با عنوان :  تأثیر مبادله رهبر- عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش مدیریت منابع انسانی

عنوان:

تأثیر مبادله رهبر- عضو بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران ( چوکا )

استاد راهنما:

دکتر سعید باقر سلیمی

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا رضائی کلیدبری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

بدون شک یکی از مهمترین شرائط سازمانهای موفق و پویا، داشتن نیروهایی می باشد که تمایل دارند در تغییرات سازمان و حرکت آن به سوی پیشرفت و موفقیت ، بدون وجود الزام و اجبار، مشارکت کنند. مشارکتی که از وظائف رسمی فراتر رفته و برای بقا و اعتلای سازمان بسیار مهم هستند و تحت عنوان رفتار های شهروندی سازمانی تعریف شده اند. بروز رفتارهای شهروندی سازمانی نیازمند یکسری زیرساخت ها و ریشه ها و پشتوانه های قوی می باشد. ازجمله این پشتوانه ها می توان به ابعاد مختلف عدالت درک شده توسط اعضاء سازمان تصریح نمود.همچنین عوامل متعددی نیز بر نحوه ادراک از عدالت و ارتباط آن بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیرگذار می باشد که می توان مانند می توان ازسبک های رهبری و مبادلات اجتماعی نام برد.

هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی بعنوان متغیر مستقل و بروز رفتار های شهروندی سازمانی بعنوان متغیر وابسته در میان کارکنان شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) و همچنین تأثیر سبک رهبری مبادله رهبر- عضو بعنوان متغیر میانجی بر ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان آنها می باشد.این پژوهش از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشدف بطوری که پرسشنامه هایی برای سنجش رفتار شهروندی و عدالت سازمانی و مبادله رهبر – عضو در بین نمونه آماری توزیع گردید که 197 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت که بر اساس نتایج حاصله فرضیه اول پژوهش که بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی بود تأیید گردید، اما فرضیات دوم و سوم که رد شدن و به تعبیری وجود ارتباط معنا دار بین عدات رویه ای و مراوده ای با رفتار شهروندی تأیید نشد. فرضیات چهارم ، پنجم و ششم که بیانگر میانجی گر بودن مبادله رهبر – عضو بر ارتباط بین سه بعد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی بودند، تأیید شدند. که این امر نشان دهنده اهمیت بالای ارتباطات و تبادلات اجتماعی بین مسئولان و کارکنان سازمان می باشد که نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به بهبود کیفیت ارتباطات و تبادلات بین آنها و بروز رفتارهای شهروندی کارکنان در سازمان کمک نماید.

فهرست عناوین و مطالب

عنوان :                                                                                                                   صفحه:                                                            

فصل اول کلیات پژوهش                                                                                        

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………2
  • اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………….3
  • ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………..5
  • چهارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………6
  • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………….10
  • سوال پژوهش…………………………………………………………………………………………..10
  • فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………….10
  • تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………..10

1-8-1) تعریف عملیاتی عدالت سازمانی ……………………………………………………….10

1-8-2) تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………..11

1-8-3) تعریف عملیاتی متغیر میانجی…………………………………………………………..13

1-9 ) قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………13

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول: عدالت سازمانی

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………….16

2-2)مفهوم لغوی عدالت……………………………………………………………………………………..17

2-3) مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی……………………………………………………………17

2-3-1) مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی قدیم……………………………………………….17

2-3-2) مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی جدید……………………………………………………..18

2-4) جایگاه ادراک در عدالت سازمانی………………………………………………………………………..19

2-5) عدالت سازمانی ……………………………………………………………………………………………….20

2-6) ابعاد عدالت سازمانی

2-6-1) عدالت توزیعی…………………………………………………………………………………………….21

2-6-2)عدالت رویه ای ……………………………………………………………………………………………22

2-6-3) عدالت مراوده ای…………………………………………………………………………………………22

2-6-3-1) ویژگی های عدالت مراوده ای……………………………………………………………………23

2-7) کانون های عدالت سازمانی ……………………………………………………………………………..24

2-8) عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی …………………………………………………………………………25

2-9) سبک رهبری و عدالت سازمانی ……………………………………………………………………….26

2-10) ابعاد محتوایی ساختار عدالت سازمانی ……………………………………………………………26

بخش دوم : رفتار شهروندی سازمانی

2-11) تعریف رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………..31

2-12) ابعاد رفتار شهروندی ………………………………………………………………………………………31

2-13 ) ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی …………………………………………………………………34

2-14) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………..34

2-15) ارتباط مبادله رهبر- عضو با رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………..37

2-16) سایر حیطه های رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………….37

2-17)مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………..38

2-18) ارتباط عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………39

 

بخش سوم: مبادله رهبر – عضو (پیرو)

2-19) تعریف تئوری مبادله رهبر- عضو ………………………………………………………………………..42

2-20) روابط در تئوری مبادله رهبر – عضو ……………………………………………………………………42

2-21 ) پیش زمینه های مبادله رهبر – عضو …………………………………………………………………..43

2-22 ) بهبود کیفیت تبادلات رهبر- عضو ………………………………………………………………………43

2-23)تأثیر مبادله رهبر – عضو بر ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی ………………………………….45

بخش چهارم: پیشینه

2-24 )پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………….47

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..54

3-2 ) روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..54

3-3)جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………….54

3-4 ) نمونه آماری………. ……………………………………………………………………………………………….54

3-4-1 )روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………54

3-4-2 ) حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………….55

3-5 ) شیوه جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………….55

3-6 ) روایی و پایایی …………………………………………………………………………………………………….56

3-7 ) روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………57

3-7-1 ) بخش توصیفی داده ها (آمار توصیفی) ……………………………………………………………… 57

3-7-2 ) بخش تحلیلی داده ها ( آمار استنباطی)……………………………………………………………… 57

فصل چهارم: جمع آوری و تحلیل داده ها

4-1 ) مفدمه ……………………………………………………………………………………………………………..59

4-2 ) توصیف متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………….59

4-2-1 ) آمار جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………….59

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-2 )آمار توصیفی متغیر های پژوهش……………………………………………………………………….61

4-3) آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………….65

4-3-1) آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………..65

4-3-2)آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………..67

4-3-3) آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………….68

4-3-4) آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………70

4-3-5) آزمون فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………72

4-3-6) آزمون فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………….74

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..77

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-2 ) نتایج آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………77

5-3 ) نتایج آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………..78

5 -3-1)نتیجه آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………..78

5-3-2) نتیجه آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………….78

5-3-3) نتیجه آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………….79

5-3-4 ) نتیجه آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………..79

5-3-5) نتیجه آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………….79

5-3-6) نتیجه آزمون فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………..80

5-4) پیشنهاداتی برای سازمان ………………………………………………………………………………………………82

5-5 ) محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………….83

5-6 ) پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………….83

منابع و مأخذ

الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………85

ب ) منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………..87

ضمائم و پیوستها ……………………………………………………………………………………………………………….90

پرسشنامه ها …………………………………………………………………………………………………………99

مقدمه

بحث از عدالت[1] و مطالعه صور ماهیت آن بحثی می باشد که دارای پیشینه بسیار طولانی می باشد. بحث عدالت در سرشت خود بحثی تجریدی ، تحلیلی و نظری می باشد و همیشه با تنوع دیدگاهها و اختلاف نظرها همراه بوده می باشد. این تنوع خصوصا از آن به بعد دیده می گردد که عدالت در تمام جنبه های فردی، خانوادگی ، ابعاد کلان اجتماعی و نهادها و سازمان های دیگر ، در حقوق و قضا ، در فلسفه و سیاست و …. حضور و بروز جدی دارد. این امر باعث پراکندگی و تشتت هرچه بیشتر در بحث عدالت ، تعاریف ،محدوده ها و…. آن می گردد . عدالت مفهوم بسیار پیچیده ای می باشد و ارتباط و نسبت آن با سایر مفاهیم اجتماعی زیرا آزادی ، اخلاق و . . . نیز مزید بر علت شده می باشد و تعریف این امر را پیچیده تر می سازد و آن را واژه ای مناقشه پذیر می نماید. این امر به گونه ای می باشد که بسیاری عدالت را بر اساس برابری می دانند و یرخی آن را در نابرابری توجیه می نمایند. گستردگی و مناقشات بر سر این مفهوم باعث عدم تحقق اجماع در ماهیت می گردد و نسبیتی بر اساس عدالت نسبت به چه کسی ، چه حوزه ای ، چگونه، به چه نسبتی ایجاد می ‌کند که ارائه و پذیرش تعاریف دایره المعارفی را سخت می نمایند.(صدیقیان،1385) یکی از پیامدهای عدالت سازمانی بروز رفتارهای شهروندی در سطح سازمانهاست.بدین ترتیب که اعضاء سازمان در قبال احساس وجود عدالت برانگیخته می شوند تا با رفتارهای یاری دهنده،مانند رفتارهای شهروندی سازمانی، مشارکت خود را در سازمان افزایش دهند،و بالعکس. سبک های رهبری و سطوح ارتباط مدیران سازمانها با اعضاء سازمان نیز ازعواملی هستند که بر دیدگاه و برداشت اعضاء سازمان از وجود عدالت در سازمان و نهایتاً بر بروز رفتارهای شهروندی در سازمان تأثیر به سزائی دارد که سبک رهبری مبادله رهبر- عضو یکی از این عوامل می باشد.

در این فصل آغاز به اظهار مساله پژوهش پرداخته شده و سپس اهمیت پژوهش ، چهارچوب نظری و هدف آن آورده شده و سپس سوال و فرضیات پژوهش و تعاریف متغیرهای آن ذکر گردیده و در نهایت قلمرو پژوهش اظهار شده می باشد.

1-2 ) اظهار مسأله

مطالعه رفتار فردی در محیط کار توجه محققان را در یک دهه گذشته به میزان زیادی به خود معطوف داشته می باشد .(مقیمی، 1384) رفتار های متفاوتی از افراد در سازمان نظاره می گردد، از نگاه سازمان بعضی مطلوب و بعضی نا مطلوب انگاشته می شوند. مدیران سازمانها در تلاشند تا با ادراک نیروی انسانی و پیش بینی واکنش های ایشان ، ضمن نفوذ بر رفتار اعضاء از این قابلیت برای نیل به اهداف سازمان بهره گیری نمایند.( رحمانی ، یزدانی ، قلی زاده، 1388)

با در نظر داشتن اهمیت اساسی رفتار شهروندی برای سازمانها در افزایش اثربخشی سامان و دستیابی به منافع سازمان و همچنین منافع افراد سازمان که جدا از منافع سازمان نیست و با در نظر داشتن اهمیت ذاتی سازمانهای دولتی و عمومی و تأثیر روز افزون آنها بر جامعه ، بی تردید ارتقاء اثربخشی این سازمانها می تواند منجر به بهبود جامعه گردد.( دانائی فرد، ابراهیمی بلوطبازه، 1388 )همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر کاهش دو متغیر مهم رفتار سازمانی یعنی غیبت و رفتارهای مخرب شغلی نیز اثرگذار می باشد. زیرا که کارکنانی که دارای وجدان کاری، حس نوع دوستی ، جوانمردی و گذشت هستند و نیز تمایل به ارائه رفتارهای فرا وظیفه ای دارند، احتمالاً کمتر غیبت می کنند و دلیلی وجود ندارد که رفتارهای مخرب شغلی مثل آسیب رسانی به همکاران و یا به اموال سازمان از خود نشان دهند. ( ابیلی، شاطری،یوزباشی، فرجی ده سرخی، 1388)

همچنین سازمانها در کشور های جهان سوم که نیازمند جهشی عمده در افزایش کارآمدی هستند، بایستی زمینه را به گونه ای فراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر تمامی تجربه ها ، توانائی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی به کار گیرند. این امر میسر نخواهد گردید ، مگر آن که اصول و عقئد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی ، شناسائی و بسترهای لازم برای پیاده سازی این گونه رفتارها فراهم گردد.( مقیمی، 1384 ) نظریه عدالت سازمانی و حیطه های مختلف آن پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند رفتار شهروندی سازمانی ، خشنودی شغلی ، غیبت، ترک شغل و . . . می باشد . براساس نظریه عدالت سازمانی می توان پیش بینی نمود که کارکنان در قبال وجود یا عدم وجود عدالت سازمانی در محل کار واکنش نشان می دهند.

مطالعات انجام شده بیانگر آنند که قضاوتهای افراد از میزان رعایت عدالت در سازمان ، بر توجه هائی از قبیل تعهد سازمانی ، میزان مشروعیت صاحبان اختیار در سازمان موثرند. همچنین هنگامی که افراد احساس می نمایند که پیامدها و رویه های سازمانی غیرمنصفانه اند، احتمالاً عملکرد بدتری خواهند داشت، در انجام رفتارهای تبعی (شهروندی) در سازمان شکست خورده ، احتمال کمتری هست که از تصمیم های افراد صاحب اختیار اطاعت نموده و رفتار های اعتراض آمیز(رفتارهای ضد شهروندی) بیشتری از خود نشان می دهند.(امیرخانی، پورعزت 1387 )

کارکنان در جامعه پژوهش (شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا ) از جهت عدالت سازمانی و تأثیری که ادراک عدالت چه از جهت ساختاری (سازمان) و چه از جهت اجتماعی (مدیران) بر رفتارهای شغلی کارکنان شامل رفتارهای درون تأثیر (عملکرد شغلی) و فرا تأثیر (عملکرد شهروندی که در جهت کمک به تاثیر سازمانی می باشد) گذاشته و همچنین تأثیری که تئوری مبادله رهبر – عضو(پیرو) بر ارتباط بین ادراک از عدالت و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی می گذارد، موجب انجام وظایف محوله در حد توضیح شغل و بعضاً حتی نازلتر از آن و بیشتر در جهت رفع مسئولیت می باشد به طوری که می توان در اظهارات افراد به گونه مستقیم و یا نوع عملکرد افراد به گونه غیر مستقیم آن را نظاره نمود. گفتن عباراتی از قبیل (( برای این شرکت که نباید کار نمود، کی فرق کسی که کار میکنه با کسی که کار نمی کنه رو میدونه، فلانی دیر میاد زود میره بیشترین پاداش را هم میگیره، پست های خوب فقط مال نورچشمی هاست …)) که در بعضی سازمانها بعضاً شنیده می گردد به نظر می رسد که اظهار کننده کاهش انگیزه فرد و تصریح غیر مستقیم وی بر بی عدالتی و بی انصافی جاری در محیط کار می باشد که به گونه مسلم بر بروز رفتارهای شغلی (درون تأثیر) و در جلوگیری از بروز رفتارهای فرانقش تأثیر بسزایی خواهد گذاشت. همچنین نوع برخوردهایی که از طرف مدیران و سرپرستان جهت کنترل کارکنان و وادار کردن آنان به انجام عملکرد شغلی انجام می شود و میزان ارتباطات بین آنها ، نشان دهنده نبود و یا پایین بودن رفتارهای فرانقش در انجام وظایف محوله که مطمئناً در انجام بهتر عملکرد شغلی و در نهایت بر میزان اثربخشی در دستیابی به اهداف تعیین شده سازمانی تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده در خصوص عدالت سازمانی[2] و تأثیر آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی[3]، و تأثیر مبادله رهبر – عضو[4]، بعنوان متغیر میانجی، مبانی نظری در این پژوهش بر مبنای مطالعات و تحقیقات «جوی کریکر[5] و مارگارت ویلیامز[6] » در سال 2007 تحت عنوان” عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ؛ با یک مدل میانجی[7] ” که در آن به مطالعه ابعاد عدالت سازمانی در دو پژوهش جداگانه که یکی در یک نهاد دانشگاهی و دیگری در دو سازمان بزرگ صنعتی چند ملیتی صورت گرفته می باشد، می باشد.                                                  

1-3 ) ضرورت و اهمیت پژوهش

رفتار شهروندی سازمانی، به عنوان الگوی جدید رفتار کارکنان در سازمان ها امروز به عنوان رویکردی مدرن در مدیرت جدید نیروی سازمانی در بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. (مستبصری، نجابی 1388) مطالعه های انجام شده حاکی از آن می باشد که با مدیریت مؤثر و تقسیم کار مناسب که ویژگی های فردی و شخصیتی افراد را در نظر گرفته باشد می توان شرایطی را ایجاد نمود که افراد تأثیر خود را با کیفیت و کمیتی فراتر از آن چیز که که تعریف شده و انتظار می رود اعمال نموده و به عنوان شهروند سازمانی متخصص و متعهد، به تمامی ارزش ها و آرمان سازمان پایبند بوده و در راستای تأمین انتظارات ذینفعان گام بردارد.(مستبصری، نجابی، 1388) رفتار شهروندی سازمانی یکی از اجزای اصلی عزت سازمانی می باشد. (الوانی، 1388) رفتار شهروندی سازمانی به صورت یک رفتار فردی تعریف شده می باشد که اهداف سازمان را با کمک به محیط روانی و اجتماعی آن، ارتقاء می بخشد. به این ترتیب یکی از علت های کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی می تواند در پاسخ به بی عدالتی در سازمان باشد و از آنجائی که رفتارهای شهروندی سازمانی غیر از وظایف درون تأثیر نیستند، کاهش این رفتارها نسبت به عدم انجام رفتارهای رسمی تأثیر، منطقی تر به نظر می رسد.(ابیلی، شاطری، 1388)اگر زندگی روزمره خود را مرور کنیم نتیجه       می گیریم که سازمان ها شدیداً در زندگی ما نفوذ کرده اند، ما روزانه با سازمان های متعددی در تماس هستیم و بیشتر مردم، قسمت اعظم زندگی شان را در سازمان ها می گذرانند. به این ترتیب تلقی ما از سازمان ها ممکن می باشد مثبت یا منفی باشد این برداشت که خود ناشی از تجارب شخصی ما در تماس با سازمان ها می باشد، ادراک ما را نسبت به سازمان ها تشکیل می دهد این ادراک مشترک به ما می گوید که بایستی سازمان ها را به یک روش سیستماتیک مطالعه کنیم تا نسبت به آنها شناخت بیشتری پیدا کنیم. (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1385) گرینبرگ[8] (1990) در یک مقاله که وضعیت پژوهش در گذشته، حال و آینده در عدالت سازمانی را مورد ارزیابی قرار داده، مطرح کرده می باشد که تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی ممکن می باشد به گونه بالقوه بسیاری از متغیرهای مربوط به رفتار سازمانی را تبیین کنند. عدالت سازمانی اصطلاحی می باشد که برای توصیف تأثیر عدالت که به گونه مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود. (نعامی، شکرکن 1385) نظریه عدالت سازمانی و حیطه های مختلف آن پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند رفتار شهروندی سازمانی، خشنودی شغلی، غیبت، ترک شغل و … می باشد.(نعامی، شکرکن 1385) بارون و گرینبرگ عقیده دارند، هنگامی که افراد احساس میکنند که در سازمان با آن ها به صورت غیر منصفانه رفتار می گردد، رفتارهای پرخاشگرانه و خطرناک افزایش می یابد. در واقع ادراک عدم رعایت عدالت در محیط کار یکی از عوامل اساسی مؤثر بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه می باشد. (امیر خانی، پورعزت 1387)

رهبر مبادله ای از نظر بَس[9] کسي می باشد که ارتباط داد و ستد رهبر-پيرو را ترجيح مي‌دهد و در واقع رهبر، نيازهاي پيروان را در ازاي عملکرد آنها در برآورده کردن انتطارات پايه اي، مرتفع مي‌کند. اين رهبر در خطر گريزي بهتر اقدام کرده و به زيردستان اطمينان مي‌دهد و به آنها اجازه رسيدن به هدفها را مي‌دهد.

سومين مؤلفه اين مدل به عنوان رهبري غير مبادله ای يا عدم مداخله گر، خوانده مي‌گردد که سبکي
“بي مبالات” در رهبري می باشد که ارتباط اي منفي بين رهبر و عملکرد پيرو در آن مستقر می باشد. اين رهبران هنگامي که لازم می باشد، غايب هستند، از قبول مسئوليت سرباز مي‌زنند و در خواست­هاي کمک از سوي زيردستان را پيگيري نمي‌کنند(یعقوبی و مقدمی، 1388) رهبري مبادله ای عبارت می باشد از رهبري مبتني بر مبادله بين رهبر و پيرو به طوري که تمايلات فردي طرفين تأمين گردد. (یعقوبی ومقدمی ،1388)

1-4 ) چارچوب نظری پژوهش

نظریه پردازان علوم شناختی رفتار را تابعی از باورها، انتظارات و ارزش ها و سایر ادراکات ذهنی بشر
می دانند به اظهار دیگر رفتار، ناشی از انتخاب آگاهانه و منطقی بشر می باشد.(یعقوبی، سقاییان نژاد اصفهانی، 1388) یکی از ابعاد مهم رفتار فرد در داخل سازمان ادراک می باشد اگر همه افراد هر چیزی را به یک شکل درک می کردند همه چیز ساده تر و کم هیجان تر می نمود. افراد یک چیز واحد را به شکل های مختلف ادراک می کنند.(مورهد[10]1387) ادراک را می توان به طریق زیر تعریف نمود : فرآیندی می باشد که به وسیله آن، افراد پنداشت ها و برداشت هایی را که از محیط خود دارند تنظیم و تفسیر می کنند و بدین وسیله به آن معنا می دهند. اما بایستی توجه داشت ادراک یک نفر می تواند با واقعیت عینی بسیار متفاوت باشد. لازم به یادآوری می باشد که غالباً افراد از یک چیز واحد برداشت های متفاوتی دارند.(رابینز[11] 1386)

گرینبرگ عدالت سازمانی را رفتار منصفانه سازمان با کارمندان تعریف می کند. این افراد سازمان هستند که عادلانه بودن رویه ها سازمانی را با مطالعه و مقایسه حجم کار، سطوح دستمزد، مزایای کار و تسهیلات رفاهی تعیین و ادراک می کنند . مطالعات ادراک عدالت در محیط کاری، در سال های اخیر رشد فزاینده و بسیار چشمگیری داشته می باشد. با اینکه اولین مطالعات درمورد ی عدالت در اوایل دهه ی 60 میلادی انجام گرفته بعضی از صاحبنظران، نظریه برابری آدامز[12]را نظریه گسترش عدالت در سازمان نام نهاده اند زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان بشر ها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد.(مختاریان پور 1387)

محققین، عدالت سازمانی را که درمورد ی روش هایی بود که در آن کارکنان می فهمند در زمینه کاری با آن ها به عدالت و انصاف برخورد می گردد یا خیر، مورد مطالعه قرار دادند. به گونه کلی پژوهش درمورد ی عدالت سازمانی حاکی از آن می باشد که کارکنانی که بر این باورند به انصاف با آنها برخورد می گردد، تعامل خوبی در رفتار خودشان با سازمان خواهند داشت و در رفتارهای اجتماعی نیز موفق خواهند بود. تحقیقات برروی عدالت سازمانی وسیع می باشد و شواهد تجربی از ایده ها و نظرات آن طرفداری می کند. بطور مثال کار تجربی نشان دهنده ی یک ارتباط مثبت بین ادراک های گرفته شده از عدالت و انصاف و رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان می باشد. برعکس، یک تعداد از مطالعات نشان می دهند که هنگامی که کارکنان بر این باور هستند که تصمیمات سازمانی و عملکرد های مدیریتی ناعادلانه هستند، آن ها احساساتی از قبیل خشم، خشونت و ناخشنودی را تجربه می کنند. (Nabatchi, Bloomren,Hening.2007). همچنان که ملاحظه گردید عدالت سازمانی تأثیر بسزایی در رفتار سازمانی دارد و در تبیین چرایی واکنش افراد به پیامد های غیر منصفانه، فرآیندها و رویه های نامناسب و مراودات غیر عادلانه بسیار راهگشاست. احساس عدالت در سازمان نه تنها بر توجه ها، عملکرد و رفتارهای درون سازمان تأثیر داردبلکه در نحوه برخورد آنها با ذینفعان بیرونی به ویژه مشتریان مؤثر می باشد و حتی برخورد مشتریان با افراد و سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد.

تعداد صفحه :117

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان