با عنوان : تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

( مطالعه مورد: بانک تجارت استان گیلان )

استاد راهنما:

دکتر محمد طالقانی

استاد مشاور:

رحمت علی صابری حقایق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

     امروزه با توجّه به ساختار رقابتی شدید حاکم بربانکها در عرضه خدمات الکترونیکی، بهره گیری از تبلیغات برای معرفی خدمات تأثیر مهمی در ترغیب و تشویق مشتریان در بهره گیری از محصول و خدمات و در نهایت جذب آنها به سمت بهره گیری از خدمات الکترونیکی بانکها دارد. به بیانی دیگر اگر بانکها بتوانند تاثیر تبلیغات خود را بر مشتریان ارزیابی نمایند ، می توانند در آینده عملکرد بهتری داشته باشند که این خود میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای بانکها محسوب گردد .در این ارتباط تحقیقات مختلفی در سطح کشور انجام شده می باشد که در آنها تنها عناصر تاثیر گذار در تبلیغات ویا وسیله ارتباطی تبلیغاتی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .

       پژوهش حاضر که روی بانکهای تجارت استان گیلان انجام شده می باشد.برای دستیابی به این سوال می باشد که آیا تبلیغات باعث افزایش جذب مشتریان در بهره گیری از خدمات الکترونیکی بانک تجارت (ازجمله خدمات موبایل بانک ، تلفنبانک ، اینترنت بانک دستگاه pos فروشگاهی و سیستم دستگاههای خودپرداز ATM )شده می باشد واگر تاثیر دارد کدامیک از روشهای تبلیغ (تبلیغات تلویزیونی،تبلیغات رادیویی،بهره گیری ار تبلیغات کاتالوگها و بروشورها،تبلیغات مطبوعاتی و یا تبلبغات شفاهی )اثرگذارتر می باشد.پژوهش حاضر یک پژوهش بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و منابع اطلاعاتی بانکها ونظر کارشناسان مربوطه با بهره گیری از ابزار پرسشنامه نظرات مشتریان خدمات الکترونیکی بانک تجارت استان گیلان جمع آوری و در نهایت پس از مطالعه گزینه های پرسشنامه تاثیر عناصر تبلیغاتی وتاثیر وسایل ارتباطی تبلیغاتی توسط از نرم افزار SPSS V:18 و رگرسیون ،تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک را مشخص کرده و ضمن مطالعه وسایل ارتباطی موثرترین روش تبلیغات را تعیین و معرفی می نماید . در پایان ضمن مطالعه فرضیات پژوهش راهکارهایی برای بهبود تحقیقات آتی ارائه میدهد.

واژگان کلیدی: تبلیغات-بانکداری الکترونیک –مشتری

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

1-2) بيان مسئله …………………………………………………………………………………………….. 2

1-3) اهميت و ضرورت انجام تحقيق …………………………………………………………………. 3

1-4) زمينه تحقيق…………………………………………………………………………………………… 4

1-5) پرسش هاي تحقيق………………………………………………………………………………….. 4

1-6) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………….. 4

1-7) چهارچوب نظري(تحليلي) تحقيق……………………………………………………………….. 5

1-8) مدل تحليلي پژوهش………………………………………………………………………………… 6

1-9) فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………………… 7

1-10) كاربردهاي تحقيق………………………………………………………………………………….. 7

1-11) مزاياي حاصل از پژوهش………………………………………………………………………… 7

1-12) روش تحقيق………………………………………………………………………………………… 7

1-13) روش و ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………………. 7

1-14) قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………… 8

1-14-1) قلمرو موضوعي…………………………………………………………………………………. 8

1-14-2) قلمرو زماني……………………………………………………………………………………… 8

1-14-3) قلمرو مكاني ……………………………………………………………………………………. 8

1-15) ساختار پايان نامه…………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوع و بيشينه موضوع

2-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2) بخش اول- ادبيات موضوع………………………………………………………………………… 10

2-2-1) تبليغات…………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-2) مشتري……………………………………………………………………………………………… 12

2-2-3) تعريف بانك و بانكداري الكترونيك…………………………………………………………. 13

2-3) بيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………….. 14

عنوان                                                                                                   صفحه

2-4) جدول اختصار تحقيق……………………………………………………………………………….. 21

فصل سوم :روش شناسی پژوهش

3-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 28

3-2) روش تحقيق………………………………………………………………………………………….. 28

3-3) جامعه آماري………………………………………………………………………………………….. 28

3-4)آزمون نرمال بودن جامعه آماری……………………………………………………………………. 28

3-5) مدل پيشنهادي تحقيق……………………………………………………………………………….. 32

3-6) حجم نمونه و روش اندازه گيري آن…………………………………………………………….. 33

3-7) ابزار گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………. 33

3-8) طراحي پرسش نامه………………………………………………………………………………….. 33

3-8-1) روايي و پايايي……………………………………………………………………………………. 34

3-9) متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق………………………………………………………………… 35

3-10) روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………. 35

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 38

4-2) تجزيه و تحليل آماري………………………………………………………………………………. 38

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 64

5-2) نتايج و دستاوردهاي حاصل از تحقيق………………………………………………………….. 64

5-3) مقايسه نتايج تحقيق با بيشينه………………………………………………………………………. 67

5-4) محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………… 67

5-5) پيشنهادات و راهكارهاي بهبود براي تحقيقات آتي…………………………………………… 68

فهرست پیوستها……………………………………………………………………………………………… 69

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………. 112

فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………. 114

     1-1 مقدمه

     امروزه از یک سو سازمانها برای شناساندن و معرفی کالاها وخدمات خود و اعلام وجه فرق آن با کالاهای مشابه با بکارگیری رسانه های مختلف تبلیغاتی می کوشند تا پیامهای تأثیر گذاری را به مقصود ترغیب مخاطبان به خرید ارسال کنند . از سوی دیگر ، مردم با انواع تبلیغات از طریق رسانه های گوناگون درهرزمان وهرمکانی محاط شده اند و این درحالی می باشد که آن چیز که در بحث تبلیغات حایز اهمیت می باشد ارزیابی میزان اثربخشی آن می باشد.(ربیعی،محمدیان 1390 ، ص17-40)

   در این فصل اظهار مساله،زمینه پژوهش ،سوالاتی که محقق در جستجوی پاسخ یه آنهاست،اهداف و سابقه پژوهش،فرضیه ها ی پژوهش ،کاربردها و مزایای حاصل از پژوهش ، روش انجام پژوهش ، ابزار گردآوری اطلاعات ، جامعه آماری، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش اظهار خواهد گردید . در انتها ساختار کلی پایان نامه ارائه شده می باشد.

  • اظهار مساله

        در کشور ایران به علّت افزایش تعداد بانکها و ارائه خدمات مشابه ،بانک ها با معضل بزرگی برای جذب مشتری و در نتیجه سپرده های آنها مواجه شده اند . بنابر این بانکها در این فضای رقابتی برای حفظ سهم بازار و یا افزایش سهم خود از بازار بایستی برنامه ریزی مناسبی برای ارائه تبلیغات خود داشته باشند . متأسّفانه در ایران توجّه زیادی به مطالعه تاثیر تبلیغات نمیشود که از علت های آن می توان به نوبودن صنعت تبلیغات ، عدم اطلاعات کافی و ناآشنایی مدیران با الگوها و مدلهای ارزیابی تاثیر تبلیغات و نبود نمونه های کاربردی در این زمینه تصریح نمود .( ربیعی ،محمّدیان 1390،ص 17-40)

     تحوّل در نوع انجام معامله مشتریان بانک از حضور فیزیکی مشتریان در شعبه و انجام معامله با بانک تا بهره گیری از خدمات پستی برای جابجایی و واریز پول و انجام سایر عملیات بانکی ، انجام معامله از طریق تلفن و مرکز ارتباط با مشتریان ، بهره گیری از کلیدهای تلفن جهت تعامل با بانک و پاسخگویی صوتی و تصویری ، انجام امور بانکی از طریق رایانه شخصی ، بهره گیری از مودم و نرم افزارهای ویژه و در نهایت بهره گیری از اینتر نت بیانگر مسیر تاریخی تحوّلاتی می باشد که منجر به بهبود و افزایش تنوّع خدمات بانکی به مشتریان شده می باشد .تأکید بر تغییر مداوم و همسویی ساختاری با تحوّلات محیطی ، استراتژی و فناوری بانک ها طرفداری از خلّاقیت و نو آوری در خدمات بانکی ،بهبود مستمر کیفیت خدمات و تغییر توجه در مدیریت و نیروی انسانی در زمینه ارزش آفرینی برای مشتریان همواره مورد نظر بانکهای برتر جهانی قرار گرفته می باشد تجربه بانک های موفّق در سطح بین المللی نشان داده می باشد که بانک برای حفظ و بهبود جایگاه خود در بازارهای موجود با ایجاد بازارهای جدید ملزم به ارایه خدمات جدید و در عین حال بهبود خدمات موجود خود می باشد . برای تحقق این هدف ، بانک از راهبردهای مختلفی مانند راهبرد متنوّع سازی و راهبرد بهبود خدمات بهره میگیرد. (رسول اف-جلال، 1387 ،ص6)

   بانکها همچنین میتوانند از روشهای ارتباطی برای معرفی محصولات و خدمات خود بهره گیری نمایند .هدفهای ارتباطی شامل افزایش آگاهی، متقاعدکردن و یادآوری‌کردن به مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه درمورد‌ محصول یا شرکت می باشد. هنگامی که محصول جدیدی به بازار معرفی می گردد و هدف ایجاد تقاضای اوّلیه می باشد، تبلیغات آگاه‌کننده بسیار مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. زمانی که رقابت افزایش می‌یابد و هدف ایجاد تقاضای انتخابی می باشد، آگهی متقاعدکننده مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. زمانی که محصولی در منحنی عمر خود در مرحله بلوغ خود قرار می‌گیرد و هدف این می باشد که مصرف‌کننده درمورد آن محصول به گونه‌ای مداوم فکر کند، آگهی یادآوری‌کننده مورد بهره گیری قرار می‌گیرد (رضایی،محمد، 2009 ،ص 15-20).

       تبلیغ باعث تغییراتی در توجه ، دانش و رفتار مخاطبین میشود . آگاه سازی ، ترغیب ، تشویق ، یادآوری ، تحکیم روابط و تسریع و ترویج مبادلات مانند وظایف گوناگون تبلیغات می باشد که با مطالعه آثار تبلیغات و ارتباط آن با اهداف سازمان میتوان تغییراتی در بودجه تبلیغاتی تا شکل محتوای پیامها و نوع رسانه و کانالهای ارتباطی و حتّی زمان و شرایط تبلیغ به اقدام آورد تا تبلیغات مفید تر و موءثّر تر از گذشته صورت گیرد . ( پرهیزگار،مهدی پور 1383،ص3)

     اما مساله مهم این می باشد که بانکها با توجّه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها در عرضه خدمات الکترونیکی به بهره گیری از تبلیغات گسترده رسانه ای برای معرفی خدمات خود روی آورده اند .از آنجائیکه اثرات تبلیغات مختلف بر افرا د مختلف متفاوت می باشد و اینکه چه تأثیری در آگاهی ، ترغیب و تشویق آنها در بهره گیری از محصول و خدمات و در نهایت جذب آنها به سمت بهره گیری از خدمات الکترونیکی بانکها دارد برای بانکها امری ضروری ولازم میباشد. به بیانی دیگر اگر بانکها بتوانند تاثیر تبلیغات خود رابرمشتریان ارزیابی نمایند،می توانند در آینده عملکرد بهتری داشته باشند که این خود میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای بانکها محسوب گردد .

   در این پژوهش تبلیغات به عنوان متغیر مستقل و جذب مشتریان خدمات الکترونیکی بانک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشود .این پژوهش از نظر نوع و اهمیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی می باشد .

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

ضرورت های خاص این پژوهش عبارتند از:

  • بانکها مانند بانک تجارت نیازمند آگاهی از تأثیر و روش مطلوب تبلیغات جهت بهره گیری از بیشترین سهم بازار می باشند پس دسترسی به اهداف این پژوهش از ابزار این دستیابی میتواند باشد .
  • تبلیغات مقوله ای می باشد که هدف اصلی آن جلب توجّه مشتری و کسب رضایت او می باشد .اهمیت تبلیغات به عنوان یکی از اجزای آمیخته بازاریابی میتواند تأثیر بسزایی در جذب مشتری اعمال نماید اما به علّت هزینه های زیاد آن نیاز به تعیین بهترین ، کم هزینه ترین و اثر بخش ترین شیوه آن می باشد .

1-4 زمینه پژوهش

موارد ذیل زمینه ساز این پژوهش می باشند:

  • نیازبه آگاهی از تأثیر و روش مطلوب تبلیغات
  • نیاز به تعیین بهترین ، کم هزینه ترین و اثر بخش ترین شیوه تبلیغات.

1-5 پرسشهای پژوهش

سئوال اصلی پژوهشي اين تحقيق به توضیح زير می باشد:

آیا تبلیغات باعث افزایش جذب مشتریان در بهره گیری از خدمات الکترونیکی بانک تجارت (ازجمله خدمات موبایل بانک ، تلفنبانک ، اینترنت بانک دستگاه pos فروشگاهی و سیستم دستگاههای خودپردازATM ) شده می باشد

سوالات فرعی این پژوهش عبارتنداز :

1-آیا تبلیغات تلویزیونی باعث افزایش جذب مشتریان در بهره گیری از انواع خدمات الکترونیکی بانک تجارت شده می باشد ؟

2- آیا تبلیغات رادیویی باعث افزایش افزایش جذب مشتریان در بهره گیری از انواع خدمات الکترونیکی بانک تجارت شده می باشد ؟

3- آیا تبلیغات مطبوعاتی باعث افزایش جذب مشتریان در بهره گیری از انواع خدمات الکترونیکی بانک تجارت شده می باشد ؟

4- آیا تبلیغات از طریق بروشورها و تابلوهای تبلیغاتی باعث افزایش جذب مشتریان در بهره گیری از انواع خدمات الکترونیکی بانک تجارت شده می باشد ؟

5- آیا تبلیغات شفاهی توسط پرسنل بانکها و مشتریان بانکها باعث افزایش جذب مشتریان در بهره گیری از انواع خدمات الکترونیکی بانک تجارت شده می باشد ؟

1-6 اهداف پژوهش

این پژوهش برای دستیابی به اهداف زیر انجام خواهد گردید:

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از :

سنجش تأثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات الکترونیکی بانکها (موبایل بانک ، تلفنبانک ، اینترنت بانک دستگاه pos فروشگاهی و سیستم دستگاههای خودپرداز ATM )

اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از :

  • اصلاح روشهای تبلیغ با در نظر داشتن یافته های پژوهش
  • انتخاب روش مطلوب تبلیغات جهت تخصیص صحیح منابع به تبلیغات مربوط به هریک از خدمات بانکی در بانک تجارت
  • شناسایی ابعاد یک تبلیغات تاثیر گذار
  • ارایه راهکارهای مناسب عملی در زمینه تبلیغات بانک تجارت جهت اتّخاذ تصمیمات جدید.

1-7 چارچوب نظری (تحلیلی)پژوهش

   در خصوص موضوع تبلیغات پژوهشهای مختلفی انجام شده می باشد مانند تحقیقی که توسط آقایان محمدیان و جمیلی تحت عنوان “ارزیابی تاثیر تبلیغات در بانک پارسیان و شناسایی مهمترین عامل در افزایش تاثیر در سطح شهر تهران” در شش ماهه نخست سال 1389 انجام گرفته می باشد و اثر بخش ترین رسانه تلویزیون و مهمترین عامل صداقت موجود در تبلیغات یاد شده می باشد .همچنین ساسان عیسی زاده در پژوهش خود عوامل جلب توجه – تحریک خواسته –ایجاد علاقه –جلب اعتماد و حرکت زایی را به عنوان عوامل موثر در تبلیغات ارایه نموده می باشد. در این پژوهش ضمن بهره گیری از نتایج فوق و دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه تاثیر تبلیغات برافزایش جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک را از طریق مطالعه ابزارهای تبلیغاتی و همچنین عوامل موثر در تبلیغات در قالب مدل پیشنهادی زیرصورت میپذیرد:

تعداد صفحه :125

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان