با عنوان :  تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده کشاورزی

گروه آموزشی مدیریت کشاورزی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت کشاورزی

عنوان:

تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران
غرب گیلان

استاد راهنما:

دکتر سعید فیروزی

 استاد مشاور:

دکتر محمد چیذری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

پایداری تولید مانند موضوعات جدی می باشد که توجه بسیاری از محققان را در سال­های اخیر به خود جلب کرده می باشد. مطالعه سطح دانش کشاورزان در مورد کشاورزی پایدار عاملی تعیین­کننده در پایداری واحد­های تولیدی می باشد. بر این اساس، به مقصود ارزیابی سطح دانش و توجه کشاورزی پایدار در میان شالی­کاران غرب استان گیلان، تحقیقی به روش همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری در پژوهش شامل 18375 شالی­کار در منطقه تالش در غرب استان گیلان بود. حجم نمونه به روش نمونه­گیری چند مرحله­ای 241 شالی­کار انتخاب گردید. برای تعیین روایی از پانل متخصصان، شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بهره گیری گردید. به مقصود مطالعه معیار پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری گردید که میزان آن برای مقیاس دانش(79/0) و برای مقیاس سنجش توجه (76/0) محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که سطح دانش و بینش کشاورزی پایدار در بین کشاورزان منطقه تالش در حد خوبی قرار داشت. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای سن، مساحت کل اراضی، میزان سطح زیر کشت برنج، درآمد سالانه شالی­کاری و درآمد سالانه با دانش کشاورزی ارتباط مثبت و معنا­­داری در سطح 99% هست. در حالی که بین متغیرهای تعداد افراد خانواده، سطح تحصیلات، تعداد قطعات اراضی و متوسط عملکرد برنج با دانش کشاورزی پایدار ارتباط معنی­داری وجود نداشت. همچنین بین متغیرهای تعداد افراد خانواده و تحصیلات با توجه کشاورزی پایدار ارتباط مثبت و معنا­داری در سطح 95% وجود داشت. همچنین بین متغیرهای سن، سابقه فعالیت در کشاورزی، سابقه کشت برنج، مساحت کل اراضی کشاورزی، میزان سطح زیر کشت برنج، تعداد قطعات اراضی کشاورزی، درآمد شالی­کاری و درآمد سالانه با در نظر داشتن کشاورزی پایدار در غرب استان گیلان ارتباط معنی­داری وجود نداشت.

 

کلمات کلیدی: دانش، بینش، کشاورزی پایدار، توسعه پایدار، کشاورزان شالی­کار.

فهرست مطالب

عنوان               شماره صفحه

فصل اول……..1

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1-  مقدمه. 2

1-2- اظهار مساله. 3

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش. 3

1-4-  اهداف پژوهش. 4

1-5-  سوالات پژوهش. 3

1-6-  محدوده پژوهش. 4

1-6-1- محدوده موضوعی.. 4

1-6-2- محدوده مکانی.. 4

1-6-3- محدوده زمانی.. 4

1-7-  محدودیت پژوهش. 5

فصل دوم……… 6

2-1- مقدمه. 7

2-2- دانش… 8

2-2-1- تعاریف دانش… 8

2-2-2- انواع دانش… 12

2-3- توجه… 13

2-3-1- تعریف توجه… 13

2-3-2- اهمیت توجه… 14

2-3-3- عناصر تشکیل دهنده و ویژگی­های توجه… 15

2-3-4- کاربردهای توجه… 16

2-3-5- سنجش توجه… 17

2-4- کشاورزی پایدار. 17

2-4-1- علل پیدایش اندیشه کشاورزی پایدار. 19

2-4-2- ظهور کشاورزی پایدار. 20

2-4-3- اهداف کشاورزی پایدار. 21

2-4-4- فن­آوریهای کشاورزی پایدار. 23

2-4-4-1- جنگل – زراعي.. 23

2-4-4-2- تلفيق دام و گياه 24

2-4-4-3- مالچ.. 24

2-4-4-4- كنترل علف­هاي هرز. 24

2-4-4-4-1-گياهان رقيب.. 24

2-4-4-4-2- گياهان اللوپاتيك… 25

2-4-4-5-كنترل بيولوژيك… 25

2-4-4-6- چندكشتي.. 25

2-4-4-7- شخم. 25

2-4-4-7-1- کم خاکورزی.. 26

2-4-4-7-2- بی خاکورزی.. 26

2-4-4-8- تناوب.. 26

2-4-5- انواع نظام­های کشاورزی پایدار. 27

2-4-5-1-كشاورزي ارگانيك… 27

2-4-5-2-كشاورزي پايدار كم نهاده(LISA) 28

2-4-5-3-كشاورزي آلترناتيو. 28

2-4-5-4-كشاورزي بيوديناميك… 28

2-4-5-5-كشاورزي سنتي.. 28

2-4-5-6-كشاورزي تجاري (صنعتي) 29

2-4-6- معیارها و عناصر کشاورزی پایدار. 29

2-4-7- زمینه­های دستیابی به پایداری در نظام تولید کشاورزی.. 30

2-4-8- موانع و معضلات دستیابی به کشاورزی پایدار. 30

2-5- پیشینه پژوهش. 31

فصل سوم………….. 39

3-1- مقدمه. 40

3-2- موقعیت جغرافیایی استان گیلان. 40

3-2-1- شهرستان تالش… 40

3-3- روش پژوهش. 40

3-4-جامعه آماری.. 41

3-5- روش نمونه­گیری.. 41

3-6- ابزار گردآوری داده­ها 41

3-7-روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری.. 42

3-7-1- روایی(اعتبار) 42

3-7-2- پایایی.. 43

3-8- متغیرهای پژوهش. 43

3-8-1- متغیرهای مستقل. 43

3-8-1-1- ویژگی­های فردی.. 43

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-8-1-2- ویژگی­های نظام زراعی.. 43

3-8-1-3- ویژگی­های اقتصادی.. 43

3-8-2- متغیرهای وابسته. 44

3-9-فرضیه­های پژوهش… 44

3-10- روش­های آماری و تجزیه و تحلیل داده­ها 44

3-10-1-آمار توصیفی.. 44

3-10-2-آمار استنباطی.. 45

فصل چهارم……… 46

4-1-مقدمه. 47

4-2- یافته­های توصیفی.. 47

4-2-1- ویژگی­های فردی.. 47

4-2-2- ویژگی­های نظام زراعی.. 49

4-2-3- ویژگی­های اقتصادی.. 50

4-2-4- دانش کشاورزی پایدار. 52

4-2-5- سنجش توجه شالی­کاران در زمینه کشاورزی پایدار. 54

4-3-یافته­های استنباطی.. 56

4-3-1- مطالعه روابط بین متغیرها 56

4-3-2- مطالعه روابط بین متغیرهای پیش بین با متغیر وابسته. 58

فصل پنجم………..60

5-1- مرور کلی بر پژوهش. 61

5-1-1- اختصار. 61

5-1-2- آمار توصیفی.. 61

5-1-3- آمار استنباطی.. 61

5-2- نتیجه گیری.. 61

5-3- بحث در مورد نتایج.. 61

5-4- پیشنهادات.. 63

5-4-1- پیشنهادات پژوهش حاضر. 63

5-4-2- پیشنهادات پژوهش آینده 63

منابع و ماخذ. 65

پرسش­نامه ………73

1-1-    مقدمه

پيشرفت‏‌هاي کشاورزي در قرن بيستم، نمايانگر کوشش چندين نسل از کشاورزان، پژوهشگران و سياست‏‌گذاران برای دستیابی به امنیت غذایی بوده می باشد. نتيجه‏‌ی اين کوشش‏ها موجب افزايش قابل‏توجه عملکرد جهاني گیاهان زراعی و باغی گردید. اما از سوي ديگر، همين پيشرفت پيامدهاي نامطلوبي را از نظر بوم‏‌شناختي، اجتماعي و اقتصادي به دنبال داشت که از آن جمله مي‏توان به فرسايش، شورشدن، اسيدي شدن و زوال کمّي و کيفي خاک، آلودگي منابع آبي به مواد شيميايي کشاورزي، جنگل‏‌زدايي، زوال ساختارهاي اجتماعي و تضعيف قدرت اقتصادي جوامع سنتي تصریح نمود. اکنون باب جديدي از نگراني‏ها و چالش‏‌ها در مورد امنيت غذايي جهان شکل گرفته­می باشد که غلبه بر آنها راهكارهايي موثرتر را مي‏طلبد. مشكلي كه امروزه نمود يافته، نتیجه‏‏ی توجه‌‏هاي كوتاه مدت و خوش‏بينانه‏‌ی بشر در دهه­‏‌هاي گذشته می باشد (کامکار، 1387).

پایداری واحدهای بهره­برداری کشاورزی مانند موضوعات جدی می باشد که در سالیان اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده می باشد. مطالعه میزان دانش کشاورزان در مورد کشاورزی پایدار[1] یک عامل تعیین­کننده در پایداری واحد­های تولید کشاورزی می­باشد. صاحب­نظران بر این اعتقادند که بهره­گیری از روش­های مطرح شده در کشاورزی پایدار در گرو دانش[2]، شناخت و آگاهی کشاورز از این روش­­ها و اثرات آن بر واحد بهره­برداری خود می باشد. کشاورزی پایدار با منابع انسانی دانا به اصول و عملیات پایداری و توانا در کاربست آن نیاز­مند می باشد (داودی و مقصودی، 1389).

در ایران نیز چند سالی می باشد که موضوع کشاورزی پایدار و توسعه آن مورد توجه محافل علمی و اجرایی قرار گرفته می باشد. با مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار[3]، توجه­های مثبت نسبت به این مقوله وسعت بیشتری یافته و در برنامه­های توسعه مورد توجه قرار گرفته می باشد (علیپور و همکاران، 1387). تصمیم کشاورزان به پذیرش عملیات کشاورزی پایدار متاثر از عوامل مختلفی می باشد که یکی از این عوامل توجه آنان می­باشد. لذا، در طراحی برنامه­های جدید کشاورزی – زیست محیطی، متخصصان بایستی در کنار سایر عوامل تاثیر­گذار، به پیچیدگی توجه کشاورزان توجه نمایند (انستروم و همکاران[4]، 2009). هدف از انجام این پژوهش مطالعه دانش و بینش شالی­کاران پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد.

1-2-    اظهار مساله

در تحقیقات پایداری صورت گرفته بر ابعاد مختلفی تاکید شده، که بیشتر به مسائل بوم­شناختی و شاخص­های پایداری تصریح شده­می باشد و کمتر به مسایلی مانند جنبه­های رفتاری و علل بروز رفتارهایی که در جهت پایداری می باشد، تصریح شده می باشد. در این راستا ارزیابی میزان دانش بهره­برداران از اصول پایداری و شناخت عوامل موثر بر دانش بهره­برداران برای برنامه­ریزان و سیاست­گذاران به­مقصود تدوین برنامه­های تکمیلی در راستای توسعه منابع انسانی لازم و ضروری می باشد (داودی و مقصودی، 1389).

ارتقاء دانش فنی کشاورزان در کنار حضور سایر عوامل و امکانات تولید موجب می­گردد که آنها با بهره­گیری مناسب و بجا از تکنولوژی، به یک سطح مطلوب و معقول در طریقه تولید، دست پیدا کنند. تنها با ایجاد تغییرات مطلوب در کشاورزان به عنوان یگانه واحد­های متفکر تولید­کننده در بخش کشاورزی می­توان انتظار داشت که در نظام تولیدات کشاورزی تغییر مناسب ایجاد گردد و این تغییری می باشد که قادر خواهد بود نظام کشاورزی را به توسعه پایدار رهنمون سازد. مطالعات و پژوهش­های قابل توجهی در دنیا در زمینه کشاورزی پایدار صورت گرفته که هدف اکثر آنها یافتن نکاتی می باشد که به پایداری منجر شده و یا حذف پیشنهاد­هایی بوده که در خلاف پایداری بوده می باشد. اما در این مطالعات کمتر به جنبه­های رفتاری کشاورزان و عوامل موثر بر بروز یا عدم بروز رفتارهایی که به پایداری منجر می­شوند، توجه شده می باشد. اینکه میزان دانش کشاورزان در زمینه کشاورزی پایدار، درچه سطحی می باشد؟ آیا بین دانش کشاورزان در زمینه پایداری و رعایت فعالیت­های پایداری توسط آنان ارتباط­ای هست؟ چه عواملی می­توانند بر میزان دانش کشاورزان تاثیر­گذار باشند؟ این عوامل با دانش کشاورزان چه ارتباط­ای دارند؟

1-3-    اهمیت و ضرورت پژوهش

با در نظر داشتن اهمیت تحقق و پیاده سازی کامل کشاورزی پایدار در کشور، اطلاع از ابعاد مختلف سطح دانش و بینش بهره­برداران واحدهای شالیکاری، اساس و مبنای برنامه ریزی­ها و سیاست­گذاری­های کلان را تشکیل می دهد. لذا با توجه آن که تا کنون پژوهش جامعی در خصوص سنجش دانش و بینش کشاورزی­ پایدار در بین شالی­کاران غرب استان گیلان صورت نگرفته، نتایج این پژوهش می­تواند برای مدیران اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بسیار کارساز و مفید واقع گردد تا با بهره گیری از راهکارهای شناخته شده به تقویت سطح بینش و دانش کشاورزی پایدار شالی­کاران منطقه پرداخته و در نتیجه هر چه بیشتر به اهداف کشاورزی پایدار دست یابند.

1-4-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-5-    سوالات پژوهش

  1. میزان دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟
  2. میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

1-6-    محدوده پژوهش

1-6-1- محدوده موضوعی

این پژوهش به مطالعه میزان دانش و بینش از کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران شهرستان تالش صورت می­گیرد.

1-6-2- محدوده مکانی

با در نظر داشتن اینکه استان گیلان دارای 238 هزار هکتار اراضی برنج­کاری بوده و در 16 شهرستان استان، کشت برنج انجام می­گردد، این پژوهش کوشش دارد فقط بر روی شالی­کاران شهرستان تالش با سطح زیر کشتی در حدود15987هکتار، مطالعه نماید.

1-6-3- محدوده زمانی

با در نظر گرفتن زمان آماده سازی زمین برای کشت برنج و همچنین زمان برداشت آن در تالش، این پژوهش کوشش دارد از اسفندماه 1391 لغایت پایان مردادماه 1392 بر روی موضوع پژوهش مطالعه نماید.

محدودیت پژوهش

از مهم­ترین محدودیت­های پژوهش می­توان به پراکندگی سطوح برنج­کاری شهرستان تالش و با در نظر داشتن وسعت اراضی شالی­کاری در این شهرستان­ و نیز سطح سواد پایین شالی­کاران و عدم آشنایی آنان به پاسخگویی سوالات پرسش­نامه تصریح نمود.

واژه­های کلیدی

دانش، بینش، کشاورزی­پایدار، توسعه­پایدار، اراضی شالی­کاری

  • دانش: دانش، مجموعه­ای قابل بازیابی از اطلاعات تائید شده می باشد (منهاج و همکاران، 1386).
  • بینش: بینش، یك تصویر ایده آلی از آن چیز که كه می­تواند و بایستی انجام گردد می­باشد (مانینگ و همکاران،2003)
  • کشاورزی پایدار: کشاورزی پایدار یک شاخه مهم از توسعه پایدار می باشد که به عنوان رویکرد مناسب قرن 21 در جهت پایداری این بخش مهم اقتصادی و در نظر داشتن زندگی قشر عظیمی از مردم جهان سوم شناخته شده می باشد (زاهدی و نجفی، 1384).
  • توسعه پایدار: بنا به تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار، توسعه­ای می باشد که ضمن برآورد کردن نیازهای نسل فعلی اشکالی در توانایی نسل­های آینده در برآوردن احتیاجات خود به­وجود نیاورد (بروندتلند، 2005)

تعداد صفحه :93