

1
25
450
0.83
0.183
7.919
0.9517
33.203
1
6
1
1

300
0.61
0.445
7.116
3.7671
26.6905
2
7
1
1
50
300
0.5
0.454
1.344
2.5519
44.5626
13
8

1
25
450
0.7
0.306
7.234
0.8346
32.799
7
9
-1
1
25
300
0.635
0.315
2.337
3.4676
38.1343
10
10

1
25
450
0.73
0.327
7.582
1.6137
37.47
11
11

1
25
450
0.78
0.27
9.572
0.9955
33.513
6
12
-1
1
50
450
0.785
0.189
6.817
1.0336
36.822
4
13
1
1
50
600
0.59
0.468
7.027
0.2264
23.0350

:
(طرح کامپوزیت مرکزی)RSMنتایج بدست آمده از

Central Composite Design

Factors: 2 Replicates: 1
Base runs: 13 Total runs: 13
Base blocks: 1 Total blocks: 1

Two-level factorial: Full factorial

Cube points: 4
Center points in cube: 5
Axial points: 4
Center points in axial: 0

Alpha: 1

Design Table

Run Blk A B
1 1 -1 -1
2 1 1 -1
3 1 -1 1
4 1 1 1
5 1 -1 0
6 1 1 0
7 1 0 -1
8 1 0 1
9 1 0 0
10 1 0 0
11 1 0 0
12 1 0 0
13 1 0 0

Response Surface Regression: density versus Vacuum, MW

The analysis was done using uncoded units.
ضرایب رگرسیونی براورد شده برای دانسیته:

Estimated Regression Coefficients for density

Term Coef SE Coef T P
Constant -0.446382 0.332250 -1.344 0.221
Vacuum -0.000081 0.004833 -0.017 0.987
MW 0.005464 0.001503 3.636 0.008
Vacuum*Vacuum -0.000149 0.000059 -2.522 0.040
MW*MW -0.000007 0.000002 -4.064 0.005
Vacuum*MW 0.000020 0.000008 2.400 0.047

S = 0.0614573 PRESS = 0.134273
R-Sq = 86.13% R-Sq(pred) = 29.55% R-Sq(adj) = 76.22%
آنالیز واریانس برای دانسیته:

Analysis of Variance for density

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Regression 5 0.164148 0.164148 0.032830 8.69 0.007
Linear 2 0.006819 0.050678 0.025339 6.71 0.024
Vacuum 1 0.006403 0.000001 0.000001 0.00 0.987
MW 1 0.000417 0.049936 0.049936 13.22 0.008
Square 2 0.135573 0.135573 0.067786 17.95 0.002
Vacuum*Vacuum 1 0.073201 0.024030 0.024030 6.36 0.040
MW*MW 1 0.062372 0.062372 0.062372 16.51 0.005
Interaction 1 0.021756 0.021756 0.021756 5.76 0.047
Vacuum*MW 1 0.021756 0.021756 0.021756 5.76 0.047
Residual Error 7 0.026439 0.026439 0.003777
Lack-of-Fit 3 0.013259 0.013259 0.004420 1.34 0.379
Pure Error 4 0.013180 0.013180 0.003295
Total 12 0.190587

Obs StdOrder density Fit SE Fit Residual St Resid
1 12 0.825 0.786 0.026 0.039 0.70
2 5 0.664 0.660 0.043 0.004 0.09
3 3 0.405 0.427 0.055 -0.022 -0.80
4 8 0.700 0.627 0.043 0.073 1.67
5 9 0.830 0.786 0.026 0.044 0.79
6 1 0.610 0.592 0.055 0.018 0.65
7 2 0.500 0.509 0.055 -0.009 -0.34
8 13 0.700 0.786 0.026 -0.086 -1.53
9 7 0.635 0.644 0.043 -0.009 -0.20
10 10 0.730 0.786 0.026 -0.056 -1.00
11 11 0.780 0.786 0.026 -0.006 -0.10
12 6 0.785 0.725 0.043 0.060 1.37
13 4 0.590 0.640 0.055 -0.050 -1.79

Predicted Response for New Design Points Using Model for density

Point Fit SE Fit 95% CI 95% PI
1 0.785793 0.0255187 (0.725451, 0.846135) (0.628440, 0.943146)
2 0.659851 0.0432064 (0.557684, 0.762017) (0.482208, 0.837493)
3 0.427491 0.0546324 (0.298306, 0.556676) (0.233050, 0.621933)
4 0.627184 0.0432064 (0.525017, 0.729351) (0.449541, 0.804827)
5 0.785793 0.0255187 (0.725451, 0.846135) (0.628440, 0.943146)
6 0.591658 0.0546324 (0.462473, 0.720843) (0.397216, 0.786100)
7 0.509491 0.0546324 (0.380306, 0.638676) (0.315050, 0.703933)
8 0.785793 0.0255187 (0.725451, 0.846135) (0.628440, 0.943146)
9 0.643851 0.0432064 (0.541684, 0.746017) (0.466208, 0.821493)
10 0.785793 0.0255187 (0.725451, 0.846135) (0.628440, 0.943146)
11 0.785793 0.0255187 (0.725451, 0.846135) (0.628440, 0.943146)
12 0.725184 0.0432064 (0.623017, 0.827351) (0.547541, 0.902827)
13 0.640325 0.0546324 (0.511140, 0.769510) (0.445883, 0.834767)

Response Surface Regression: porosity versus Vacuum, MW

The analysis was done using uncoded units.
ضرایب رگرسیونی براورد شده برای تخلخل:

Estimated Regression Coefficients for porosity

Term Coef SE Coef T P
Constant 1.48216 0.358282 4.137 0.004
Vacuum -0.00412 0.005212 -0.791 0.455
MW -0.00539 0.001620 -3.329 0.013
Vacuum*Vacuum 0.00011 0.000064 1.799 0.115
MW*MW 0.00001 0.000002 3.630 0.008
Vacuum*MW -0.00001 0.000009 -0.830 0.434

S = 0.0662724 PRESS = 0.151441
R-Sq = 80.83% R-Sq(pred) = 5.59% R-Sq(adj) = 67.14%
آنالیز واریانس تخلخل:

Analysis of Variance for porosity


دیدگاهتان را بنویسید