با عنوان :  تاثیر افزودن نانو ذرات بر روي خواص رئولوژیکی و رفتار ترمودینامیکی ماتریس هاي پلیمري

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
عنوان :
تاثیر افزودن نانو ذرات بر روي خواص رئولوژیکی و رفتار ترمودینامیکی ماتریس هاي
پلیمري

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

چکیده:
نانوکامپوزیت هاي پلیمري موضوع جدیدي در پژوهش هاي کنونی ایران ودنیا به شمار می طریقه.در نانو کامپوزیت هاي پلیمري با افزایش مقدارکمی خاك رس (1 تا 5 درصد وزنی)خواص فیزیکی– مکانیکی، گرمایی، نفوذناپذیري و اشتعال ناپذیري بسیار خوبی را فراهم می سازد. در این مطالعه نانوکامپوزیت پلی اتیلن گرید لوله و نانو کلی با نام تجاري CLOISITE 15A و مقدار مشخص (5%) پلی اتیلن مالئیک شده بوسیله روش مذاب تهیه شده می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد. نمونه ها در یک اکسترودر دوپیچه تهیه و تاثیر افزودن در صدهاي مختلف نانو کلی 1) 15A تا 5%) برروي خواص مکانیکی، رئولوژیکی و مورفولوژي نهایی نانوکامپوزیت تهیه شده مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد. بمنظور مطالعه خواص رئولوژیکی نمونه هاي تهیه شده تحت آزمون رئومتري دینامیکی قرار گرفته می باشد و همچنین با دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) ومیکروسکوب الکترونی عبوري (TEM) مقدار بین لایه اي شدن یا ورقه اي شدن لایه هاي نانوکلی 15A ارزیابی و ساختار نمونه نظاره گردید.
مقدمه:

در سالهاي اخیر نانو کامپوزیتهاي پلیمر– خاك رس هم در صنعت و هم در تحقیقات مورد توجه زیادي قرارگرفته اند. زیرا وقتی که با میکرو و ماکرو- کامپوزیت هاي معمولی و یا پلیمر هاي خالص مقایسه می- شوند، بهبود چشم گیري در خواص آنها نظاره می شوند. این ارتقا شامل افزایش استحکام کششی و مقاومت حرارتی، افزایش مقاومت پیش روی نفوذ پذیري گازها، تمایل به اشتعال کمتر و افزایش تخریب پذیري آنها پیش روی پلیمرهاي خالص متناظر می باشد.به بیانی دیگر خواص و تولید این مواد از نظر تئوري و شبیه سازي بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد و این سیستمها به مقصود مطالعه ساختار و خواص دینامیکی پلیمرها بسیار سود مند هستند.
کامپوزیت ها دسته وسیعی از موادند که بنا به کاربردهاي خاصی که براي آنها در نظر گرفته می گردد داراي شکل ها و انواع مختلفی هستند . این دسته از مواد به گونه کلی به دو جزء ماتریس و تقویت کننده تقسیم می شوند ، بیشتر موادي که درجزء ماتریس کامپوزیت ها بهره گیری می گردد به سه دسته کلی مواد : فلزي، پلیمري و ، ن سرامیکی می باشند. پلیمرها به دلیل مقاومت در برابر خوردگی هزینه هاي پایی ، فرآیند و چگالی کم بیشتراز سایر مواد دیگر به عنوان ماتریس در کامپوزیت ها مورد بهره گیری قرار می گیرد. در سالهاي اخیر محققان زیادي با بهره گیري از روش هاي مختلف کوشش داشته اند که خواص مکانیکی و شیمیایی پلیمرها را در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی مختلف افزایش دهند تا این مواد جایگزین مناسبی براي مواد دیگر شوند . مواد متنوعی با جنس و ساختارهاي مختلف مانند: اکسیدهاي فلزي و معدنی، شیشه و الیاف و غیره به عنوان جزء تقویت کننده در کامپوزیت هاي پلیمري با ماتریس هاي ترموست و ترمو پلاستیک مورد بهره گیری قرار می گیرند. بهره گیری از جزء تقویت کننده در کامپوزیت هاي سبب بهبود پاره اي از خواص از مقاومت کششی، سختی، دماي واپیچش حرارتی می گردد و همچنین بهره گیری از جزء تقویت کننده ناپیوسته (الیاف با طول کوتاه و انواع پر کننده ها) سبب کاهش هزینه ها و بهبود پایداري ابعادي مواد پلیمري می گردد . در نتیجه بهره گیری از این دسته از کامپوزیت ها در کاربردهاي ساختمانی به دلیل پایداري ابعادي و سختی مناسب عمومیت پیدا کرده می باشد. اگر چه بهره گیری از اجزاء تقویت کننده سبب بهبود پاره اي از خواص این مواد می گردد اما سبب افزایش چگالی مواد پلیمري تا حدود 50% شده و فرآیندپذیري آنها را با مشکل مواجه می سازد [1] . نانوکامپوزیت هاي پلیمري دسته جدیدي از مواد کامپوزیتی هستند که در آنها اجزایی با طبیعت معدنی و اندازه هاي بسیار کوچک (در ابعاد نانو) و با ساختارمانند: اکسیدهاي فلزي با ساختاري سه بعدي، خاك رس با ساختاري لایه اي و دو بعدي و نانو لوله هاي کربنی با ساختاري یک بعدي به عنوان جزء تقویت کننده به میزان کمتر از 6% وزنی در ماتریس هاي پلیمري مورد بهره گیری قرار می گیرند . پس نانو کامپوزیت ها ترکیبی از دو مفهوم کامپوزیت و مواد نانو ذره هستند. نانو کامپوزیت ها با داشتن خواصی بر جسته مانند: (1) سختی و استحکام بالا با وجود وزن بسیار کم در مقایسه با کامپوزیت هاي سنتی، (2) داشتن خواصی عالی در برابر نفوذ گازها و بکار نبردن روش هاي سنتی مانند: بهره گیری از چند لایه پلیمري، (3) راحتی فرآیند بازیافت و (4) کدر نبودن به دلیل کم بودن ضخامت نانو ذرات نسبت به طول موج نور، بسیار مورد توجه دولت ها ، مراکزتحقیقاتی ، دانشمندان و صنعت قرار گرفته اند[2]. همچنین بهره گیری از نانو ذراتی مانند : خاك رس، نانو الیاف و نانو لوله هاي کربنی و غیره ، با داشتن نسبت طول به عرض بالا در مقایسه با تقویت کننده هاي سنتی مانند شیشه و تالک و غیره ، اثر زیادي روي خواص مانند سختی ، استحکام و مقاومت در برابر ضریه و غیره دارد . به گونه مثال خاك رس با داشتن ساختار لایه اي داراي نسبت طول به عرض (500-50) و سطح ویژه بسیار زیاد و مدول بالا (178GPa) داراي پتانسیل بالایی براي افزایش خواصی مانند : سختی و استحکام ، مقاومت در برابر نفوذ گازها ، پایداري ابعادي ، مقاومت در برابر حلال ها و اشعه ماورابنفش  و مقاومت در برابر آتش هستند ، که در طیف وسیعی از پلیمرها مورد بهره گیری قرار می گیرند.
فصل اول:
1 -1) اهداف سمینار
بدست آوردن ترکیب در صد بهینه نانو ذرات Cloisite 15A در ماتریس پلی اتیلن گرید لوله ( -HDPE (EX3 شناخت مورفولوژي نهایی نانو ذرات Cloisite 15A در در ماتریس پلی اتـیلن گریـد لولـه ( -HDPE  (EX3 مطالعه ارتباط خواص فیزیکی – مکانیکی نانو کامپاند بدست آمده با خواص رئولوژیکی و تعمیم آن بـا آزمون شکل شناسی پراش پرتو ایکس نانو ذرات در ماتریس پلی اتیلن بدست آوردن نانوکامپاند با مشخصات مطلوب براي بهره گیری در لوله هاي چند لایه بدست آوردن اطلاعات با جزئیات بیشـتر از پلـی اتـیلن گریـد لولـه (HDPE- EX3)بـراي اسـتفاده درتحقیقات آتی و همچنین صنایع پایین دست.
2 -1) پیشینه پژوهش:
تحقیقات دانشگاهی و کوشش هاي گسترده شرکت هاي تجاري براي دست یابی به موادي ارزان قیمت که داراي کاربردهاي فوق العاده باشند هر دو مانند زمینه هاي رشد نانو کامپوزیت ها بودند، که سبب شدند نانوکامپوزیت ها در اواخر سال 1980 به عنوان دسته جدیدي از مواد به دنیاي علم و زندگی معرفی شوند. اولین کارهاي تحقیقاتی در زمینه نانوکامپوزیت توسط محققان شرکت خودروسازي تویوتاي ژاپن انجام گرفت،
و از آنها به عنوان پیشگامان اولیه تهیه و بهره گیری نانو کامپوزیت ها نام برده می گردد[3]. این شرکت با تهیه نانوکامپوزیت نایلون 6 و بهره گیری از آن در تهیه قطعاتی که در اتومبیل هاي معمولی بهره گیری می گردید به عنوان اولین شرکتی شناخته می گردد که از نانو کامپوزیت ها به عنوان یک ماده تجاري در خودروهاي تولیدي اش بهره گیری نمود. شرکت هاي دیگر نیز با پیروي از شرکت تویوتا بهره گیری از نانوکامپوزیت ها را در تهیه قطعات مورد نیاز خود شروع کردند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعداد صفحه :45

قیمت : شش هزار تومان

 

نکته مهم :

فایل این پروژه پی دی اف می باشد 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com